عنوان

بررسي نقش گمرك الكترونيك برتوسعه صادرات از ديدگاه كارشناسان و صادر كنندگان

 استادراهنما:

جناب آقاي  مهندس سهل آبادي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

جهاني شدن بازار ها، يكپارچگي اقتصاد جهاني، رقابت شديد، عدم اطمينان، ناپايداري محيط تجارت در سطح جهان الزامات نويني را براي كشورهايي كه علاقمند به بقاء و رقابت در محيط پيچيده و ناپايدار اقتصاد جهاني هستند، پديد آورده اند. اين الزامات در بر گيرنده ي مواردي همچون استفاده از ابزارها، تكنولوژي ها و روش هاي جديد براي انجام فعاليت هاي تجاري از جمله صادرات است. با توجه به اينكه به زعم برخي از صاحبنظران، اقتصا د آينده اقتصاد شبكه محور خواهد بود، برخورداري  از توانمندي هاي همچون توان صادرات به روش الكترونيكي براي حضور موفق در چنين اقتصادي ضرورت دارد.

در اين تحقيق تأثر كاربرد نقش گمرك الكترونيك برتوسعه صادرات از ديدگاه كارشناسان وصادركنندگان مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گيري و پيشنهادات لازم ارائه گرديه است. در اين تحقيق ضمن مرور ادبيات نظري تحقيق، به تبيين موضوع و روش تحقيق پرداخته است.

براي اجراي پژوهش مطالعه كتابخانه اي مورد پشتيباني قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماري كليه كارشناسان و صادركنندگان خراسان شمالي است. پس از بررسي  ادبيات تحقيق و تجزيه و تحليل شاخص هاي گمرك الكترونيك مشخص شد تسهيل صادرات و شفاف سازي فعاليتها بشترين تاثير بر توسعه صادرات دارد.

با توجه به نتايج حاصل ازتحقيق, به سياستگذران دولتي فعال در زمينه صادرات و همچنين مديران فعال در زمينه صادرات توصيه مي گردد هر چه بيشتر به امر گمرك الكترونيك بر توسعه صادرات، در تدوين سياست هاي صادراتي خود توجه لازم را منظور دارند.

كليد واژه ها:گمرك الكترونيك.تجارت الكترونيك.تسهيل صادرات

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول، كليات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بيان مسأله و ضرورت تحقيق.. ۴

۱-۳- ضرورت و اهميت موضوع. ۵

۱-۴- اهداف و فرضيه هاي تحقيق.. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلي.. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعي.. ۷

۱-۵- سئوالات پژوهش... ۷

۱-۵-۱- نوع پژوهش... ۸

۱-۵-۲- قلمرو پژوهش... ۸

فصل دوم، ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

بخش اول: گمرك... ۱۰

۲-۱-۱- تعريف گمرك... ۱۱

۲-۱-۲- پيشينه گمرك در ايران. ۱۱

۲-۱-۳- نقش و وظايف گمرك... ۱۳

۲-۱-۴- چشم انداز سازمان گمرك... ۱۴

۲-۱-۵- بيانيه رسالت سازمان گمرك... ۱۴

۲-۱-۶- ساختار تشكيلات گمرك... ۱۵

۲-۱-۷- مشكلات و چالش ها ۱۵

۲-۱-۸- سازمان جهاني گمرك... ۱۷

۲-۲-۱- مقدمه اي بر تجارت الكترونيك... ۲۰

۲-۲-۲- تعاريف تجارت الكترونيكي.. ۲۰

۲-۲-۳- مزاياي تجارت الكترونيك... ۲۱

۲-۲-۳-۱- عوامل موثر در اجراي تجارت الكترونيكي.. ۲۱

۲-۲-۳-۲- بلوغ الكترونيكي.. ۲۱

۲-۲-۳-۳- الزامات فني.. ۲۲

۲-۲-۴- عوامل سازماني.. ۲۲

۲-۲-۵- سيستم هاي بين سازماني.. ۲۲

۲-۲-۶- مدل هاي تجارت الكترونيك... ۲۲

۲-۲-۷- مدل كسب و كار با مصرف كننده ۲۴

۲-۲-۸- مدل كسب و كار با كسب و كار. ۲۴

۲-۲-۹- مصرف كننده با مصرف كننده ۲۴

۲-۲-۱۰- اصول طراحي كسب و كار الكترونيكي.. ۲۵

۲-۲-۱۱- زير ساخت هاي مورد نياز جهت گسترش تجارت الكترونيك... ۲۵

۲-۲-۱۱-۱- زير ساخت اطلاعاتي.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۲- زيرساخت حقوقي و قانوني.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۳- زير ساخت مالي.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۴- زير ساخت گمركي (تعرفه) و مالياتي.. ۲۷

۲-۲-۱۱-۵- زيرساخت انساني.. ۲۷

۲-۲-۱۲- تأثير تجارت الكترونيكي بر توسعه صادرات... ۲۷

۲-۲-۱۳- نقش بانكها در تجارت الكترونيكي.. ۲۹

۲-۲-۱۴- تجارت الكترونيك واشتغال. ۳۰

۲-۲-۱۵- وضعيت تجارت الكترونيك در ايران. ۳۰

۲-۲-۱۶- مشكلات و چالش هاي تجارت الكترونيك در ايران. ۳۱

۲-۲-۱۶-۱- نياز هاي لازم براي تجارت الكترونيك در ايران. ۳۲

۲-۳-۱- مقدمه. ۳۵

۲-۳-۲- نقش گمرك در تجارت الكترونيك... ۳۷

۲-۳-۳- گمرك الكترونيك... ۳۸

۲-۳-۴- مشكلات و محدوديت هاي گمركات سنتي در فرآيند صادرات كالا و خدمات... ۳۹

۲-۳-۵- اهم وظايف گمرك الكترونيكي.. ۴۰

۲-۳-۵-۱-  معايب گمرك الكترونيك... ۴۲

۲-۳-۶- مدل هاي انتقال داده ها در گمرك الكترونيكي.. ۴۲

۲-۳-۷- چگونگي كاركردن گمرك الكترونيكي.. ۴۴

۲-۳-۸- ساختار و مكانيزم اجراي گمرك الكترونيك... ۴۴

۲-۳-۹- استقاده كنندگان گمرك الكترونيك... ۴۷

۲-۳-۱۰- اهم‌ فعاليتهاي‌ انجام‌ شده ‌در گمرك‌ ايران‌ ۴۹

۲-۴-۱- پيشينه داخلي.. ۵۲

۲-۴-۲- پيشينه خارجي.. ۵۴

فصل سوم، روش شناسي تحقيق

مقدمه. ۵۷

۳-۱- روش تحقيق.. ۵۷

۳-۲- جامعه آماري.. ۵۷

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۵۷

۳-۴- ابزار گردآوري داده ها ۵۷

۳-۵- پرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۱- پاياييپرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۲-رواييپرسشنامه. ۵۸

۳-۶- فنون و تكنيك هاي آمار. ۵۹

فصل چهارم، تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- توصيف داده هاي تحقيق.. ۶۱

۴-۳- نوع فعاليت نمونه هاي پژوهش... ۶۴

۴-۴- تحليل داده هاي تحقيق.. ۷۲

۴-۵- آزمون فريدمن.. ۷۳

۴-۶- آزمون رگرسيون چند گانه. ۷۴

فصل پنجم، نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۷۶

۵-۲- بحث در نتايج تحليلي داده هاي تحقيق.. ۷۶

۵-۲-۲- فرضيه فرعي اول. ۷۶

۵-۲-۳- فرضيه فرعي دوم. ۷۷

۵-۲-۴- فرضيه فرعي سوم. ۷۷

۵-۲-۵- فرضيه فرعي چهارم. ۷۷

۵-۳- نتيجه گيري.. ۷۷

۵-۴- محدوديت هاي پژوهش... ۷۸

۵-۵- نتايج برگرفته از يافته هاي تحقيق.. ۷۹

۵-۶- پيشنهاداتي براي محققان آتي.. ۷۹

منابع وماخذ. ۸۰

الف) منابع فارسي.. ۸۱

ب) منابع انگليسي.. ۸۲

پيوست... ۸۳

- مقدمه

افزايش فعاليتهاي برون مرزي و فعاليتهاي بين­المللي حاكي از ظهور و گسترش روابط جهاني است. اين روابط به عنوان يكي از شرايط تعيين كننده جامعه معاصر در سراسر دنيا در حال گسترش است. جهاني شدن در عين حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادي جهاني شدن كه هم تاثير مي گذارد و هم تاثير مي پذيرد يك بحث اصلي آن در بخش تجارت جهاني و افزايش حجم مبادلات تجاري است (مجموعه مقالات همايش تجارت الكترونيكي، ۱۸۳: ۱۵۳).

مبادلات بين­المللي در جهان بدون استفاده از خدمات گمركي معنا ومفهومي ندارد.گمرك به عنوان يكي از اجزاي مهم ولاينفك تجارت خارجي هر كشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب ساير عاملين تجارت ومجري قوانين ومقرارت ودستورالعمل هاي صادره در زمينه امور صادرات و واردات مي باشد.اهميت نقش گمرك به حدي است كه ميزان سرعت وكارايي آن بعضي اوقات به عنوان معياري براي ارزيابي فعاليت هاي تجارت خارجي هركشور ويا حتي اقتصاد كلان آن كشور در نظر گرفته مي شود.در واقع مهم­ترين  نقش گمرك ارتقاء كارايي فرايند صادرات و واردات وتامين وتحليل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجي  كشورها مي باشد.به همين دليل است كه امروزه معتقدند كه اتوماسيون گمرك جزءحياتي هرگونه برنامه تسهيل تجارت مي باشد(حسن زاده،۱۳۸۶،ص۹۴).

با توجه به حجم بالاي تجارت و سرعت فزاينده معاملات تجاري، گمرك نيز ناگزير است متحول گردد، زيرا كه مراجعه­كنندگان به گمرك به همان سرعتي كه كالاي خود را مي خرند و حمل مي كنند، توقع دارند با همان سرعت هم عمليات ترخيص كالا در سيستم گمركي پيش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الكترونيكي، امروزه انتظار جامعه تجاري اين است كه رويه همان گمركي، شفاف پيش بيني شود و ترخيص كالاها سريع صورت گيرد. از طرفي دولت انتظار جمع آوري درآمدها و اعمال موثر قوانين و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامين اين انتظارات، بسياري از ادارات گمركي مبادرت به بازنگري و تجارت الكترونيكي براي پشتيباني عملياتشان استفاده مي كنند.

در واقع امروزه رويه همان گمركي بدون بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات براي تجارت جهاني مانع بزرگ محسوب مي شود. در اين پژوهش تلاش خواهد شد از طريق برجسته نمودن نقش پيشرفت هاي تكنولوژيكي در فرآيند گمرك، مسئولان اقتصادي و گمركي كشور را متقاعد به استفاده از اين پيشرفتها در فرآيند كاري خود نمود؛ زيرا اعتقاد بر آن است گمرك الكترونيكي[۱] نقش بسزايي در كاهش هزينه هاي مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشاركت راحت تر طرفهاي تجاري ايفا مي نمايد و با استفاده از اين فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد گمرك الكترونيكي مي توان تمامي عمليات، محاسبات و نظراتهاي گمركي را با دقت و سهولت انجام داد و ديگر مشكلي تحت عنوان عدم دقت و يا تعويق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.

از اين طريق گمرك را مي توان مجهز به اطلاعاتي كرد كه امكان ارزيابي ريسك را داشته باشد. همچنين مديران سطوح مختلف در بخش گمرك تغييرات همه جانبه اي در مقررات، قوانين، سيستم هاي اجرايي را موجب خواهند شد كه از آن طريق هم كارايي در سيستم فعلي افزايش يافته و هم ابزار و فناوري نوين در اداره امور به كار گرفته شده و قدرت رقابتي گمرك در سطح بين­المللي افزايش پيدا نمايد.

عمده­ترين استفاده كنندگان از گمرك الكترونيكي، تجار و بازرگانان هستند كه از منافع اين سيستم بهره­مند خواهند شد. امروزه هزينه هاي فرصت و هزينه هاي مترتب بر تشريفات اداري مربوط به گمرگ به گونه اي است كه هم منجر به افزايش قيمت كالا و هم موجبات تاخير در تجارت كالا و تحميل هزينه هاي مختلف اجتماعي به كشور مي گردد. گمرك الكترونيكي موجب مي گردد كه مدت زمان تشريفات گمركي به حداقل رسيده و تجار و بازرگانان و صاحبان كالا در هر نقطه از كشور قادر باشند كه با مقرراتي شفاف، با بهترين وسيله و سريع­ترين زمان كالاهاي خود را از گمرك ترخيص نمايند.

گمرك الكترونيك نه تنها براي سازمان گمرك داراي منافع قابل توجهي است بلكه با در نظر گرفتن نيازهاي ساير سازمان ها زمينه لازم جهت تبادل الكترونيكي داده ها بين آنها را هموار مي نمايد. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مكانيزه، گمرك الكترونيكي به عنوان تحول عظيمي در كاربرد تكنولوژي اطلاعات در هر كشور تلقي مي گردد. گمرك الكترونيكي شامل اجزاي بسيار زياد و ارتباطات بسيار وسيع درون آن اجزا بوده كه نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرك و سپس به ساير سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي برمي گردد.

در واقع صادركنندگان و واردكنندگان مي توانند با استفاده از شبكه هاي كامپيوتري و اينترنتي، اظهارنامه هاي خود را به مسئولين امور گمركي آن كشور ارائه دهند و نياز به مراجعه حضوري نخواهند داشت.

صادركنندگان و واردكنندگان از طريق همين شبكه ها نتايج اظهارنامه هاي ارائه شده به مراجع گمركي را دريافت و از نظرات مراجع در خصوص كالاي خود با خبر خواهند شد. گمرك الكترونيكي در حقيقت مسيري است كه با طي آن مديريت هاي گمرك كشورها قدرت رقابتي اقتصاد كشورشان را در صحنه تجارت بين­الملل از طريق صرفه جويي وقت و هزينه صادركنندگان و وارد­كنندگان بالا مي برند.

تعداد صفحه :۱۱۱

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
 
 
 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


برچسب‌ها: ،
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۰۹:۰۸  توسط مدير  نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]