پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

Stereotype از واژه يوناني Stereo به معناي جامد و سفت و سخت  مشتق شده است. كليشه در اصل اصطلاحي مربوط به دوره صنعت چاپ است كه در اشاره به يك صفحه چاپي به دست آمده از نمونه چاپي متحرك بكار مي رود كه براي افزايش شمارگان نسخه چاپي مورد استفاده قرار مي گرفت.

اين اصطلاح در ساده ترين حالت بر ويژگي هايي ثابت و تكراري دلالت مي كند. كليشه ها در واقع ايده ها و فرضياتي هستند در حال جريان درباره گروه هاي خاصي از افراد. كليشه ها به مانند دو روي يك سكه عمل مي كنند؛ آنها از يك سو به طبقه بندي گروه ها مي پردازند و از سوي ديگر به ارزيابي آنها اقدام مي كننند.  بنابرين كليشه ها در برگيرنده سويه اي ارزشي هستند كه قضاوتي جهت دار را در بر دارند. گرچه كليشه ها به دو شكل مثبت و منفي ديده مي شوند اما اغلب آنها داراي بار منفي هستند و سعي مي كنند از مجراي موضوعاتي سهل الوصول ادراكي از موقعيت يك گروه را فراهم آورند كه به شكل قطعي و مشخصي، تفاوت هاي موجود در بين گروه ها را برجسته سازند.  اين امر در حالي از خلال فرايند هاي كليشه سازي تحقق مي يابد كه از طيف وسيعي از تفاوتها در بين گروه هاي مدنظر چشم پوشي مي شود و كليشه ها از خلال فرايند هاي ساده سازي سعي در يك دست سازي اين  تفاوت ها دارند.

در حالت كلي كليشه سازي فرايندي است كه براساس آن جهان مادي و جهان ايده ها در راستاي ايجاد معنا، طبقه بندي مي شود تا مفهومي از جهان شكل گيرد كه منطبق با باورهاي ايدئولوژيكي باشد كه در پس پشت كليشه ها قرار گرفته اند.

هال كليشه سازي را كنشي معناسازانه مي داند و معتقد است " اساسا براي درك چگونگي عمل بازنمايي نيازمند بررسي عميق كليشه سازي ها هستيم ( همان: 257).

هال در بيان ديدگاه خود درباره كليشه سازي به  مقاله ريچارد  داير با  عنوان "  كليشه سازي " اشاره مي كند.  داير در اين مقاله به تفاوت مهمي اشاره مي كند كه ميان دو اصطلاح طبقه بندي  و كليشه سازي وجود دارد.  از منظر داير، بدون استفاده از طبقه بنديها امكان معنا دهي به جهان بسيار دشوار است (گرچه ناممكن نيست (، چرا كه مفاهيم يا طبقه بندي هاي موجود در ذهن است كه با انطباق آنها با مفاهيم عام، امكان درك و مواجهه با جهان ممكن مي شود . مبناي نظري بحث داير، مفهوم طبقه بندي آلفرد شوتز است.  بنابراين و در حالت كلي، هال ( 1997) سه تفاوت بنيادين ميان طبقه بندي و كليشه سازي را اين گونه بر مي شمرد :

اولا كليشه ها تفاوت ها را تقليل داده، ذاتي، طبيعي و نهايتا تثبيت مي كنند.

ثانيا با بسط يك استراتژي منفك سازي و شكاف طبيعي و قابل قبول را از آنچه كه غير طبيعي و غير قابل قبول است تفكيك مي كنند.

ثالثا كليشه ها از نابرابري هاي قدرت حمايت مي كنند.  قدرت همواره در مقابل فرودستان و گروه هاي طرد شده قرار مي گيرد (همان: 258).

بنابراين كليشه ها نگهدارنده نظم اجتماعي و نمادين اند و بسيار سفت و سخت تر از طبقه بندي ها عمل  مي كنند.  از منظر فوكو، كليشه ها بر مبناي گفتمان هاي دانش/ قدرت شكل مي گيرند و عمل مي كنند.  همان گونه كه قبلا نيز ذكر شد، قدرت در اينجا در معناي محدود آن و در اصطلاحاتي همچون قدرت اقتصادي و اجبار فيزيكي عمل نمي كند بلكه شكلي نمادين دارد كه با طرد آئيني همراه است.

راينر و ديگران  (2006)  كاركرد كليشه ها را تعميم مي دانند :

آنچه كه كليشه ها انجام مي دهند اين است كه گروهي از مردم را با اطلاق برخي كيفيت ها يا ويژگي هايي كه ممكن است در بخش اندكي از آنها وجود داشته باشد، به كل گروه تعميم مي دهند.  اين ويژگي ها اغلب در فرايند كليشه سازي با اغراق و غلو همراه اند ( همان: 65  ).

تئو ون دايك بر مبناي پژوهش هايي كه در اواخر دهه نود در زمينه گفتمان هاي مختلف و بازتوليد نژادپرستي انجام داده است معتقد است كه تعصبات و كليشه ها بر تمامي فرايندهاي پردازش اطلاعات يعني خواندن، فهم و به خاطر سپردن گفتمان اثر مي گذارد.

بنابراين هر آنچه در فرايند پردازش اطلاعات دخيل است مي تواند ابزار كليشه سازي باشد؛ از تاثيرات تكنولوژيك گرفته تا ساختارهاي روانشناختي افراد. رسانه ها به عنوان ميانجي انتقال اطلاعات از فرايند توليد كليشه ها مستثني نيستند . آنها كليشه ها را مي سازند، تقويت مي كنند، بازتوليد مي كنند و حتي به اضمحلال مي كشند.

رسانه هاي تصويري به ويژه سينما و تلويزيون به مثابه رسانه هاي مهم در جهان  معاصر در امر كليشه سازي دخيل هستند . در دنياي رسانه هاي تصويري ، ابتدا كليشه ها براي كمك به ادراك روايت از سوي مخاطب شكل گرفتند. از سوي ديگر كليشه ها سبب ايجاز در  روايت سينمايي و تلويزيوني     مي شوند. آنها تحت تاثير عوامل زمينه اي نيز هستند . بنابراين كليشه ها به تبعيت از تغيير بافت سياسي  فرهنگي تغيير مي كنند.

به عنوان نمونه، بازنمايي كمونيسم در سينماي هاليوود دهه هاي 1950 تا 1990 طيفي را تشكيل   مي دهد كه از كمونيسم به مثابه تهديد (يعني نيرويي بيگانه كه مي بايست شكست داده شود  (تا نظام بي كفايت و فاسدي كه محكوم به شكست است در نظر گرفته شده است . از سوي ديگر كليشه ها در بازنمايي تيپ ها و هنجارها به كار گرفته مي شود و از آنجايي كه  محصولاتي اجتماعي  فرهنگي هستند كه شكل هنجاري به خود مي گيرند، پس مي بايست در مناسبت با نژاد، جنسيت، تمايلات جنسي، سن، طبقه و ژانر مورد بررسي قرار گيرند  (هيوارد، 1381 : 270).

هال در مثالي گويا، كليشه هاي موجود در سينماي آمريكا را در دوره هاي مختلف ) از زمان تولد يك ملت اثر گريفيث تا دوره معاصر ( بررسي مي كند و در اين ميان به مطالعه داير در تحليل آثار خواننده سياهپوست آمريكايي پل رابسون مي پردازد.  طبق تحليل داير، بازنمايي سياهپوستان بر مبناي تقابل هاي دوگانه سياه و سفيد، خرد و احساس و فرهنگ و طبيعت عمل مي كند.  داير به نگاه متفاوت ميان سياهپوستان و سفيدپوستان اشاره مي كند: براي سياهان بيان رنج طولاني و اميد به آزاد بودن و هم زمان براي سفيدپوستان كه صداي روحاني او را مي شنيدند نماد حزن، ماليخوليا و رنج بود.


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۲۴:۲۵  توسط مدير  نظرات (0)

قبل از سال ١٣٠۶ شمسي قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب ١٢٧٨ شمسي، يكي از فصول خود را صرف تنظيم قواعد حكميت نموده و اصول آن چنين بود كه هرگاه منازعه بين اشخاص ايجاد شود، طرفين به موجب قراردادي كه در ضمن عقد لازم درج مي شود، امر را به حكميت يك يا چند نفر به صورت فرد واگذار نمايند. احكام مي‌بايست در مدت و حدود اختياراتي كه به موجب قرارداد معين شده، رأي خود را بدهند و در رسيدگي و حكم تابع ترتيب اصول محاكمات حقوقي نبوده، «ولي بايد مخالف قانون حكم ننمايند». حكم آنان كه بايد موافق انصاف و دليل باشد، قابل استيناف و تمييز نبوده ليكن در صورت تجاوز از حدود اختيار و تخلفات ديگر قابل شكايت به دادگاهي بود كه اصل حكم به آن تقديم شده بود و آن دادگاه مي‌توانست در صورت تخلف، احكام داوران را مورد ابطال قرار دهد.[1]

پس از چندي براي جلوگيري از تراكم كار در محاكم و تسريع جريان در بعضي موارد ارجاع حل و فصل اختلاف به متخصصان و اهل فن ضروري تشخيص داده شد. لذا قانونگذار ايران در ٢٨ اسفند ١٣٠۶ به موجب قانون حكميت داوري را به شكل الزامي در آورده يعني، علاوه بر حكميت از طريق تراضي طرفين كه در هر مرحله دعوي مجاز بود، چنانچه يكي از اصحاب دعوي در اولين جلسه تقاضاي ارجاع امر به حكميت مي‌نمود، دادگاه به طور اجباري پرونده را به حكميت ارجاع مي‌داد.[2]

در توضيح داوري اجباري لازم است گفته شود كه اصولاً داوري بايد با تراضي طرفين يعني اختياري باشد؛ ولي گاهي قانون جانشين اراده يكي از طرفين يا هر دوي آن‌ها دعوي وسيله داوري حل شود، در اين صورت، داوري را اجباري گويند. همچنان كه گفته شد اين گونه داوري در سال ١٣٠۶ براي نخستين بار در قوانين پيش‌بيني گرديد.

البته داوري اجباري ممكن است نسبي باشد يا مطلق.

در داوري اجباري نسبي، دادگاه به درخواست يكي از طرفين، دعوي را به داوري ارجاع مي‌دهد. اما در داوري اجباري مطلق، بدون درخواست طرفين و تنها به حكم قانون دعوي را به داوري ارجاع مي‌كنند. مانند مورد ماده ١۴ قانون تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب ٧/۵/۵۶ كه مقرر مي‌دارد: اختلاف‌هايي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرف‌هاي ديگر پيش ‌آيد، چنانچه از طريق مذاكره دوستانه كه در قرارداد پيش بيني خواهد شد، حل نشود، از طريق سازش و داوري حل خواهد شد.[3]

بالاخره با توجه به معايب داوري اجباري در ايران، در پانزدهم فروردين 1308 قانون موصوف اصلاح گرديد و در اغلب موارد الزام ارجاع به داوري موكل به تراضي اطراف دعوي، يا وجود قرار داد قبلي با قوانين مخصوصه گرديد. اصولا معايب داوري اجباري در ايران بسيار بوده است با اينكه قانون سال 1306 تصريح داشت كه هرگاه در دادگاه انتظامي معلوم شود كه معرفي اشخاص توسط دادگاه جهت داور مشترك طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا غير مستقيم مبتني بر تباني و مذاكرات سابقي بوده، دادرس دادگاه محكوم به انفصال ابد خواهد گرديد، مع‌الوصف اين تهديد قانوني نتوانست در تمام موارد از غير طبيعي بودن انتخاب داورها جلوگيري كند. همچنين حكميت اجباري در عمل نتايج خوبي به بار نياورد، چه بعضي افراد به اميد استفاده از داوري اجباري دعاوي واهي و كهنه‌اي را طرح و بعد تفاضاي ارجاع به داوري مي‌‌كردند و چون داورها به اصول قانوني آشنا نبودند يا مي‌خواستند اختلاف را به سازش خاتمه دهند، به هر حال چيزي عايد طراح دعوي مي‌شد. همين‌طور در دعاوي مسلًم، طرفي كه خود را محكوم مي‌دانست، تقاضاب ارجاع به داوري مي‌نمود و از اين راه حق طرف ديگر را متزلزل مي‌ساخت.

عاقبت در بهمن سال 1313 قانون ديگري به تصويب رسيد كه اصل حكميًت اجباري و هيأت تجديد نظر[4] را موقوف مي‌ساخت[5] و قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده كرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندي جانشين تم انون آيين دادرسي مدني سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده كرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندي جانشين تمنامام قوانين نامبرده فوق نمود و از اين تاريخ به بعد اصل بر اختيار و تراضي طرفين جهت ارجاع امر به داوري گذاشته شد و فقط در موارد خاص كه ذيلاً توضيح داده مي‌شود، ارجاع به داوري الزامي شد.

١- بر طبق ماده 676 قانون آيين دادرسي مدني، در مورد اختلاف بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هريك از زوجين طرح شود، دادگاهها مي‌توانند به درخواست هريك از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور، لااقل دو نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود اقربا نداشته باشد، از اشخاصي كه با آنها معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند. داورها مكلفند تا حتي‌الامكان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتي كه قادر به اصلاح نشوند، راي خود را در تشخيص ذي‌حق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان هزينه زن يا طفل كه موضوع دعوي هزينه زن باشد به دادگاه تقديم دارند.      ، در مورد اختبلف قانون آيين دادرسي مدني مي شد.

صل بر اختيار و تراضي طرفين جهت ارجاع امر به داوري گذاشته شد و فقط در موارد خاص ك

٢- در دعاوي راجع به تخليه عين مستاجره از قبيل دكان و مغازه، دادگاه مي‌تواند به درخواست يكي از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نمايد مشروط بر اينكه درخواست مذكور از طرف مدعي در دادخواست و از طرف مدعي عليه در محاكمات عادي در مدتي كه براي اولين لايحه پاسخ نامه مقررات و در محاكمات اختصاري تا جلسه اول دادرسي به عمل آيد (ماده 677 آيين دادرسي مدني) قانونگذار ايراني خواسته است نظر به طبع اين نوع دعوي مذكور كه اولي متضمن اختلال در امور خانوادگي است و دومي موجب اختلال در امر كسب و بازرگاني است، هرگاه مقتضي بداند به درخواست يكي از طرفين حلً اختلاف را به اشخاص بصير و خيرخواهي واگذار نمايد كه شايد با مداخله ايشان اختلافات خانوادگي و دعوي تخليه دكان و مغازه كه كسب و كار تاجر را تهديد مي‌كند، به صلح خاتمه دهد. در واقع، مي‌توان گفت كه ارجاع امر به داوري در مورد اختلافات خانوادگي به دستور صريح قرآن است و منشاء آن فقه اسلامي است و مورد اختلافات مربوط به اجاره از حقوق عرفي نشأت گرفته شده است.

لازم به تذكر است كه علاوه بر مواد 676 و 677 قانون آيين دادرسي مدني در قوانين مختلف ديگر از جمله قانون مالك و مستاجر، صوب 1339[6]، لايحه ثبت اراضي موات اطراف تهران مصوب سال 1334، قانون بودجه سال 1336، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس در معاملات دولتي مصوب سال 1337، قانون حمايت خانواده سال 1353 و تعدادي قوانين و آيين نامه‌هاي ديگر مسأله داوري به نحوي مورد استفاده قرار گرفت.[7]

در هر صورت، سرگذشت داوري اجباري به اينجا ختم نشد چرا كه با وضع قانون مالك و مستاجر عملا‏ ماده 677 ملغي شد. مع‌الوصف، در نقاطي كه قانون روابط موجر به مستاجر مصوب 1356 اجرا نمي‌شود، چگونگي رسيدگي بر روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود،[8] به همين استناد برابر ماده 677 آيين دادرسي مدني در دعاوي راجع به تخليه عين مستأجره از قبيل دكان و مغازه دادگاه مي تواند به درخواست يكي از طرفين دعوي را به داوري ارجاع نمايد. بنابراين، بايد گفت كه هرچند امروزه در اكثر نقاط ايران قانون روابط موجر و مستأجر حاكم است، مع الوصف در مناطقي كه هنوز دادگستري بخشنامه اي مبني بر اقتدار قانون روابط موجر و مستأجر ننموده است، مواد 677 لغايت 680 آيين دادرسي مدني معتبر است.

در مورد ارجاع امر به داوري در صورتي كه بين زوج و زوجه اختلاف مي‌شد، قانونگذار در سال 1353 قانون حمايت خانواده را وضع نمود كه داراي مقررات خاصي براي استفاده از داوري بود. سپس با تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب يكم مهرماه سال ١٣۵٨ داوري اجباري محدود به موردي گرديد كه مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدني درخواست طلاق زن خود را مي‌نمود. در اين مورد دادگاه‌ها بدواً موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدني خاص).

پس از انقلاب، قوانيني در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با اين بحث به تصويب رسيده است از جمله، حكميت در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص (مصوب ١٣۶٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حكميت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصويب رسانيد.[9]

به غير از قوانين مذكور كه در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدايي زوجين جهت ارجاع امر به داوري پيش‌بيني گرديده، ماده ۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شكل ديگري از داوري را مطرح نموده است. اين قانون به اصحاب دعوي اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه كنند.

اگر چه قاضي تحكيم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولي در قوانين ما هيچ گونه تعريف و يا مشخصه‌ي ديگري از اين قاضي وجود ندارد.

آخرين قانوني كه در خصوصي داوري به تصويب قانونگذار ايراني رسيده است قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مي‌باشد، كه مواد ۴۵۴ تا ۵٠١ اين قانون در خصوص بحث داوري در تعيين داوران، قرارداد داوري، وظايف داوران و اصحاب دعوي، نحوه صدور حكم و ديگر امور مرتبط با بحث داوري مي‌باشد.

در اين جا نيز لازم است اشاره كنيم كه ايران علاوه بر كنوانسيون نيويورك به عنوان تنها معاهده چند جانبه كه در تاريخ ١١ ارديبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه ديگري كه حاوي مقرراتي در زمينه داوري و اجراي آراي صادره است پذيرفته كه عبارتند از: عهدنامه مودت ايران و ايالات متحده (١٣٣۶)؛ پروتكل دوم قرارداد تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين ايران و آلمان (١٣۴۶)؛ بيانيه‌هاي الجزاير به ويژه بيانيه حل و فصل دعوي (١٣۵٩)؛ عهدنامه‌هايي كه اخيراً ايران با دولت‌هاي بيلاروس، قزاقستان و پاكستان جهت تشويق و حمايت‌هاي متقابل سرمايه‌گذاري منعقد ساخته است را نام برد.[10]

در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ ١٠ ژوئن ١٩۵٨ ميلادي (٣/۴/١٣٣٧ هجري شمسي)، مشتمل بر شانزده ماده چنين آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده مي‌شود به لحاظ شرايط زير به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امين مربوط تسليم نمايد:

١- جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از روابط حقوقي قراردادي يا غير قراردادي كه حسب قوانين جمهوري اسلامي ايران تجاري محسوب مي‌شوند، اعمال خواهد كرد.

٢- جمهوري اسلامي ايران فقط كنوانسيون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دولت‌هاي عضو كنوانسيون صادر شده باشد.

تبصره- رعايت اصل يكصد و سي و نهم (١٣٩) قانون اساسي در خصوص ارجاع به داوري الزامي است.[11]

مهمترين قانوني كه در ايران در خصوص داوري تجاري بين‌المللي تصويب گرديده «قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ٢۶/۶/١٣٧۶» مي باشد. اين قانون با مبتني بر يكي از اسناد معتبر بين‌المللي در زمينه داوري با نام قانون نمونه آنسيترال راجع به داوري تجاري بين‌المللي مورخه ١٩٨۵ است. در بخش‌هاي بعدي اين قانون به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

[1]. متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ص٨٨.

[2]. همان منبع، ص٨٨.

[3]. صدرزاده افشار، دكتر سيد محسن، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ص 411.

[4].  هيئت تجديد نظر مركب از سه نفر از اشخاصي كه به تراضي طرفين انتخاب مي‌شدند و در صورت عدم تراضي به قرعه انتخاب مي‌شدند و حكم آنان نيز قطعي بود.

[5]. متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ، ص 89.

[6]. قانون مالك و مستاجر، مصوب 1339 با تصويب قانون روابط مالك و مستاجر 1356 لغو گرديده است.

[7]. مدني، سيد جلال‌الدين، آيين دادرسي مدني، ج 2 ص 168.

[8]. ماده 25 و 26 قانون مالك و مستاجر، مصوب 1339 و ماده 31 و 32 قانون روابط موجر و مستاجر (براي محلهاي كسب و پيشه) مصوب 1363.

[9]. هدايت نيا، فرج الله، پيشين، ص ۶٨.

[10]. همان، ص ١٩

[11]. اصل ١٣٩ قانون اساسي: « صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.»


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۲۱:۵۱  توسط مدير  نظرات (0)

امروزه تشديد رقابت در حوزه هاي توليدي و خدماتي در سراسر دنيا مشاهده مي شود. افزايش رقابت در  همه حوزه ها كاملاً مشهود است و اين عامل حفظ مشتريان و افزايش وفاداري آن ها را در اين فضا روز به روز مشكل تر مي كند. بازاريابان در جستجوي راه ها و اطلاعاتي هستند تا از طريق آن مشتريان وفاداري براي خود ايجاد نمايند، چرا كه اين امر باعث كاهش هزينه هاي بازاريابي و عملياتي و افزايش سودآوري خواهد شد( آسل[1]،2001).

در هر سازمان ، چه توليدي، چه خدماتي ،مهم ترين عامل جهت حفظ و بقاي سازمان مشتريان مي باشند. اگر سازمان بتواند با جلب رضايت مشتريان به ايجاد وفاداري در آن ها موفق شود، مي تواند زمينه ي رشد و بقاي طولاني مدت خود را مهيا كند، كه اين كار مگر با مطالعه و برنامه ريزي مديريت امكان پذير نمي باشد، و مقدمه ي آن شناخت كامل از خواسته ي مشتريان است( خورشيدي و كاردگر،1388). در بازاريابي امروز، هزينه ي از دست دادن يك مشتري برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتي كه آن مشتري در طول عمر خود به آن نياز دارد.

در عصر جديد بازاريابي، هدف برقراري روابط بلندمدت و متقابل با گروه­هاي ذينفع و مهمتر از همه مشتري به گونه­اي است كه مشتريان بيشتري را حفظ و به اين ترتيب در بلندمدت منافعي حاصل    مي­شود كه در نتيجه، سهم بازار و سودآوري شركت­ها افزايش مي­يابد(عثمان و همكاران[2]، 2009، 250- 239). بنابراين لزوم توجه بر نيروي انساني و تامين نيازها و خواسته­هاي آن­ها اصل اول رقابت در عصر رقابتي امروز مي­باشد. تا زماني­كه نيازها و خواسته­هاي نيروي انساني سازمان(مشتريان دروني) تامين و برآورده نشود، كسب رضايت و وفاداري مشتريان بيروني امر غيرممكن خواهد بود. از مهمترين رويكردها كه مي­تواند به سازمان در اين راستا كمك كند، بازاريابي داخلي مي­باشد(هاگ و كاتر، 2000، 109- 124).

در اين فصل كه به مباني نظري و پيشينه تحقيق اختصاص دارد ابتدا به بررسي مفاهيم  بازاريابي داخلي، رضايت شغلي، تعهد سازماني، مشتري گرايي پرداخته مي­شود و سرانجام مروري بر تحقيقات مشابه­اي كه در ارتباط با موضوع در داخل و خارج از كشور انجام گرفته پرداخته است. هدف از اين فصل آشنايي با مفاهيم نظري و تاريخچه تحقيق خواهد بود.

1-Assel

[2] Osman, H, Hemmington, N & Bowie


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۱۹:۱۱  توسط مدير  نظرات (0)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده علوم انساني

گروه آموزشي جغرا فيا

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته جغرافياي طبيعي    گرايش اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

عنوان:

بررسي رابطه بين پراكندگي جغرافيايي بيماري ام اس و عناصر اقليمي دراستان گيلان

 استاد راهنما:

دكتر پرويز رضايي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چكيده.......................................................................................................................... ۱

مقدمه........................................................................................................................... ۲

فصل اول - كليات تحقيق

۱-۱. بيان مسئله............................................................................................................ ۴

۱-۲. پرسش اصلي تحقيق(مسائله تحقيق)....................................................................... ۵

۱-۳. اهداف تحقيق....................................................................................................... ۵

۱-۴. فرضيه.................................................................................................................. ۵

۱-۵. هدف كاربردي ..................................................................................................... ۵

۱-۶. جنبه نوآوري......................................................................................................... ۵

۱-۷. نوع روش تحقيق.................................................................................................. ۶

۱-۷-۱. روش گردآوري اطلاعات.................................................................................. ۶

۱-۷-۲. ابزار گردآوري اطلاعات.................................................................................... ۶

۱-۷-۳. روش تجزيه و تحليل اطلاعات.......................................................................... ۶

۱-۸. محدوديت ها و موانع تحقيق.................................................................................. ۶

۱-۹. روش انجام تحقيق................................................................................................ ۷

فصل دوم - ادبيات تحقيق

۲-۱. تعريف MS ....................................................................................................... 9

۲-۲. رابطه عرض جغرافيايي با بيماري MS................................................................... 9

۲-۳. عناصر و عاملهاي اقليمي ...................................................................................... ۹

۲-۴. تابش آفتاب.......................................................................................................... ۱۰

۲-۴-۱. تابش خورشيدي –آفتاب................................................................................... ۱۰

۲-۴-۲. عوامل موثر در تابش خورشيدي ........................................................................ ۱۰

۲-۴-۳. مقدار انرژي تابش خورشيدي............................................................................. ۱۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

۲-۴-۴. فاصله خورشيد تا زمين...................................................................................... ۱۱

۲-۴-۵. ارتفاع خورشيد................................................................................................. ۱۱

۲-۵. عوامل موثر در دما................................................................................................. ۱۱

۲-۶. دماي هوا.............................................................................................................. ۱۱

۲-۷. رطوبت................................................................................................................ ۱۲

۲-۷-۱. رطوبت هوا....................................................................................................... ۱۲

۲-۸. سوابق تحقيق........................................................................................................ ۱۲

۲-۸-۱. سوابق تحقيق در ايران....................................................................................... ۱۳

۲-۸-۲. سوابق تحقيق در جهان...................................................................................... ۱۵

۲-۸-۳. پيشينه تحقيق در محدوده مطالعاتي..................................................................... ۱۷

فصل سوم - روش اجراي تحقيق

۳-۱. موقعيت جغرافيايي استان گيلان.............................................................................. ۱۹

۳-۲. داده هاي تحقيق.................................................................................................... ۲۱

۳-۳. روش اجراي تحقيق.............................................................................................. ۲۱

۳-۴. نحوه انجام كار...................................................................................................... ۲۲

۳-۴-۱. مرحله اول........................................................................................................ ۲۲

۳-۴-۲. مرحله دوم....................................................................................................... ۲۳

۳-۴-۳. مرحله سوم....................................................................................................... ۲۳

فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق

۴-۱. انواع MS ........................................................................................................... 25

۴-۲-۱. عوامل ژنتيكي................................................................................................... ۲۵

۴-۲-۲. عوامل محيطي................................................................................................... ۲۵

۴-۳. چه كساني به MS مبتلا مي شوند........................................................................... ۲۶

۴-۴. علائم MS........................................................................................................... 26

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

۴-۵. برخي از علائم مشترك.......................................................................................... ۲۷

۴-۶. نور خورشيد و ويتامينD....................................................................................... 27

۴-۷. معرض نور خورشيد در دوران كودكي..................................................................... ۲۷

۴-۸. رابطه كشاورزان با شيوع بيماري MS..................................................................... 28

۴-۹. بررسي انواع بيماري ها در سطح استان.................................................................... ۲۸

۴-۱۰. بررسي اقليمي..................................................................................................... ۲۹

۴-۱۱. تحليل داده هاي تحقيق........................................................................................ ۳۴

۴-۱۱-۱. جنسيت.......................................................................................................... ۳۴

۴-۱۱-۲. محل تولد....................................................................................................... ۳۴

۴-۱۱-۳. محل زندگي................................................................................................... ۳۵

۴-۱۱-۵. تاهل.............................................................................................................. ۳۶

۴-۱۱-۶. سن................................................................................................................ ۳۶

۴-۱۱-۷. سطح سواد..................................................................................................... ۳۷

۴-۱۱-۸. رشته تحصيلي................................................................................................. ۳۸

۴-۱۱-۹. وضعيت اشتغال............................................................................................... ۳۸

۴-۱۱-۱۰. مدت زمان دوره بيماري................................................................................. ۳۹

۴-۱۱-۱۱. تاثير بيماري بر روي زندگي شخص................................................................ ۴۰

۴-۱۱-۱۲. ارتباط بيماري با فصل بهار............................................................................. ۴۰

۴-۱۱-۱۳. ارتباط بيماري با فصل تابستان........................................................................ ۴۳

۴-۱۱-۱۴. ارتباط بيماري با فصل پاييز............................................................................ ۴۵

شكل شماره ۴-۴. پهنه بندي ارتباط بيماران با فصل پاييز................................................... ۴۶

۴-۱۱-۱۵. ارتباط بيماري با فصل زمستان........................................................................ ۴۷

۴-۱۱-۱۶. ارتباط بيماري با گرما.................................................................................... ۴۹

۴-۱۱-۱۷. ارتباط بيماري با سرما.................................................................................... ۵۱

۴-۱۱-۱۸. ارتباط بيماري با رطوبت هوا.......................................................................... ۵۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

۴-۱۱-۱۹. ارتباط بيماري با باد....................................................................................... ۵۵

۴-۱۱-۲۰. ارتباط بيماري با تابش نور خورشيد................................................................ ۵۷

۴-۱۲. بررسي بيماران MS بر اساس جنسيت زن............................................................ ۵۹

۴-۱۳. بررسي بيماران MS بر اساس جنسيت مرد............................................................ ۶۱

۴-۱۴. پهنه بندي جمعيت بيماران در سطح استان............................................................. ۶۳

۴-۱۵. ضريب همبستگي عناصر اقليمي با بيماري............................................................. ۶۵

فصل پنجم - بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱. بحث................................................................................................................... ۶۹

۵-۲. نتيجه گيري........................................................................................................... ۷۰

شكل ۵-۱. همپوشاني عناصر اقليمي استان گيلان.............................................................. ۷۱

۵-۲-۱. تفسير نقشه....................................................................................................... ۷۲

۵-۳. آزمون فرضيات..................................................................................................... ۷۲

۵-۴. پيشنهادات............................................................................................................ ۷۲

منابع و ماخذ................................................................................................................. ۷۳

پرسشنامه...................................................................................................................... ۷۵

چكيده

يكي­از بيماري­هاي قرن حاضر كه متاسفانه، جوانان خصوصاً دختران و زنان جوان به آن مبتلا مي­شوند بيماري (MS) مي­باشد كه هنوز از نظر پزشكان متخصص دنيا علت آن مشخص نيست و متاسفانه نظريات گوناگوني را عنوان مي­كنند كه پايه و اساس علمي درستي ندارد.

اين بيماري را اتوايميون يا ويروسي مي­نامند و دليل قانع كننده­اي هم براي آن ندارند و جالب­تر اينكه ويروسي بودن اين بيماري را يكي از دلائل مي­دانند در حاليكه هنوز براي خودشان هم اثبات نشده است ولي اينترفرون درماني را شروع مي­كنند و هزينه گزافي را به بيمار درمانده تحميل مي­كنند.

هدف از تحقيق حاضر شناخت ارتباط بين عناصر اقليمي دما، تابش و رطوبت با بيماري MS در سطح شهرستان­هاي استان گيلان است. داده­هاي تحقيق بر اساس پرسشنامه تنظيم شده، اطلاعات حاصل از مراكز درماني مربوطه و ايستگاههاي هواشناسي استان بدست آمده است. روش تحليل داده­ها به صورت توصيفي و با استفاده از نرم افزار SPSS و جهت تهيه نقشه­ پراكندگي بيماري­ها و عناصر اقليمي از نرم افزار GIS كمك گرفته شده است.

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه در منطقه مورد مطالعه بيماري در هر نقطه پراكنده شده و نتيجه آمار نشان دهنده اين بوده كه بيماري در زنان بيشترين گسترش را داشته و بر اساس نقشه هاي پهنه بندي عناصر اقليمي و همپوشاني عناصر نقش عنصر اقليمي نور خورشيد نسبت به عناصر ديگر نقش مهمتري داشته و اگر از دوران كودكي از تابش نور خورشيدي به درستي استفاده گردد در دوران بزرگسالي فرد كمتر دچار بيماري MS قرار مي گيرد.

واژگان كليدي: بيماري، عناصر اقليمي، پراكندگي بيماري، استان گيلان

مقدمه

زندگي افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس همواره چالش برانگيز بوده است. ام اس شايع‎ترين ناتواني عصبي- حسي پيشرونده در بالغين جوان است كه با ميلين زدايي سيستم عصبي مركزي مشخص مي شود.

اين بيماري مزمن و خود ايمني با انواعي از علائم و نشانه ها و دوره هاي غير قابل پيش بيني نظير اختلال در هماهنگي و تعادل بدن، گرفتگي عضلات، خستگي و. . . مشخص مي شود. در حال حاضر بيش از ۵/۲ ميليون نفر در سراسر جهان و بيش از ۵۰۰ هزار نفر در امريكا به بيماري ام اس مبتلا هستند. در ايران طبق گزارش انجمن ام اس ايران در سال ۸۹ نزديك به ۵۰ هزار بيمار مبتلا به ام اس وجود دارد. اين بيماري زنان را ۳-۲ برابر بيشتر از مردان درگير نموده و سن شايع بروز آن ۳۰-۲۰ سالگي است. بنابراين به نظر مي رسد كه زنان سنين باروري آسيب پذيرترين افراد در برابر اين بيماري باشند.

بيماران مبتلا به ام اس از كيفيت زندگي پايين تري نسبت به افراد سالم برخوردارند (Tepavcevic,2008)

آگاهي از انتشار جغرافيايي بيماريها براي برنامه ريزيهاي بهداشتي هر كشور لازم است تا مسئولين از موقعيت هر بيماري در كل جهان و مناطق مختلف كشور با خبر گردند و تدابير بهداشتي لازم براي ساكنين مناطق را در سياستگذاري هاي بهداشتي خود بگنجانند.

جغرافياي پزشكي كه به آن جغرافياي سلامت نيز اطلاق مي شود، پهنه اي جديد و مهم از تحقيقات سلامت است كه پيوندي بين جغرافيا و جنبه هاي جغرافيايي سلامت مي باشد. جغرافيايي پزشكي سلامت، اثرات محل و آب و هوا را بر روي سلامتي انسان ها مطالعه مي كند و هدف آن درك عوامل و متغيرهايي است كه بر سلامت جمعيت و افراد تاثير گذار مي باشد.

از آن جا كه انسان همواره در تماس مستقيم با محيط آب و هوايي است و اين امر سبب مي شود كه شيوه واكنش او در محيط جوي از لحاظ ارگانيسم مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر روند روبه رشد تغييرات آب و هوايي و بالا رفتن دماي زمين، ممكن است باعث شود برخي بيماريها را در نواحي جغرافيايي تحت اثرشان، تغيير دهد. در واقع شرايط اقليمي و موانع طبيعي نظير اقيانوسها، از يك طرف و وابستگي بعضي از عوامل عفونت زا به ناقلين و مخازن خاص، از طرف ديگر باعث محدود شدن بعضي از بيماريها به مناطق خاصي از كره زمين گرديده است.

۱-۱. بيان مسئله

بدن هر يك از انسانها شبيه يك شهر است، هر يك از سلولهايي كه بدن ما را مي سازند به مثابه يكي از شهروندان اين شهرهستندكه وظيفه مشخصي دارند، نيروگاه برق و سيم كشي برق اين شهر چيزي نيست جز سيستم اعصاب مركزي كه شامل مغز و نخاع مي باشد، به كمك رشته هاي ظريف اعصاب كه تمام اجزاي بدن را به مغز و نخاع ارتباط ميدهند در واقع سيم كشي ارتباطي بدن ماست.

درون اين سيم كشي ها هم جريان برق جاري است، البته با شدتي بسيار ضعيفتر از آنكه ما را دچار برق گرفتگي كند، رشته عصبي درست مانند يك سيم برق بوسيله يك ماده پوششي محافظت مي شود.

اين ماده پوششي كه ميلين نام دارد فقط يك عايق يا حفاظ براي خود رشته نيست بلكه كمك مي كند پيام الكتريكي با سرعتي چندين برابر منتقل شود همين ميلين يكي از بازيگران اصلي MS است. در بدن ما وقتي كه به دلايلي گلبولهاي سفيد اشتباها به ميلين به جاي يك عامل بيگانه حمله كردند بيماري MS آغاز مي‎شود.

اين بيماري سيستم اعصاب مركزي را در قسمت هاي مختلف درگير مي كند به نحوي كه ميلين پوشش رشته هاي عصبي مورد حمله گلبول هاي سفيد بدن فرد قرار مي گيرد.

بررسي محققان نشان داده پنج عامل در بروز اين بيماري موثر است كه عبارتند از:ژنتيك، پراكندگي جغرافيايي و محيط(نظير آلاينده هاي زندگي شهر نشيني)، استرس، عوامل ايمونولوژيكي، ميكربهاو ويروسها.

تحقيقات نشان داده با دور شدن از خط استوا اين بيماري شيوع بيشتري پيدا مي كند به نحوي كه در مناطق سرد خيز با در صد بيشتري از بيماري روبه رو مي شويم. يكي از دلايل اين مسئله را كمبود ويتامين D در مناطق سرد خيز ذكر مي كنند، مثلادر شمال اروپا MS شايع تر از جنوب اروپااست، به دليل آنكه در اين نواحي نور آفتاب كمتر است و كمبود ويتامين D شايعتر است، در كشورهاي آسيايي نظير ژاپن، هند و خاور دور بروز MS كمتر بوده و بر عكس در ايران رو به افزايش است.

بيماري مولتيپل اسكلروزMS ) (شايع ترين بيماري ناتوان كننده عصبي مي باشد. بررسي توزيع جغرافيايي بيماري مولتيپل اسكلروز و بروز بيماري در بخش هاي مختلف دنيا متفاوت است كه به سه منطقه۱)با شيوع كم، ۲)با شيوع متوسط، ۳)با شيوع بالا طبقه بندي شده است. در مطالعه   توسط Mohamad Abedini و همكارانش در سال ۲۰۰۸ درمازندران انجام شد، شيوع بيماريMS در ايران جزء مناطق با شيوع متوسط
(Medium prevalence ) برابر با ۱/۲۰ در هر ۱۰۰۰۰۰نفر گزارش شده است. با توجه به افزايش شيوع بيماري Ms در ايران طبق مطالعات اخير، گرفتاري طيف سني جوان به اين بيماري ناتوان كننده سيستم عصبي مركزي و متحمل شدن بار اقتصادي و رواني زياد بر بيماران مبتلا (با توجه به سير پيشرونده و ناتوان كننده بيماري)و همچنين صرف هزينه هاي بالا جهت اقدامات درماني و باز تواني در اين بيماران، بررسي عوامل خطر قابل پيشگيري حائز اهميت مي باشد(عزيزي و همكاران، ۱۳۸۳، ص۱۸).

۱-۲. پرسش اصلي تحقيق(مسائله تحقيق)

كدام عنصر اقليمي بر روي بيماري ام اس تاثير بيشتر دارد ؟

۱-۳. اهداف تحقيق

-بررسي وضعيت بيماري ام اس در استان گيلان

-بررسي عناصر اقليمي موثر بر بيماري

-ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از بيماري

۱-۴. فرضيه

-به نظر مي رسد عناصر اقليمي بر بيماري ام اس تاثير دارند.

-از بين عناصر اقليمي تابش و دما و رطوبت بر بيماري تاثير گذار است.

۱-۵. هدف كاربردي

هدف تحقيق پيدا كردن رابطه عناصر اقليمي و پراكندگي جغرافيايي بيماري ام اس در سطح استان گيلان بوده كه پس از بررسي هاي انجام شده اين پژوهش مي تواند در مراكز تحقيقات ام اس، انجمن بيماران ام اس، مبتلايان به بيماري ام اس و دانشگاه هاي علوم پزشكي مورد استفاده و بررسي قرار گيرد.

۱-۶. جنبه نوآوري

در رابطه با تأثير اقليم بر روي سلامت و بيماري مطالعات متعددي صورت گرفته است. اما تا كنون در خصوص تأثير عناصر اقليمي بر روي بيماري ام اس مطالعاتي انجام نگرفته و اين تحقيق براي اولين بار است كه در اين خصوص صورت مي‎گيرد.

۱-۷. نوع روش تحقيق

در اين تحقيق از زوش توصيفي تحليلي و با رويكرد ذيل انجام گرفته است اين پژوهش تاثير اقليمي بر روي بيماري MS بوده. دليل اصلي انتخاب اين روش شناسي عناصر اقليمي و بيشترين تاثيري را كه عنصر بر روي بيماري مي گذارد مي خواهيم بررسي كنيم.

۱-۷-۱. روش گردآوري اطلاعات

هر يك از روشهاي گردآوري اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارد. لذا در اين تحقيق به صورت كتابخانه‎اي، اسنادي و مراجعه به سايتهاي كامپيوتري و استفاده از نقشه هاي پهنه ندي و همپوشاني جهت شناسايي تاثير عناصر اقليمي از مهمترين ابزار تحقيق مي باشد.

۱-۷-۲. ابزار گردآوري اطلاعات       

ابزار گردآوري اطلاعات (فيش، جدول، نمونه برداري، و بانكهاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي )

۱-۷-۳. روش تجزيه و تحليل اطلاعات

براي تجزيه وتحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده و براي تهيه نقشه هاي پهنه بندي و همپوشاني از نرم افزار GIS استفاده كرديم كه در رابطه با تحقيق مورد نظر از روشهاي توصيفي وتحليلي استفاده مي شود.

۱-۸. محدوديت ها و موانع تحقيق

با توجه به اينكه اين موضوع براي اولين بار در سطح كشور و استان كار شده است؛ داراي محدوديتهايي بوده كه پژوهشگر را با مشكل مواجه مي كند كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

 • وجود اطلاعات كم در مورد بيماري MS در ارتباط با عناصر اقليمي.

۲-نبود آمار دقيق و جزء به جزء در مورد بيماران.

 • نداشتن اطلاعات دقيق بيماران در ارتباط با تاثير اقليم بر روي بيماري.

۱-۹. روش انجام تحقيق

با توجه كه اطلاعات اندك بوده و بيشتر تحققيات انجام شده تاثيرات اقليمي در مورد بيماري هاي ديگر به غير از MS بوده تنها روش براي رسيدن به اهداف تحقيق تهيه پرسشنامه و نقشه هاي GIS در سطح استان بوده. كه پس از خروجي گرفتن از نقشه در ارتباط با عناصر اقليمي تاثير هر عنصر را در سطح استان بررسي كرده و در نهايت به همپوشاني عناصر اقليمي پرداخته تا بتوانيم تاثير مهمترين را بر منطقه مورد نظر بررسي كنيم.

. تعريف MS

اين بيماري مختص اعصاب مركزي بوده ( مغز و نخاع ) و ايجاد لكه هاي سفيد يا پلاكهاي متعددي در مغز مي كند.

۲-۲. رابطه عرض جغرافيايي با بيماري MS

عوامل جغرافيايي - بروز و شيوع ام اس از لحاظ جغرافيايي متفاوت است. مناطقي با فراواني بالا در جهان (با شيوع ۶۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر يا بيشتر) شامل تمام اروپا (از جمله روسيه)، جنوب كانادا، ايالات متحده شمالي، زلاند نو و جنوب شرقي استراليا مي باشد. در بسياري از اين مناطق شيوع بيش از ۱۰۰نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است ; بالاترين ميزان گزارش شده ۳۰۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ در جزاير Orkney است. در ايالات متحده آمريكا، شيوع ۱۰۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر (۰. ۱ درصد) براي تعداد ۲۵۰۰۰۰ فرد مبتلا به ام اس است. اين ناسازگاري جغرافيايي ممكن است تا حدي بر اساس اختلافات نژادي، جمعيتهاي سفيد پوست توضيح داده شود، به ويژه افرادي ازاروپاي شمالي به نظر مي رسند كه مستعدترين افراد هستند و افرادي با اصليت آسيايي، آفريقايي، ويا هندي آمريكايي كمترين خطررا دارند و بقيه افراد متوسط هستند.

همچنين يك باور گسترده از رابطه ميان عرض جغرافيايي و ام اس، با خطر افزايش ابتلا به ام اس از جنوب به شمال وجود دارد. براي مثال در يك تحليل از مطالعه سلامت پرستاران نسبت سرعت تنظيم شده براي ايالات متحده شمالي۳. ۵ و براي رديف وسط نسبت به رديف هاي جنوبي ۲. ۷ بود (اسلامي، ۱۳۷۴، ص۲).

تصورمي شود افراد مهاجرازمنطقه با خطر بالا به منطقه با كم خطر پس از سن بلوغ خطر سابق خود را با خودشان دارند، در حالي كه كساني كه در دوران كودكي مهاجرت كرده اند به نظر مي رسد كه خطري مرتبط با منطقه جديدي دارند كه به آن مهاجرت كرده اند.

با اين حال، انجمن جهاني بين عرض جغرافيايي و خطر ابتلا به ام اس بر اساس يافته هايي از يك بررسي سيستماتيك و متا آناليز مطالعات اپيدميولوژيكي ام اس با چالش هايي مواجه مي باشد.

قرار گرفتن در معرض نور خورشيد بيشتر بين سنين ۱۵-۶ ( به طور متوسط ​​ ۲ تا ۳ ساعت يا بيشتر در روز در تابستان در آخر هفته ها يا تعطيلات) با كاهش خطر ام اس مرتبط است.

۲-۳. عناصر و عاملهاي اقليمي

در بررسي و مطالعه دانسته هاي اقليمي بايد بين عنصر و عامل اقليمي تفاوت قايل شويم. دما، رطوبت، فشار و تابش خورشيد، هر كدام يك عنصر اقليمي تلقي مي شود. تلفيق و آميزه اي از اين عناصر را كه معرف يك حالت فيزيكي معين در اتمسر است مانندگرما، بارش و ابرناكي، نيز يك عنصر اقليمي در نظر مي گيرند. اما عامل اقليمي عاملي است از قبيل ارتفاع، جهت و پوشش كه به نحوي در فضاي مورد مطالعه تاثير داشته باشد.

گاهي يك عنصر اقليمي مي­تواند عاملي براي عنصر ديگر باشد­؛ مثلا دما براي رطوبت، رطوبت براي ابرناكي و ابرناكي براي تابش، عنصر اقليمي به شمار مي­آيند. تشخيص كيفيت واقعي عوامل و عناصر ياد شده در سنجش يا ديده­باني، به هدف بررسي و شيوه مطالعه بستگي دارد (كاوياني­و عليجاني، ۱۳۸۳، ص۲۷).

۲-۴. تابش آفتاب

آفتاب پرتويي الكترومغناطيسي است كه از خورشيد ساطع مي شود. با اينكه حداكثر شدت تابش آفتاب در قسمت پرتو قابل رويت است ولي بيش از نيمي از انرژي حرارتي خورشيد مربوط به پرتو فروقرمز است.

ابرها مقدار زيادي از پرتو خورشيد را به فضاي خارجي اتمسفر منعكس مي كتتد ؛ ولي بقيه آن به سمت زمين منتنشر مي شود كه باعث گرم شدن طبيعي زمين مي­شود.

۲-۴-۱. تابش خورشيدي آفتاب

تابش خورشيدي منبع اصلي انرژي سياره زمين و عامل اصلي كنترل حيات و آب و هوا در سطح زمين به شمار مي­رود. انرژي خورشيد، با كنترل حرارت سطح زمين پراكندگي زمان و مكاني رطوبت و فشار را نيز تعيين مي كند. بنابراين، بررسي همه جانبه آن براي درك آب و هواي كره زمين ضروري است(كاوياني و عليجاني، ۱۳۸۳، ص ۵۷).

۲-۴-۲. عوامل موثر در تابش خورشيدي

مقدار كل انرژي خورشيدي كه در مدتي معيني، به يك سطح مشخص مي رسد تحت تاثير چهار عامل تغيير مي كند كه عبارتند از مقدار انرژي تابشي گسيل شده از خورشيد، فاصله خورشيد تا زمين، ارتفاع خورشيد (يا زاويه تابش خورشيد) و سرانجام، مدت تابش(كاوياني و عليجاني، ۱۳۸۳، ص ۶۱).

۲-۴-۳. مقدار انرژي تابش خورشيدي

در نتيجه فعاليت­هاي دوره­اي معين، لكه­هاي تيره رنگي بر سطح خورشيد ظاهر مي شود و پرتوافكني آن را هرچند ناچيز، تغيير مي دهد. لكه هاي خورشيدي اصولا هر ۱۱ سال يك بار ظاهر مي شود و در نتيجه، ارسال انرژي تابشي خورشيد نيز دستخوش تغيير قرار مي گيرد (كاوياني و عليجاني، ۱۳۸۳، ص ۶۲).

۲-۴-۴. فاصله خورشيد تا زمين

زمين در گردش انتقالي خود به دور خورشيد، مداري بيضي شكل را مي­پيمايد كه خورشيد در يكي از كانونهاي آن قرار دارد(كاوياني و عليجاني، ۱۳۸۳، ص ۶۲).

۲-۴-۵. ارتفاع خورشيد

ارتفاع خورشيد شدت انرژي تابشي رسيده به واحد سطح را مشخص مي كند. هر قدر ارتفاع خورشيد بيشتر باشد، امواج تابش عمود تر مي تابند و مساحت كمتري در معرض تابش قرار مي گيرد؛ بنابراين، دماي توليد شده در واحد سطح بالا مي رود. عوامل مهم در تعيين ارتفاع خورشيد در يك محل عبارتند از: عرض جغرافيايي محل، فصل سال و ساعت روز(كاوياني و عليجاني، ۱۳۸۳، ص ۶۳).

تعداد صفحه :۹۱

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۱۴:۱۸  توسط مدير  نظرات (0)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراك

دانشكده مديريت، گروه حسابداري

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش: حسابداري

عنوان:

بررسي رابطه نقد شوندگي و ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
يكي از مباحثي كه در ادبيات مالي مورد تحقيق و بحث و بررسي قرار گرفته است بررسي رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان معيار نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه مي باشد در اين تحقيق اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان متغير مستقل واهرم مالي به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهي، هزينه تحقيق و توسعه/ارزش دفتري دارايي،هزينه استهلاك/ ارزش دفتري دارايي، ارزش بازار دارايي/ ارزش دفتري دارايي ، سودآوري، ميانگين قيمت سهام واندازه شركت به عنوان متغير كنترل در نظر گرفته شد در راستاي اين هدف ۱۹۶ شركت از جامعه آماري كه اطلاعات مورد نياز براي دوره ۷ساله مورد تحقيق ۸۱-۸۷ در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گرديد براي آزمون فرضيه تحقيق از روش داده هاي تركيبي (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه ارتباط مثبت و بي معني بين ميزان نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه شركت ها وجود دارد وهمچنين سودآوري و ارزش بازار دارايي/ ارزش دفتري دارايي بر اين رابطه موثر است و نتايج اين تحقيق ميتواند مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس را جهت تصميم گيري در رابطه با ساختار سرمايه بهينه ياري رساند.
واژه گان كليدي:نقدشوندگي،شكاف پيشنهاد قيمتي بين خريد و فروش،ساختار سرمايه
مقدمه:
مطالعات بر روي شاخص هاي نقدشوندگي در اوايل قرن ۲۰ ميلادي شروع شد از همان ابتدا اين عامل توجه بازارهاي مالي را جلب كرد دارايي نقد شونده تلقي مي شود كه در زمان كوتاه بدون ايجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگي صرفاً سهولت در خريد و فروش دارايي مورد نظر و سرعت تبديل سرمايه گذاري يا دارايي ها به وجه نقد است(خرمدين و يحيي زاده فر ،۱۳۸۷، ۱۰۲) از عوامل مربوط به نقدشوندگي بازار سهام مي توان به اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام اشاره كرد كه به عنوان مهمترين عامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي معرفي شده( فانگ و همكاران [۱]،۲۰۰۹، ۵) چن و همكاران [۲] (۲۰۰۷) به طوري كه ميزان اين شكاف تا حدود زيادي ميزان نقدشوندگي را تعيين مي كند قيمتي را كه يك معامله گربراي خريد اوراق بهادار پيشنهاد مي كند را قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي كه براي فروش اوراق بهادار پيشنهاد مي شود را قيمت پيشنهادي فروش اوراق بهادار مي گويند اختلاف بين اين دو قيمت پيشنهادي نيز اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار ناميده مي شود. نقدشوندگي از طريق مبادلات سهام ، هزينه معاملات سرمايه اي را كمتر كرده و شكاف پيشنهاد قيمتي خريدار و فروشنده را باريكتر مي نمايد عليرغم وجود اين رابطه، محققين بر جهت تاثير نقدشوندگي و عوامل مربوط به آن برساختار سرمايه شركت ابهام دارند.
نظام ساختارسرمايه شركتها به دنبال استقرار چارچوبي مدون و مكانيزم هاي مناسب براي برقراري رابطه اي متعادل ميان منابع تامين مالي جهت اجراي پروژه هاي خود مي باشند.تا ثروت سهامداران را به حداكثر برسانند. بنابراين بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه از اهميت خاصي برخوردار است.
۱-۱ مقدمه
سرمايه گذاران در پي آنند تا در اقلامي از دارايي هاي ممكن سرمايه گذاري كنند كه مشخصات زير را دارا باشند ۱-بيشترين بازده ۲-كمترين ريسك ۳- بيشترين قدرت نقدشوندگي
قدرت نقدشوندگي به معناي پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس مي باشد به طوري كه آميهود[۳] (۲۰۰۲) قدرت نقدشوندگي را به عنوان شاخصي همانند شاخص ريسك معرفي كرده است و بيان مي دارد هرچه قابليت نقدشوندگي يك سهم كمتر باشد آن سهم براي سرمايه گذاران جذابيت كمتري خواهد داشت مگر آنكه بازده بيشتري عايد دارنده آن كند (يحيي زاده فر و خرمدين ،۱۳۸۷، ۱۰۲). هدف از سرمايه گذاري قبل از هر چيزي افزايش ارزش و يا حداقل حفاظت از دارايي مالي است لذا به نظر مي رسد ارزيابي عملكرد پرتفوي براي سرمايه گذاران از لحاظ نقدشوندگي مهم است خواه يك فرد به صورت انفرادي پرتفوي خود را بررسي نمايد و يا اينكه پرتفوي يك شركت سرمايه گذاري را بررسي كند.
يكي از روش هايي كه براي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران به كار گرفته مي شود گزينش مناسب از منابع اصلي تامين مالي است كه در آن تركيب منابع مالي با خصوصياتي همچون هزينه سرمايه اندك و نرخ بازده بيشتري را تحصيل كند، ساختار سرمايه اي كه ارزش شركت را افزايش دهد يا هزينه كلي سرمايه را به حداقل رساند ساختار سرمايه بهينه شركت است و اين ساختار سرمايه بهينه تركيبي از بدهي و سهام است و در مواقعي كه سهام از نقدشوندگي بالا برخوردار است هزينه حقوق صاحبان سهام كاهش پيدا مي كند و شركتهايي كه نقدشوندگي سهامشان بالاست تمايل دارند كه اهرم مالي پايين تري داشته باشند (ساندرا مرتال ومارك ليپسون[۴]، ۲۰۰۹،۶۱۱) در فضا ساختار سرمايه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتي) ترجيح داده مي شود كه تامين مالي از منابع داخلي صورت گيرد و نسبتا تامين ماليشان از طريق سهام انجام مي گيرد.
تعداد صفحه :۱۰۲
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۱۱:۳۶  توسط مدير  نظرات (0)

دانشكدۀ علوم انساني و حقوق

 

پايان نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ حقوق

گرايش خصوصي

 

عنوان:

بررسي مسئوليت مدني ناشي از جبران خسارت وسائل نقليه موتوري زميني

 

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر  

 

تابستان ۱۳۹۳

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول-كليات و مفاهيم.

بخش اول-كليات راجع به مسئوليت مدني.

مبحث اول-تعريف لغوي مسئوليت.

مبحث دوم-مفهوم مسئوليت مدني.

مبحث سوم- خاستگاه تاريخي مسئوليت مدني.

مبحث چهارم- مباني نظري مسئوليت مدني.

گفتار اول-نظريه تقصير.

بند اول- تقصير مدني.

بند دوم-تقصير كيفري.

گفتار دوم- نظريه مسئوليت بدون تقصير.

گفتار سوم- مباني فقهي مسئوليت مدني..

بند اول- اتلاف.

بند دوم-تسبيب.

بند سوم- تسبيب در رويه قضايي.

بند چهارم-  لاضرر.

بند پنجم- قاعده من له غرم فعليه الغرم.

بخش دوم-تعاريف و مفاهيم راجع به وسائل نقليه.

مبحث اول-مفهوم وسيله نقليه.

مبحث دوم-مفهوم وسائل موتوري.

مبحث سوم-تاريخچه مربوط به وسيله نقليه موتوري زميني.

بخش سوم-تصادم و شرايط آن.

مبحث اول-ماهيت حقوقي تصادم.

مبحث دوم-نقش وسيله نقليه در ايجاد خسارت.

مبحث سوم-ميزان مسئوليت متصادمين.

مبحث چهارم- شرايط تصادم.

مبحث پنجم-مقايسه تصادم با حوادث مشابه.

بخش چهارم-مفهوم شناسي دارنده وسيله نقليه.

مبحث اول-مالك وسيله نقليه.

گفتار اول-تعريف مالكيت.

بند اول-مالك رسمي.

بند دوم-مالك عادي.

فصل دوم-بررسي مباني مسئوليت دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني.

بخش اول- تعريف و مفهوم مباني.

بخش دوم-فرض تقصير.

مبحث اول-نقش تقصير در حوادث رانندگي.

مبحث دوم-تصادم بدون تقصير.

مبحث سوم-تصادم در نتيجه تقصير يكي از دو راننده.

مبحث چهارم-تصادم در نتيجه تقصير هر دو طرف.

بخش سوم-كاربرد قاعده تسبيب در حوادث رانندگي.

مبحث اول-انتساب در تسبيب.

مبحث دوم-نظريه ايجاد خطر.

بخش چهارم-مبناي مسئوليت از منظر قانون موضوعه.

مبحث اول-مبناي مسئوليت در قانون مسئوليت مدني.

گفتار اول-قانون مدني.

گفتار دوم-مبناي مسئوليت در قواعد خاص.

گفتار سوم-مبناي مسئوليت  از قانون مسئوليت مدني تا قانون ۱۳۴۷.

مبحث دوم-مبناي مسئوليت  از قانون مجازات اسلامي تا اصلاحيه ۱۳۸۷ قانون بيمه اجباري..

گفتار اول-قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو.

گفتار دوم-اوصاف و احكام مسئوليت دارنده.

گفتار سوم-مبناي مسئوليت ناشي از توليد و عرضه و تعمير.

فصل سوم -اركان مسئوليت دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني.

بخش اول-فعل زيانبار.

مبحث اول-ضرر.

مبحث دوم-شرايط ضرر قابل جبران.

گفتار اول-مسلم بودن.

گفتار دوم-مستقيم بودن.

گفتار سوم-قابل پيش بيني بودن ضرر.

بخش دوم-پرداخت خسارت.

مبحث اول-رويه قضايي در مورد پرداخت خسارت.

مبحث دوم-افزايش نقش دولت (ترميم نقص نظريه تقصير در خصوص وسائل نقليه موتوري زميني).

گفتار اول-استفاده از سازوكار بيمه.

گفتار دوم-بيمه مسئوليت...

گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات...

بخش سوم-قلمرو اجراي قانون بيمه اجباري.

مبحث اول-مفهوم  دارنده.

گفتار اول- مفهوم عمومي دارنده.

گفتار دوم- دارنده در رويه قضايي.

بخش چهارم-تاثير عوامل بيروني در رابطه سببيت و مسئوليت دارنده.

مبحث اول-قوه قاهره.

مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رويه قضايي..

مبحث سوم-نقش قوه قاهره  در نفي مسووليت.

مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.

مبحث پنجم-برتري نسبي قانون بر قرارداد.

نتيجه گيري و پيشنهاد ها.

فهرست منابع و ماخذ.

 

فهرست علائم اختصاري

قانون اصلاحي بيمه اجباري مسئوليت ق.ا.ب.ا.م

قانون ايمني راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.

قانون آيين دادرسي كيفري ق.آ.د.ك

قانون آيين دادرسي مدني ق.آ.د.م

قانون بيمه اجباري دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني ق.م.م.د.و

قانون ديات ق.د.

قانون مجازات اسلامي ق.م.ا

قانون مدني  ق.م

قانون مسئوليت مدني. ق.م.م.

 

چكيده

مسئوليت ناشي از تصادم وسيله نقليه موتوري زميني با تاكيد بر قانون بيمه اجباري وسائل نقليه موتوري زميني اصلاحيه  ۱۳۸۷ موضوعي است كه در اين پايان نامه مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. از اين رو نگارنده با تبيين توصيفي و تحليلي موضوع درصدد بررسي اين موضوع از حيث قانون و رويه قضايي است. با توجه به آنكه بيشتر نظام هاي مهم حقوقي مسئوليت مدني ناشي از وسائل نقليه موتوري زميني را به موجب قوانين خاص و مبتني بر نظريه خطر دانسته اند نظام حقوقي ايران نيز تقريبا از نيم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتي در اين زمينه بوده است. بيشتر اين تحولات در راستاي جبران خسارت هاي عمومي از شهرونداني است كه در معرض تهديد هاي مكانيكي ناشي از اين وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنكه نظريه تقصير به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه صنعتي باشد بيشتر گرايش ها به سمت نظريه خطر پيش رفته است. در اين پايان نامه با روش توصفي تحليلي درصدد تبيين اين موضوع در حقوق ايران خواهيم بود. از سوي ديگر با ورود همگاني و اجباري شدن بيمه برخي سخن از حذف مسئوليت مدني رانده اند كه در جاي خود قابل تامل مي باشد. در هر صورت توسعه سازوكارهاي جبران خسارت در پرتو قوانين مدرن و انسان مدار مي تواند سرآغاز حركت به سوي يك نظام پاسخگو در زمينه مسئوليت مدني در رابطه با خطرات ناشي از وسائل نقليه موتوري زميني باشد. در اين پايان نامه تاكيد نگارنده در مجموع بر شفاف سازي هر چه بيشتر اين سازوكارها بوده است.

واژگان كليدي: وسائل نقليه، مسئوليت مدني، جبران خسارت، تقصير، خطر

 

 

مقدمه

۱-بيان مسئله

هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت زيان ديده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ايران، قواعد مسئوليت مدني، نه تنها متناسب با فعاليتهاي جامعه ي ماشيني و تحولات روابط اجتماعي نبوده بلكه اصولا رويه ي قضايي در برخورد با مسائل مسئوليت مدني، چنان عمل مي كند كه گويا قانون مسئوليت مدني، قانوني منسوخ يا حداقل متروك است در حالي كه در اكثر كشورهاي پيشرفته، اهميت عملي قواعد مسئوليت مدني بيش از پيش آشكار شده و قانونگذاري در اين كشورها به ياري رويه قضايي و عقايد علماي حقوق در تدوين  مقررات پويا و نوين گامهاي بلندي برداشتهاند.

در ابتدا نظام حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از اين وسايل تابع قواعد سنتي اثبات تقصير بود و پيچيدگي خاصي نداشت؛ اما رشد روزافزون اين وسائل و استفاده بي رويه از آنها موجب بروز حوادث پيچيده اي شد كه قواعد سنتي پاسخگوي آنها نبود. توسل به قواعد سنتي موجب عدم امكان اثبات تقصير و بدون جبران ماندن بسياري از خسارات زيان ديدگان مي شد. همين امر نظام هاي مختلف را به فكر چاره اي تازه سوق داد. در اين راستا برخي كشورها به نفع قربانيان اين حوادث براي دارندگان وسائل نقليه مسئوليت خاص ايجاد كردند و برخي نيز با روي آوردن به مسئوليت جمعي با حمايتهاي مالي ويژه خصوصاً بيمه اجباري، جبران خسارت زيان ديدگان راتضمين نموده اند. اما نيازهاي مشترك موجب شد اين نظام ها با وجود تفاوتهايي كه در شيوه و مباني مسئوليت با هم دارند به راه حل هاي چنان يكساني برسند كه حقوقدانان هر يك از آنها را از مطالعه كتابهاي حقوقي نظام ديگر احساس بيگانگي نكنند.

همچنين باتوجه به اينكه امروزه وسايل نقيله ي موتوري زميني در حمل و نقل نقش عمده اي داشته و روز به روز گسترش مييابد و به موازات اين گسترش تصادفات ناشي از آن رو به افزايش است و منجر به خسارات هنگفت مالي و جاني ميگردد، از اين رو بخش عمده از دعاوي مطالبه خسارت و دعاوي كيفري مربوط به حوادث ناشي از وسائط نقليه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضايي مبتني بر نظريات كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي ميباشد، لذا تجزيه و تحليل سوانح رانندگي از نظر حقوقي به انضمام اطلاعات فني و كارشناسي به كارشناسان امكان ارائه نظريات دقيق و منطبق با مباني قانوني، مسئوليت را فراهم آورده و مانع اعمال سلايق شخصي مي گردد. مسئوليت در سوانح رانندگي به دو دسته كيفري و مدني تقسيم مي گردد. مقررات مسئوليت كيفري در اين مورد در قانون مجازات اسلامي تحت عنوان جرائم ناشي از تخلفات رانندگي (مواد ۷۱۴ الي ۷۲۵) پيش بيني و تصويب گرديده است ولي تاكنون مقرراتي واحد تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از تصادفات رانندگي وضع نگردديده است. هر چند در اين مورد، موادي به صورت پراكنده  در قوانين مختلف از جمله، بيمه ي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي، قانون ايمني راهها و راهآهن و قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم وجود دارد. لذا براي بررسي و مطالعه مسئوليت مدني در اين زمينه بايد از قواعد عمومي مسئوليت كمك گرفت. با توجه به اينكه برقراري و ايجاد نظامي عادلانه و منطقي حاكم، بر مسئوليت مدني در اين مورد مي تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهاي مسئول و كليه اشخاص مرتبط تأثير زيادي داشته و نقش بازدارنده ايفا نمايد و از به هدر رفتن سرمايههاي انساني و مالي كشور جلوگيري نمايد. اين نظم منطقي صرفا از راه تعيين و تفسير صحيح ضوابط و معيارهاي قانوني و پيشنهادات اصلاحي مقدور و ممكن ميباشد. همچنين لازم است مقررات حقوقي در خصوص تعيين روابط ايجاد كننده خسارت و زيانديده در اين مورد بيش از پيش متحول گردد و حقوقدانان نيز به دنبال راه حلهاي جامع، پيشگيرانه و منصفانه براي تعيين مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي باشند.

۲-اهداف تحقيق

اهداف اين پژوهش را مي توان به دو دسته اهداف عملي و نظري تقسيم بندي كرد. از حيث نظري توسعه علمي موضوع هدف اصلي آن است و از حيث عملي بررسي مسئوليت مدني جبران خسارت در مورد واسائل نقليه موتوري زميني مد نظر مي باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشي كه وسائل نقليه موتوري زميني در جامعه دارد و با عنايت به زيان هاي ناشي از آن، در اين تحقيق تلاش شده تا با تجزيه و تحليل مقررات مختلف به ويژه قانون اصلاح قانون بيمه اجباري براي پرسشهاي مطرح شده پاسخ مناسبي ارائه شود تا زواياي مسئوليت دارنده وسيله نقليه شناسايي شود تا به مقصود اصلي كه ترغيب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمين جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر كنش اين وسايل و در نهايت كاهش خسارات ناشي از فعاليت اين گونه وسائل دارند نائل شويم.

۳-روش تحقيق

روش پژوهش به صورت كتابخانه اي و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله كتابها، مقالات، پايان نامه­ها و ... مي باشد. همچنين در صورت نياز از منابع معتبر اينترنتي نيز بهره خواهيم برد. نوع روش تحقيق به صورت استقرايي است. بدين صورت كه از مطالب و دسته بندي جزيي به نتيجه نهايي خواهيم رسيد.

در اين روش پس از پلان بندي كامل موضوع تحقيق و در واقع ارائه پلان پيشنهادي نماي كلي تحقيق را مشخص مي سازيم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد كامل سازي پلان مزبور خواهيم بود. جمع بندي مطالب از طريق طبقه بندي در فيش هاي فرم كتابخانه اي و يا با جمع آوري در فايل هاي كامپيوتري انجام خواهد شد. از آنجا كه موضوع به مقوله­هاي گوناگون علوم انساني مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متكثر خواهد بود. بنابراين بايد براي يكسان سازي و ارتباط موضوعي مطالب با يكديگر از تحليل هاي شخصي نيز استفاده گردد.

۴-ضرورت تحقيق

اهميت وسائل نقليه موتوري زميني و به ويژه نقشي كه در زندگي بشر و تحول آن داشته اند بر كسي پوشيده نيست. اما با وجود تمام مزايايي كه اين وسائل در زندگي بشر داشته اند، پيامدهاي ناگواري  نيز براي انسان به همراه داشته اند. به طوري كه حوادث ناشي از اين وسائل در زمره سرگرمي هاي اسفبار زندگي انسان قرار گرفته و يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير در سطح جهاني به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند ايران است.

۵- سوال هاي تحقيق

۱-اساس مسئوليت مالك در مورد وسائل نقليه موتوري زميني چيست؟

۲-خسارت ها در مورد وسائل نقليه موتوري زميني شامل چه مواردي مي شود.؟

۶- فرضيه هاي تحقيق

۱-مسئوليت مالك به خاطر سلطه اي است كه بر مال دارد و به طور معمول مالك در مال خود سلطه دارد و اوست كه بايد در انتفاع از وسيله نقليه احتياط كند و به ديگران ضرر نرساند.

۲-منظور از خسارت در تصادف اتومبيل، خسارت مالي و جاني است و گويا خسارت معنوي هم شامل اين خسارت ها مي شود.

۷-سوابق تحقيق

در خصوص اين موضوع در كتاب هاي  مختلف تحقيقاتي انجام شده است ولي بيشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده كه پس از تصويب قانون جديد به نقد و بررسي موضوع پرداخته شده است. نويسندگان حقوقي بيشتر در كتاب هايي كه در مورد مسئوليت مدني نوشته اند صفحاتي را به مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسائل نقليه اختصاص داده اند و بعضي از نويسندگان به تفصيل در اين زمينه بحث كرده اند و بعضي فقط اشاره اي به اين نوع از مسئوليت كرده اند.

براي مثال آقاي حميد بهرامي احمدي در كتاب مسئوليت مدني خود مبحثي مختصر در حدود ده صفحه را به اين موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمي رسند. آقاي دكتر غلامعلي زاده در كتاب مسئوليت مدني ناشي از سوانح رانندگي به موضوع از حيث حقوق تطبيقي بيشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلي كمتر مورد بررسي قرار داده اند. همچنين آقاي بختيار عباسلو به لايحه پرداخته زيرا در زمان نگارش كتاب ايشان هنوز متن قانون به تصويب نرسيده بود. پس به نظر مي رسد تحقيقات انجام شده كافي به نظر نمي رسد.

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

تعداد صفحه :۱۲۵

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
 
 
 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۰۸:۴۵  توسط مدير  نظرات (0)

با عنوان : بهبود كيفيت از طريق ويژگي هاي استخراج شده و كنتراست در تصاوير ماموگرافي به كمك ويولت

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق - الكترونيك
عنوان :
بهبود كيفيت از طر يق ويژگيهاي استخراج شده و كنتراست در تصاوير ماموگرافي به كمك ويولت

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
يكي از مهمترين و مؤثرترين راههاي تشخيص سرطان پستان بخصوص در مراحل اوليه بيماري، ماموگرافي ميباشد. آمار نشان ميدهد كه در رده سني ۱۵ - ۵۴ سال بانوان، سرطان پستان نسبت به ساير انواع سرطان بيشترين تعداد قرباني را ميگيرد. مسأله، زماني مهمتر جلوه ميكند كه بدانيم در رده سني ۳۵ - ۵۴ سال مهمترين علت مرگ و مير زنان سرطان پستان ميباشد. يكي از مؤثرترين راههاي مبارزه با اين بيماري، تشخيص آن در مراحل اوليه پيدايش است.
در ساليان اخير، متخصصين و محققين در زمينۀ پردازش سيگنال روشهاي كارآمدي جهت ارائه چند دقتي و تحليل سيگنالها مبتني بر ويولت ارائه نمودهاند كه بر خلاف تبديل معمول فوريه، اطلاعات را به حوزه زمان  فركانس نگاشت ميكند و قادر به تغيير دقت زماني و فركانسي در مقابل يكديگر است. از اين رو ابزاري مناسب جهت تحليل سيگنالهاي غير ايستان ميباشند. با توجه به غير ايستان بودن
سيگنالهاي مورد بررسي در پزشكي، عملكرد مناسب ويولت در آناليز اينگونه سيگنالها درمقالات متنوع گزارش شده است.
به مرور زمان راديولوژيستها بطور تجربي قواعدي را كشف كردهاند كه با در نظر گرفتن شكل ظاهري كلسيفيكاسيونها، ميزان پراكندگي آنها و ويژگيهاي ديگري از اين قبيل، در مورد خوشخيم يا بدخيم بودن يك خوشه ميكروكلسيفيكاسيون تصميمگيري ميكنند. تمامي ويژگيهاي ذكر شده در حوزه مكان يعني از تصوير خام اوليه به وسيله سيستم بينايي راديولوژيست استخراج ميشود كه معمولاًُ بطور
صددرصد دقيق هم انجام نميشود. به خصوص با خستگي، ميزان دقت نيز بطور چشمگيري كاهش مييابد. در اين پايان نامه به بررسي مواردي از اين دست پرداخته شده است.
مقدمه:
ماموگرافي تنها روشمطمئني است كه ميتوان از طريق آن يكتوده را در سينه پيش از آنكه از طريق لمس قابل تشخيص باشد، آشكار نمود. بعضي از سرطانهاي پستان را ميتوان حدود دو سال پيشاز آنكه به اندازهاي برسند كه از طريق لمسقابل تشخيصباشند، به كمك
ماموگرافي آشكار نمود. البته بايد توجه داشت كه ماموگرافي هيچگاه نميتواند جايگزيني براي بيوپسي (نمونه برداري از بافت) باشد، زيرا اين روش نميتواند سرطان را در سينه هاي با چگالي بافت بالا آشكار نمايد. بطور كلي در حدود ۴۰% از سرطانهاي پستان در مراحل اوليه، فقط از طريق ماموگرافي قابل تشخيص هستند.
ماموگرامها بر حسب اينكه از چه جهتي تهيه ميشوند به دو دسته اصلي تقسيم ميشوند: كرانيو كودال يا CC كه از جهت بالا به پايين گرفته ميشود و مديولترال  ابليك يا MLO كه به صورت نيمرخ و اريب گرفته ميشود. هدف از اين كار اين است كه سينه از جهات مختلف
مورد آزمايش قرار گيرد تا بتوان ضايعات را بهتر مشاهده نمود.
در حال حاضر تبديل ويولت گستره كاربرد وسيعي در زمينه مهندسي پزشكي يافته است كه از تحليل سيگنالهاي معمول و قديميتر حاصل از الكتروكارديوگرافي تا تصاوير حاصل از سي تي اسكن و (Positron Emission Tomography) PET را شامل مي شود.
اغلب كاربردهاي ويولت منحصراً مربوط به سيگنالهاي پزشكي نميباشند و در بسياري از موارد ديگر از سيگنالهاي يكبعدي نيز كارآيي دارند اما در حالات دو بعدي وضعيت متفاوت است و بجز حالاتي كه در بخش حذف نويز به آنها اشاره ميشود و در كاربردهاي ديگر در تصويربرداري پزشكي معادلي در كاربردهاي غير پزشكي نميتوان يافت.
انجام عمل بيوپسي معمولاُ بًه لحاظ فاكتورهايي كه سلامتي بيمار را به مخاطره مياندازد مطلوب نيست و ترجيح داده ميشود كه حتي الامكان از اين عمل احتراز شود. بنابراين يافتن راهي كه بتواند به دقيقترين نحوي بين نمونه هاي خوشخيم و بدخيم افتراق ايجاد كند، به لحاظ جلوگيري از بيوپسيهاي غير لازم بسيار سودمند خواهد بود. از اين رو تكيه بر تكنيكهاي پردازش تصوير در اين زمينه يكي از بهترين روشها است.
تعداد صفحه : ۸۴
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :       

****         serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۵۸:۴۴  توسط مدير  نظرات (0)

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي

 

عنوان:

شيوه هاي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديدگاه كارشناسان پدافند غير عامل و رسانه

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

چكيده پايان نامه:

وجود بحران هاي گوناگون در دنياي امروز به يكي از مسائل مهم و اساسي تبديل شده و قطع برق علاوه بر اينكه خود نوعي بحران است باعث تشديد شرايط بحراني در بحران هاي گوناگون مي گردد. لذا تحقيق حاضر با توجه به اهميت موضوع قطع برق در شرايط بحران و اهميت اطلاع رساني در اين شرايط، به بررسي شيوه هاي اطلاع رساني شرايط بحران قطع برق از ديدگاه كارشناسان رسانه و كارشناسان پدافند غير عامل مي پردازد.

هدف اصلي اين تحيق بررسي شيوه هاي مناسب براي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق است كه در آن ديدگاه كارشناسان رسانه به عنوان نمايندگان حوزه ي اطلاع رساني و كارشناسان پدافند غير عامل به عنوان نمايندگان مديران بحران  به ارائه نظر پرداخته اند. در سايه هدف اصلي مباحثي مانند ميزان آمادگي و پيش بيني شرايط، اهميت دادن به اطلاع رساني در شرايط بحران،  آموزش اصحاب رسانه و مديران بحران، ميزان وابستگي مخاطبان به رسانه هاي نوين مورد بررسي قرار گرفته اند.

در پژوهش حاضر از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده و جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طيف ليكرت پنج گزينه اي كه شامل ۴۳ سوال بوده، استفاده شده است. روايي اين تحقيق توسط اساتيد راهنما و مشاور و دوتن از كارشناسان رسانه و پدافند غيرعامل حوزه ي بحران مورد بررسي قرار گرفت و تاييد شد كه سوالات پرسشنامه كاملا مرتبط با موضوع بوده و پرسشنامه مي تواند به سوال ها و فرضيه هاي تحقيق پاسخ نمايد. براي بررسي پايايي، اعتبار و همساني دروني پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ روي يك نمونه ۱۰ نفري استفاده شد كه نتيجه حاكي از آن است كه پرسشنامه با ضريبي معادل ۸۰۶.  از اعتبار مناسبي برخوردار بوده است.

جامعه نمونه در نظر گرفته شده براي اين تحقيق (به دليل محدوديت هاي بودجه و عدم دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده) نمونه در دسترس شامل ۴۰ كارشناس رسانه و ۲۰ كارشناس پدافند غير عامل مي باشد كه همگي به پرسشنامه ها پاسخ داده اند.

نتايج بدست آمده از پژوهش بيانگر اين است كه وجود ديد مثبت به موضوع اطلاع رساني در شرايط بحران، پيش بيني شرايط و تامين امكانات مورد نياز، آموزش اصحاب رسانه و مديران بحران در زمينه اطلاع رساني در شرايط بحران، بستر مناسب براي استفاده از شيوه هاي گوناگون اطلاع رساني را بوجود مي آورد. همچنين موقعيت جغرافيايي مخاطبان (داخل محدوده، همجوار و خارج از محدوده)، عامل بروز بحران (انساني، طبيعي) و نوع بحران (حوادث طبيعي، اقتصادي، سياسي و ...) عامل مهمي در برگزيدن شيوه ي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق مي باشد.

از مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده در پايان اين پژوهش، راه اندازي سامانه اطلاع رساني سيار در مناطق بحران زده بدون نياز به هيچگونه زيرساخت، راه اندازي سايت، تهيه ي كتاب و جزوات، براي آموزش مديران بحران، اجباري نمودن تعيين سخنگو در آيين نامه عملياتي مديريت بحران مي باشد.

 

فهرست

۱     فصل اول: كليات پژوهش... ۱

۱.۱      بيان مسئله: ۲

۱.۲      اهميت و ضرورت تحقيق.. ۳

۱.۳      هدف هاي تحقيق.. ۳

۱.۳.۱       هدف اصلي.. ۳

۱.۳.۲       اهداف فرعي.. ۴

۱.۴      سوالات تحقيق.. ۴

۱.۵      فرضيه هاي تحقيق.. ۵

۱.۵.۱       فرضيه اصلي.. ۵

۱.۵.۲       فرضيات فرعي.. ۵

۱.۶      متغيرهاي پژوهش... ۶

۱.۶.۱       متغير وابسته. ۶

۱.۶.۲       متغيرهاي مستقل.. ۶

۱.۷      قلمرو پژوهش... ۷

۱.۸      تعريف مفاهيم و واژگان پركاربرد. ۷

۱.۸.۱       بحران. ۷

۱.۸.۲       پدافند غيرعامل.. ۷

۱.۸.۳       شيوه هاي اطلاع رساني.. ۸

۱.۹      روش پژوهش... ۸

۱.۱۰    جامعه آماري.. ۸

۱.۱۱    پيشينه تحقيق.. ۸

۱.۱۱.۱     پايان نامه ها ۹

۱.۱۱.۲     پژوهش و  مقالات... ۱۰

۱.۱۱.۳     كتاب ها ۱۱

۱.۱۱.۴     ساير منابع. ۱۵

۲     فصل دوم: ادبيات تحقيق.. ۱۷

۲.۱      مقدمه. ۱۸

۲.۲      بخش اول – بحران. ۱۹

۲.۲.۱       تعريف بحران. ۱۹

۲.۲.۲       ديدگاه سنتي و جديد به بحران. ۲۱

۲.۲.۳       انواع بحران. ۲۱

۲.۲.۴       انواع بحران از نظر دخالت انساني.. ۲۱

۲.۲.۵       انواع بحران از نظر سطوح.. ۲۲

۲.۲.۶     انواع بحران از نظر موضوع. ۲۳

۲.۲.۷       ديگر تقسيم بندي هاي بحران. ۲۵

۲.۲.۸       مديريت بحران. ۲۶

۲.۲.۹       فرآيند مديريت بحران. ۲۷

۲.۳      بخش دوم - اطلاع رساني و بحران. ۳۰

۲.۳.۱       كاركرد رسانه در بحران. ۳۱

۲.۳.۲       نقش اساسي رسانه ها در بحران. ۳۲

۲.۳.۳       جايگاه رسانه در بحران. ۳۳

۲.۳.۴       نقش رسانه ها در كاهش عوارض رواني بحران. ۳۴

۲.۳.۵       رسانه ها و بحران هاي نوين.. ۳۵

۲.۴      بخش سوم – جايگاه برق در رسانه ها ۳۶

۲.۴.۱       تاريخچه برق.. ۳۶

۲.۴.۲       ويژگي هاي عمومي صنعت برق.. ۳۶

۲.۴.۳       وضعيت برق در شرايط بحراني.. ۴۰

۲.۴.۴       نمونه اخبار در زمينه قطع برق در شرايط بحران. ۴۱

۲.۴.۵       وابستگي رسانه ها به برق.. ۴۳

۲.۵      بخش چهارم – اطلاع رساني در شرايط بحران. ۴۴

۲.۵.۱       ده نكته خبري براي خبرنگاران و سردبيران در بحران. ۴۵

۲.۵.۲       ارتباطات نيروهاي خبري در بحران. ۴۷

۲.۵.۳       انواع ابزار هاي رايج ارتباطي.. ۴۷

۲.۵.۴       سامانه هاي اطلاع رساني عمومي و هشدار. ۴۸

۲.۶      بخش پنجم – شيوه هاي اطلاع رساني.. ۵۴

۲.۶.۱       اطلاعيه هاي از پيش منتشر شده ۵۴

۲.۶.۲       راديو. ۵۵

۲.۶.۳       تلويزيون. ۵۶

۲.۶.۴       رسانه هاي ديجيتال. ۵۷

۲.۷      چهارچوب نظري تحقيق.. ۵۸

۲.۷.۱       نظريه ي وابستگي مخاطبان. ۵۸

۲.۷.۲       نظريه برجسته سازي.. ۶۰

۲.۷.۳       مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات... ۶۲

۲.۷.۴       برنامه ريزي ارتباطات بحراني استراتژيك – يوسلي (۲۰۰۲) ۶۴

۲.۷.۵       برنامه ارتباطي قبل از بحران مارش و رابينز. ۶۵

۲.۷.۶       عناصر ده گانه برنامه ارتباط بحران زرمان ( ۱۹۹۵) ۶۶

۲.۷.۷       نظريه مارپيچ مثبت و منفي رسانه اي.. ۶۷

۲.۷.۸       نظريه گالتونگ درباره بحران. ۷۰

۲.۷.۹       نظريه اسكوگلند و اولسن درباره ايجاد ارتباط با رسانه ها ۷۱

۳     فصل سوم: روش شناسي.. ۷۳

۳.۱      مقدمه. ۷۴

۳.۲      روش تحقيق.. ۷۵

۳.۳      جامعه آماري.. ۷۵

۳.۴      جامعه نمونه و روش نمونه گيري.. ۷۵

۳.۵      تكنيك يا ابزار جمع آوري اطلاعات... ۷۶

۳.۶      اعتبار يابي پرسش نامه. ۷۶

۳.۷      روش هاي آماري تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها ۷۶

۴     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها ۷۷

۴.۱      مقدمه. ۷۸

۴.۲      بخش اول: تجزيه و تحليل توصيفي.. ۷۸

۴.۳      بخش دوم: تجزيه و تحليل استنباطي.. ۱۲۲

۵     فصل پنجم: نتيجه گيري.. ۱۳۰

۵.۱      نتيجه گيري.. ۱۳۱

۵.۲      نتيجه گيري و تحليل.. ۱۳۱

۵.۳      پيشنهادات... ۱۳۵

۵.۳.۱       پيشنهادات عمومي.. ۱۳۵

۵.۳.۲       پيشنهاد براي تحقيق بعدي.. ۱۳۶

۵.۴      محدوديت هاي تحقيق.. ۱۳۶

۵.۵      منابع و مآخذ. ۱۴۵

۵.۵.۱       منابع فارسي.. ۱۴۵

۵.۶      منابع انگليسي.. ۱۴۸

 

فهرست جداول

جدول ۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد امكان مديريت بحران توسط رسانه ها ۷۸

جدول ۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني كاهش خسارات ناشي از بحران بوسيله اطلاع رساني.. ۷۹

جدول ۳-  جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد هماهنگي بوسيله اطلاع رساني.. ۸۰

جدول ۴ - نمودار توزيع فراواني جدول توزيع فراواني و درصد فراواني صرفا جنبه آموزشي داشتن رسانه ها ۸۱

جدول ۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد مزاحمت رسانه ها در شرايط بحران. ۸۲

جدول ۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني دامن زدن رسانه ها به بحران. ۸۳

جدول ۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني رسانه ها به عنوان اركان مديريت بحران. ۸۴

جدول ۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد هماهنگي بين نهادها توسط رسانه ها ۸۵

جدول ۹ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني دادن امكانات ويژه به رسانه ها در شرايط بحران. ۸۶

جدول ۱۰ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني رسانه ها به عنوان نخستين مراكز دريافت كننده برق.. ۸۷

جدول ۱۱ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني مفيد بودن انتشار اطلاعيه ها، خارج از محدوده بحران. ۸۸

جدول ۱۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني پيش بيني مراكزجايگزين رسانه اي.. ۸۹

جدول ۱۳ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد مراكز رسانه اي متحرك.. ۹۰

جدول ۱۴ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استقرار ايستگاه هاي راديويي سيار. ۹۱

جدول ۱۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني نزديكي مركز انتشار اخبار و اطلاعيه ها ۹۲

جدول ۱۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني امكان استفاده از شيوه هاي مختلف اطلاع رساني با استفاده از پيش بيني شرايط.. ۹۳

جدول ۱۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تاثير آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

جدول ۱۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ارتباط دائم و تعامل مديران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

جدول ۱۹ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني آموزش مديران بحران در زمينه ي ارتباط با اصحاب رسانه در شرايط بحران  ۹۶

جدول ۲۰ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تنظيم و تدوين پيش نويس اخبار، اطلاعيه ها و برنامه هاي آموزشي  ۹۷

جدول ۲۱ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني فراهم آوردن امكان حضور اصحاب رسانه در كانون بحران هاي درحال وقوع  ۹۹

جدول ۲۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ميزان استفاده عموم مردم از رسانه هاي سنتي.. ۱۰۰

جدول ۲۳ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني امكان استفاده از رسانه هاي ديجيتال. ۱۰۱

جدول ۲۴ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از اطلاعيه هاي از پيش تكثير شده ۱۰۲

جدول ۲۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از راديو براي اطلاع رساني.. ۱۰۳

جدول ۲۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از تلفن همراه براي اطلاع رساني.. ۱۰۴

جدول ۲۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از تلويزيون براي اطلاع رساني.. ۱۰۵

جدول ۲۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از روزنامه هاي منتشر شده در ساير نقاط.. ۱۰۶

جدول ۲۹ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي طبيعي با بحران هايي كه عامل انساني دارند. ۱۰۷

جدول ۳۰ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران جنگ با ساير بحران ها ۱۰۸

جدول ۳۱ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي سياسي – امنيتي با ساير بحران ها ۱۰۹

جدول ۳۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي اقتصادي با ساير بحران ها ۱۱۰

جدول ۳۳ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت  اطلاع رساني در بحران هاي منطقه اي، ملي و بين المللي  ۱۱۱

جدول ۳۴ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن  ۱۱۲

جدول ۳۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني  تفاوت  اطلاع رساني به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غير همجوار. ۱۱۳

جدول ۳۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت  اطلاع رساني به مخاطبان داخل بحران؛ براي مردم و مسئولين  ۱۱۴

جدول ۳۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس جنسيت پاسخگويان. ۱۱۵

جدول ۳۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس سن پاسخگويان. ۱۱۶

جدول ۳۹ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني سابقه پاسخگويان. ۱۱۷

جدول ۴۰ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس تحصيلات پاسخگويان. ۱۱۸

جدول ۴۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس رشته تحصيلي پاسخگويان. ۱۱۹

جدول ۴۲ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس سمت در حوزه پدافند غير عامل.. ۱۲۰

جدول ۴۳- جدول توزيع فراواني و درصد فراواني كارشناس پدافند يا رسانه. ۱۲۱

جدول ۴۴ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره يك بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و نگرش كارشناسان رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۳

جدول ۴۵ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره دو بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و تامين برق رسانه ها به عنوان مراكز حساس رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۴

جدول ۴۶ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره سه بين شيوه ي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و تامين مراكز جايگزين اطلاع رساني رابطه ي معني داري وجود دارد. ۱۲۵

جدول ۴۷ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره چهار بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و پيش بيني هاي اصحاب رسانه رابطه ي معني داري وجود دارد. ۱۲۶

جدول ۴۸ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره پنج - بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و عدم و ابستگي صرف به رسانه هاي نوين (اينترنت، تلفن همراه و ...) رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۷

جدول ۴۹ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره شش - بين شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داري وجود دارد. ۱۲۸

جدول ۵۰ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره هفت –  بين شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و مخاطبان هدف حوزه ي فعاليت رسانه رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱ - عوامل تاثير گذار بر نمايش و ارائه رسانه اي يك بحران. ۶۸

نمودار ۲ – نمودار توزيع فراواني ايجاد امكان مديريت بحران توسط رسانه ها ۷۸

نمودار ۳ - نمودار توزيع فراواني كاهش خسارات ناشي از بحران بوسيله اطلاع رساني.. ۷۹

نمودار ۴- نمودار توزيع فراواني ايجاد هماهنگي بوسيله اطلاع رساني.. ۸۰

نمودار ۵- نمودار توزيع فراواني صرفا جنبه آموزشي داشتن رسانه ها ۸۱

نمودار ۶ - نمودار توزيع فراواني ايجاد مزاحمت رسانه ها در شرايط بحران. ۸۲

نمودار ۷ - نمودار توزيع فراواني دامن زدن رسانه ها به بحران. ۸۳

نمودار ۸ - نمودار توزيع فراواني رسانه ها به عنوان اركان مديريت بحران. ۸۴

نمودار ۹ - نمودار توزيع فراواني ايجاد هماهنگي بين نهادها توسط رسانه ها ۸۵

نمودار ۱۰ - نمودار توزيع فراواني دادن امكانات ويژه به رسانه ها در شرايط بحران. ۸۶

نمودار ۱۱ - نمودار توزيع فراواني رسانه ها  به عنوان نخستين مراكز دريافت كننده برق.. ۸۷

نمودار ۱۲ - نمودار توزيع فراواني  مفيد بودن انتشار اطلاعيه ها ، خارج از محدوده ي بحران. ۸۸

نمودار ۱۳- نمودار توزيع فراواني پيش بيني مراكزجايگزين رسانه اي.. ۸۹

نمودار ۱۴ - نمودار توزيع فراواني ايجاد مراكز رسانه اي متحرك.. ۹۰

نمودار ۱۵ - نمودار توزيع فراواني استقرار ايستگاه هاي راديويي سيار. ۹۱

نمودار ۱۶ - نمودار توزيع فراواني نزديكي مركز انتشار اخبار و اطلاعيه ها ۹۲

نمودار ۱۷ - نمودار توزيع فراواني امكان استفاده از شيوه هاي مختلف اطلاع رساني با استفاده از پيش بيني شرايط   ۹۳

نمودار ۱۸ - نمودار توزيع فراواني تاثير آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

نمودار ۱۹ - نمودار توزيع فراواني ارتباط دائم و تعامل مديران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

نمودار ۲۰ - نمودار توزيع فراواني آموزش مديران بحران در زمينه ي ارتباط با اصحاب رسانه در شرايط بحران. ۹۶

نمودار ۲۱ - نمودار توزيع فراواني تنظيم و تدوين پيش نويس اخبار، اطلاعيه ها و برنامه هاي آموزشي.. ۹۸

نمودار ۲۲ - فراهم آوردن امكان حضور اصحاب رسانه در كانون بحران هاي درحال وقوع. ۹۹

نمودار ۲۳ - نمودار توزيع فراواني ميزان استفاده عموم مردم از رسانه هاي سنتي.. ۱۰۰

نمودار ۲۴ - نمودار توزيع فراواني امكان استفاده از رسانه هاي ديجيتال. ۱۰۱

نمودار ۲۵ - نمودار توزيع فراواني استفاده از اطلاعيه هاي از پيش تكثير شده ۱۰۲

نمودار ۲۶ - نمودار توزيع فراواني استفاده از راديو براي اطلاع رساني.. ۱۰۳

نمودار ۲۷ - نمودار توزيع فراواني استفاده از تلفن همراه براي اطلاع رساني.. ۱۰۴

نمودار ۲۸ - نمودار توزيع فراواني استفاده از تلويزيون براي اطلاع رساني.. ۱۰۵

نمودار ۲۹ - نمودار توزيع فراواني استفاده از روزنامه هاي منتشر شده در ساير نقاط.. ۱۰۶

نمودار ۳۰ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي طبيعي با بحران هايي كه عامل انساني دارند  ۱۰۷

نمودار ۳۱ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران جنگ با ساير بحران ها ۱۰۸

نمودار ۳۲ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي سياسي – امنيتي با ساير بحران ها ۱۰۹

نمودار ۳۳ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي اقتصادي با ساير بحران ها ۱۱۰

نمودار ۳۴ - نمودار توزيع فراواني تفاوت  اطلاع رساني در بحران هاي منطقه اي، ملي و بين المللي.. ۱۱۱

نمودار ۳۵ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۲

نمودار ۳۶ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۳

نمودار ۳۷ - نمودار توزيع فراواني تفاوت  اطلاع رساني به مخاطبان داخل بحران؛ براي مردم و مسئولين.. ۱۱۴

نمودار ۳۸ –  نمودار توزيع فراواني  براساس جنسيت پاسخگويان. ۱۱۵

نمودار ۳۹ - نمودار توزيع فراواني براساس سن پاسخگويان. ۱۱۶

نمودار ۴۰ – نمودار توزيع فراواني براساس سابقه در حوزه پدافند غير عامل و مديريت بحران. ۱۱۷

نمودار ۴۱ - نمودار توزيع فراواني براساس تحصيلات پاسخگويان. ۱۱۸

نمودار ۴۲ – نمودار توزيع فراواني براساس رشته تحصيلي پاسخگويان. ۱۱۹

نمودار ۴۳ – نمودار توزيع فراواني سمت در حوزه ي پدافند غير عامل.. ۱۲۰

نمودار ۴۴ – نمودار توزيع فراواني كارشناس رسانه يا پدافند غير عامل.. ۱۲۱

 

۱          فصل اول: كليات پژوهش

۱.۱        بيان مسئله:

بحران در ادبيات امروز، كلمه اي آشنا براي دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم مي باشد و اينكه پيش از بحران مي بايست از چه آمادگي هايي برخوردار بود و حين آن چه اقداماتي انجام داد تا خسارات ناشي از آن كاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازي خسارات ناشي از آن پرداخت به يكي از مباحث جدّي در جوامع امروز تبديل شده، بگونه اي كه در اكثر كشورها يك سازمان و يا حتي وزارتخانه اي به اين امر اختصاص داده شده است.

در كشور ما نيز باتوجه به شرايط خاص جغرافيايي، سياسي و اقتصادي آن كه تقريبا كشور در معرض تمامي انواع بحران ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب كشورهاي قدرتمند مورد تهديد قرار مي گيرد ؛ آمادگي براي مقابله با بحران ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابكاري، تحريم و ... اجتناب ناپذير مي باشد.

در بحران هاي طبيعي احتمال وارد آمدن آسيب به زيرساخت ها وجود دارد؛ البته در اين زمينه معمولا پيش بيني هاي لازم پيش از ايجاد اين زيرساخت ها به عمل مي آيد ولي در جنگ هاي نوين با توجه به اهميت زيرساخت هاي حياتي هر كشور، نخستين نقاطي كه مورد حمله قرار مي گيرند، اين زيرساخت ها، علي الخصوص در حوزه ي انرژي مي باشد. استراتژيك ترين انرژي كه در حال حاضر تقريبا زندگي، كار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگي دارد برق است و نيروگاه هاي توليد برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولين زيرساخت هايي است كه در صورت آسيب چه به دليل بحران هاي طبيعي و چه در صورت حمله دشمن مي بايست مورد توجه قرار گرفته و براي مقابله با آسيب هاي آن چاره اي انديشيد.

قطع برق در جوامع امروز برابر با ايجاد بحران مي باشد و اطلاع رساني در شرايط بحران به ايجاد آرامش و كاهش خسارات ناشي از اين بحران كمك شاياني مي نمايد، اما در شرايط قطع برق با عدم امكان اطلاع رساني از طريق رسانه هاي مرتبط با برق از قبيل تلويزيون، راديو، رسانه هاي مكتوب، اينترنت، تلفن همراه و ... مواجه مي باشيم، زيرا حتي در صورتيكه مخاطبان بوسيله ژنراتورهاي خانگي يا باطري بتوانند دريافت كننده هاي خود را فعال نمايند فرستنده هاي محلي در ارسال محتوا با مشكل مواجه مي باشند.

لذا براي اين مورد بايد چاره اي انديشيد كه در كوتاهترين زمان و با حداقل امكانات، شرايط اطلاع رساني توسط رسانه هاي عمومي در شرايط بحران ناشي از قطع برق را فراهم آورد. به همين منظور نسبت به بررسي اين مساله از ديدگاه كارشناسان در حوزه ي پدافند غير عامل و كارشناسان رسانه خواهيم پرداخت.

۱.۲        اهميت و ضرورت تحقيق

اهميت اطلاع رساني در شرايط بحراني براي كاهش آسيب هاي ناشي از اين بحران و همچنين تاثيرات مثبت رواني اي كه اطلاع رساني در اين شرايط براي عموم مردم بوجود آورده و از ايجاد شايعات جلوگيري مي نمايد، امري است كه پيش از اين در تحقيقات گسترده ي علمي اثبات شده است.

با توجه به مشكلاتي كه در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رساني بوجود مي آيد مي بايست نسبت به بررسي شيوه هاي اطلاع رساني در اين شرايط توسط رسانه ها اقدام و در نهايت به راهكاري براي اين امر دست پيدا كرده و اين راهكار را براي اطلاع رسانه ها و ساير سازمان هاي مرتبط با موضوع قرار دهيم.

شرايط خاص كشورمان در حال حاضر و تهديداتي كه توسط كشورهاي متخاصم نسبت به آن انجام مي پذيرد نيز دليل ديگري است كه به عنوان انگيزه انتخاب اين موضوع مي باشد. در جنگ هاي امروز معمولا ابتدا كشورها از طريق رسانه ها شكست مي خورند و سپس از طريق نيروهاي نظامي مقابل، نمونه جنگ آمريكا- عراق سال ۲۰۰۳ كه در آن ابتدا شكست نيروهاي عراقي توسط رسانه هاي حامي جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نيروهاي حمله كننده، اشغال شد.

در اين تحقيق اميدواريم بتوانيم بستري مناسب براي شناسايي روش هاي اطلاع رساني در شرايط بحراني بدست آوريم و گامي هر چند كوچك در راستاي كاهش خسارات ناشي از بحران ها علي الخصوص بحران هاي ناشي از هجوم دشمن در كشورمان برداشته شود.

 

تعداد صفحه : ۱۶۶

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۴۹:۴۰  توسط مدير  نظرات (0)

بررسي قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

قتل و ضرب و جرح از جمله جرايمي است كه در تمام ادوار تاريخ رخ داده و هميشه نيز با عكس العمل كيفري مواجه بوده است. اين عكس العمل در حقوق جزاي اسلام به صورت دو نوع مجازات  قصاص و ديه مطرح مي شود كه قصاص در موارد جنايات عمدي و ديه در جنايات غير عمدي مجازات اصلي محسوب مي شود. البته گاهي ممكن است حتي در موارد عمدي نيز اگر امكان قصاص نباشد ديه اجرا شود. اين نوع مجازات (قصاص و ديه) برخلاف حدود كه حق الله است، حق الناس مي باشد پس در احتساب و اجراي آن بايد مداقّه شود، براي همين شارع مقدس بر آن تأكيد بسيار نموده و علاوه بر كليات، فروعات آن را نيز بيان داشته است، لكن حكم برخي از مسائل آن به طور صريح بيان نگشته است كه يكي از آن ها بحث تداخل ديات است. در حال حاضر نيز در دادگاه هاي كيفري تعداد پرونده هاي اين موارد كم نيستند كه بسياري از اين قتل يا ضرب و جرح ها با تعدد صدمات همراه بوده است و اينجاست كه اين سوال مطرح مي شود كه آيا تمام اين صدمات ديه جداگانه دارد (البته در مواردي كه امكان قصاص نباشد) يا اينكه فقط ديه حدأكثر را در نظر مي گيريم و در اينجاست كه بحث تداخل يا تعدد ديات مطرح مي شود. اصل عدم تداخل ديات هم در فقه و هم در قانون به عنوان يك اصل كلي مطرح شده است، پس در نتيجه موارد خلاف اين اصل بايد مستند و مستدل باشد كه قانون مواردي را كه امكان تداخل وجود دارد چه به صورت يك قاعده كلي و چه به صورت موردي (در اعضاي مختلف) در مواد مربوط به بحث ديات مطرح كرده است. در اين نوشتار به بررسي فقهي - حقوقي بحث تداخل ديات پرداخته شده است و ضمن نگاهي كلي به قانون مجازات۱۳۷۰در اين زمينه، مواد مذكور در قانون مجازات ۱۳۹۲ را در مورد تداخل و يا تعدد ديات، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. با توجه به اينكه ماهيت تحقيق، توصيفي- تحليلي مي باشد براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از روش كتابخانه اي و استدلالي استفاده شده است.

كلمات كليديديات - تداخل ديات - عدم تداخل ديات - تعدد صدمات

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                         صفحه                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                               

 1. بيان مسأله.......................................................................................................... ۱
 2. سابقه تحقيق........................................................................................................ ۲
 3. ضرورت و نوآوري تحقيق ................................................................................. ۳
 4. سوالات تحقيق ................................................................................................... ۴
 5. فرضيات تحقيق................................................................................................... ۴
 6. هدف ها و كاربردهاي تحقيق ............................................................................. ۵
 7. روش و نحوه انجام تحقيق وبدست آوردن نتيجه.................................................... ۵
 8. طرح تحقيق ....................................................................................................... ۶

فصل اول: تعاريف ومفاهيم ديه و تداخل

بخش اول: تاريخچه، مفهوم و ماهيت ديه................................................................. ۱۰

گفتار اول:  تاريخچه .............................................................................................. ۱۰

گفتار دوم: فلسفه ديه.............................................................................................. ۱۱

گفتار سوم: ماهيت ديه............................................................................................ ۱۲

گفتار چهارم: تعريف ديه......................................................................................... ۱۳

۱.ديه در لغت....................................................................................................... ۱۳

 1. ديه در روايات.................................................................................................. ۱۴

۳.ديه در اصطلاح فقها........................................................................................... ۱۴

 1. ديه در اصطلاح حقوق دانان............................................................................... ۱۵
 2. ديه در قانون..................................................................................................... ۱۵

بخش دوم: تداخل اسباب........................................................................................ ۱۶

گفتار اول: تداخل در لغت....................................................................................... ۱۶

گفتاردوم: تداخل در اصول فقه................................................................................ ۱۷

۱-تداخل در اصول لفظي(اصل لفظي)..................................................................... ۱۷

۲-تداخل در اصول عملي(اصل عملي).................................................................... ۱۸

گفتار سوم: محل نزاع در بحث تداخل...................................................................... ۱۹

گفتار چهارم: اصل عدم تداخل اسباب...................................................................... ۱۹

گفتار پنجم: تداخل تكاليف در ابواب فقه.................................................................. ۲۰

۱- تداخل در نماز................................................................................................. ۲۰

۲- تداخل در طهارت............................................................................................ ۲۰

۳- تداخل در حج................................................................................................. ۲۱

۴- تداخل در طلاق............................................................................................... ۲۱

۵- تداخل در حدود.............................................................................................. ۲۱

۶- تداخل در قصاص............................................................................................ ۲۱

۷- تداخل در روزه................................................................................................ ۲۲

۸- تداخل در جزيه................................................................................................ ۲۲

فصل دوم:تحليل فقهي تداخل يا عدم تداخل ديه ي أعضا در يكديگر

بخش اول: بررسي أصل عدم تداخل ديات در فقه..................................................... ۲۴

بخش دوم: بررسي روايات در زمينه تداخل ديات..................................................... ۲۶

گفتار اول: روايات حاكي از عدم تداخل ديات.......................................................... ۲۶

۱.روايت ابراهيم بن عمر........................................................................................ ۲۶

۲.روايت أصبغ بن نباته.......................................................................................... ۲۷

گفتار دوم: روايت حاكي از تداخل ديات.................................................................. ۲۸

گفتار سوم: تحليل وبررسي روايات.......................................................................... ۲۹

گفتار چهارم: جمع دو دسته روايات......................................................................... ۳۴

بخش سوم: تحليل فقهي......................................................................................... ۳۵

گفتار اول: فروض مسأله وحكم آن ها...................................................................... ۳۵

گفتار دوم: ديدگاه هاي فقها در اين زمينه.................................................................. ۳۶

۱.نظريه تداخل...................................................................................................... ۳۶

۲.نظريه عدم تداخل............................................................................................... ۳۶

۳.نظرات قائل به تفصيل......................................................................................... ۳۶

الف.تفصيل ميان يك ضربه وچند ضربه.................................................................... ۳۶

ب. تفصيل ميان جنايات طولي وعرضي................................................................... ۳۷

گفتار سوم: بررسي أدله مربوط به نظرات فقها........................................................... ۳۸

گفتار چهارم: ذكر چند استفتاء در اين زمينه............................................................... ۴۰

فصل سوم: تحليل حقوقي تداخل يا عدم تداخل ديه ي أعضا در يكديگر

بخش اول: بررسي كلي تداخل يا عدم تداخل ديات در قانون..................................... ۴۳

گفتار اول: بررسي اصل عدم تداخل ديات در قانون................................................... ۴۳

گفتاردوم:  نگاهي إجمالي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰در اين زمينه.......... ۴۵

گفتار سوم: قواعد كلي  تداخل و يا  تعدد ديات درقانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ ۴۸

 1. تداخل در صدمات غير عمدي............................................................................ ۴۸
 2. تداخل در صدمات عمدي.................................................................................. ۵۰
 3. بررسي قاعده ي عدم تداخل ديات...................................................................... ۵۱
 4. شرايط لازم براي تداخل ديات............................................................................ ۵۳
 5. قواعد كلي تداخل ديات در منافع....................................................................... ۵۵
 6. تداخل ديات در جراحات.................................................................................. ۵۹

گفتار چهارم: ذكر چند نظريه ي مشورتي در اين زمينه............................................... ۶۰

بخش دوم:  بررسي موردي  تداخل ديات در قانون مجازات اسلامي مصوب  1392... 61

گفتار اول: در أعضا................................................................................................ ۶۲

۱.استخوان............................................................................................................. ۶۲

 1. مو.................................................................................................................... ۶۲
 2. چشم................................................................................................................ ۶۳
 3. بيني................................................................................................................. ۶۴
 4. گوش............................................................................................................... ۶۴
 5. دندان و فك..................................................................................................... ۶۵
 6. دست وپا........................................................................................................ ۶۶
 7. ساير أعضا........................................................................................................ ۶۶

گفتار دوم: در ديه ي مقرر منافع.............................................................................. ۶۸

۱.عقل.................................................................................................................. ۶۹

 1. شنوايي............................................................................................................. ۷۰

۳ بينايي................................................................................................................ ۷۰

۴.بويايي............................................................................................................... ۷۰

 1. چشايي............................................................................................................. ۷۱
 2. صوت و گويايي................................................................................................ ۷۲
 3. ساير منافع........................................................................................................ ۷۲

گفتار سوم:  تداخل در ديه جراحات ....................................................................... ۷۳

گفتار چهارم:  تداخل در ديه ي جنين...................................................................... ۷۵

گفتار پنجم:  تداخل در ديه ي جنايت بر ميت........................................................... ۷۶

بخش سوم: تداخل در أرش.................................................................................... ۷۷

گفتار اول: قواعد متفاوت از ديه در ارش.................................................................. ۷۹

۱.تساوي ارش براي زن ومرد................................................................................. ۷۹

 1. مهلت پرداخت در ارش..................................................................................... ۷۹
 2. سقف تعيين ميران ارش...................................................................................... ۸۰

گفتار دوم: اصل عدم تداخل در أرش....................................................................... ۸۱

فصل چهارم: تحليل فقهي- حقوقي تداخل  يا عدم تداخل ديه أعضا در ديه ي نفس

بخش اول: تحليل فقهي.......................................................................................... ۸۳

گفتار اول: فروض مسأله......................................................................................... ۸۳

گفتار دوم: حكم فروض مسأله................................................................................ ۸۴

گفتار سوم: ديدگاه هاي فقها در اين زمينه................................................................. ۸۷

۱.نظريه ي تداخل.................................................................................................. ۸۷

۲.نظريه ي عدم تداخل........................................................................................... ۸۷

۳نظريه ي قائل به تفصيل........................................................................................ ۸۷

گفتار چهارم: بررسي أدله ي مربوط به نظرات فقها.................................................... ۸۸

بخش دوم: تحليل حقوقي....................................................................................... ۸۸

گفتار اول: نگاهي إجمالي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰............................ ۸۹

گفتار دوم: بررسي تداخل ديات در ديه ي نفس در قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ ۹۱

۱.سرايت صدمه ي غير عمدي منجر به مرگ............................................................ ۹۱

۲.سرايت  صدمه ي عمدي منجر به مرگ................................................................. ۹۳

 1. زوال منفعت منجر به مرگ................................................................................. ۹۴

گفتار سوم: ذكر يك نظريه مشورتي در اين زمينه....................................................... ۹۵

نتيجه گيري............................................................................................................ ۹۶

پيشنهادات............................................................................................................. ۹۸

منابع..................................................................................................................... ۹۹

چكيده انگليسي................................................................................................... ۱۰۳

مقدمه

در ميان اجتماع انساني، وقوع جرم و جنايت يك اتفاق طبيعي محسوب مي شود و بيشتر اين جنايت ها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وي بوده است و از ابتدا نيز اين جنايت ها با مجازات هاي مختلف همراه بوده است كه يكي از جنايت هاي متداول آن كه به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص ديه مي باشد.

در مورد اين صدمات ذكر اين نكته ضروري است كه معمولاً اين جنايت ها با تعدد ضربات و يا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستاي جبران آن اين مساله مطرح مي شود كه آيا تمام صدمات را جداگانه محاسبه مي كنيم (كه اين را تعدد ديات مي نامند) يا در بين صدمات، بزرگترين صدمه را در نظر گرفته و فقط همين ديه را در نظر مي گيريم (كه اين را تداخل ديات مي گويند) يا اينكه بر حسب شرايط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و... متفاوت خواهد بود.

در اين نوشتار سعي برآن شده كه جداي از تحليل فقهي تداخل و عدم تداخل ديات در مواري كه صدمات متعددي وجود دارد به بررسي موادي از قانون مجازات كه مربوط به اين بحث است پرداخته شود و چگونگي احتساب ديه صدمات متعدد و تداخل و تعدد ديات در اين موارد با در نظر گرفتن حالت هاي مختلف نقد و بررسي شود.

 1. تعريف مسأله

قتل وجرح از جمله جرايمي است كه در تمام ادوار تاريخ به عنوان يك پديده ي اجتماعي مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومي بوده ودر همه شرايع وآيين هاي مذهبي و قوانين و نصوص ملت ها، قتل وجرح امري نامشروع و با عكس العمل شديد مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممكن است به شكل هاي مختلفي تحقق پيدا كند. در بسياري از موارد قاتل ابتدا يك جنايت برعضوي از أعضاي مجني عليه وارد مي كند (به عنوان مثال دست او را قطع مي كند واين جنايت برعضو منجر به مرگ مجني عليه مي شود) و در برخي از موارد ضرباتي كه باعث مرگ مجني عليه مي شود متعدد است كه گاه اين ضربه ها به صورت متوالي وگاه به صورت جدا از هم است. در كشور ما براي جنايت وجبران آن درموارد عمدي قصاص و در غير عمدي ديه در نظر گرفته شده و حتي گاهي در موارد عمدي هم كه امكان قصاص نباشد يا فرد عفو به ديه كرده باز بحث ديه واحتساب آن خواهد بود.

حال سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر چند جنايت بر كسي وارد شده باشد، آيا براي هر جنايت ديه جداگانه در نظر گرفته مي شود؟ مثلاً اگر كسي با وارد كردن ضربه اي به سر ديگري سر او را بشكند و او بميرد آيا لازم است جاني دو ديه (يكي براي شكستن استخوان سر وديگري براي مرگ) بپردازد يا اينكه ديه شكستن استخوان سر در ديه نفس تداخل كرده و جاني تنها به پرداخت ديه قتل محكوم مي شود؟  اگر كلاً  كسي دست، پا، گوش و چشم كسي را از بين ببرد ودر نتيجه شخص بميرد آيا ديه أعضا در ديه نفس تداخل مي كند يا اينكه مي بايست براي تك تك أعضا و براي نفس ديه جداگانه تعيين شود.(حاجي ده آبادي،۱۳۸۴ ،۸۴ )

مسأله ي ديگر اين است كه ديه حق النّاس است و در آن بايد با دقت بيشتري عمل كرد پس اينكه مشخص شود در چه مواردي تداخل و در چه مواردي تعدد در نظر گرفته مي شود يك بحث كاربردي است و نياز به مكتوب مدوني مي باشد كه بدانيم ملاك تداخل چيست؟

لذا در اين تحقيق سعي بر آن است تا با بيان أقوال فقها، همين طور أدله آن ها و بررسي موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب "۱۳۷۰" وقانون مجازات اسلامي مصوب"۱۳۹۲"كه مرتبط با اين موضوع است، چالش ها و مشكلات قوانين و مقررات موجود در اين حوزه مطرح و  پيشنهادات و راه كارهاي آن ها نيز بيان شود.

 1. ضرورت و نو آوري تحقيق

  بحث پيرامون تداخل و عدم تداخل ديات بيشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتي است كه راجع به آن نظرات زيادي مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و كمتري به بررسي اين موضوع در حيطه ي حقوق كيفري پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق كيفري و قانون مجازات اسلامي متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسي اين موضوع در فقه كاري مفيد خواهد بود.

اين موضوع كاربرد بسيار زيادي در حقوق ما دارد، از جمله اينكه بسياري از پرونده هاي كيفري در محاكم، راجع به موضوع مورد بحث مي باشد كه روند نسبتأ طولاني هم براي صدور اين احكام طي مي شود چرا كه ميزان جرم وجنايت در جامعه كم نيست و ميزان آمار پرونده هاي دادگاه نيز مؤيد همين مطلب است. لذا باتوجه به اهميت موضوع و اينكه تحقيق مفصل و دقيقي در اين مورد وجود ندارد سعي بر آن است تا با بررسي كامل و همه جانبه ي اين موضوع از منظر فقه وحقوق نتيجه مطلوب و شايسته اي حاصل گردد چرا كه بررسي فقهي مواد به درك و تحليل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ي قانوني كمك مي كند كه اين مهم براي صدور رأي مفيد واقع خواهد بود.

در مورد ديات همان طور كه در سوابق آمد كتاب ها و رساله هاي مختلفي وجود دارد، اما درمورد تداخل ديات به صورت اختصاصي كتاب و يا رساله اي موجود نيست، البته قابل ذكر است مقاله ونوشته هايي كوتاه در مورد اين موضوع وجود دارد.

امّا اين رساله به بررسي فقهي- حقوقي صرف تداخل ديات به صورت إختصاصي پرداخته است، ضمنأ بررسي بحث تداخل ديات در قانون جديد با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول كتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوب۹۲ (با عنوان تداخل وتعدد ديات) و همچنين ذكر نقاط قوت وضعف اين  مواد و مقايسه آن با نظرات فقهي نيز كار جديدي خواهد بود.

 1. سؤالات تحقيق
 2. آيا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
 3. آيا تغييرات قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ تغييرات مثبت وداراي فايده اي بوده يا تغييرات تأثير خاصي نداشته است؟
 4. آيا قواعد كلي تداخل ديات مذكور در قانون جديد در مورد همه ي أعضا رعايت شده است؟
 5. فرضيات
 6. در ارش تداخل وجود ندارد چرا كه أصل، عدم تداخل ديات است و موارد تداخل در ديات، صراحتاً ذكر شده ولي در ارش مستند قانوني براي تداخل وجود ندارد.
 7. تغييرات داراي تأثيراتي مفيد بوده است، از جمله اختصاص دادن يك فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد ديات.
 8. بله قواعد كلي مذكور در مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مجازات اسلامي در مورد تمام أعضا رعايت شده است.
 • هدف ها و كاربردهاي تحقيق

با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ به طور مفصل و دقيق در خصوص موضوع مورد بحث چيزي بيان نشده است و همچنين علاوه بر زياد بودن تعداد كتب فقهي در اين خصوص نظريات مختلف و متعددي هم از سوي فقها بيان شده است.

مسأله ي ديگر اينكه موضوع مورد بحث در جامعه بسيار مبتلابه است و در محاكم حقوقي نيز بسيارجنبه ي كاربردي دارد، لذا اين تحقيق مي تواند به عنوان منبعي مناسب وگرد آوري شده جهت مطالعه، نقد و بررسي قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گيرد و تا حدودي ابهامات و ترديدهايي را كه قضات در موقع صدور رأي با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاكم حقوقي برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحليل وبررسي ميزان رعايت نظر آنان در قانون مي تواند براي دانشجويان اين رشته و قضات و وكلا مورد استفاده باشد كه با تحرير اين نوشته مي توان به تعيين موارد امكان يا عدم امكان تداخل ديات در جرائم عليه نفس و أعضا كمك بزرگي كرد.

 1. روش انجام تحقيق

   نوع مطالعه وروش بررسي فرضيه ها و پاسخگويي به مسائل مطرح شده در اين تحقيق توصيفي ـ تحليلي مي باشد كه در اين راستا لازم بوده منابع فقهي وحقوقي مدون بررسي شود.

لازم به ذكر است كه در كتب مذكور اشاره ي مستقيم ومفصلي به خود بحث تداخل نشده بلكه در كنار مباحث كلي وجزيي در مورد ديات اگر در آن مورد تداخل وجود داشته به بحث تداخل هم پرداخته شده است كه با فراهم آوردن منابع مربوط به ديات و فيش برداري اين كار صورت گرفته است.

در كنار تجزيه وتحليل موادي از قانون مصوب ۱۳۹۲كه مربوط به تداخل ديات مي باشد نگاهي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ كمك بزرگي به فهميدن محتواي بحث خواهد كرد و در اين راستا إرائه چند نظريه مشورتي هم براي رفع ابهامات از خود مواد مفيد خواهد بود.

لذا در اين نوشتار با استفاده از روش عقلي و بهره گيري از استدلال هاي منطقي و نيز با تكيه  بر اصول پذيرفته شده ي حقوقي به تجزيه و تحليل نظريات فقها و موادي از قانون مجازات مصوب۷۰ و همچنين نقد و بررسي موادي از قانون مجازات مصوب ۹۲ پرداخته خوهد شد. ضمن اينكه با بررسي و مروري بر نظريات مشورتي به تجزيه وتحليل هر چه بهتر اين موضوع پرداخته خواهد شد.

 1.  طرح تحقيق

ديه و شرايط و چگونگي پرداخت و دريافت آن بحثي است كه در باره ي آن مطالب زيادي در كتب مختلف، مقاله ها و پايان نامه ها مي توان يافت براي همين در اين نوشته از پرداخت به اين مباحث خودداري كرده منتها از بابت مقدمه چيني وآشنايي خواننده با كلمات و محتواي بحث لازم ديده شده كه ابتدا در باره ديه مطالبي كلي بيان شود و سپس در باره ي خود تداخل مطلب آورده شده و بعد از آن به بحث تداخل ديات پرداخته شده است.

پس در اين پايان نامه بعد از قسمت مقدمه در فصل اول  به تعاريف ومفاهيم مي پردازيم كه در بخش اول اين فصل درباره ديه در چهار گفتارمطلب خواهيم داشت: كه به ترتيب در گفتار اول  از تاريخچه ديه كه در آن از چگونگي بوجود آمدن ديه در قبل و بعد از اسلام گفته مي شود، در گفتار دوم و سوم به ترتيب فلسفه ي ديه يعني قصد از تعلق ديه به مجني عليه و يا ورثه ي او چيست و در گفتار بعدي ماهيت ديه مورد بررسي خواهد گرفت اينكه ديه را مجازات بدانيم يا از ديدگاه مدني آن را مسئوليت مدني جاني در مقابل مجني عليه بدانيم.

در گفتار چهارم، تعريف ديه به ترتيب در لغت، روايات، در اصطلاح فقها، در بين حقوق دانان و در قانون پرداخته مي شود.

در بخش دوم  به بحث تداخل اسباب در پنج گفتار خواهيم پرداخت كه در گفتار اول تداخل در لغت معني مي شود  و در گفتار دوم تداخل در اصول فقه چه در اصول لفظي، در اصول عملي ودر جمله هاي شرطي بررسي مي شود و در گفتار بعدي اينكه محل نزاع و بحث و ابهام در تداخل چيست مورد بررسي قرار مي گيرد و در گفتار چهارم در مورد اصل عدم تداخل اسباب مطلب خواهد آمد و در نهايت مصاديق تداخل را در تكاليف فقهي از باب مثال خواهد آورد.

بعد از مقدمه چيني و تعاريف از فصل اول به بعد، سراغ بحث اصلي رفته و تداخل يا عدم تداخل ديات را بررسي مي كنيم، منتها براي تقسيم بندي بحث ابتدا در فصل دوم تداخل ديات أعضا را در يكديگر از منظر روايات و فقه و در فصل دوم تحليل حقوقي همين بحث و در آخر تداخل ديه أعضا در ديه ي  نفس  مورد بحث قرار مي گيرد.

فصل سوم كه در مورد تداخل ديات أعضا در همديگر است به سه بخش تقسيم شده است. بخش اول در اولين گفتار خود يك بررسي مختصري از تداخل ديات در قانون سابق يعني قانون مصوب ۱۳۷۰ خواهد داشت و در گفتار دوم قواعدي كلي [كه در مورد تداخل ديات است و اين قواعد در مواد مذكور در فصل هفتم بيان شده است] مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرد كه شامل شش مورد مي باشد. در انتهاي بخش چند نظريه ي مشورتي ذكر مي شود.

پس از بيان قواعد كلي در بخش دوم اين فصل به بررسي موردي تداخل ديات كه در قانون هم به صورت موردي در هر عضو بيان شده، مي پردازد كه البته در اين راستا نظريات فقها هم ذكر مي شود. اين بخش شامل پنج گفتار مي شود كه ابتدا در مورد تداخل در أعضا سپس تداخل در منافع و در سه گفتار آخر به ترتيب تداخل در ديه ي جراحات، در جنين و جنايت بر ميت بررسي مي شود.

در بخش سوم تداخل در ارش بررسي مي شود، چرا كه يكي از سوالات طرح شده در اين نوشته نيز همين بوده كه در اين بخش ابتدا در مورد قواعدي كه در ديه جريان دارد ولي در ارش متفاوت اجرا مي شود بحث مي شود و سپس در مورد سؤال اصلي يعني چگونگي اصل عدم تداخل ديات در ارش مورد تحليل قرار مي گيرد.

در فصل آخر درمورد تداخل يا عدم تداخل ديه أعضا در ديه ي نفس بحث مي شود كه  بخش اول آن تحليل فقهي است و اين بخش در چهار گفتار نظرات فقها و دلايل آنها را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد.

بخش دوم اين فصل، تحليل حقوقي است كه باز هم موارد تداخل قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ در گفتار اول مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دوم آن موارد تداخل ديات أعضا در نفس در قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ مورد بررسي قرار مي گيرد.

تعداد صفحه :۱۱۰

قيمت :37500 تومان

 
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۴۶:۴۶  توسط مدير  نظرات (0)

عنوان : نقش آموزش رفتارهاي شهروندي در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي ، گروه علوم اجتماعي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )

گرايش جامعه شناسي

عنوان :

نقش آموزش رفتارهاي شهروندي در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي

(مورد مطالعه:اعضاء تشكل پيشتازان و فرزانگان دبيرستان هاي تهران سال۱۳۹۲)

استاد راهنما :

دكتر فرح تركمان

استاد مشاور:

دكتر عليرضا قبادي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول كليات طرح.................................................... ۱

۱-۱  بيان مسأله........................................................ ۲

۱-۲ هدف هاي تحقيق................................................ ۳

۱-۳  اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن................. ۳

۱-۴  سؤالات و فرضيه هاي تحقيق(بيان روابط بين متغير هاي مورد مطالعه)......۵

۱-۵ مدل تحقيق......................................................... ۶

۱-۶  تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي............... ۷

۱-۶-۱  شعور جمعي.................................................... ۷

۱-۶-۲ رفتارهاي شهروندي.............................................. ۸

۱-۶-۳ سازمان دانش آموزي............................................ ۹

۱-۷  روش تحقيق...................................................... ۱۰

۱-۸  قلمرو تحقيق...................................................... ۱۱

۱-۹   جامعه آماري و حجم آن......................................... ۱۲

۱-۱۰  محدوديت ها و مشكلات تحقيق............................ ۱۳

فصل دوم:نظريات تحقيق............................................... ۱۴

مقدمه....................................................................... ۱۵

۲- ۱  سير تكاملي تعيين اجتماعي تفكر.......................... ۱۷

۲-۲ مفهوم معرفت...................................................... ۲۶

۲-۲-۱ رابطه معرفت وآموزش......................................... ۲۶

۲-۲-۲ رابطه معرفت وكنش............................................. ۲۸

۲-۳   معرفت به مثابه فرهنگ......................................... ۳۱

۲-۴ شعور جمعي........................................................ ۳۴

۲-۵ مفهوم شهروندي.................................................... ۳۹

۲-۶ شعور جمعي و شهروندي........................................ ۴۳

۲-۷ چارچوب نظري تحقيق............................................. ۴۴

۲-۸  پيشينه تحقيقات.................................................. ۴۶

فصل سوم روش شناسي تحقيق..................................... ۵۳

مقدمه....................................................................... ۵۴

۳-۱ روش شناسي........................................................ ۵۴

۳-۲  روش تحقيق......................................................... ۵۶

۳-۳ جامعه آماري و نمونه گيري........................................ ۵۷

۳-۴  حجم نمونه و روش اندازه گيري................................. ۵۸

۳-۵ ساخت ابزار تحقيق................................................ ۵۹

۳-۶ ابزار جمع آوري اطلاعات........................................... ۶۱

۳-۷  روش تجزيه و تحليل داده ها..................................... ۶۲

فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق.................... ۶۳

مقدمه....................................................................... ۶۴

۴-۱ آمار توصيفي........................................................ ۶۴

۴-۱-۱ متغيرهاي زمينه اي............................................. ۶۵

۴-۱-۱-۱ تفكيك نمونه بر حسب متغير سن....................... ۶۵

۴-۱-۱-۲ جدول بافت نگار متغير سن................................ ۶۶

۴-۱-۱-۳ تفكيك نمونه بر حسب متغير مدت عضويت.......... ۶۷

۴-۱-۱-۴ تفكيك نمونه بر حسب متغير عضويت در تشكل..... ۶۸

۴-۱-۱-۵ تفكيك نمونه بر حسب متغير آموزش شهروندي..... ۶۹

۴-۱-۱-۶ تفكيك نمونه بر حسب سوال ۱۱........................ ۷۰

۴-۱-۱-۷  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت مدني....... ۷۱

۴-۱-۱-۸  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت سياسي... ۷۲

۴-۱-۱-۹  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت اجتماعي.... ۷۳

۴-۱-۱-۱۰  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت ملي........ ۷۵

۴-۱-۱-۱۱  بررسي ميانگين ابعاد مشاركت به تفكيك جنسيت....۷۶

۴-۲ آمار  استنباطي:...................................................... ۷۷

۴-۲-۱  بررسي نرمال بودن داده ها .....................................۷۹

۴-۲-۲  بررسي فرضيه اصلي............................................. ۷۹

۴-۲-۲-۱  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت ملي...۸۰

۴-۲-۲-۲  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت سياسي....۸۱

۴-۲-۲-۳  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت اجتماعي....۸۲

۴-۲-۲-۴  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت مدني........۸۳

۴-۲-۲ -۵  كميت و كيفيت بهره گيري از كلاس هاي آموزش شهروندي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي تأثير دارد......۸۴

۴-۲-۲-۷ بررسي اثر رضايت دانش آموزان از مربيان بر شعور جمعي دانش آموزان...........۸۶

۴-۲-۳ آيا مشاركت مدني، سياسي، اجتماعي و ملي دانش آموزان دختر و پسر داراي تفاوت معني داري است؟......۸۷

۴-۲-۴ آيا رضايت از كلاس، علاقه به شركت در كلاس و ميزان شركت در كلاس دانش آموزان دختر و پسر داراي تفاوت معني داري است؟.....۸۹

۴-۲-۵ مدل تحقيق.............................................................. ۹۱

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات.................................... ۱۰۱

مقدمه............................................................................. ۱۰۲

۵-۱  نتيجه گيري............................................................... ۱۰۲

۵ - ۲ پيشنهادات حاصل تحقيق............................................ ۱۰۶

۵- ۳  پيشنهادات پژوهشي................................................ ۱۰۷

فهرست منابع فارسي...................................................... ۱۰۸

فهرست منابع انگليسي................................................... ۱۰۹

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش رفتارهاي شهروندي در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي(مورد مطالعه:اعضاء تشكل پيشتازان و فرزانگان دبيرستان هاي تهران سال۱۳۹۲)» به روش پيمايشي از نوع توصيفي و تبييني و با ابزار پرسشنامه ي محقق ساخته با ضريب پايايي ۸۸/۰ بر روي يك نمونه ۴۲۴ نفري شامل(۲۱۲ نفر عضو پيشتازان (پسر) و ۲۱۲ نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.نمونه مورد نظر با روش نمونه گيري تصادفي و سهميه اي از ميان دانش آموزان دبيرستانهاي تهران، انتخاب شدند. با توجه به گستردگي مفهوم شعور جمعي و تقارب معنايي با فرهنگ شهروندي؛ « مشاركت مدني »، « مشاركت سياسي »، « مشاركت اجتماعي» و « مشاركت ملي »به عنوان مولفه هاي شعور جمعي در نظر گرفته شدند و بر اساس آنها پرسشنامه اي با ۳۴ سوال تنظيم و توسط جامعه نمونه تكميل شد. جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق از آزمون همبستگي اسپيرمن و آزمون من ويتني استفاده شد. مدل تحقيق مورد نظر از طريق تحليل مسير بررسي شد و ضرايب تحليل مسير از طريق رگرسيون بدست آورده شد. با توجه به نتايج بدست آمده،  ميزان اثر مستقيم متغير مشاركت مدني بر شعور جمعي برابر ۲۵/۰(ضريب بتا استاندارد شده رگرسيوني) مي باشد. اثر مستقيم مشاركت سياسي بر شعور جمعي برابر ۵۶/۰ مي باشد. اثر مستقيم مشاركت اجتماعي بر شعور جمعي برابر ۲۶۹/۰ مي باشد. اثر مستقيم مشاركت ملي بر شعور جمعي برابر ۳۲/۰ مي باشد و اثر مستقيم اموزش شهروندي بر شعور جمعي برابر ۶۵۷/۰ مي باشد. بنابر اين مي توان نتيجه گرفت: آموزش شهروندي بيشترين تاثير را بر شعور جمعي دارد.

فصل اول: كليات طرح

۱-۱- بيان مسأله

 از آن جايي كه هر انساني  به صورت شخص، اجتماعي زاده نمي شود، بلكه از طريق آموزش هاي پي گير در خانواده و سپس در مدرسه و جامعه، به صورت يك انسان اجتماعي تبديل مي شود. نقش آموزش و در پي آن شناخت و معرفت ناشي از آن مهم و اساسي شمرده مي شود.در دوران كودكي تربيت در خانواده صورت ميگيرد و با پا گذاشتن به مدرسه آموزش هاي خانواده در مدرسه ادامه پيدا كرده و كودك در پي اين آموزش ها اجتماعي مي شود و به دنبال اين اجتماعي شدن مي تواند فردي مسئول در قبال جامعه و شهر و محيط زندگي خود پرورش يابد يا فردي غير مسئول نسبت به رفتار خود با ديگران و محيط زندگي خود.بنابراين آموزش هاي دوران كودكي و نوجواني و همچنين تداوم آن در بزرگسالي مي تواند در توانمند كردن افراد و در پي آن توانمندي جامعه مؤثر باشد.

    سازمان دانش آموزي در مدارس مي تواند به صورت متمركزتر اين آموزش هارا به منظور ارتقاء شعور جمعي دانش آموزان به آنان منتقل نمايد. شعور جمعي، معرفتي است كه توسط جامعه شكل مي گيرد و تأثير گذار بر نظم اجتماعي مي باشد، كه يكي از عناصر مهم و حياتي در بقاء و دوام هر جامعه اي مي باشد و هرچه نظم و انسجام اجتماعي بيشتر باشد، زندگي براي افراد آن  جامعه خوشايندتر و دلپذيرتر است و تعالي همه جانبه افراد آن جامعه را باعث مي شود.

    اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سئوال است كه آيا آموزش هايي كه در سازمان دانش اموزي به اعضاء اين سازمان داده مي شود آ ن ها را توانمندتر و مسئول تر نموده و موجب ارتقاء رفتار هاي شهروندي و در پي آن ارتقاء شعور جمعي افراد عضو مي شود؟ آيا آموزش شهروندي تأثيري در ميزان مشاركت سياسي،اجتماعي، مدني وشعور جمعي داشته است؟

۲-۱- هدف هاي تحقيق

هدف كلي اين پژوهش از آنجا كه به يك مسئله اجتماعي مي پردازد،كاربردي است وهدف اصلي شامل: -  شناخت نقش آموزش رفتار هاي شهروندي در وضعيت شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي مي باشد.به منظوررسيدن به هدف كلي،دستيابي به اهداف فرعي زير لازم است:

۱) تعيين نقش آموزش رفتارهاي شهروندي دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي در ابعاد شعور جمعي (مشاركت مدني،مشاركت سياسي، مشاركت اجتماعي، مشاركت ملي)آنان.

۲) شناسايي وضعيت كميتي(ساعات شركت در جلسات،سابقه عضويت)و وضعيت كيفي (علاقه به مباحث ارائه شده و رضايت از آموزش دهنده)و تأثير آن در شعور جمعي دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي.

۳) تعيين تفاوت شعور جمعي دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي از نظر جنسيت

۳-۱- اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن

در آسيب شناسي هويت جمعي، در جوامع امروزي شاهدانحرافات متنوع و رو به تزايدي هستيم كه موجب به هم ريختگي در هويت و شعور جمعي شده و در پي آن اختلال در نظم و انسجام اجتماعي را موجب مي شود. مسائل و مشكلات عديده اي كه در بعد اجتماعي و سياسي فراروي كشور قرار گرفته است نيز شايان توجه مي باشد بحران ها و شورشهاي اجتماعي، هنجار شكني، ارزش ستيزي، زير پاگذاشتن قوانين و مقررات اجتماعي و مهمتر از همه بي توجهي به ارزشهاي اجتماعي چالش اساسي را فراروي جامعه قرار داده است. كه شايد كليد اصلي اين معما، بازانديشي و تأملي مجدد بر وظايف و اهداف نظام آموزشي باشد كه در كانون آن تربيت شهروندي قرار دارد، مقوله اي كه غفلت از آن مي تواند نتايج زيان بار تر از آنچه تاكنون تجربه كرده ايم، به دنبال داشته باشد.

آموزش و پررش رسمي وسيله مهمي براي تبديل يك جامعه نامتجانس به جامعه اي يگانه و يك پارچه از طريق توسعه و تقويت فرهنگ و هويت مشترك است.از اين رو ظهور دولت هاي ملي با ايجاد نظام هاي آموزشي همگاني متقارن بوده است. نهاد هاي آموزشي وظايف خطيري در ايجاد يگانگي و انتقال ارزش ها بر عهده دارند.

سازمان دانش آموزي، به عنوان يك نهاد آموزشي در درون مدارس مي تواند به اين مهم بپردازد. و در صورت اثبات عملكرد مناسب آن ها مي تواند فراگيرتر شده و با گسترش دامنه فعاليت آن در سازمان هاي مشابه موجبات ارتقاء شعور جمعي جامعه را فراهم آورد.

امكانات و فرصتهاي متعددي در اختيار نظام آموزش و پرورش قرار دارد كه مي توان از آن در جهت تربيت شهروندي بهره گرفت كه از جمله مهمترين آنها افزايش توجه به اين مقوله در برنامه هاي درسي مدارس بصورت يك برنامه درسي ويژه تحت عنوان «آموزش شهروندي» است. علاوه براين مي توان از طريق آموزش معلمان و ساير پرسنل مدرسه، فضاي مناسبي را براي آموزش شهروندي در سطح مدرسه و كلاس درس فراهم آورد و از كليه فرصتهايي كه بصورت رسمي و غير رسمي در اختيار مدارس و معلمان قرار دارد،در اين راستابهره گرفت.

امروزه در كشورهاي بزرگ جهان بخش عظيمي از تحقيقات و منابع، مصروف كشف اين حقيقت مي شود كه شهروند مطلوب بايد داراي چه خصوصياتي باشد و چگونه مي توان اين ويژگي ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه اي كه با مشاركت بيش از بيست كشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندي» انجام گرفته است. اهميت تخصيص موارد فوق آشكار مي شود و اين در حالي است كه متأسفانه اكنون توجه چنداني به آموزش بنيادين شهروند خوب نمي شود. شهروندي مفهومي چندبعدي و داراي معاني مختلف است كه اين اختلاف از تفاوت فلسفه هاي حاكم بر هر جامعه و ارزش هاي آن نشأت مي گيرد. اما فاكتوري كه بيشتر مورد توجه جامعه شناسان است انطباق تعريف شهر با شهروند است. نتايج مطالعات نشان داده كه مفهوم شهروندي حداقل شامل چهار عنصر اصلي «هويت ملي، تعلقات اجتماعي و فرهنگي و فرامليتي، نظام اثربخش حقوقي و مشاركت مدني و سياسي است.» اين مفاهيم داراي ارتباط دروني و تعامل با يكديگرند و در حقيقت چهار انعكاس يك واقعيت هستند، يعني مفهوم شهروندي.

۴-۱- سؤالات و فرضيه هاي تحقيق(بيان روابط بين متغير هاي مورد مطالعه):

- سؤالات تحقيق

۱) آيا نمود رفتار هاي شهروندي در بين دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي يكسان است؟

- آيا مدت آموزش، تفاوتي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي ايجاد مي كند؟

۲) چه عواملي در متفاوت بودن رفتار هاي شهروندي و شعور جمعي نقش دارد؟

- آيا دختران و پسران بطور يكسان از اين آموزش ها بهره برده اند؟

۳) آيا كميت و كيفيت بهره گيري از كلاس هاي آموزش شهروندي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي تأثير داشته است؟

۴) آيا آموزش هاي هدفمند به منظور ارتقاء رفتار هاي شهروندي در بين اعضاء سازمان دانش آموزي در ابعاد شعور جمعي( مشاركت مدني، مشاركت سياسي، مشاركت اجتماعي،مشاركت ملي) آنان تأثير دارد؟

۵) جامعه پذيري شهروندي چگونه در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزشي تأثير مي گذارد؟

- فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي:

۱- آموزش هاي هدفمند به منظور ارتقاء رفتار هاي شهروندي در بين اعضاء سازمان دانش آموزي در ابعاد شعور جمعي( مشاركت مدني،مشاركت سياسي،مشاركت اجتماعي،مشاركت ملي)آنان تأثير دارد.

فرضيه هاي فرعي:

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت ملي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت مدني اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت سياسي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت اجتماعي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- كميت و كيفيت بهره گيري از كلاس هاي آموزش شهروندي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي تأثير دارد.

- سابقه عضويت در سازمان دانش آموزي، تفاوت  در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي ايجاد مي كند.

- علاقه به شركت در كلاس هاي سازمان دانش آموزي ،سبب ارتقاء شعور جمعي دانش آموزان مي شود.

-رضايت دانش آموزان از مربيان بر شعور جمعي دانش آموزان تاثير دارد.

۵-۱- مدل تحقيق

در اين تحقيق شعور جمعي و رفتار هاي شهروندي تحت تأثير معرفت و شناخت حاصل از محيط پيرامون، خصوصا آموزش هاي هدفمند ارائه شده توسط سازمان دانش آموزي مورد بررسي قرار ميگيرد.

    اين تحقيق در چارچوب جامعه شناسي معرفت و نظريه هاي پيرامون آن صورت مي گيرد. در جامعه شناسي معرفت، جامعه شناسان به دنبال كشف ارتباط ميان پديدارهاي اجتماعي بوده اند، در يك سوي اين رابطه معرفت  ( انواع مختلف نظام هاي فكري، انديشه و فرهنگ، فراورده هاي ذهني، معرفت علمي، معرفت ديني، فلسفي، سياسي، حقوقي و هنري و ....) و در جانب ديگر شرايط اجتماعي و وجودي ( عوامل نهادي، ساختي، شخصيتي، فرهنگي، سياسي و ....) قرار دارد.جامعه شناسان معرفت مي خواهند چگونگي اين ارتباط را دريابند. و فرايندي را كه از طريق آن انواع معرفت شكل مي گيرد و ثبات و تحول مي يابد بررسي كنند.

تعداد صفحه : ۱۲۵

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
 
 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۳:۴۳:۵۰  توسط مدير  نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ]