پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

واحد نراق

دانشكده علوم انساني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A

رشته مديريت دولتي

گرايش مالي

عنوان :

رتبه بندي شعب بانك ملي به لحاظ شاخصهاي تاثير پذير از آموزش ضمن خدمت

با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره TOPSISوSAW

 استاد مشاور:

آقاي دكتر بهرامي

 زمستان 1390

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب                                                                                                              صفحه

چكيده ................................................................................... ...................................................................1                                                    

فصل اول : كليات تحقيق

 • مقدمه.............................................................................................................................................3
 • بيان مساله.......................................................................................................................................4
 • اهميت و ضرورت تحقيق...............................................................................................................5
 • اهداف تحقيق................................................................................................................................6
 • سوال تحقيق...................................................................................................................................7
 • فرضيات تحقيق..............................................................................................................................7
 • چارچوب نظري تحقيق..................................................................................................................8
 • قلمرو تحقيق..................................................................................................................................9
 • تعريف واژه ها...............................................................................................................................9
 • جمع بندي فصل...........................................................................................................................10

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه...........................................................................................................................................13

2-2- تعريف آموزش ضمن خدمت......................................................................... .............................13

2-3- تاريخچه آموزش نيروي انساني در جهان...............................................................................................14

2-4- فلسفه آموزشي: سنتي، مدرن، پست مدرن.............................................................................................15

2-5- برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي.......................................................................................16

2-6- تشريح اهداف آموزش..........................................................................................................................19

2-7- دلايل نياز به آموزش كاركنان .................................................................................................................22

2-8- طبقه بندي نيازهاي آموزشي.....................................................................................................................22

2-9- مسوول تعيين نيازهاي آموزشي .......................................................................................................23

2-10- مسوول رفع نيازهاي آموزشي..........................................................................................................24

2-11- روشهاي آموزش و توسعه ..............................................................................................................24

2-12- مزاياي آموش در توسعه نيروي انساني...........................................................................................25

2-13- فرايند آموزش...............................................................................................................................27

2-14- انواع فنون  آموزش ......................................................................................................................28

2-15- كاركردهاي ويژه آموزش در سازمان.............................................................................................33

2-16- خط مشي ها و مسئوليت آموزشي..................................................................................................37

2-17- سرمايه‌گذاري در آموزش..............................................................................................................37

2-18 - اهداف آموزش نيروي انساني......................................................................................................41

2-19- انواع آموزش ضمن خدمت...........................................................................................................42

2-20- روش هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان.....................................................................................44

2-21- اهميت و فوايد آموزش ضمن خدمت............................................................................................46

2-22- نتايج حاصله از آموزش ضمن خدمت............................................................................................49

2-23- مقاصد آموزش ضمن خدمت........................................................................................................50

2-24- ارتباط تواناسازي كاركنان و آموزش.............................................................................................52

2-25- توانمندي كاركنان از طريق آموزش ضمن خدمت.........................................................................53

2-26- رابطه آموزش و افزايش بهره وري در سازمان ها............................................................................54

2- 27- آموزش و كارايي........................................................................................................................55   

2-28- تصميم گيري چند معياره ..............................................................................................................57

2-29- طبقه‌بندي فنون تصميم‌گيري با توجه به نوع مدلسازي....................................................................58

2-30- طبقه‌بندي فنون تصميم‌گيري بر اساس معيار تصميم‌گيري ..............................................................58

2-31- فنون تصميم‌گيري MADM........................................................................................................60

2-32- انواع روش‌هاي حل فنون تصميم‌گيري چند شاخصه ......................................................................66

2-33- روش SAW .............................................................................................................................70

2-34- روش TOPSIS........................................................................................................................70

2-35- فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)...........................................................................................72

2-36- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي..................................................................................................73

2-37- مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي.................................................................................................74

2-             38- مراحل استفاده از فرايند سلسله مراتبي...................................................................................75

2-39-  محاسبه نرخ سازگاري و ناسازگاري تصميم..................................................................................76

2-40- پيشينه تحقيق.................................................................................................................................77

2-41-  جمع بندي فصل.............................................................................................................................80

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه................................................................................................................................................82

3-2- روش تحقيق .....................................................................................................................................82

3-3- جامعه آماري  ....................................................................................................................................83

3-4- نمونه و روش نمونه گيري..................................................................................................................83

3-5- روش گردآوري اطلاعات..................................................................................................................84

3-6- روايي پرسشنامه...............................................................................................................................87

3-7- پايايي پرسشنامه...............................................................................................................................88

3-8- روش تجزيه و تحليل آماري داده ها...................................................................................................91

3-9- متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................................91

3-10- جمع بندي فصل...............................................................................................................................92

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-  مقدمه...............................................................................................................................................94

 • - توصيف داده ها...........................................................................................................................94
 • – تحليل داده ها.............................................................................................................................97
 • – جمع بندي فصل.......................................................................................................................120

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه..............................................................................................................................................122

5-2- نتايج و يافته هاي تحقيق...................................................................................................................122

5-3-محدوديتهاي تحقيق .........................................................................................................................125

5-4-پيشنهادات.........................................................................................................................................125

  پيوست ها ...............................................................................................................................................126

منابع وماخذ

فهرست منابع فارسي .................................................................................................................................133

فهرست منابع غير فارسي............................................................................................................................138

چكيده انگليسي.........................................................................................................................................140

چكيده:

سوابق نمونه هاي موفق در سازمان هاي يادگيرنده و پيشرو نشان مي دهد كه توجه به نيروي انساني و ايجاد بستري مناسب جهت آموزش نيروي انساني در قالب يك نظام مديريت منابع انساني كارا توانسته به خوبي اهداف مد نظر سازمان را محقق نمايد. براي داشتن يك آموزش اثر بخش و مناسب مي بايست به سمت آموزشهاي انعطاف پذير، ايجاد مسئوليت در قبال آموزش ها ، برنامه هاي خود آموزشي حركت نمود كه در برنامه آموزش ضمن خدمت و استفاده همزمان از آموزش هاي ديده شده در محيط كار و استفاده از نيازمنديهاي محيط كار در تدوين برنامه هاي آموزشي مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد. از طرفي آموزش ضمن خدمت براي سازمانهايي همچون بانك ها و موسسات مالي كه اصلي ترين خدمات را بصورت رابطه مستقيم مشتري با كاركنان ارائه مي دهند از اهميت زيادي برخوردار است و بنابراين سنجش اينكه كدام شعب در زمينه اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت موفق تر بوده اند به الگوگيري براي ساير شعب، افزايش كارايي و بهره وري انها خواهد انجاميد.

اين تحقيق قصد داشت تا 4 شعبه بانك ملي ايران در شهرهاي منتخب استان مركزي را به لحاظ شاخص هاي تاثيرپذير از آموزش ضمن خدمت رتبه بندي نمايد بنابر اين ابتدا عوامل تاثير پذير بر كاركنان با اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت را با مطالعه ادبيات تحقيق شناسايي نموده( 8 شاخص) سپس به كمك پرسشنامه يك و با كمك تحليل هاي آمار استنباطي معني داري شاخص ها را مورد بررسي قرار داديم كه از اين ميان 5 شاخص اصلي استخراج گرديدند. در اين ميان شاخص رضايت شغلي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است.. در پرسشنامه دوم ابتدا ماتريس مقايسات زوجي شاخص هاي فيلتر شده ارز پرسشنامه يك، به منظور وزن دهي و با استفاده از تكنيك  AHP صورت گرفت.  همچنين ماتريس تصميم گيري خبرگان تشكيل گرديد . سپس با استفاده از بردار وزن ها و ماتريس تصميم گيري، دو تكنيك  SAW و TOPSIS اعمال گرديد تا 4 گزينه مورد نظر رتبه بندي گردند. نهايتا نتايج حاصله نشان داد كه رتبه بندي هر دوتكنيك يكسان بوده است .

 كلمات كليدي:

آموزش ضمن خدمت ، تصميم گيري چند معياره، AHP، SAW ،TOPSIS

 

1-1- مقدمه

هزاره سوم ميلادي عصري كه در آن زندگي مي كنيم ، عصر تغيير و تحولات شتابنده است. در چنين فضايي سازمانها بايد به طور مداوم آماده تحولات و روياروئي با تغييرات باشند و بر پايه اين نظريه كه هر نظام و سيستمي متاثر از نظام برين خود مي باشد، خود را با تحولات آن هماهنگ سازند،زيرا جز اين راهي براي دوام بقاء وجود ندارد. نياز به مديريت و رهبري مديراني كه از عهده حل مسائل سازماني در اين عصر شتابان برآيند به طور كامل محسوس مي باشد.لذالازم است كه مديران و كاركنان از دانش و تجربه كافي برخوردار باشند.يعني مديران علاوه بر داشتن تعهد و شايستگي هاي فردي و اجتماعي بايد به علم و دانش روزمجهز باشند و خود را با تحولات همپا سازند(بهرنگي ،1371).

امروزه حيات موثر سازمانها از طريق كارائي مديران و كاركنان آگاه ، ماهر ، خلاق و توانا ميسر مي گردد. پيتر دراكر در مورد اهميت مديران در سازمانها مي گويد:"مديران كمياب ترين و در عين حال با ارزش ترين سرمايه سازمانها مي باشند(دراكر، 1954).

ياد گيري  وآموزش انسان فرايندي مستمر است واين پديده  ، به دليل افزايش سرعت تغيير در جوامع امروزي اهميت بيشتري يافته است(جارويس ،  1983)آموزش روندي است كه از طريق آن انسان براي داشتن دنيايي بهتر تلاش مي كند. واژه آموزش از ريشه لاتين"Educate"به معني استخراج كردن يا بيرون آوردن ،  گرفته شده است. بنابراين هدف نخستين آموزش ،  استخراج وبه ظهور رساندن توانايي هاي ذاتي ياد گيرنده مي باشد. هدف آموزش بهبود سطح زندگي است و تمامي تلاش هاي انسان به خاطر داشتن زندگي موفق و مطلوب استحيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي عمومي و تخصصي نيروي انساني آن دارد. هر چه اين زمينه ها به روز و بهينه باشد، قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر  مي شود. لذا آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در ايجاد دانش و مهارت ويژه در كاركنان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث مي شود تا افراد در ارتقاء سطح كارآيي و اثربخشي سازمان  مشاركت بيشتري نمايند و خود را با فشارهاي متغير محيطي وفق دهند(ولي زاده حقي ، 1385  ( .

1-2- بيان مساله

در حال حاضر رشد نيروي انساني از طريق آموزش و پرورش بيش از پيش مورد توجه و تاكيد سازمانها قرار گرفته است. يادگيري يك فرايند داخلي است كه جوهره آن مي بايست از درون خود سازمان و به صورت يك حركت مستمر در گروههاي كاري پيش آهنگ آغاز و به تمام سطوح سازمان تسري يابد(Seng, 1999). در دنياي پيچيده و پوياي امروز، يادگيري از اهميت ويژه اي برخوردار است. آموزش بنيان همه يادگيري ها و يكي از مهمترين عوامل در بهسازي نيروي انساني است (گلابي، 1364).

در تمام اين مراحل نيروي انساني جزء جدايي ناپذير اين حركت به حساب آمده و يادگيري سازماني ، با يادگيري نيروي انساني آغاز شده، ادامه پيدا كرده و به كمال مي رسد. سوابق نمونه هاي موفق در سازمانهاي يادگيرنده و پيشرو نشان مي دهد كه توجه به نيروي انساني و ايجاد بستري مناسب جهت آموزش نيروي انساني در قالب يك نظام مديريت منابع انساني كارا توانسته به خوبي اهداف مد نظر سازمان را محقق نمايد(Regani, 2007) .براي داشتن يك آموزش اثر بخش و مناسب مي بايست به سمت آموزشهاي انعطاف پذير، ايجاد مسئوليت در قبال آموزش ها، برنامه هاي خود آموزشي حركت نمود كه در برنامه آموزش ضمن خدمت و استفاده همزمان از آموزشهاي ديده شده در محيط كار و استفاده از نيازمنديهاي محيط كار در تدوين برنامه هاي آموزشي مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد(Yeo, 2006) .

رسيدن به اهداف سازماني موضوعي بوده كه مورد توجه پژوهشگران بسياري قرار گرفته است و بر روي عوامل مختلف تاثير گذار بر اهداف سازماني مطالعات زيادي صورت گرفته است. در ميان اهداف متعدد، كارايي كاركنان نكته بسيار حائز اهميتي است كه مي توان در افزايش بهره وري و رضايت كاركنان بسيار با اهميت باشد(Cheverie, 2008).

بنابراين هدف از اين تحقيق اولويت بندي شعب مركزي بانك ملي استان مركزي به لحاظ شاخصهاي تاثير پذيرازآموزش ضمن خدمت  با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره  ،TOPSIS وSAW است.

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

براي دستيابي به سطح قابل اطمينان از ارايه خدمات متناسب با نياز و خواست مشتريان در بازارهاي پررقابت، سازمانها ناگزير به انجام برنامه ريزي ، بهسازي و آموزش كاركنان مي باشند. بدون ترديد يكي از مهمترين عناصر اساسي چنين فرايندي كاركنان و نيروي انساني سازمان هستند كه توانائيها و شايستگي هاي حرفه اي و تخصصي آنها در كنار عوامل قوانين و مقررات ، فرهنگ سازمان و ساير ساز و كار مربوطه مي تواند نقش بسزايي در تحول سازمان داشته باشد. مهمترين طريق توسعه نيروي انساني از طريق فرايند آموزش كاركنان ميسر مي شود. به عبارت ديگر مديران مسئوليت دارند براي  اينكه كاركنان بتوانند از عمده خواسته هاي  جديد مشتريان برآيند، انگيزه هاي بهسازي و آموزش كاركنان را بر مبناي فرصت پيشرفت طوري تعيين نمايند كه امكان استفاده از تمام استعدادهاي خويش را داشته باشند.

وجود نظام آموزشي كه به آموزش افراد بطور مداوم در طول زندگي و مشاغل گوناگون بپردازد براي كساني كه در سازمان ها مشغول كار هستند و همواره در معرض تغييرات و دگرگوني هاي دائمي محيط مي باشند ضرورت دارد. ضرورت آموزش نيروي انساني شاغل در سازمان و نقش آن در رشد و توانائي هاي شغلي و آماده نمودن آنان براي انجام هر چه بهتر وظايف ايجاب مي كند كه به آموزش ضمن خدمت كاركنان توجه اساسي مبذول گردد (كيخائي، 1386).

سالانه سازمانهاي مختلف پول هنگفتي را براي آموزش مهارت هاي خاصي صرف مي كنند بدون اينكه اثربخشي بطور مناسب اندازه گيري شود يا سيستم بازخورد مناسبي  وجود داشته باشد همچنين اين سازمان ها  نه تنها نمي توانند هزينه آموزش خود را تخمين بزنند بلكه نمي توانند اثرات رشد و توسعه آن را نيز تعيين كنند. بسياري موارد در سيستم، اثربخشي آموزشي وجود ندارد و يا بسيار پراكنده و بي نظم است.

اصولا پيشرفت و تحولات سريع علوم و تكنولوژي همراه با تحولات سريع فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ايجاب مي كندكه نيروي انساني شاغل در سازمان ها بعنوان مهمترين عامل توسعه يك سازمان به منظور همگامي و همراهي با تحولات مذكور نقش لازم را ايفا كند. كاركنان از طريق استفاده از فرصتها و شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم مي توانند بعنوان عناصري موثر و فعال در جهت تحقق اهداف خود و سازمان باشند(ابيلي،1377).

بر اين اساس مي توان به اهميت و ضرورت اين تحقيق پي برد كه به دنبال آن هستيم تا با اجراي اين پژوهش رتبه بندي شعب مركزي بانك ملي استان مركزي  به لحاظ شاخصهاي آموزشي ضمن خدمت  با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره  TOPSIS وSAW است.

1-4- اهداف تحقيق

هد ف كلي: رتبه بندي شعب مركزي بانك ملي به لحاظ شاخصهاي تاثيرپذير ازآموزش ضمن خدمت با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره TOPSIS وSAW.

هدف اختصاصي 1: شناسايي متغيرهاي شاخصهاي تاثيرپذير از آموزش ضمن خدمت در سرپرستي شعب مركزي بانك ملي استان مركزي.

هدف اختصاصي 2:  سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر افزايش خدمات.

هدف اختصاصي 3: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر كاهش اتلاف منابع.

هدف اختصاصي 4: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر بهبود روشهاي انجام كار.

هدف اختصاصي 5: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر تقليل غيبت .

هدف اختصاصي 6: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر كاهش ترك خدمت .

هدف اختصاصي 7: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر تقليل شكايات .

هدف اختصاصي 8: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر فراهم آمدن امكان ارتقاي شغلي .

هدف اختصاصي 9: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر رضايت شغلي .

هدف اختصاصي 10: تشكيل ماتريس مقايسات زوجي بين شاخصها و استفاده از تكنيك AHP براي وزن دهي شاخصها.

هدف اختصاصي 11: تشكيل ماتريس تصميم گيري در رتبه بندي با استفاده از تكنيك هاي TOPSIS وSAW.

هدف اختصاصي12 : مقايسه بين رتبه بندي تكنيك هاي TOPSIS وSAW.

1-5- سوال تحقيق

سوال اصلي اول: آيا نتايج رتبه بندي شعب مركزي بانك ملي استان مركزي به لحاظ شاخصهاي تاثيرپذير از آموزش ضمن خدمت  با استفاده مدل  TOPSISو SAW به طور معني داري يكسان است؟

س

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۹:۱۴  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نيشابور

   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي

 عنوان:

رتبه بندي عوامل موثر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات نانو

(مطالعه­­ي موردي: مصرف كنندگان منسوجات با الياف نانويي)

استاد  مشاور:

دكتر احمد زنده دل

بهمن ماه 1391

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مندرجات

فصل اول كليات تحقيق.. 1

1-1)  مقدمه.. 2

1-2)  بيان مسأله.. 2

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1-4) اهداف تحقيق.. 6

1-5) فرضيه هاي تحقيق.. 6

1-6) بررسي اجمالي پيشينه داخلي و خارجي تحقيق.. 6

1-7) تعريف واژه هاي كليدي.. 8

1-8) خلاصه و نحوه فصل بندي پايان نامه.. 9

فصل دوم ادبيات موضوع.. 11

2- 1) مقدمه:.. 11

2- 2) مباني نظري.. 12

2-2-1) تاريخچه پيدايش آميخته بازاريابي.. 12

2 – 2 -2) طبقه بندي چهار عامله­ي آميخته بازاريابي.. 12

الف) محصول يا كالا :.. 12

ب) قيمت فروش :.. 16

ج) توزيع:.. 16

د) ترفيع:.. 16

2-2-3 ) مدل هاي ديگري از آميخته بازاريابي:.. 18

مدل آميخته بازاريابي p7.. 18

مدل آميخته بازاريابي p8.. 19

مدل آميخته بازاريابي c4.. 19

مدل آميخته بازاريابي SIVA.. 19

مدل آميخته بازاريابيv 5.. 20

مدل آميخته بازاريابي اجتماعي.. 20

مدل آميخته بازاريابيS 4.. 21

2- 2-4) رفتار خريد :.. 22

2-2-5 ) چرا مطالعه ي رفتار مصرف كننده مهم است :.. 24

2-2-6) فناوري نانو.. 25

تاريخچه :.. 25

2-2-7) نانو ، كاربردها و چالش­ها.. 25

2-3)پيشنه­ي داخلي.. 28

2-4) پيشنه­ي خارجي.. 29

2-5) خلاصه­ي فصل.. 30

فصل سوم روش شناسي تحقيق.. 31

3-1) مقدمه.. 32

3-2) چگونگي تدوين فرضيه ها.. 32

3-3) روش تحقيق.. 34

3-4)جامعه آماري، چگونگي نمونه گيري و نمونه­ها.. 34

3-5)داده­هاي مورد نياز، متغيرهاي تحقيق.. 36

3-5-1) روايي و پايايي پرسشنامه.. 36

روايي .. 36

پايايي.. 37

3-5-2)متغيرها:.. 38

متغير هاي مستقل :.. 39

متغير وابسته :.. 39

3-6) طرح آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق.. 39

3-7) خلاصه فصل.. 40

فصل چهارم تجزيه تحليل داده ها وآزمون فرضيه ها.. 41

4-1) مقدمه.. 42

4-2) آمار توصيفي داده­ها و متغيرهاي تحقيق.. 42

4-2-1 ) جنسيت.. 43

4-2-2) ميزان تحصيلات پاسخگويان.. 44

4-2-3) سن پاسخ دهندگان.. 45

4-2-4) آمار توصيفي متغيرهاي اصلي(مستقل) پژوهش.. 45

    4-2-5)توصيفي كلي نظرات آزمودني‌ها.. 48

4-3) تشريح فرآيند آزمون فرضيه­ها.. 50

4-3-1) ضريب تعيين و ضريب همبستگي رگرسيون چندگانه در اين پژوهش   52

4-3-2)بررسي معني دار بودن مدل رگرسيون.. 52

4-3-3)بررسي معني دار بودن ضرايب مدل رگرسيون.. 53

4-3-4) ضريب تعيين و ضريب هبستگي در برازش مجدد مدل رگرسيون چندگانه   54

4-3-5)بررسي مجدد معني دار بودن مدل رگرسيون با سه متغير.. 55

4-3-6)بررسي مجدد معني دار بودن ضرايب مدل رگرسيون با سه متغير   55

4-3-7) بررسي فرضيه هاي اصلي پژوهش.. 56

4-3-8) بررسي پيش فرض هاي رگرسيون.. 58

4-4) نتيجه­ي آزمون فرضيه ها.. 60

4-5) خلاصه فصل.. 62

فصل پنجم نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها.. 63

5-1)مقدمه.. 1

5-2)يافته هاي تحقيق.. 1

5-2-1)يافته هاي مربوط به مشخصات عمومي نمونه ها:.. 1

5-2-2)يافته هاي مربوط به فرضيه هاي آماري.. 2

5-3) بحث در مورد يافته ها و مقايسه نتايج با مباني نظري و نتايج تحقيقات پيشين.. 3

5-4) محدوديت هاي موجود.. 5

5-5) كاربردهاي نتايج و استفاده كنندگان از آنها.. 5

5-6) پيشنهادها.. 5

5-7) پيشنهادهايي براي انجام تحقيقات آتي.. 6

 

فهرست منابع

الف) منابع فارسي........................................................................................................................................80

ب)منابع انگليسي.........................................................................................................................................82

چكيده

فناوري نانو، فناوري جديدي است كه محصولات مجهز شده به اين فناوري طيف وسيعي از صنايع و كاربردها را دربر مي­گيرد.بازاريابي محصولات فناورانه­ي نانويي، ويژگي­هاي خاصي دارد و ضروري است به مباحث مرتبط با آن، با نگاهي ديگر نگريسته شود.

در اين تحقيق رتبه بندي عوامل موثر آميخته­ي بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات نانو بررسي شده است. جامعه­ي مورد بررسي مصرف كنندگان محصولات نساجي با الياف نانويي در شهر مشهد بوده است. پس از جمع آوري و دريافت پرسشنامه طي ماه­هاي شهريور تا آذر سال1391 از مصرف كنندگان اين دسته از محصولات، تعداد 100 نفر، بر اساس شيوه­ي نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده­اند. از آناليز رگرسيون چندگانه براي پاسخ به چهار فرضيه­ي تبيين شده در تحقيق بهره گرفته شده است، فرضيات تحقيق مبتني بر رابطه­ي معنادار بين عوامل آميخته بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كنندگان مي­باشد، كه تجزيه تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار19 spssانجام شده است.

بر اساس نتايج به دست آمده، عامل محصول آميخته بازاريابي در بالاترين سطح اهميت و عامل ترفيع در پايين ترين سطح اهميت از ديدگاه گروه مصرف كنندگان اين دسته از محصولات قرار داشته اند.

كلمات كليدي : آميخته بازاريابي ، رفتار خريد مصرف كننده ، نانو فناوري

1-1)  مقدمه

در جهان امروز از ابزارهاي جديد براي بهبود سطح زندگي بشر استفاده مي­شود. روزانه مواد گوناگوني بر اثر كار و كوشش و تحقيقات به دست آمده در چرخه توليد انبوه قرار گرفته و به بازار عرضه مي­شوند. نانوتكنولوژي توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن كنترل در سطوح مولكولي و اتمي و استفاده از خواصي است كه در آن سطوح ظاهر مي­شود. از همين تعريف ساده برمي­آيد كه نانوتكنولوژي يك رشته جديد نيست، بلكه رويكردي جديد در تمام رشته­ها است (صالحي، 1389).

براي نانوتكنولوژي كاربردهايي را در حوزه­هاي مختلف از غذا، دارو، تشخيص پزشكي و بيوتكنولوژي تا الكترونيك، كامپيوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژي، محيط زيست، مواد، هوافضا و امنيت ملي بر شمرده­اند. كاربردهاي وسيع اين عرصه به همراه پيامدهاي اجتماعي، سياسي و حقوقي آن، اين فناوري را به عنوان يك زمينه فرارشته­اي و فرابخش مطرح نموده است. به همين سبب تحقيقات در زمينه نانو به عنوان يك چالش عمده­ي علمي و صنعتي پيش روي جهانيان مطرح شده است(موسي نژاد، 1385)

چارچوب­ها و فعاليت­هايي براي ايجاد حساسيت لازم است تا به سازندگان و فروشندگان كمك كند كه خود را با بازارهاي نوظهور هماهنگ سازند ويكي از بهترين اين فعاليت­ها آميخته بازاريابي است كه چندين دهه براي شناسايي عواملي به كار رفته است تا سازندگان را وا دارد كه بر راهكارهاي بازاريابي اثر گذار شوند.

1-2)  بيان مسأله

مدل آميخته بازاريابي كه بسياري آن را با نام P 4 بازاريابي مي شناسند، ابزاري توانمند است كه مي تواند به بازاريابان در تعريف استراتژيهاي بازاريابي كمك كند. بازاريابان از اين ابزار براي تعيين پاسخ­هاي مناسب به بخش­هاي مورد نظرشان در بازار استفاده مي­كنند. آميخته­ي بازاريابي آن دسته از عواملي هستند كه در كنترل و اختيار مديريت سازمان­ها و شركت­ها است و مي­توان گفت كه اكثر برنامه ها و تصميمات بازاريابي بر اساس يكي از اين چهار زمينه و تغيير در آن­ها اتخاد مي شوند.

 محصول[1]، قيمت[2]، توزيع[3] و ترفيع [4] از آن جا كه اين چهار عامل در اختيار مديريت سازمان/شركت است، مي توان با ايجاد تغيير در آن­ها به سطح رضايت بالاتري در بين مشتريان دست يافت و احتمالاً سهم بازار را افزايش داد. بررسي تاثير آميخته بازاريابي بر افزايش فروش و مصرف محصولات نانو براي نفوذ در بازار و و معرفي و شناساندن با استفاده از عوامل قابل كنترل بازاريابي منجر به ايجاد تصوير مناسب و يافتن جايگاه دلخواه مي­گردد.

در اين پژوهش از مدل p 4 اميخته بازاريابي استفاده شده است كه در برگيرنده­ي عامل­هاي، محصول، قيمت، توزيع و ترفيع مي­باشد. 

وقتي از محصول صحبت مي­كنيم يعني تركيبي از كالاها و خدمات كه شركت به بازار مورد نظر ارايه مي­دهد كه شامل مجموعه­اي نظير :گوناگوني محصول ،كيفيت طراحي، ويژگي هاي نام و نشان تجاري، بسته بندي ، اندازه ،خدمات ،تضمين­ها و پشتيباني را در بر مي­گيرد. (درگي ،1384)

زماني كه از قيمت صحبت مي­كنيم منظورمان مقدار پولي است كه مشتريان براي يك محصول بپردازند كه زير مجموعه آن عبارتند از : فهرست قيمت ،تخفيف­ها، مساعدت­هاي ويژه ، دوره پرداخت شرايط اعتباري است.

وقتي ازتوزيع صحبت مي­كنيم منظورمان فعاليت­هاي است كه شركت انجام مي­دهد تا محصول را در دسترس مصرف كنندگان مورد نظر قرار دهد و زير مجموعه­هاي آن عبارتند از كانال هاي توزيع نظير عمده فروش ، بنكدار ، خرده فروش ، نمايندگي ها شعبه ها ، ميزان پوشش ، تركيب و جور بودن محصول ، ميزان موجودي و ترابري ، تداركات مي باشد.(همان منبع)

وقتي ازترفيع صحبت مي­كنيم منظورمان فعاليت­هايي است كه شركت انجام مي­دهد تا در مورد ارزش و مطلوبيت محصول اطلاعاتي خوبي به خريداران بدهد به طوري كه آنان از بين محصولات موجود در صنعت ارايه شده محصول بنگاه ما را بخرند كه زير مجموعه آن تبليغات ، روابط عمومي ، پيشبرد ، فروش شخصي ، بازاريابي مستقيم است و ابعاد رفتار مصرف كنندگان شامل فرآيندهاي انتخاب، استفاده، كنارگذاري محصولات و خدمات، تجارب و يا ايده­ها كه به منظور ارضاي نيازهايشان است را در بر مي­گيرد.(همان منبع)

استراتژي دار كردن شركت در اوايل تكامل فناوري نانو اهميت بسزايي دارد و نانوتكنولوژي يك فرصت نادر به بررسي تكامل اوليه از يك فناوري عمومي جديد در زمان واقعي را ارايه مي­دهد . تمركز بيشتر در كنار شكل گيري بازار به جاي توليد تكنولوژي، در زمان جستجو كردن تكامل فناوري امري مهم است. شركت­ها  بايد نوآوري را در مرحله جنيني اوليه از يك تكنولوژي سازماندهي كنند و همچنين بازار به عنوان يك وسيله­ي انتخابي كه دستخوش تغييرات كيفي است را به عنوان قسمتي از تحول اقتصادي مد نظر قرار دهند.

تجاري سازي نانو تكنولوژي به وسيله­ي شركت­هاي بزرگ به عنوان تامين كنندگان مهم دانش فني به ميزان قابل توجهي به سمت شركت­هاي كوچك و متوسط حركت داده شده­ است. اين شركت­هاي كوچك تر در پرداختن به نيازهاي اجتماعي كه به نظر، فاكتورهاي كليدي در فرايند تجاري سازي نانو ماهرمي باشند و در زمان كنوني، يك جابه­جايي (تغييرات) مشخص در استراتژي داركردن بازاريابي در ميان شركت­هاي نو آور نانو تكنولوژي ( كه از صدايي بلند در اين هزاره به طور فزاينده اي تبديل به خاموشي در اين عصر حاضرمي­شود) ، كه نشان دهنده­ي مرحله ي بي ثباتي فعلي نانو تكنو لوژي در بازار فعلي است را مشاهده مي­كنيم(اندرسن[5] 2011)

در دهه­هاي اخير تاكيدات بسياري بر روي علم نانو تكنولوژي و مفاهيم وخطرات كاربرد­هاي بالقوه آن شده است و اكنون ، زمان توجه به پويايي در حال ظهور تجاري سازي نانو تكنولوژي است كه روز به روز افزايش مي­يابد.اين­كه چشم انداز جهاني نانو چيست و كجا و چگونه شركتها به حوزه ي فناوري نانو وارد شده اند و همچنين از كشف و پژوهش شركت­ها تا ثبت پتنت­ها و برنامه­هاي انحصاري، بايد مورد بازبيني قرار گيرد. يافتن و برجسته كردن اهميت فاكتورهاي قابل توجه در زمينه تجاري سازي نانو امري است كه بايد به آن توجه لازم و كافي مبذول گردد زيرا كه اين نوآوري داراي گرايش بين المللي است (شپيرا[6]، 2011)

در تجاري سازي و بازاريابي پيچيده و رقابتي كنوني، كسب شهرت بسيار دشوار و از دست دادن آن بسيار سهل است. همان­طور كه گفته شد پيدا كردن فاكتورهاي مهم در تجاري سازي فناوري هاي نوين از جمله نانوفناوري امري اجتناب ناپذير است. با توجه به بين المللي بودن نانوفناوري و اين­كه شركت­ها يا نسبت به تحولات سريع بازار، رقبا، نظام توزيع، رسانه‌هاي جمعي و فناوريهاي جديد، علائق و سليقه‌هاي مشتريان و انتظارات آنها از محصولات شركت بينش و آگاهي لازم را بدست نمي‌آورند و از تحولات موجود در جهت رسيدن به اهداف خود استفاده نمي‌كنند، يا شركت­هايي هستند كه صرفاً به دنبال فروش نيستند، بلكه به دنبال رضايت بلندمدت مشتريان از طريق ارائه محصولاتي با كيفيت برتر همراه با نيل به اهداف بلندمدت و حيات مستمر خودشان هستند، بايد رسالت واقعي واحدهاي بازاريابي آن­ها درك نيازها و خواسته‌ها و فاكتورهاي مورد نظر مشتريان و ارائه راهكارهايي براي توليد محصولاتي متناسب با آن نيازها و خواسته‌ها باشد و همچنين بيان ­كنند كه محصول بايد مطابق با مزاياي مورد انتظار مشتري باشد. قيمت بايد متناسب با توانايي­­هاي خريدار باشد. اين محصول بايد در دسترس مشتري قرار گيرد تا در خريد آن دچار مشكل نشود و در نهايت ترفيعات لازم نيز انجام گيرد تا مصرف‌كنندگان بالقوه از وجود چنين محصولي با خبر شوند.

در اين راستا هر كدام از عناصر آميخته بازاريابي علاوه بر هماهنگي و انطباق با يكديگر بايد با نيازهاي مختلف بازار هدف نيز هماهنگ باشند تا بتوانند به گونه اي كارا و اثر بخش نيازهاي مشتريان را با كسب بيشترين سود فراهم آورند و با توجه به اين كه فروش محصولات نانو هنوز به جايگاه اصلي خود نرسيده ، زيرا رفتار خريد مصرف كنندگان اين محصولات به درستي براي ما روشن نيست، در واقع تاثيراتي از قبيل نا آشنايي با محصولات ، هزينه متفاوت محصولات ، كيفيت متفاوت ، كاربرد متفاوت و.... در فروش اين محصولات به درستي معلوم نمي باشد به همين سبب شناخت گرايش هاي خريداران و تعيين ارتباط بين آنها با عناصر آميخته بازاريابي امري مهم و ضروري است و چون صنعت ساخت محصولات با فناوري نانو در ابتداي راه است ، بايد ارتباط بين رفتار خريد مصرف كننده محصولات نانويي و هر يك از عناصر آميخته بازاريابي به درستي روشن گردد .در اين پژوهش قصد براين است تا هر يك از عوامل آميخته بازاريابي برحسب اولويت و اهميت تاثير گذاري بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات داراي فناوري نانو بررسي و مشخص گردد.

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق

محصولات نانو محصولات جديدي هستند، كه در سالهاي اخير وارد بازارهاي مصرفي تجاري شده اند اين محصولات ويژگي هاي منحصر به فردي را با خود به ارمغان آورده اند: كوچك تراند، ارزان تراند، سريع­تر اند، كاراتراند و خواص و رفتار جديد فيزيكي از خود بروز مي­دهند.

براي انسان امروزي كه صرف زمان و انرژي و منابع مالي برايش اهميت بسياري دارد ، مصرف و كاربرد اينگونه محصولات او را در رسيدن به اهداف اش كمك قابل توجهي مي­كند. در چند سال اخير، فناوري‌نانو به عنوان يك فناوري برخوردار از رشد اميدبخش و نوين شناخته شده است. اين مسئله باعث شده است كه از مرحله­ي تحقيق به سوي مرحله­ي بـهره‌برداري از اين فناوري حركت شود در سال‌هاي آتي كماكان تجاري سازي فنـاوري نانو ادامه خواهد يافت.( كنل[7] ،2004)

 فروش و بازاريابي محصولات فناورانه، حساسيت و ويژگي­هاي خاصي دارد كه بايد به آن­ها توجه شود. توجه به اين نوع مسائل براي شركت هاي فناور نقشي تعيين كننده دارد. همان طور كه اكثر دانشمندان علم بازاريابي، عناصر اصلي بازاريابي را شامل چهار مفهوم محصول، قيمت، مكان و ترفيع مي­دانند، بايد با توجه به مسائل و موارد موجود در اين چهار عامل آميخته بازاريابي بتوان براي عرضه موفق آميز محصولات فناورانه از اجزاي اين چهار عامل به عنوان عوامل در اختيار واحد بازاريابي (يا به نوعي عوامل قابل كنترل) استفاده و بهره برد.

پويايي فزآينده بازارهاي بين‌المللي بر قابليت‌هاي رقابتي و فعاليت‌هاي شركت‌هاي متمركز بر فناوري ‌نانو، فشار زيادي اعمال مي‌كند و ضعف دانش و مهارت هاي بازاريابي منجر به شكست اكثر اين شركت ها مي شود. و تنها كساني موفق به بهره برداري از فرصت­هاي موجود مي­شوند تا عوامل تاثير گذار بر رفتار خريد مصرف كنندگان را به درستي شناخته و اولويت بندي نمايند.(رضواني،1390)

1-4) اهداف تحقيق

هدف كلي : رتبه بندي هر يك از عوامل موثر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات نانو

اهداف جزيي:

بر


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۴:۳۷  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق

پايان‏نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

گرايش: مالي

عنوان:

رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي

در وزارت  جهاد كشاورزي با استفاده از تكنيك تاپسيس

زمستان 93

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چكيده.................................................................................................................................................................................. 1
مقدمه .................................................................................................................................................................................. 2
فصل اول: كليات  
1-1 مقدمه.......................................................................................................................................................................... 2
1-2 بيان مسأله.................................................................................................................................................................... 3
1-3 ضرورت و اهميت انجام  تحقيق................................................................................................................................. 4
1-4 اهداف تحقيق.............................................................................................................................................................. 4
1-5 سؤالات تحقيق............................................................................................................................................................ 5
1-6 روش تحقيق............................................................................................................................................................... 5
1-7 چارچوب كلي تحقيق.................................................................................................................................................. 5
1-8 ابزارها و شيوه‌هاي گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات........................................................................................... 6
1-9 جامعه نظري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه............................................................................................................ 7
1-10 قلمرو مكاني تحقيق.................................................................................................................................................. 7
1-11 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصي................................................................................................................... 7
فصل دوم  
2-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 9
2-2 اهميت مناقصه در اقتصاد............................................................................................................................................. 10
2-2- 1 روند انحرافي معاملات دولتي در ايران.............................................................................. 11
2-2-2 زمينه هاي فساد اقتصادي در مناقصه هاي دولتي..................................................................... 12
2-3 تعريف واژه مناقصه...................................................................................................... 19
2-3-1 طبقه بندي معاملات................................................................................................... 19
2-3-2 طبقه بندي انواع مناقصات....................................................................................................................................... 19
2-3-3 روش انجام مناقصه................................................................................................................................................. 20
2-3-4 فرايند برگزاري مناقصات طبق قانون....................................................................................................................... 21
2-4 اهداف حاكم بر قانون بر گزاري مناقصات.................................................................................................................. 28
2-4-ا 1يجاد يكپارچكي در مقررات ناظر به خريد هاي دولتي.......................................................................................... 29
2-4-2  تقليل موارد ترك تشريفات مناقصه........................................................................................................................ 32
2-4-3 رعايت عدالت و بي طرفي در انتخاب طرف معامله ............................................................................................. 33
2-4-4شفافيت در فرايند مناقصه....................................................................................................................................... 35
2-4-5 ايجاد رقابت بيشتر در خريدهاي دولتي ................................................................................................................ 36
2-4-6  رسيدگي به اعتراضات.......................................................................................................................................... 37
2-5 اصول حاكم بر مناقصه دولتي مطلوب........................................................................................................................ 37
2-6  اصول بنيادي مقررات بر گزاري مناقصه.................................................................................................................... 40
2-7 نارسايي و مشكلات فرايند برگزاري مناقصات دولتي................................................................................................. 40
2-7-1 تعدد قوانين و مقررات............................................................................................................................................ 40
2-7-فقدان تعاريف دقيق درقوانين ................................................................................................................................... 41
2-7-3 عدم شفافيت كافي فرايند برگزاري مناقصات در قوانين ....................................................................................... 41
2-7-4 مغايرت برخي از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه .......................................................................... 41
2-7-5گسترش شركتهاي دولتي ....................................................................................................................................... 42
2-7-6 شفاف نبودن ميزان مسئوليت مناقصه گزاران ........................................................................................................ 42
2-7-7 نبود معيار مشخص براي تعديل نصاب انواع معاملات........................................................................................... 42
2-7- 8  عدم امكان نظارت صحيح به دليل تعدد نصاب ها............................................................................................... 43
2-7-9  نبود بانك اطلاعاتي منسجم................................................................................................................................... 43
22-7-10 فقدان برنامه زماني در مناقصات و طولاني شدن فرايند اجرا............................................................................. 43
2-7-11  اتكا به كمترين قيمت بدون توجه كافي به كيفيت .............................................................................................. 44
2-7-12بروزفسادبدليل شفاف نبودن فرايندمناقصه 44
2-7-13  مشكلات ناشي از نرخگذاري يا فهرست بهاي كالا ها و خدمات مورد مناقصه ................................................ 45
2-7-1 نبود مرجع بي طرف و متخصص براي رسيدگي به اختلافات طرفين................................................................ 46
2-7-15 ترويج  تصميمات غير كارشناسي ........................................................................................................................ 46
2-7-16 افزايش هزينه ها به دليل عدم تامين به هنگام اعتبار............................................................................................ 47
2-8 مدل هاي تصميم گيري چند معياره ........................................................................................................................... 47
2-8- 1 روش تاپسيس TOPSIS....................................................................................................................................... 48
2-8-2 تحليل سلسله مراتبي............................................................................................................................................... 50
2-8-3 اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي.......................................................................................................................... 51
2-8-4 مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي............................................................................................................................ 51
2-9  مروري برتحقيقات گذشته ........................................................................................................................................ 55
فصل سوم  
3-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 60
3-2 اهداف - سئوالات  تحقيق..................................................................................................... .......................... 60
3-3 متدولوژي تحقيق......................................................................................................................................................... 61
3-3-1 روش تحقيق........................................................................................................................................................... 61
3-3-2شيوه ها و ابزارهاي جمع آوري داده...................................................................................................................... 62
3-3-3 جامعه نظري و روش نمونه گيري.......................................................................................................................... 63
3-3-4 روش تجزيه و تحليل داده‌ها................................................................................................................................... 63
الف.شناسايي و تعيين اوزان اهميت مباني  شكست مناقصات دولتي................................................................................. 64
ب. شناسايي و غربال اوليه عوامل مؤثر برناكارآمدي  مناقصات دولتي............................................................................... 64
ج. اولويت‌بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات دولتي................................................................................................ 65
3-4 جمع بندي................................................................................................................................................................... 65
فصل چهارم  
4-1 مقدمه........................................................................................................................................................................ 66
4-2  نمونه تحقيق.............................................................................................................................................................. 66
3-3 شناسايي مباني شكست مناقصات دولتي................................................................................................................. 67
3-4  تعيين اوزان اهميت  مباني  شكست مناقصات دولتي............................................................................................ 69
3-5 شناسايي عوامل مؤثر برناكارآمدي مناقصات دولتي............................................................................................... 72
3-6 غربال اوليه عوامل مؤثر بر ناكارآمدي مناقصات دولتي.......................................................................................... 74
4- 7 رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر ناكارآمدي مناقصات دولتي............................................................................................ 81
4-8 جمع بندي.................................................................................................................................................................. 81
فصل پنجم  
5-1 مقدمه.......................................................................................................................................................................... 82
5-2 نتايج تحقيق................................................................................................................................................................ 82
3-5پيشنهادات تحقيق....................................................................................................................................................... 85
5-4  پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده................................................................................................................................. 87
پيوست ها  
شكل 1-1مراحل انجام پژوهش ......................................................................................................................................... 6
جدول 2-1  ابزارها و شيوه‌هاي گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات (به تفكيك مراحل مختلف پژوهش).............. 6
شكل 2-1 زمينه هاي بروز فساد اقتصادي در شركت هاي دولتي.................................................................................. 18
شكل 2-2 شماي كلي فرآيند مناقصه.............................................................................................................................. 21
شكل 2-3 نمايش فرآيند سلسله مراتبي.............................................................................................................................. 52
جدول 3-1 ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم........................................................................................................... 52
3-1 طيف ساعتي.............................................................................................................................................................. 62
شكل 3-2- مراحل تجزيه و تحليل داده‌ها......................................................................................................................... 64
جدول4-1 نمونه تحقيق..................................................................................................................................................... 67
جدول 4-2 توزيع ماتريس‌هاي سازگار و ناسازگار........................................................................................................ 70
جدول 4-3 اهميت نسبي مباني شكست مناقصه هاي دولتي............................................................................................. 71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناكارآمدي مناقصات دولتي.................................................................................................. 72
جدول 4-5 نتايج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازي اوليه عوامل مؤثر بر ناكارآمدي مناقصات دولتي.................................. 74
جدول 4-6 ماتريس داده هاي اوليه.................................................................................................................................. 77
جدول4-8 ماتريس موزون .............................................................................................................................................. 78
جدول 4-7ماتريس نرمال شده........................................................................................................................................... 79
جدول 4-9 تعيين راه حل ايده ال منفي.............................................................................................................................. 80
جدول 4- 10 تعيين راه حل ايده ال مثبت  ........................................................................................................................ 80
جدول 4-11 نتايج ميزان فاصله اي هرعامل تاايده ال مثبت ومنفي.................................................................................... 80
پرسشنامه 1......................................................................................................................................................................... 88
پرسشنامه 2......................................................................................................................................................................... 98
پرسشنامه 3........................................................................................................................................................................ 90
فهرست منابع................................................................................................................................................................... 91
چكيده انگليسي .............................................................................................................................................................. 94
   

چكيده

     هدف از اين تحقيق شناسايي و رتبه‌بندي مرتبط‌ترين عوامل مؤثر برشكست يا ناكارآمدي مناقصه‌هاي دولتي است. پس از مرور گسترده پيشينه تحقيق و ساير منابع آرشيوي دست دوم، مباني ارزيابي نارسايي مناقصه‌هاي دولتي (مشتمل بر كيفيت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستي جامع از عوامل مؤثر بر اين نارسايي، مشتمل بر 30عامل شناسايي شد. با نظرخواهي از24 خبره وزارت جهاد كشاورزي و با اتكا به قاعده سرانگشتي پارتو،14 عامل به‌عنوان مرتبط‌ترين عوامل مؤثر بر نارسايي مناقصه‌هاي دولتي شناسايي شد. سپس از فرايند تحليل سلسله‌مراتبي براي سنجش اهميت مباني ارزيابي نارسايي مناقصه‌هاي دولتي و از روش رتبه‌بندي ترجيحات براساس درجه نزديكي با راه حل ايده‌آل براي رتبه‌بندي عوامل شناسايي‌شده استفاده شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه از منظرخبرگان (1) عدم شفافيت كافي درفرايندبرگزاري مناقصه‌ها، (2) برگزاري مناقصه‌هاي دولتي در چارچوب روابط حامي، (3) اتكا به كم‌ترين قيمت بدون توجه به كيفيت، (4) عدم رعايت اخلاق حرفه‌اي، (5) بي ثباتي مديريتي در سازمان‌هاي مناقصه‌گزار، (6) دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌هاي غيرمسئول در فرايند تصميم‌گيري، (7)فقدان نظام شايسته‌سالاري وواگذاري تصميم‌‌هابه افراد غيرمتخصص و بي‌تجربه، (8) سياسي بودن فرايندبرگزاري مناقصه‌ها، (9) عدم برخورداري قاطع بامديران ومسئولان متخلف، (10) فقدان پيروي از برنامه زماني معين در برگزاري مناقصه‌ها وطولاني شدن فرايند برگزاري، (11) كامل وبه‌موقع انجام نشدن ازريابي كيفي، (12) فقدان بانك اطلاعاتي منسجم، (13) تعددو تناقض درقوانين و آيين‌نامه‌ها، و (14) كامل وبه‌موقع انجام نشدن ارزيالي مالي، به‌ترتيب، به‌عنوان مهم‌ترين و مرتبط‌ترين عوامل مؤثر بر نارسايي مناقصه‌هاي دولتي محسوب مي‌شوند. البته، به‌رغم اهميت بيش‌تر عوامل شناسايي شده، نبايدازعوامل ديگري كه زمينه دستيابي به منابع رانت راتسهيل مي‌كنندغافل شد.

كلمات كليدي: مناقصه‌هاي دولتي، فرايند تحليل سلسله‌مراتبي، روش رتبه‌بندي ترجيحات براساس درجه نزديكي با راه حل ايده‌آل، وزارت جهاد كشاورزي

Keywords: Public tender, Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, Ministry of Agriculture Jihad

1-1 مقدمه

برگزاري مناقصات كشور از اهميت فوق العاده زيادي در راس چرخه هاي درون سازماني دستگاههاي دولتي دارد. هرآنچه به موفقيت ياعدم موفقيت يك طرح بصورت كلان كمك مي نمايد، در برگزاري مناقصات مي‏توان خلاصه كرد. ازآنجايي كه حركت چرخه فعاليت هاي اقتصادي دركشور وابسته به اجراي پروژههادرسطح كلان كشورمي باشدبرگزاري مناقصات جهت تامين نيازهاي اين پروژه هانقش به سزايي دراين حركت دارد.

باتوجه به نقش مهم مناقصات دولتي درتوسعه وآباداني كشوروپيشبردفعاليتهاي دولت وباتوجه به وجودمنابع عظيم دولتي دراين امروهمچنين اختصاص بيش از15درصدبودجه كشوربه امرمناقصه وهمچنين ارتباط مناقصه باتامين خدمات عمومي،خدمات بهداشتي،زيرساخت هاودرنتيجه سلامتي انسانهاطبيعت وجود و گسترش فساداقتصادي دراين بخش مهم جلوه مي كند، درنتيجه شناسايي عوامل موثربرناكارآمدي مناقصات دولتي از اهميت ويژه اي برخورداراست (حلاج ،1390).

1-2 بيان مسأله

مناقصات بخش دولتي به دليل حجم و ارزش بالاي آن ،از جمله بخش هاي حياتي يك اقتصاد تلقي مي شود. سلامتي در فرايندمعاملات دولتي اعم از مناقصه ها ومزايده ها به عنوان ركن مهم موضوع مبارزه همه جانبه عليه فساد مورد توجه دولت مردان و جوامع است به طوري كه روساي جمهور 43 كشورمنطقه آزاد تجاري آمريكا [1](FTAA)در آخرين نشست خود در سال 83، جهت برقراري دموكراسي كارا و مبارزه با فساد اداري بر شفاف سازي هر چه بيشتر مناقصات تا كيد، و اعلام نمودند كه به نظر ما ،بدون ايجاد اصلاحات لازم در فرايند بر گزاري مناقصات عمومي ،حذف فساد امكان پذير نيست. اما اين فرآيند در ايران از جهات مختلف ودلايل  متعدد داراي نقايص فراوان است .

علي رغم تغييرات بسيار زياد در روش هاي اجرا و نحوه انجام كار ،ابزار و وسايل ،تجهيزات وفناوري هاي مرتبط ،گرچه بر حسب موقعيت و نگرش خاصي ،قوانين و مقررات مناقصه هر از گاهي تغييرات موردي پيدا كرده اند،ولي نه تنها در كليت اهداف و روش ها تغيير چنداني ايجاد شده است ،بلكه حتي آن تغييرات موردي ،بر پيچيدگي ابهام وغير شفاف شدن قانون مناقصات افزوده است (پناهي وموسوي نژاد،1390).

فرايند انجام يك مناقصه از زمان نوشتن برگ در خواست توسط واحد متقاضي آغاز و پس از طي مراحل مختلف خريد ازجمله گرفتن اعتبار ،ثبت در دبير خانه سازمان،مراحل مستند سازي پيش از فرا خوان ،چاپ آگهي ،بازگشايي پاكت ،ارزيابي فني ومالي ،تعيين برنده ،عقد قرار داد و پرداخت وجه خاتمه مي يابد .كه هر كدام از مراحل فوق مي تواند داراي نارسايي هايي از نظر قوانين اجريي  باشد كه موجب شكست يك طرح مي شود (خضري ،1390).

1-3 ضرورت و اهميت انجام  تحقيق:

همانطور كه كه اشاره شد مناقصه ها با حجم و ارزش زياد خود تاثيرات بسيار زيادي را بر ساختار هاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي يك كشور  دارد . به همين جهت همان گونه كه بر گزاري صحيح و سريع مناقصه ها مي تواند تاثيرات مثبت  و سازنده اي را بر روي اين ساختار ها داشته باشد و باعث رشد اقتصادي ،ايجاد اشتغال ،در نهايت پيشرفت و آباداني كشور شود،انجام نادرست و غير اصولي اين فرايند نيز آثار و تبعات زيانبار و مفاسد بسياري را از خود به جاي مي گذارد. با اين توصيف اهميت انجام اينگونه تحقيقات را مي توان از جنبه هاي مختلف سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و حتي فرهنگي بررسي كرد. ما امروز نياز داريم كه به تعميق محتوا و دركنار آن به اصلاح متون بپردازيم باچنين شيوه اي، مي توان درمسيرتوسعه ،گام به گام فراتررفت وانرژي برهم زدن بنيادهاواساس دستگاهها ونيز هزينه ي تأسيس مكررآنهارامتحمل نشد. سال هاست كه شكل گيري معاملات دولتي ازطريق مناقصات جريان دارداماهنوزبسياري ازاين مناقصات ،بدون آموزش وبدون دانش كافي برگزارمي شوند.بايدپيوسته وباتلاش مشترك ،براي بهبودمناقصات كشوربكوشيم ؛بهبودمتون قوانين ومقررات مناقصات ،بهبودفرامتن يا  بسترهاي اداري واجتماعي آن وسرانجام بهبوداجراءونظارت برآنها ، آموزش ،بهبودساختارها،ترويج توجه به قانون وتقيدبه رعايت آن مهمترين مواردي است كه به اهميت اين تحقيق مي افزايد (حلاج ،1390).

1-4 اهداف تحقيق

1-شناسايي مرتبط ترين عوامل موثربرناكارآمدي مناقصات دولتي در وزارت جهاد كشاورزي

2- تعيين اوزان اهميت مرتبط ترين عوامل موثربرناكارآمدي مناقصات دولتي در وزارت جهادكشاورزي

1-5 سؤالات تحقيق

 1. چه عواملي باعث ناكارآمدي مناقصات در وزارت جهاد كشاورزي مي شود؟
 2. كدام عوامل از اهميت بالاتري بر خوردار هستند؟

1-6 روش تحقيق

تحقيق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌هاي كاربردي به حساب مي‌آيد. به علاوه، اين تحقيق، از نظر نوع روش تحقيقي، توصيفي‌ـ‌پيمايشي بوده و طي آن از ابزار رياضي و مدل‌سازي استفاده مي‌شود.

1-9 جامعه نظري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه

از 50نفرجامعه نظري تحقيق مشتمل بر كارشناسان، صاحب نظران ومديران بخش دولتي مرتبط با مناقصه هاي دولتي، تعداد24 نفر به‌شيوه‌قضاوتي و با رعايت دو معيار تجربه و سطح تحصيلات و توجه به دو اصل دسترسي و تمايل به همكاري انتخاب شد.

1-10 قلمرو مكاني تحقيق

قلمرومكاني تحقيق در وزارت جهادكشاورزي مي باشد.

1-11 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصي

برخي از اساسي‌ترين واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي در اين پژوهش به شرح زير مي‌باشد:

1- مناقصه گزار

دستگاهي كه مناقصه رابرگزارمي كند.

2- مناقصه گر

شخصي حقيقي ياحقوقي است كه اسنادمناقصه رادريافت مي كند.

3- ارزيابي كيفي

ازيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه ازسوي مناقصه گزاريابه تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام شود.

4- ارزيابي مالي

فرايندي است كه درآن مناسب ترين قيمت ازبين پيشنهادهايي كه ازنظرفني /بازرگاني پذيرفته شده اند برگزيده مي شود.

2-1 مقدمه

فرآيندبرگزاري مناقصات براي اجراي پروژهايي كه برون سپاري مي شوندازمسائل بسيارمهم مي باشدكه مي تواندنقش مهمي درموفقيعت ياشكست پروژه داشته باشد.درادامه،اين فصل از9بخش مجزاودرعين حال مرتبط بهم تشكيل شده است .دربخش دوم اهميت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتي رابحث خواهيم نمودودربخش سوم تعريفي ازمناقصه ارايه مي نماييم وابعادوچگونگي اين فرايندرابيان كنيم دربخش چهارم اهداف حاكم برفرايندبرگزاري مناقصات رااشاره خواهيم كرددربخش پنجم اصول حاكم برمناقصه هاي دولتي مطلوب رابيان مي نماييم ودربخش ششم اصول بنيادي مقررات برگزاري مناقصه هاي دولتي رابحث مي نماييم ودربخش هفتم نارسائي هاومشكلات فرايندبرگزاري مناقصات دولتي راعنوان مي نماييم دربخش هشتم به ارائه دسته بندي جامعي ازمدل هاوروش هاي مورداستفاده براي رتبه بندي عوامل ومعيارهاپرداخته شده ودرنهايت به معرفي مدلهاي استفاده شده دراين تحقيق پرداخته مي شود.دربخش نهم مروري برتحقيقات گذشته خواهيم داشت وعوامل ومعيارهاي مختلفي كه به اعتقادصاحبنظران برعملكردفرايندبرگزاري مناقصات درمعاملات دولتي تاثيرگذارهستندرامطرح مي كنيم وتلاش خواهدشدتادراين بخش بارويكردي انتقادي نقاط ضعف وقوت اين مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه يك جمع بندي زمينه براي ورودبه فصلهاي ديگرفراهم گردد.

2-2 اهميت مناقصه در اقتصاد

طبق گزارش سازمان تجارت جهاني خريد هاي دولتي معادل ده تا پانزده در صد توليد ناخالص ملي [2](GNP) كشورها را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر ارزش پولي مناقصات دولتي سالانه بيش از هزار ميليارد دلار است. به همين ميزان اهميت مناقصه در اقتصاد و تاثير قانون مناقصات بر رشد اقتصادي كشور قابل درك است.

مقصود از مناقصه فرايند معاملات بزرگ بخش دولتي (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشركت هاي دولتي) است كه در يك سوي آن مقرون به صرفه بودن معامله براي دستگاه خريدار مطرح است و خريد از


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۹:۵۸  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق

        پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد

)M.A(                                                                              

رشته مديريت دولتي                                                                 

گرايش منابع انساني                                                   

موضوع تحقيق:

رتبه بندي موانع بهره وري منابع انساني در سازمان تامين اجتماعي استان قم به روش تاپسيس

استاد مشاور:

جناب آقاي محمدرضا اكبري

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

چكيده : ..............................................................................................................................Error! Bookmark not defined.

مقدمه : ...............................................................................................................................2

فصل اوّلكليات تحقيق ............................................................................................   .................3

1-1)         مقدمه:.......................... 4

1-2)  بيان مساله 6

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق: 8

1-4) پيشينه تحقيق: 9

1-5) مروري بر تحقيقات مشابه : 10

1-6) سوالات و فرضيات تحقيق : 11

1-7)   جامعه آماري تحقيق : 14

1-8) اهداف تحقيق : 14

9-1) كاربردهاي تحقيق: 14

1-10) روش تحقيق : 15

1-11) روش گردآوري اطلاعات : 15

1-12) قلمرو مكاني و زماني تحقيق: 16

1-13) محدوديت هاي زماني تحقيق: 16

1-14) مفاهيم و وازگان تخصصي طرح: 17

1-14-1)  تصميم گيري چندشاخصه: 17

1-14-2)  كارايي   : .18

1-14-3)  بهره وري : 19

1-14-4)Topsis : 19

1-14-5)  اعتبار مدل : 19

1-15) مراحل انجام تحقيق: 21  

فصل دوّم:   ادبيات تحقيق :.................................................................................................................................23

2-1) مقدمه: 24

2-2) مديريت منابع انساني: 25

2-3) تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني : 27

2-4) تاريخچه مديريت منابع انساني در ايران: 31

2-5) اهميت مديريت منابع انساني براي سازمانها: 32

2-6) فعاليت ها و نقشهاي مديريت منابع انساني: 34

2-7) عوامل مهم در گسترش نقش مديريت منابع انساني 38

2-8) سنجش عملكرد سازمانها: 39

2-9) تاريخچه بهره وري : 39

2-10) بهره وري: 40

2-11) بهره وري نيروي انساني 40

2-12) تعاريف و فعاليت هاي مرتبط با بهره وري: 41

2-12-1) كارايي: 42

2-12-2) اثربخشي : 42

2-12-3) سودآوري: 43

2-12-4) كيفيت : 43

2-12-5) نوآوري: 43

2-12-6) بهره وري: 43

2-13) ديدگاه ها 44

2-14) موانع بهبود بهره وري : 48

2-15) منافع و فوايد بهره وري: 49

2-16) عوامل موثر در افزايش سطح بهره وري: 50

2-17) پيشينه تحقيق : 53

فصل سوم : روش تحقيق 55

3-1)  مقدمه : 56

3-2) روش تحقيق : 56

3-3) جامعه آماري پژوهش : 58

3-4)  روش نمونه گيري : 59

3-5) حجم نمونه :. 59

3-6) آزمون T-Student : 61

3-7) تعيين روايي و پايايي : 62

3-8) تصميم گيريهاي چندمعياره –تصميم گيري و فرآيند آن: 63

3-8-1) فرآيند تصميم گيري  : 64

3-8-2) استفاده از مدل تصميم گيري : 67

3-8-3) انواع مدل هاي تصميم گيري: 68

3-8-4) شرايط تصميم گيري : 69

3-8-4-1)تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان : 70

3-8-4-2) تصميم گيري در شرايط تعارض : 71

3-8-4-3) تصميم گيري در شرايط اطمينان : 72

3-8-5) ساير فنون تصميم گيري : 74

3-9) طبقه بندي روش هاي تصميم گيري چند شاخصه : 75

3-9-1) روش تاپسيس: 77

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 85

4-1) مقدمه  : 86

4-2) تعيين موانع نيروي انساني سازمان تامين اجتماعي  : 86

4-2-1) سازمان و مديريت : 87

4-2-2) سخت افزار –نرم افزار و سيستم هاي كاري: 88

4-2-3) كاركنان  : 99

4-2-4) عوامل محيطي : 91

4-3) بررسي ويزگي هاي جمعيت شناختي : 92

4-4) تحليل توصيفي داده ها : 98

4-5) تحليل استنباطي داده ها  : 119

4-5-1) بررسي پايايي پرسشنامه : 119

4-5-2) بررسي نرمال بودن توزيع داده ها : 119

4-5-3) بررسي رد يا تاييد فرضيات : 120

4-5-4) نتيجه گيري از تجزيه و تحليل آزمون فرضيات : 122

4-6) بخش دوم : 137

4-6-1) تشكيل ماتريس تصميم : 138

4-6-2) تبديل شاخص هاي كيفي به كمي : 138

4-6-3) جمع بندي نظرات كارشناسان در تشكيل ماتريس اصلي  : 140

4-6-4) بي مقياس كردن ماتريس تصميم : 141

4-6-5) تعيين بردار وزن شاخص ها  : 143

4-6-6) تشكيل ماتريس تصميم بي مقياس شده وزن دار : 144

4-6-7) يافتن حل ايده آل و ضد ايده آل  : 145

4-6-8) محاسبه فاصله از حل ايده ال و ضد ايده ال  : 147

4-6-9) محاسبه شاخص شباهت  : 148

4-6-10) تصميم گيري  : 149

فصل پنجم  : پيشنهادات و نتيجه گيري 151

5-1) مقدمه  : 152

5-2) مروري بر مساله پژوهش : 153

5-3) جمع بندي نتايج حاصل از فرضيه ها يا سئوالات : 154

5-4) نتيجه گيري : 158

5-5) محدوديت هاي تحقيق  : 159

5-6) پيشنهادهاي كاربردي-مديريتي  : .. 160

5-7) پيشنهادات براي تحقيقات آتي : .. 161

پيوست ها : 163

ضمائم : 167

فهرست منابع فارسي : 178

فهرست منابع انگليسي : 181

چكيده انگليسي : 184

صفحه عنوان به انگليسي : 185

چكيده

همانطور كه ميدانيم، كارايي سازمان تامين اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است و بايد مورد توجه مديران سازمان و كشور قرار گيرد. در تحقيق حاضر سعي شده تا مهمترين موانع بهره وري نيروي انساني شناسايي و با استفاده از روش تاپسيس اولويت بندي شوند. مسلما سازمان زمان تامين اجتماعي زماني مي توند بهره وري قابل ملاحظه اي نسبت به ساير رقباي خود داشته باشد كه موانع خود را بشناسد و نسبت به رفع آنها اقدام كند.

از طرفي پيشرفت چشمگير مباني رياضي فنون تحقيق در عمليات و توسعه فن آوري رايانه از طرف ديگر، دامنه كاربرد تحقيق در عمليات در سازمان ها را گسترش داده است. همانطور كه مي دانيم يك تصميم نتيجه فرآيند انتخاب يك گزينه بهتر از ميان گزينه هاي متفاوت است و فنون فوق الذكر ما را در انتخاب گزينه بهينه جهت رسيدن به مقصود (آرمان) ياري مي دهد. در اين پژوهش محقق با توجه به نقش نيروي انساني در رشد و توسعه بهره وري و كارايي، ضرورت شناسائي و اولويت بندي موانع بهره وري نيروي انساني را در اين حوزه را تبيين نموده است

همچنين در اين پژوهش " عدم ارائه آموزش هاي كاربردي " رتبه اول را در كاهش بهره وري سازمان تامين اجتماعي را كسب نمود .بنا براين پيشنهاد مي گردد در اولويت برنامه هاي سازمان تامين اجتماعي در جهت رفع و كاهش اثر عامل فوق قرار گيرد تا در آينده نزديك شاهد افزايش و رفع موانع سازمان باشيم

كلمات كليدي:

سازمان تامين اجتماعي، موانع بهره وري،نيروي انساني،تاپسيس

مقدمه :

          سازمانها مجمو عه اي از عوامل انساني ،تكنو لوژي ،فني ،ساختاري ،فرهنگي و ديگر عناصر محيطي هستند كه در راستاي تحقق مجموعه هدفهاي از پيش تعين شده و مشترك در تعامل اند.بدون شك با توجه به اينكه اين هدفها و منافع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته ،شيوه مواجه مديران در ايجاد تعادل ،كا هش تعارض و استفاده بهينه از توانايي هاي با لقوه افراد و عناصر حائز اهميت است در اين راستا منابع انساني در  هر سازمان مهمترين جزء سازمان محسوب مي شوند كه بي تو جهي به خواست و تامين نيا زهاي مورد نظر آنها غير قابل اجتناب است.مجمو عه دستاوردهاي علمي نشان مي دهد از ساده ترين لوازم گر فته تا پيشرفته ترين فنا وري هاي پيچيده محصول خلا فيت و نوآوري انديشمند اني بوده كه طي سالهاي متمادي براساس دانش و ارتقاء فكري انسان خلق شده است . بنا براين پايه اصلي ثروت هر كشور را منابع انساني تشكيل  مي دهد كه از آن بعنوان عامل اصلي ياد مي شود  و منابع طبيعي و مادي به عنوان عوامل تبعي ناميده مي‌شوند. با اين شرايط، نقش منابع انساني نه تنها در سطح سازماني بلكه به صورت كلي از سطح يك واحد كوچك اقتصادي تا سطح ملي ارتقا و گسترش پيداكرده است.

 1-1)مقدمه:
سازمانها مجمو عه اي از عوامل انساني ،تكنو لوژي ،فني ،ساختاري ،فرهنگي و ديگر عناصر محيطي هستند كه در راستاي تحقق مجموعه هدفهاي از پيش تعين شده و مشترك در تعامل اند.بدون شك با توجه به اينكه اين هدفها و منافع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته ،شيوه مواجه مديران در ايجاد تعادل ،كا هش تعارض و استفاده بهينه از توانايي هاي با لقوه افراد و عناصر حائز اهميت است در اين راستا منابع انساني در  هر سازمان مهمترين جزء سازمان محسوب مي شوند كه بي تو جهي به خواست و تامين نيا زهاي مورد نظر آنها غير قابل اجتناب است.مجمو عه دستاوردهاي علمي نشان مي دهد از ساده ترين لوازم گر فته تا پيشرفته ترين فنا وري هاي پيچيده محصول خلا فيت و نوآوري انديشمند اني بوده كه طي سالهاي متمادي براساس دانش و ارتقاء فكري انسان خلق شده است . بنا براين پايه اصلي ثروت هر كشور را منابع انساني تشكيل  مي دهد كه از آن بعنوان عامل اصلي ياد مي شود  و منابع طبيعي و مادي به عنوان عوامل تبعي ناميده مي‌شوند. با اين شرايط، نقش منابع انساني نه تنها در سطح سازماني بلكه به صورت كلي از سطح يك واحد كوچك اقتصادي تا سطح ملي ارتقا و گسترش پيداكرده است.

با توجه به اينكه دركنار عامل فرهنگي، عوامل تكنولوژيك ، اجتماعي ، سياسي واقتصادي به عنوان عوامل تشكيل دهنده محيط خارجي وازسوي ديگر شرايط حاكم در داخل سازمان در كنار بلوغ ونگرش افراد در هر سازماني حائز اهميت است اما درك وبينش مدير به عنوان راس هرم يك سازمان در بهره وري مطلوب ازتوانائيها وظرفيتهاي عوامل يادشده مي تواند به راهبري وهدايت اين عوامل درجهت تحقق هدفهاي گروه وسازمان منجر گردد . بهره وري از واژهاي هميشه پويا است كه همواره درمعرض تكامل وتغيير است ، اگر بهره وري را فرهنگ استفاده بهينه و مطلوب از امكانات در دسترس قلمداد كنيم بديهي است از اين منظر همگي در برا بر اين نعمتهاي الهي مسئوليت داريم در واقع در چنين مفهومي است كه نسلهاي آتي نيز با الگو پذيري اساس و بنياد زندگي خود را بنا مي نهند.در دﻧﻴﺎي ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻓﻠﺴـﻔﻪ و دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬﺒﻮد، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻫـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺠﻴﺮه اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼـﻮن ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻣـﻮاد،اﻧﺮژي و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ درﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻬـﺮه وري و اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺤﻴﺢ و ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  (اﻋـﻢ از ﻛـﺎﻻ    وﺧـﺪﻣﺎت) ﺑـﻪ  اوﻟﻮﻳﺘﻲ ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑـﺎور ﺑﺮﺳـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﺪام ﺣﻴﺎت ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻬـﺮه وري ﻣﻤﻜـﻦ  ﻧﻴﺴﺖو از آنجا كه بهره وري نيروي انساني ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺮم اﺻﻠﻲ دراﻓﺰاﻳﺶ وﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا از ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ آن ﻣﺒـﺬول داﺷـﺖ.اﻳﻦ ﻧﻘﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﭼـﺮا ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻪ ﺗـﺎز ﺻـﺤﻨﻪ ﻛـﺎر و ﻋﺮﺻـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣـﻲ ﮔﺮدد ، ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﻬﺮه ور ﺑﺎﺷـﺪ ميﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﻴـﺮد و اﻧﻮاع ﺑﻬﺮه وري را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺮه ور ﻛﻨـﺪ وﮔﺮﻧﻪ رﻛﻮد و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ارﻣﻐﺎن ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﻌـﻞ و ﺑـﻲاﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ وﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪافﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ                  ﺑﻬـﺮه وري ﺗـﺎﺑﻌﻲ اﺳـﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  رﺳـﺎﻟﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻋﻮاﻣﻠﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎ و ﺟﻨﺒـﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار وارد ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﻬﺮه وري در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲموانع بهره وري نيروي انساني يه عنوان مهمترن عامل در رشد يا كاهش بهره وري سازمان ها به خصوص سازمان هاي خدماتي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ، آﻧﮕﺎه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ و  ﻃﺮح ﻫﺎي ﻻزم ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

1-2)  بيان مسئله :

يكي از نقاط كليدي براي حيات سازمان ها توجه به مقوله بهره وري و شناسايي و توجه به موانع آن                     مي باشد؛ برنامه ريزى و تصميم گيرى جهت دستيابى و حفظ بهره وري يكى از اهداف اصلى سازمان هاى موفق محسوب مي شود و سالانه سرمايه گذاري هاى قابل توجهي در اين زمينه انجام مي دهند.  در واقع از اين طريق است كه هزينه‎هاي توليد و خدمات (بسته به نوع محصولي كه سازمان ارائه مي‎دهد) به حداقل                             و ميزان خروجي سازمان به حداكثر خود مي‎رسد. چندين دهه است كه خدمات در جهان رشد قابل توجهي داشته است و به يكي از اركان اقتصاد هر كشوري تبديل شده است، لذا كشورها براي عقب نماندن از چرخۀ رقابت ناگزير از افزايش بهره وري در حوزۀ خدمات خود مي باشند.

بنابراين بهره وري و شناسايي موانع آن و توجه به آنها نه تنها مي بايست در صدر تمام فعاليت ها                             و برنامه هاى سازمان قرار گيرد، بلكه سازمان بايد برنامه و طرحى منظم را در اين زمينه تدوين و تعقيب نمايد. قبل از انجام اين كار مي بايست موانع بهره وري نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل در افزايش يا كاهش بهره وري سازمان ها شناسايى و اولويت بندى گردند تا بر مبناى آن تصميم گيران و برنامه ريزان سازمان بتوانند با توجه به شرايط و ميزان منابع و امكانات موجود در مورد تدوين و اجراى برنامه هاى ياد شده تصميم گيرى كنند. در تحقيق حاضر سعى بر آن است كه به كمك مدل هاى تصميم گيرى چند شاخصه عوامل تاثيرگذار بر موانع بهره وري نيروي انساني در استان قم تبيين گردد. لذا با عنايت به موارد مطروحه مسئله اين تحقيق به شرح ذيل قابل تعريف است:

موانع بهره وري نيروي انساني سازمان تامين اجتماعي استان قم كدامند؟

اولويت بندي عوامل فوق به چه ترتيبي است؟

1-3) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:

   پايين بودن سطح بهره وري در بسياري از سازمان هاي توليدي و خدماتي يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه مي باشد.

امروزه يكى از مهمترين موضوعات مورد توجه مديران سازمان ها،توجه به شناسايي و اولويت بندي موانع  بهره وري است و در رويكرد توسعه اي تنها ظرفيت جديد كارساز نيست بلكه افزايش كارايي و ارتقاي  بهره وري ظرفيتهاي موجود و به عبارتي ديگر رويكرد تركيبي و ارتقاي همزمان كارائي و به بهره وري به عنوان مدل اصلي برنامه توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد .و از طرفي افزايش بهره وري در سازمان ها به خصوص سازمان هاي خدماتي در گرو افزايش بهره وريي نيروي انساني مي باشد در اين خصوص ابتدا                 مي بايست موانع بهره وري نيروي انساني شناسايي گردد و با اولويت بندي آنها بتوان توجه مديران به سمت موانع اصلي معطوف نمود تا با حذف يا كاهش تاثير عامل اصلي راه را جهت ارتقاي بهره وري سازمان هموار نمود . از اين رو شناسايي موانع بهره وري نيروي انساني مهمترين راهبردي است كه در دهه هاي اخير به عنوان كليد حل مساله رشد و پيشرفت سازمان ها مطرح شده است. موانع بهره وري  تابعي است كه از عوامل و شرايط بسيار متعدد و متنوع تاثير مي پذيرد. ماهيت و ميزان اهميت اين عوامل با توجه به نوع سازمان، نظام عملياتي آن، اهداف و ...، از سازمانى به سازمان ديگر متفاوت است. هرگاه واژه بهره وري را ريشه يابي كنيم در مي يابيم در پي تعالي و تكامل دانش بشر در مسائل اقتصادي، اين اصطلاح نيز به تدريج از نظر شكل و محتوي، تكامل و توسعه يافته و پيوسته تعاريف جديدتر و كاملتري براي آن ارائه شده است.

با توجه به اينكه جهان امروز با سرعتي شگرف در حال تحول و تكامل است، اهميت و حساسيت شناسايي و اولويت بندي موانع بهره وري دو چندان مي گردد. لذا موفقيت در برنامه ريزى جهت دستيابي، افزايش        و حفظ بهره وري، مستلزم شناخت دقيق موانع بهره وري و اوليت بندي آنها مي باشد.

1-4) پيشينه تحقيق :

در مورد چگونگي تعيين موانع بهره وري نيروي انساني مطالعات و تحقيقاتي چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور صورت گرفته است. در اين زمينه مدل ها و روش هايى توسط صاحب نظران ارائه شده است. در مورد چگونگي ارزيابى و سنجش كارايي در سازمان ها نيز مدل ها و روش هايى ارائه شده است. اما آنچه در اين بين مهم است اولويت بندي علمى اين عوامل بر اساس شرايط و موقعيت س

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۵:۲۱  توسط مدير  نظرات (0)

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي

(M.A)

گرايش منابع انساني

عنوان:

شناخت معيارهاي نظارت و كنترل از منظر آموزه هاي اسلام

استاد مشاور:

دكتر محمد رضا مستوفي

پائيز 1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چكيده:.............................................................................................................................................1

فصل اول: كليات تحقيق...................................................................................................................2

1-1 مقدمه ......................................................................................................................................3

1-2 بيان مساله.................................................................................................................................4

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق..........................................................................................................5

1-4 سوالهاي تحقيق .......................................................................................................................5

1-5 اهداف تحقيق..........................................................................................................................6

1_6 روش تحقيق.............................................................................................................................6

1-7 قلمرو تحقيق.............................................................................................................................7

1-8 فرضيه ها..................................................................................................................................7

1-9پيشينه ي تحقيق.........................................................................................................................7

فصل دوم: ادبيات تحقيق..................................................................................................................9

2-1 مقدمه.......................................................................................................................................10

2-1-1 بخش اول: مفهوم شناسي و اصطلاحات نظارت و كنترل..........................................11

2-1-2 معناي لغوي نظارت و كنترل....................................................................................11

2-1-3 تعاريف نظارت و كنترل..........................................................................................11

2-1-4 انواع ديدگاه هاي طرح ريزي سيستم كنترل............................................................13

2-1-5 تفاوت نظارت وكنترل............................................................................................14

2-1-6 اهميت نظارت و كنترل...........................................................................................14

2-1-7 انواع نظارت و كنترل............................................ ............. ....................................25

2-1-8 فرايندهاي نظارت و كنترل............................. ............. ...........................................16

2-1-9 چه چيزهايي بايد در سازمان نظارت شود......... ......................................................18

2-1-10 فنون و روشهاي نظارت و كنترل.......................... .................................................19

2-1-11 ويژگي هاي نظام كارامد نظارت و كنترل............ ..................................................21

2-1-12ويژگي هاي نظام نظارتي ناكارامد......................... .................................................27

 2-2-1 بخش دوم: مديريت اسلامي و نظارت و كنترل در اسلام........... .........................................28

      2-2-2 مقدمه......................................................................................... .................................28

2-2-3 رابطه مديريت با اسلام ........................................... ............................................................29

2-2-4 تعريف مديريت اسلامي......................................... .............................................................30

2-2-5 اصول مديريت اسلامي...................................... .................................................................31

2-2-5-1 اصول موضوعه.................................... ...........................................................................31

2-2-5-2 اصول متعارفه.......................................... .......................................................................31

2-2-6 اصول موضوعه در خاستگاه مكتب..................... .................................................................32

2-2-7 اصول موضوعه در خاستگاه جامعه................... ..................................................................32

2-2-8 اصول موضوعه در خاستگاه انسان....................... ...............................................................33

2-2-9 اصول متعارفه در مديريت اسلامي...................... .................................................................33

2-2-10 تعريف نظارت و كنترل در مديريت اسلامي.............. ........................................................34

2-2-11 اهميت نظارت و كنترل از ديدگاه اسلام ....................... ....................................................34

2-2-12 ويژگي هاي نظارت و كنترل موثر از ديدگاه اسلام............ ................................................36

2-2-13 هرم نظارت و كنترل در مديريت اسلامي.............. .............................................................37

فصل سوم: معيارهاي نظارت و كنترل................................... ..........................................................39

3-1 مقدمه..................................................................... .................................................................40

3-1-1 بخش اول: سطح فردي................................ ........................................................................42

3-1-2 تعريف خودكنترلي..................................... .........................................................................43

3-1-3 اهميت و ضرورت خودكنترلي .......................... .................................................................44

3-1-4 راههاي ايجاد خودكنترلي در اسلام...................... ...............................................................47

3-1-5 فرايند خودكنترلي ............................................. .................................................................49

3-1-6 برخي از اثار و فوايد خود كنترلي كه استفاده از ان را توجيه مي كند...... ............................51

3-1-7 خود كنترلي به دلايلي وضعيت متغير و نامطمئني دارد.............. ...........................................52

3-1-8 اياتي چند درباره ي خودكنترلي..................................... .....................................................53

3-2-1 بخش دوم: نظارت و كنترل سازماني............................. .......................................................53

3-2-2 مقدمه......................................................................... ........................................................53

3-2-3 نظارت و كنترل اشكار و رسمي.................................. ........................................................54

3-2-3-1 نظارت و كنترل مستقيم يا بدون واسطه..................... ......................................................54

 3-2-3-2 نظارت و كنترل غير مستقيم يا با واسطه..................... ....................................................58

3-2-4 نظارت و كنترل مخفي و پنهاني...................................... .....................................................59

3-3-1 بخش سوم: نظارت و كنترل در جامعه ......................... .......................................................61

3-3-2 مقدمه............................................................... ...................................................................61

3-3-3 معناي لغوي و اصطلاحي امر به معروف و نهي از منكر....... ................................................64

3-3-4 تعريف امر به معروف و نهي از منكر................................... ................................................64

 • اهميت اثار امر به معروف و نهي از منكر در قران و احاديث ......... .....................................64

3-3-6 طبقه بندي نظارت و كنترل جامعه........................................... ............................................68

3-3-6-1 نظارت با منشاء درون سازماني............................... ........................................................68

3-3-6-2 نظارت با منشاء برون سازماني................................ ........................................................71

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادها..................................... .........................................................74

4-1 مقدمه....................................................................... ...............................................................75

4-2 بحث و نتيجه گيري.................................................... .............................................................76

4-2-1 پاسخ پرسش اول .................................................. .............................................................76

4-2-2 پاسخ پرسش دوم.................................................. ..............................................................77

4-2-3 پاسخ پرسش سوم.......................................................... .....................................................79

4-3 محدوديتهاي تحقيق................................................ .................................................................80

4-4 پيشنهادها........................................................ .........................................................................81

فهرست منابع.............................................................. .....................................................................83

منابع فارسي.................................................. ..................................................................................84

منابع انگليسي.................................................. ................................................................................88

 

چكيده:

نظارت و كنترل هميشه به عنوان يكي از وظايف مهم مديريت به شمار مي رود و بدون ان تحقق اهدف سازماني ميسر نخواهد شد. در اين تحقيق، بطور اهم به موضوع شناخت معيارهاي نظارت و كنترل از منظر اموزه هاي  اسلام بحث و بررسي شده است. به منظور نيل به اين هدف سوالاتي مطرح و بيان شده است:

سوال اول: معيارهاي نظارت و كنترل، در سطح فردي از منظر اموزه هاي اسلام چيست؟

سوال دوم: معيارهاي نظارت و كنترل، در سطح سازمان از منظر اموزه هاي اسلام چيست؟

و سوال سوم: معيارهاي نظارت و كنترل، در سطح جامعه از منظر اموزه هاي اسلام چيست؟

نوع اين تحقيقات بنيادي _ كتابخانه اي و روش ان توصيفي _ تحليلي مي باشد.

در پاسخ به اين سوالات ابتدا در فصل اول كليات تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. سپس در فصل دوم به ادبيات تحقيق پرداخته شده است. انگاه فصل سوم به سه بخش تقسيم شده است.1) سطح فردي 2) سطح سازمان و 3) سطح جامعه. و هر بخش بر اساس سوالات مطرح شده در پايان نامه تنظيم گرديده است. كه از ايات و روايات به جمع اوري منابع همت گماشته شده است. در پاسخ به سوال اول معيار خود كنترلي مد نظر ميباشد. و اهميت و روشهاي ايجاد خود كنترلي بحث شده است. در پاسخ به سوال دوم معيار نظارتهاي مستقيم و غير مستقيم مدير و همچنين نظارتهاي مخفي بحث گرديده است. و در پاسخ به سوال سوم معيار امر به معروف و نهي از منكر به عنوان كليد نظارت و كنترل قلمداد گرديده است.

كليد واژه ها: نظارت وكنترل، مديريت اسلامي، خودكنترلي، امر به معروف و نهي ازمنكر.

 1-1 مقدمه:

مديريت يكي از مهمترين فعاليتهايي است كه باعث هماهنگي و بقا سازمان، جامعه و منابع مادي و معنوي مي گردد. وظايف مديريت، برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري، ونظارت وكنترل است. علي رغم اينكه نظارت وكنترل مرحله پاياني وظايف مديريت مي باشد، اماهمه مراحل از بدو شروع درگيرنظارت وكنترل به صورت نامحسوس مي باشند كه بدون انجام اين عمل امكان دست يابي به هدفهاي تعيين شده امكان پذير نمي باشد. اصول وچارچوب نظري نظارت[1] و كنترل[2] در متون رايج مديريت بيان شده است. اما قالب اين متون در فرهنگ و بستر ارزشي خاص خود تدوين و اجرا گرديده است كه تحت تاثيرهمان محيط رشد وتكامل يافته است. لذا درك اين موضوع ما را رهنمون مي سازد كه جهت دستيابي به نظارت وكنترلي دقيق كه بر گرفته از ارزشهاي خاص جامعه است، مي بايد به فرهنگ ان جامعه نيز توجه كافي شود. فرهنگ خود متشكل از چند بعد است كه مذهب يكي از ابعاد ان است.

عامل اساسي كه تربيت ما را شكل مي دهد مذهب ميباشد. والدين ما ممكن است افراد مذهبي يا غير مذهبي باشند و نيز ممكن است خدا و ديگر افراد مقدس در زندگي ما جايگاه ويژ ه اي داشته و يا نداشته باشند، اما به هر صورت ماتحت تاثير مذهب هستيم(مقيمي و همكاران، 1385، ص 190).

در كشورهايي كه حكومت مذهبي دارند، نقش مذهب بسيار گسترده و پررنگ تر از كشورهاي سكولار است. در جمهوري اسلامي ايران، همه نهادهاي اجتماعي مثل موسسات اموزشي، رسانه ها، هنر، ساختار سياسي، ارتش و سازمانهاي خصوصي و دولتي ملزم به رعايت موازين اسلامي هستند(همان متن،1385، ص 191).

با توجه به اين ويژگي مي بايستي نظارت و كنترلي كه برگرفته از ارزشهاي خاص جامعه است جهت برقراري توازن و هماهنگي وجلوگيري از انحرافات احتمالي مورد استفاده قرارگيرد كه برگرفته از متون ديني وسيره نبوي وامامان معصوم است. كه اين كار موجب بومي سازي علم و همچنين رفع نيازها باتوجه به معضلات و مشكلات داخلي امكان پذيرمي گردد.

1-2 بيان مساله:

در سالهاي اخير رشد روز افزون منابع علمي در خارج از كشور موجب شده كه مديريت نيز به عنوان يك رشته علمي از اين قافله مستثنا نباشد. با چاپ و ترجمه متون مديريتي در ايران نمي توان گفت كه نياز مديران كشور به متدها و روشهاي علمي رفع گرديده است. چون اين متون باتوجه به نظام مديريتي و در بستر فرهنگي و ارزشي خاص خود رشد و توسعه يافته است. نظام مديريتي كشور ما نيز داراي فرهنگها، ارزشها، و ايده ال هاي است كه برامده از متن جامعه مي باشد كه نشات گرفته از باورهاي ديني و اسلامي است.

 همچنين سيستم هاي نظارت و كنترل كه در غرب وحتي در ايران اعمال مي گردند به طور كامل پاسخگوي نيازهاي جامعه نمي باشند به نحوي كه از يك سوء هزينه هاي نظارت و كنترل را افزايش مي دهند و از سوي ديگرموجب خشكي و از خود بيگانگي و جداكردن روح معنوي كار از نيروي كار شاغل در سازمان را موجب مي شوند. در كشور ما نيز سيستم هاي كنترلي كه از غرب استقراض شده، موجب نارسايي هايي و بعضاً مشكلاتي در سالهاي اخير خصوصا در اين دهه شده است. كنترل هاي دوره اي، ماهانه وسالانه نيز نمي تواند به خوبي از پس اين عمل برايد زيرا نتنها موجب كاهش فساد نشده بلكه خود نيز نمونه ي دور باطلي است كه اين روزها شاهد ان هستيم زيرا اين مشكلات ناشي از عدم تطابق اين نوع سيستم ها با فرهنگ كشور و نيز نظام اداري حاكم بر جامعه است.

ارتباط دادن متون علمي مديريت با ارزشهاي اسلامي _ ايراني كه در تاروپود جامعه وجود دارد كاري است كه همتي مضاعف را مي طلبد. در اين تحقيق ما بران شديم تا با توجه به اين كه دين اسلام ديني جهاني است به تبيين عوامل نظارت و كنترل از منظر اسلام بپردازيم تا از اين رهگذر بتوانيم به بومي سازي علم بر مبناي ارزشهاي فرهنگي خود كمك كنيم چه بسا در اين دهه امر نظارت و كنترل در جامعه ما امري ضروري و اجتناب ناپذير وحياتي مي باشد.

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق:

نظارت وكنترل يكي از وظايف مهم در مديريت مي باشد، اهميت ان زماني اشكار و برجسته مي شودكه با منابع محدود درصدد به دست اوردن حداكثر اهداف تعيين شده باشيم. در نتيجهء ان، چيزي كه از صحت دست يابي به اين اهداف، مديريت و سازمان را اگاه مي سازد اصل نظارت و كنترل به عنوان ابزار كار است. وجود بازار و محيط متغيرخود گوياي اين مطلب است كه نظارت و كنترل امري مهم و براي سازمان جنبهء حياتي دارد. تمام سيستم هاي بخش خصوصي و دولتي در ايران در محيطي كه با فرهنگ اسلامي _ ايراني شكل گرفته است مشغول به كار هستند و مديران اين سازمانها مي بايستي به ابزارعلمي مجهز باشند كه برگرفته شده از فرهنگها و ارزشهاي جامعهء خود مي باشد تا بتوانند در اين محيط به فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي ادامه دهند. حال با توجه به اهميت نظارت وكنترل در سازمانها مي بايست مباني علمي كه بتواند باشرايط محيطي، فرهنگي، ارزشي مذهبي جامعه ما تطابق داشته باشد را جهت استفاده اين مديران پيش روي انان قرار دهيم. منابعي كه بتواند نيازهاي سازماني و فرهنگي ما را مرتفع سازد. لذا مديران كشور به كاربردي كردن اين منابع در بستر ارزشهاي اسلامي _ ايراني نيازمند هستند. ازاين رو در اختيار گذاشتن اين منابع به پيوند بين چرخه صنعت و دانشگاه كمك شاياني مي نمايد.

1-4 سوال هاي تحقيق

دراين تحقيق به اين سوال اساسي مي پردازيم كه "معيارهاي نظارت وكنترل از منظر اموزه هاي اسلام چيست ؟"

وجهت پاسخگويي به اين سوال در پي يافتن پاسخ هايي از قران، نهج البلاغه، و احايث شريفه هستيم كه منابع غني اسلامي به شمار مي روند كه بتوانيم چارچوبي واضح از ان ترسيم نماييم.

سوالات فرعي كه در اين تحقيق به دنبال انها هستيم حول سه محور در جريان است:

1)معيارهاي نظارت و كنترل، در سطح فردي از منظر اموزه هاي اسلام چيست؟

2)معيارهاي نظارت و كنترل، در سطح سازمان از منظر اموزه هاي اسلام چيست؟

3)معيارهاي نظارت و كنترل، در سطح جامعه از منظر اموزه هاي اسلام چيست؟

1-5 اهداف تحقيق:

ه


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۵۰:۴۴  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق - دانشكده مديريت

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )

مديريت بازرگاني - گرايش : بازاريابي

 عنوان :

شناسايي ابعاد موثر در موفقيت نظام مديريت ارتباط با مشتري در بانك سپه (امور شعب منطقه شرق تهران)

 تابستان 1393

 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه   2

۱-۲-بيان مسئله   3

۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق   5

۱-۴-سابقه تحقيقات   6

۱-۵-اهداف تحقيق   8

۱-۶-سوالات تحقيق   8

۱-۷- فرضيه هاي تحقيق   8

۱-۱۰-قلمرو زماني تحقيق   10

۱-۱۱-قلمرو مكاني تحقيق   10

۱-۱۲- تعريف عملياتي واژه ها   10

فصل دوم : مباني نظري و ادبيات تحقيق

۲-۱-مقدمه   12

۲-۲-فلسفه و تاريخچه CRM    13

۲-۳-تعريف CRM    16

۲-۴-مؤلفه‌هايCRM    21

۲-۶-پياده‌سازي CRM    25

۲-۶-۱- هزينه و مكان   26

۲-۶-۲-عوامل مهم در پياده‌سازي   26

۲-۷-اهداف CRM    28

۲-۸-مزايايCRM    32

۲-۹- ارائه يك مدل مقدماتي CRM    36

10-2- راهبُردهاي برقراري روابط با مشتريان   39

۲-۱۱- چارچوبي براي ارزيابي ميزان مشتري مداري   40

۲-۱۲- رضايت مشتري هسته فعاليت‌هاي بازاريابي   41

۲-۱۶-مسائل CRM    46

۲-۱۷-به‌كارگيريCRM    49

۲-۱۸-عوامل كليدي موفقيت CRM    54

۲-۱۹-ارزيابي موفقيت عوامل كليديCRM    66

۲-۲۰- فاكتورهاي مهم در طراحي نرم‌افزار مديريت ارتباط با مشتري   66

۲-۲۱-بانك و سيستم CRM    68

۲-۲۳- مقياسي براي سنجش ميزان مشتري مدار بودن   70

۲-۲۴- اهميت دستيابي به رضايتمندي مشتري   71

۲-۲۶- مدل ‌هاي موجود در زمينه آمادگي مديريت ارتباط با مشتري   75

2-۲۶-1- مدل هم راستايي سه بعدي آمادگي مديريت ارتباط با مشتري   75

2-۲۶ -2 - مدل آمادگي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (e- CRM)   76

2-۲۶-3- مدل كنسرسيوم كاتر(Cutter)   76

2-25-5- مدل شركت فايرست ويو   79

2-۲۶-6- مدل شركت TGO   79

2-۲۶-7- مدل شركت Atfocus  80

2-۲۶-8- مدل ‌پاين و فرو   80

2-۲۶-9- مدل سنجش قابليت CRM (CRM - CA)   81

2-۲۶-10- مدل بلوغ مديريت ارتباط با مشتري گارتنر   82

2-۲۶-11- الزامات مدل بلوغ CRM    83

2-۲۶-12- مدل پياده‌سازي مرحله‌اي سيستم‌هاي كسب‌وكارEnterprise Systems.   83

2-۲۶-12- مدل ارائه‌شده توسط فرزانه   84

2-۲۶-12- مدل ارائه‌شده توسط سيد جوادين و همكاران   84

۲-۲۷-پيشينه تحقيقات   85

2-27-1- تحقيقات انجام‌شده در ايران   85

2-27-2- تحقيقات انجام‌شده در خارج از كشور   88

فصل سوم : روش تحقيق

3- 1. مقدمه   90

3- 2. نوع تحقيق   90

3-3. روشها و ابزار گردآوري اطلاعات   91

3-3-1. روش بررسي اسناد و مدارك   91

3-6.طرح تحقيق   92

3-6-1. هدف مطالعه   93

3-6-2. نوع مطالعه   93

3-6-3.ميزان دخالت محقق در پژوهش   93

3-6-4. مكان بررسي: طبيعي و ساختگي   93

3-6-5. واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها   94

3-6-6. افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي   94

2-6-7.جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش :   94

3- 6- 10. روش تجزيه و تحليل داده‌ها   95

3- 6- 11. روشها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه وتحليل مشاهدات   95

3-7. پايايي (Reliability)   95

3- 7- 1. ثبات سنجه‌ها   95

3-7 -2 . سازگاري دروني سنجه ها   96

3-8 .  روايي ( Validity)   97

3- 8- 1. روايي محتوا :   97

3- 8- 2. روائي وابسته به معيار :   97

3- 8- 3. روائي سازه ( مفهومي‌)  :   97

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده­ها

4-1)مقدمه   99

4-2) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي   99

4-2-1 )جنسيت   99

4-2-2) تاهل   101

4-2-3 )سن   102

4-2-4 )تحصيلات   103

4-2-5 )سابقه كاري   105

4-3) آزمون فرض نرمال بودن متغيرها:   106

4-4) آزمون فرضيات   108

4-4-1) آزمون فرضيه اول   108

4-4-2 )آزمون فرضيه دوم   109

4-4-3 )آزمون فرضيه سوم   110

4-4-4 )آزمون فرضيه چهارم   111

4-4-5 )آزمون فرضيه پنجم   112

4-4-5 )آزمون فرضيه ششم   113

4-4-6 )آزمون فرضيه هفتم تحقيق   114

فصل پنجم : نتيجه­گيري و پيشنهادات

5-1)مقدمه   117

5-2)نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق   117

5-2-1) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول:   117

5-2-2) نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم:   118

5-2-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم:   118

5-2-4) نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم:   119

5-2-5) نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم:   119

5-2-7) نتايج حاصل از آزمون فرضيه هفتم تحقيق:   120

5-3) پيشنهادات تحقيق   120

5-3-1) پيشنهادات براي بانك   120

5-4)  محدوديت هاي تحقيق   121

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول۲-۱: خلاصه مطالعات انجام‌شده درخصوصCRM... 57

جدول۲.2 طبقه‌بندي عوامل كليدي موفقيتCRM... 63

جدول2-3- برنامه وآمادگي مديريت ارتباط بامشتري. 77

جدول2-۳- مدل بلوغ مديريت ارتباط با مشتري گارتنر(خانلري، 1385)   82

جدول 4-1: توزيع فراواني جنسيت پاسخگويان. 100

جدول 4-2: توزيع فراواني وضعيت تاهل پاسخگويان. 101

جدول 4-3: توزيع فراواني سن پاسخگويان. 102

جدول 4-4: توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان. 104

جدول 4-5: توزيع فراواني سابقه كاري پاسخگويان. 105

جدول4-6: بررسي توزيع نرمال متغيرهاي پرسشنامه ( آزمون كلوموگروف اسميرنوف). 107

جدول 4-9: نتايج حاصل ازآزمونtبراي فرضيه‌ي سوم. 110

جدول 4-010: نتايج حاصل ازآزمونبراي فرضيه‌ي چهارم. 111

جدول 4-11: نتايج حاصل ازآزمونبراي فرضيه‌ي پنجم. 112

جدول 4-12: نتايج حاصل از آزمونبراي فرضيه‌ي ششم. 113

جدول 4-13: نتايجحاصلازآزمونبراي فرضيه‌ي اصلي تحقيق. 115

چكيده

مديريت ارتباط با مشتري يا همان CRM،راهبردي تجاري است كه به جذب، حفظ و ارتقاي مشتري        مي پردازد. با اجراي صحيح مديريت ارتباط با مشتري، سازمان ها قادر خواهند بود با هزينه كمتر به سه وظيفه فوق بپردازند و در نتيجه مزيت رقابتي اصلي خود را كه همان مشتري است، حفظ نمايند. عوامل كليدي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري، در بانك عبارتند از زمينه هايي كه بانك­ها را به سمت دستيابي به اهداف و موفقيت شركت هدايت مي كند، بديهي است بانك­ها با شناخت اين عوامل و درك آنها مي­توانند مديريت ارتباط با مشتري را هر چه موفق تر در شركت پياده­سازي كنند. در اين تحقيق محقق مي كوشد تا با شناسايي عوامل اثرگذار در موفقيت طراحي و استقرار نظام مديريت ارتباط با مشتري مسير راه مناسبي براي مديران بانك سپه در اين خصوص را طراحي نمايد. هدف از اين كار ارائه پيشنهاد مؤثر به مديريت ارشد بانك جهت استقرار مديريت ارتباط با مشتري بوده كه باعث افزايش وفاداري مشتريان اين بانك مي گردد.پژوهش حاضر از نظر هدف كابردي، و از لحاظ روش در دسته پژوهش­هاي توصيفي-پيمايشي قرار مي­گيرد. جامعه آماري تحقيق حاضرمديران ومعاونان شعب شرق تهران بانك سپه بوده­اند كه تعداد آنها بالغ بر 111 نفر بوده است.باتوجه به محدود بودن و امكان برقراري ارتباط آسان با شعب، پرسشنامه بين تمام اعضاي جامعه آماري توزيع گرديد. پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ، مقدار 821/0 بدست آمد. همچنين براي بررسي توزيع نرمال متغيرهاي پرسشنامه از آزمون كلوموگروف-اسميرنوف و براي آزمون فرضيه­ها، از آزمون­هاي فرض آماري و آزمون t-test استفاده شده است. نتايج پژوهش بوضوح اشاره به صحت و تاييد هر هفت فرضيه انتخابي دارد كه سه فرضيه، اولعوامل مرتبط با طراحي، شناخت وضع موجود، كيفيت فرايندها و برنامه هاي تدوين شده و تدوين جدول زماني دقيق براي اجرا، و چهار فرضيه بعدي ويژگي هاي ساختاري بانك، فرايندهاي موجود در بانك، توانايي و مهارت مجريان و انگيزه ي آنها در استقرار موفقيت آميز اين نظام، مي­باشد. در نهايت راهكارها و پيشنهادهايي از طرف محقق به مديران بانك سپه، در راستاي موفقيت نظام مديريت ارتباط با مشتري ارائه شده است.

واژگان كليدي : استقرار CRM، جذب مشتري، حفظ مشتري،طراحي CRM، مديريت ارتباط با مشتري، موفقيت CRM

۱-۱-مقدمه

در طي قرن گذشته در آمريكا قبل از پيدايش سوپرماركت، مراكز خريد و اتومبيل، مردم براي خريد كالا به مغازههاي كوچك در همسايگي خود ميرفتند. صاحبان و كاركنان اين مغازه­هاي كوچك مشتريان را به اسم ميشناختند و حتي خواسته ها و ترجيحات آنها را نيز ميدانستند. مشتريان نيز نسبت به آن مغازه ها وفادار مانده و مرتباً خريدهايشان را تكرار ميكردند. اين ارتباط با صفا وصميمانه با مشتري به تدريج با رشد جمعيت و زياد شدن اقوام مختلف و با مهاجرت مردم از مزرعه­ها به نواحي شهري بزرگ از بين رفت و مشتريان متحرك شدند و سوپرماركتها و فروشگاههاي بزرگ براي صرفه جوئي در وقت و هزينه از طريق بازاريابي انبوه، دائر شدند. اگرچه قيمتها پائينتر بوده و كالاها از نظر كيفيت بسيار يكدست بودند، اما رابطه بين مشتري و فروشنده بسيار گمنام و بي نام و نشان شد و تنها به صورت چيزي در خاطرات گذشته باقي ماند. در نتيجه مشتريان، بي ثبات شده و به سوي تامين كنندگاني كه كالاهاي مطلوب با هزينه كمتر و اشكال مختلف و متنوع ارائه ميدادند كشيده شدند.به عنوان يك رويكرد تجاري مهم  بدين ترتيب بود كه در چند سال اخير، مديريت ارتباط با مشتري مطرح گرديد، و هدف اصلي آن بازگشت به دنياي بازاريابي فردي بود كه مفهوم ساده آن بازاريابي و فروش كالا براي هر مشتري به طور خاص و منحصر به فرد به جاي بازاريابي و فروش انبوه براي همه مردم يا شركتها ميباشد. در اين ديدگاه فرد به فرد، اطلاعات درباره يك مشتري از قبيل خريدهاي قبلي، نيازها و احتياجات، خواسته ها و ترجيحات  براي عملكرد آينده سازمان، مورد استفاده قرار ميگيرد. اين رويكرد با پيشرفت­هايي در تكنولوژي اطلاعات، امكان پذير خواهد شد.

با گذر از اقتصاد سنتي و شدت يافتن رقابت در ابعاد نوين، مشتري به صورت ركن اصلي و محور تمام فعاليت‏هاي سازمان درآمده است؛ به نحوي كه از ديدگاه رقابتي، بقا و تداوم سودآوري سازمانها در گرو شناسايي و جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان موجود بيان مي شود. از طرفي پيشرفت ارتباطات، سازمان ها را با انبوهي از مشتريان متفاوت و آنها را با گزينه هاي انتخابي بسياري مواجه ساخته است كه نتيجه آن اختيار بيشتر مشتريان و بي ثباتي بازار است. در دهه هاي اخير، چالشهاي زيادي در جهت بهينه كردن فرايندهاي توليد جهت پاسخگويي به رشد سريع تقاضا و استفاده از تكنيك هاي بازاريابي براي بدست آوردن مشتريان بيشتر بوجودآمده است. در محيط سخت رقابتي كنوني استفاده از روشهاي بازاريابي سنتي، نارسايي زيادي را براي توليد كنندگان و شركت ها ايجاد مي كند. در نتيجه، مديريت ارتباط با مشتري براي ايجاد يك رابطه خاص با مشتري و ايجاد ارزش بيشتر براي كالاها و خدمات ارائه شده، توصيه مي شود. وفاداري مشتري و بازاريابي رابطه اي پايه هاي اين نگرش را مي سازند و مديريت ارتباط با مشتري(CRM)1را به ديدگاه و استراتژي براي شركتها تبديل مي كنند. بر اساس تعريف گرن روس2 مديريت ارتباط با مشتري عبارت است از"مديريت بازاريابي رابطه اي كه براي مشتريان(يا كسب و كار) بكارگرفته شده باشد".رابطه قوي با مشتريان مهمترين رمز مؤفقيت هر كسب وكار است. اصل و ريشه مفهوم «مديريت ارتباط با مشتري»اين اصل قديمي است كه «هميشه حق با مشتري است». در چند سال اخير، افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه در گير شده اند و مفهوم مديريت ارتباط با مشتري كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش بالاتر به مشتري است را توسعه داده‌اند (Stone & Foss, 2001 و فرزانه، 1385، ص1).

     سازمان ها تشخيص داده اند كه مشتريان مهم ترين داراييشان هستند و به روابط با مشتريان به عنوان مبادلاتي سودمند و متقابل ونيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارد، مي نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، 1385، ص1).

۱-۲-بيان مسئله

    فن آوري موجب شده تا سازمان ها بتوانند محصولات و خدمات خود را با كيفيت بالا و قيمت پائين در اختيار مشتريان خود قرار دهند. به اين دليل تنها با استفاده از فن آوري پيشرفته يا قيمت ارزان تر نسبت به رقبا نمي توان به مزيت رقابتي دست يافت. در اين شرايط، مشتري تنها مزيت رقابتي قابل اتكاء براي سازمان ها مي باشد. مديريت ارتباط با مشتري[1] راهبردي تجاري است كه به جذب، حفظ وارتقاي مشتري مي پردازد. با اجراي صحيح مديريت ارتباط با مشتري، سازمان ها قادر خواهند بود با هزينه كمتر به سه وظيفه فوق بپردازند و در نتيجه مزيت رقابتي اصلي خود را كه همان مشتري است، حفظ نمايند. اين كار در عصر جهاني سازي و در زماني كه يك سازمان ممكن است ميليون ها مشتري داشته باشد، بدون به كارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) امكان پذير نخواهند بود(بون، 2002). فن آوري اطلاعات ابزاري براي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري در دسترس قرار داده تا بوسيله آن سازمان ها بتوانند با تك تك مشتريان به گونه اي ارتباط داشته كه گويي آن مشتري، تنها مشتري سازمان است. به عنوان مثال اگر يك بانك به خواسته هاي مشتريان توجه كند قطعاً در تأمين مقاصد مادي و معنوي مشتريان خود موفق خواهد بود. وقتي مشتري در شعبه يك بانك با مانع روبرو مي شود سعي مي كند خواستۀ خود را در بانك ديگري تأمين نمايد و باتوجه به رقابت شديد در عرصه بانكداري، بانكي كه بتواند رضايت مشتري را تأمين كند موفق تر خواهد بود. مفهوم مديريت ارتباط با مشتري به نيازهاي امروزي مديران براي رقابت پاسخ مي دهد. با اين وجود گزارشات بسياري مبني بر شكست مديريت ارتباط با مشتري وجود دارد كه شركت ها را براي سرمايه گذاري در اين مورد به شك وا مي دارد. پتانسيل بالاي "مديريت ارتباط با مشتري"، با عدم اطمينان بالايي كه ناشي از شكست هاي قبلي مي باشد توام است، كه اين امر تعيين عوامل موثر بر يك شركت براي تصميم به كاربرد مديريت ارتباط با مشتري را مطرح نموده است.بنابراين اهميت انجام تحليلي عميق از آمادگي شركت براي به كارگيري مديريت ارتباط با مشتري و بهبود آن ضروري به نظر مي رسد. اين ارزيابي پاسخ هاي مفصلي به دو سوال اساسي است: آمادگي جاري شركت براي مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان است؟ و چه تغييراتي بايد براي بهبود و ارتقاء مديريت ارتباط با مشتري  در شركت انجام شود؟ نتايج نشان مي دهد كه 30 تا 50 درصد فعاليتهاي مديريت ارتباط با مشتري اهداف شركت را برآورده نمي سازند و با شكست همراه مي گردند و 20 درصد آنها واقعاً به روابط با مشتري صدمه مي زند(تحقيقات اي ام آر،200


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۶:۰۴  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 (M.A(

مدريت دولتي - مالي

عنوان :

شناسايي تأثير ارزش هاي محوري برعملكردكاركنان در فرآيندهاي سازماني (مورد مطالعه بانك انصار، مديريت شعب استان مركزي )

زمستان 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چكيده 1

فصل اول 2

كليات تحقيق 2

1-1مقدمه 3

1-2- بيان مسأله 3

1-3-فرضيه هاي تحقيق 5

1-5- مدل مفهومي تحقيق : 7

1-6-اهداف پژوهش 9

1-7-تعريف واژگان كليدي 9

فصل دوم: 13

مباني نظري و 13

ادبيات پژوهش 13

2-1-1- مقدمه 15

2-1-2- استراتژي و مديريت 16

2-1-3- برنامهريزي بلند مدت 21

2-1-4- برنامهريزي استراتژيك 22

2-1-5- مديريت استراتژيك 23

2-1-6- وجه تمايز برنامهريزي استراتژيك از ساير برنامهريزيها 25

2-1-6-1- تأثير آينده در تصميمات جاري: 25

2-1-6-2- فرآيند: 25

2-1-6-3- فلسفه/ آرمان/ منشور: 26

2-1-6-4- ساختار: 26

2-1-7- تفاوت برنامهريزي بلندمدت و مديريت استراتژيك 27

2-1-8- مفاهيم مرتبط با برنامهريزي استراتژيك 29

2-1-8-1- استراتژيستها: 29

2-1-8-2- بيانيه مأموريت: 30

2-1-8-4- نقاط قوت و ضعف داخلي: 30

2-1-8-5- تحليل استراتژيك: 31

2-1-9- سياستها و خطمشيها: 31

2-1-10- مأموريت سازمان 31

2-1-10-1- فرآيند تدوين مأموريت سازمان 32

2-1-11- سير تكاملي برنامهريزي استراتژيك 34

2-2-1 مقدمه 36

2-2-2- نياز شناسي ارزش ها 37

2-2-3- نسبي و مطلق بودن ارزش ها 41

2-2-3-1- نظر علامه طباطبايي 42

2-2-4 ارزش هاي محوري 43

2-2-5- ضرورت وجود ارزش ها 45

2-2-6- انواع ارزش ها 46

2-2-7- ويژگي ارزش ها 52

2-2-8- دامنه ارزش 52

2-2-9- منبع ارزش ها 53

2-2-10-كاركرد ارزش ها 57

2-2-11-ارزش هاي فردي و اجتماعي 59

2-2-12- ارزيابي ارزش هاي اجتماعي 60

2-2-13-دين و نهادينه سازي ارزش هاي اجتماعي 62

2-2-14-ارزش و فرهنگ 63

2-3-1- مقدمه 69

2-3-3- فرآيند 72

2-3-4- مديريت فرآيند هاي كسب و كار 76

2-3-5- بهبود فرآيند كسب و كار 76

2-3-6- بهينه  كاوي 78

فصل سوم: 80

روش تحقيق 80

3-1-مقدمه 81

3-2-نوع و روش پژوهش 81

3-3-جامعه آماري 81

3-4-حجم نمونه 81

3-4-1-شيوه نمونه گيري 82

3-5-روش و ابزار گردآوري اطلاعات 82

3-5-1-پرسشنامه سنجش عملكرد كاركنان 82

3-5-2-پرسشنامه ارزش هاي محوري سازمان 83

3-6-تعيين قابليت اعتبار يا روايي ابزار پژوهش و قابليت اعتماد يا پايايي پژوهش 84

3-6-1-اعتبار يا روايي ابزار پژوهش 84

3-6-1-1-اعتبار محتواي پژوهش 84

3-6-2-قابليت اعتماد يا پايايي ابزار پژوهش 85

3-7-روش تجزيه و تحليل داده ها 85

فصل چهارم: 86

تجزيه وتحليل 86

تحقيق 86

4-1-مقدمه 87

فصل پنجم: 110

نتيجه 110

و 110

پيشنهادات 110

5-2-ﺑﺤﺚوﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي 112

5-3- محدوديت هاي پژوهش 118

5-4-پيشنهادات 119

5-4-1-پيشنهادات پژوهشي 119

5-4-2-پيشنهادات كاربردي 120

منابع و مأخذ 122

الف-منابع فارسي : 122

ب-منابع لاتين : 123

ضمائم 127

و 127

پرسشنامه ها 127

چكيده

    پژوهش حاضر با هدف شناسايي تأثير ارزش هاي محوري بر عملكرد كاركنان در فرآيندهاي سازماني (مورد مطالعه بانك انصار،مديريت شعب استان مركزي) انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش كليه كارمندان مشغول به كار در بانك انصار استان مركزي مي باشند كه به دليل استفاده از نمونه گيري تمام شمار كليه ي كارمندان يعني تعداد 80 نفر مورد آزمون قرار گرفتند ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه «سنجش عملكرد كاركنان» و «ارزش هاي محوري سازمان» مي باشد كه در پرسشنامه ارزش هاي محوري سازمان ابعاد اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيبايي مورد سنجش قرار گرفتند فرضيه هاي اين پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و از طريق آزمون تي استيودنت مورد بررسي قرار گرفت نتايج بدست آمده از  پژوهش نشان داد كه ارزش هاي محوري بر عملكرد كاركنان در فرآيند سازماني تاثير دارد.

كليد واژه ها :

ارزش هاي محوري، عملكرد كاركنان، فرآيندهاي سازماني

فصل اول

كليات تحقيق

 1-1مقدمه

    ارزش ها در زمره ي مشخصه هاي مهم جوامع هستند كه مباني فكري تعاملات فردي واجتماعي هر جامعه را رقم مي زنند.همچنين به مثابه ي پديده هاي اجتماعي ،نقش اساسي ذر شكل گيري ،كنترل وپيش بيني كنش ها وگرايش هاي افراد جامعه داشته وعنصري محوري در ساختار فرهنگي جوامع به شمار مي روند.در حيطه بررسي علوم رفتاري ،ارزش ها يكي از مفاهيم محوري در مطالعات علوم اجتماعي وانساني به شمار مي روندو توجه صاحب نظران بسياري را از حوزه هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي به خود جلب نموده اند برخي ديگر، ارزش ها را از مقوله ي واقعيت هاي ذهني ،روانشناختي و اخلاقي دانسته اند و بنابراين بررسي آن ها را خارج از مدارعلوم اجتماعي مي دانند.اماامروزه اكثر جامعه شناسان ارزش ها را به دليل آن كه منشأ اثر اجتماعي هستند، به عنوان ((پديده هي اجتماعي )) در نظر مي گيرند. در حوزه علم سازمان و مديريت نيز اين ارزش ها به ويژه در ساليان اخير از جايگاه خاصي برخوردار گرديده اند، به گونه اي كه اغلب سازمان هاي امروزي در بيانيه مأموريت ،در كنار چشم انداز و رسالت سازمان ،از ارزش هاي سازمان خويش سخن به ميان آورده اند.   

1-2- بيان مسأله

هر سازمان هنگامي كه پا عرصه وجود مي گذارد،بايستي اقدام به تدوين بيايه ماموريت خود نمايد.ماموريت سازمان مقاصد سازمان است يا در واقع فلسفه ي وجودي آن (هانگر،مباني مديريت استراتژيك ،1381).بيانيه ماموريت سندي است كه يك سازمان را ازساير سازمان هاي مشابه متمايز مي نمايد(ديويد،مديريت استراتژيك ،1379).آن چه مسلم است اين كه بسياري از سازمان هاي عصر حاضر رو به سوي ارزش هايي آورده اند كه معمولا با نام ارزش هاي محوري شناخته مي شوند.اين ارزش ها از جمله مهمترين اجزاي بيانيه مأموريت سازمان وشايد بتوان گفت كه مهمترين آن ها مي باشند.

«شوارتز»و«بيليسكي»(1987)تعريفي مفهومي از ارزش ها ارائه كرده اند كه پنج وجه اصلي ارزش ها را كه به دفعات متعدد در ادبيات تحقيق آمده بود را به هم مرتبط مي كرد:الف )مفاهيم يا باورهايي هستند كه ب)مرتبط با رفتار يا حالت غايي مطلوب بوده ج)فراتر از موقعيت هاي خاص قرار مي گيرد د)راهنماي انتخاب و ارزيابي رفتار وحوادث به شمار مي روندو ه )بر اساس اهميت نسبي شان رتبه بندي مي شوند(شوارتز،مترجم فرامرزي 1378،ص 115)«روكيچ » ارزش را چنين تعريف مي كند: «ارزش باور پايداري است كه فرد با تكيه بر آن ، يك شيوه خاص رفتار يا حالت غايي را كه شخصي يا اجتماعي است ،به يك شيوه رفتاري يا يك حالت غايي كه در نقطه مقابل حالت برگزيده قرار دارد،ترجيح مي دهد.»(بوگارتا ،1993؛فيدر،1975).

ارزش هاي محوري يك سازمان آن دسته از ارزشهايي هستد كه به وسيله آنها پايه هاي انجام كارها وهدايت خويش را شكل  مي دهيم ،ارزشها هنگامي به عنوان ارزش هاي محوري شناخته مي شوند كه تاثيرشان بر روي افراد به قدري است كه در سيستم ارزشي آنها جايگزين ديگر ارزش ها مي شوند.(پانت و لاچمن ،1998).در سازمانهاي موفق، راهنماي واقعي ، ارزش ها هستند . ارزش ها رفتار وسبك مديران و كاركنان را هدايت مي كنند. در چنين سازمانهايي ،ارزش ها دربرنامه ريزي ،سياستگذاري ،تصميمات و عمليات نقش مهمي را ايفا مي كنند.(بلانچارد،1383).

فرايند سازماني مجموعه اي از اقدامات ،وظايف و رويه هاست كه اگراجرا شوند موجب دستيابي به اهداف سازمان مي گردند . (اولسون وهمكاران ،1990). 

 حال اين سؤال مطرح است كه اين ارزش ها چرا به وجود آمده اند و دليل اصلي توجه به آن ها چيست ؟آيا سازمان ها صرفا به صورت نمادين اين كار را انجام داده اند يا اين كه درپس آن هدفي نهفته است ؟ اگر جواب اين باشد كه سازمان ها به صورت هدفمند به سراغ ارزش هاي محوري رفته اند ، پس مي بايست جايي در سازمان نشانه هايي مبني بر توجه به اين ارزش ها يافت شود. ما در اين تحقيق به دنبال آنيم تابا توجه به بيانيه ماموريت بانك انصار و ارزشهاي محوري ذكر شده در آن  اولا ارزش هاي ادعا شده توسط سازمان مورد مطالعه را شناسايي نماييم و ثانيا اثرات اين ارزش ها را بر عملكرد كاركنان در فرآيندهاي سازماني ،مورد بررسي قرار دهيم . ادگار شاين ،روانشناس اجتماعي معروف، ارزش ها را در كنار هنجارها در طبقه دوم فرهنگ سازماني قرار مي دهد و آن ها را ناشي از پيش فرض هاي بنيادين افراد مي داند. حال اين سوال مطرح مي گردد كه بر اساس آموزه هاي ديني ما اين ارزش ها بايد داراي چه جايگاهي باشند؟ با توجه به مطالب فوق سوالات اصلي تحقيق به شكل زير طرح مي گردند:

1.چه ارزش هاي محوري در سازمان مورد مطالعه ادعا شده اند ؟

 1. ارزش هاي محوري ادعا شده چه تاثيري برعملكردكاركنان در فرايندهاي سازماني دارند؟

1-3-فرضيه هاي تحقيق

   تحقيق پيش رو شامل 1فرضيه اصلي و7 فرضيه فرعي ميباشد

فرضيه اصلي                                  

 ارزش هاي محوري بر عملكرد كاركنان درفرآيندسازماني تاثير دارد.

فرضيه هاي فرعي

1-  پايبندي به اصل رضايت مشتريان واخلاق حرفه اي بر عملكرد كاركنان در فرآيند سازماني تاثير دارد.

2- نهادينه سازي كيفيت خدمات در مراحل طراحي واجرا بر عملكرد كاركنان در فرآيند سازماني تاثير دارد.

3- بهره گيري ارآخرين دستاوردهاي سخت افزاري ونرم افزاري بانكي بر عملكرد كاركنان در فرآيند سازماني تاثير دارد.

4- نهادينه سازي و توسعه فرهنگ قرض الحسنه بر عملكرد كاركنان در فرآيند سازماني تاثير دارد.

5- سرمايه گذاري مولد وسالم با بازده مناسب بر عملكرد كاركنان در فرآيند سازماني تاثير دارد.

6

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۱:۲۷  توسط مدير  نظرات (0)

دانشكده علوم انساني و اجتماعي

گروه اقتصاد

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

عنوان:

شناسايي تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش و تاثير آن بر قابليت پاسخگوي سريع سازمان

دكتر بهزاد سلماني

استاد مشاور :

دكتر زهرا كريمي

زمستان 1389

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده:

رويكرد مبتني بر منابع، عملكرد سازمان را تابعي از منابع و قابليتهاي آن مي داند. از بين منابع سازماني، دانش سازماني مهمترين آنها قلمداد مي شود. دانش ممكن است حاصل يادگيري مبتني بر تجربه يا مبتني بر بكارگيري منابع دانش خارج از مرزهاي سازمان باشد. توان يك سازمان در استفاده از منابع خارج از مرزهاي سازمان، ظرفيت جذب دانش معرفي مي شود. ديدگاه رايج مبتني بر نظريه يادگيري فردي، ظرفيت جذب دانش را تابعي از فعاليتهاي R&D قلمداد مي كند. در اين پژوهش سعي شده است تا با ديدي وسيع تر و با استفاده از رويكردهاي اصلي در اين بحث، ظرفيت جذب دانش به عنوان فعاليتي چند سطحي و بعنوان يك اقدام جمعي تبيين شود.

در اين پژوهش تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش با متغيرهايي مانند فعاليت هاي تحقيق و توسعه، جو ارتباطات، دانش قبلي مرتبط با كسب و كار و پيمايش محيط در نظر گرفته شده است. همچنين قابليت پاسخگويي سريع سازمان نيز با شش مولفه قيمت، كيفيت، قابليت اطمينان، انعطاف پذيري، زمان و خدمات سنجيده مي شود.

نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده‌هاي ميداني شركتهاي فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بيانگر تاثير معني‌دار فعاليت هاي تحقيق و توسعه، جو ارتباطات، دانش قبلي مرتبط با كسب و كار و همچنين پيمايش محيط بر ميزان ظرفيت جذب دانش مي‌باشد. همچنين نتايج بيان كننده تاثير معني‌دار ظرفيت جذب دانش  بر قابليت پاسخگويي سريع سازمانها مي‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

  1-1  مقدمه........................................ 1   1-2  بيان مسئله و اهميت موضوع ......................................... 2

     1-3  هدف هاي تحقيق.............................. 4   1-4  سوال هاي تحقيق 5..............................................    1-5  فرضيه‌هاي تحقيق 5.................................... 1-6  روش شناسي تحقيق   6

     1-6-1  مدل تحقيق................................ 6

     1-6-2  نوع تحقيق و روش گردآوري داده ها.......... 7

     1-6-3  جامعه و نمونه آماري ..................... 7

     1-6-4   روش تجزيه و تحليل داده ها .............. 7

  1-7  تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها............... 8   1-7-1  متغير هاي توضيح دهنده منتخب براي ظرفيت جذب دانش ............... 8   1-7-2  متغير ظرفيت جذب دانش....................................... 9

  1-7-3  متغير قابليت پاسخگويي سريع ................. 9

  1-8  محدوديت‌هاي تحقيق............................. 10   1-9  ساختار تحقيق   10

فصل دوم: پيشينه تحقيق

     2-1  مقدمه..................................... 11   2-2  پيشينه نظري   11

     2-2-1  ظرفيت جذب دانش.......................... 13

    2-2-2  تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش........... 26

     2-2-3  سازمان هاي پاسخگوي سريع................. 30

     2-3  پيشينه تجربي............................... 33   2-3-1  مطالعات خارجي............................................... 33       2-3-2  مطالعات داخلي....................................... 40       2-4  خلاصه و جمع‌بندي............................................. 42

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

     3-1  مقدمه..................................... 44   3-2  نوع تحقيق 44

     3-3  مدل تحقيق................................. 45   3-4  فرضيه هاي تحقيق 45

  3-5  تعريف عملياتي متغيرها........................ 46        3-5-1  تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش............................ 46   3-5-2  ظرفيت جذب دانش  49

  3-5-3  قابليت پاسخگويي سريع....................... 51

   3-6  جامعه و نمونه آماري.......................... 52   3-7  روش گردآوري داده‌ها.............................................. 52   3-8  روايي و پايايي پرسش‌نامه..................................... 56   3-9  روش تجزيه و تحليل داده‌ها........................................ 57 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

  4-1  مقدمه........................................ 62   4-2  بررسي تاثير تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش بر ميزان ظرفيت جذب دانش    62

     4-3  بررسي تاثير ميزان ظرفيت جذب دانش بر قابليت پاسخگويي سريع سازمان    69  ...................................... 4-4  آزمون فرضيه ها    72   4-5  جمع‌بندي فصل چهارم................................... 73

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

     5-1  مقدمه..................................... 75

      5-2  مروري بر چارچوب كلي تحقيق................. 75   5-3  يافته‌هاي مهم تحقيق............................................... 76       5-4  بحث و نتيجه‌گيري........................................... 78       5-5  پيشنهادهاي تحقيق.................................... 85       5-5-1  پيشنهادهاي كاربردي.................................. 85       5-5-2  پيشنهاد براي تحقيق‌هاي آتي........................... 89

منابع و مأخذ .................................. 91

ضمائم    95

مقدمه                 

در محيط پر تلاطم و پوياي امروزي، دانش به منبعي ضروري براي ايجاد ارزش به جهت خلق و حفظ مزيت رقابتي تبديل گشته است. اما در كنار اين اهميت روزافزون، تغييرات سريع محيط، تكنولوژي و جريانهاي رقابتي مشكلات سازمانها را در حفظ خودكفايي از نظر ايجاد دانش و اطلاعات دوچندان نموده است. به نظر مي رسد نگاه به درون و جستجوي محيط داخلي براي ايجاد دانش كه روش مبتني بر منابع داخلي در اين موضوع مي باشد، روش راهبردي قديمي و محتاطانه است. چرا كه در چنين مواردي شركتها اثرات پوياي دانش داخلي و خارجي را ناديده مي گيرند.

امروزه ديگر سازمانهاي بزرگ برتر محسوب نمي شوند و اين برتر بودن از آن سازمانهايي مي‌شود كه سريعتر عمل مي كنند. سازمانها در محيطي پر تنش، غير قابل پيش‌بيني، پيچيده و به سرعت در حال تغيير براي كسب سود بيشتر، حفظ بازار و به طور كلي بقا و رشد خويش در رقابتند و براي رسيدن به اين اهداف بايد توانايي واكنش سريع در برابر تهديدات و فرصت‌هاي موجود در چنين محيط پويايي را داشته باشند. در چنين محيطهايي ضعف سازمانها در يادگيري سازماني عاملي است كه باعث كاهش توان رقابت پذيري سازمان ميگردد چرا كه آنها در فرايند جذب و بكارگيري تكنولوژيهاي جديد به آرامي حركت مي كنند. ظرفيت جذب نوعي يادگيري سازماني از محيط است و سازمانها با استفاده از اين ظرفيت مي توانند با تشخيص ارزشهاي جديد مانند روشهاي جديد در ارائه خدمات و توليدات و بكارگيري آنها در فرايندهاي كاري خود به تغييرات محيطي پاسخ سريعتر و موثرتري بدهند.

در اين فصل به كليات تحقيق مي‌پردازيم. بدين منظور پس از بيان مساله و اهميت موضوع، اهداف، سوالات و فرضيه‌هاي تحقيق بيان مي‌شوند. سپس به ترتيب روش‌شناسي تحقيق، مدل تحقيق، تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها و محدوديت‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در انتهاي اين فصل ساختار تحقيق بيان خواهد شد.

1-2) بيان مساله و اهميت موضوع

دنياي امروز دنياي تحولات و تغييرات مداوم و عصر عدم تداوم هاست. سازمانها براي بقا و رشد خويش در رقابتند و براي رسيدن به اين اهداف بايد توانايي واكنش سريع در برابر تهديدات و فرصت هاي موجود در چنين محيط پويايي را داشته باشند. از طرفي ‌در اقتصاد امروزي سرمايه و نيروي كار نمي تواند به تنهايي متضمن  بقا و موفقيت يك سازمان باشد و دانش بعنوان منبع كليدي سازمان در بقاء و رشد آن مبدل گشته است. آنچه كه تمامي مديران در آن اتفاق نظر دارند اين موضوع است كه بدون دانش و اطلاعات كافي از محيط داخلي و خارجي سازمان، ادامه حيات يك سازمان با مشكلات فراواني روبرو خواهد بود.

با توجه به اهميت ذكر شده در مطالب فوق، كسب و به كارگيري دانش به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي مديران تبديل گشته و در ساختار سازماني وظيفه اي است كه به عهده تك تك اعضاي سازمان نهاده شده است. كسب و بكارگيري دانش در دو محيط داخلي و بيروني سازمان انجام مي پذيرد و در همين راستا شناسايي عوامل موثر بر بهبود توانايي سازمان در انجام اين وظيفه به يكي از موضوعات جذاب علمي و تجاري تبديل گشته است.

 موضوع مهمي كه مي توان بدان اشاره نمود اين است كه كسب دانش متضمن بكارگيري و تجاري سازي آن نمي باشد. چرا كه كسب دانش بيشتر از محيط خارجي سازمان صورت مي پذيرد و اين موضوع در حالي است كه بكارگيري آن در داخل سازمان پديد مي آيد. بنابراين بايد علاوه بر كسب دانش از محيط خارجي به موضوع هماهنگ كردن آن با دانش و محيط داخلي نيز توجه كافي را داشته باشيم.

به عبارت ديگر در محيط نوين كسب و كار كه دو مشخصه اصلي آن ابهام و پيچيدگي است، افزايش رقابت پذيري و سرعت عمل در پاسخگويي به تغييرات محيطي بيش از اينكه به منابع فيزيكي وابسته باشد به دانشي كه در اختيار سازمانهاست بستگي دارد. خارج از مرزهاي سازماني منابعي از دانش وجود دارند كه سازمان ها با بهره گيري از آنها مي توانند قابليت هاي رقابتي خود را توسعه دهند يا قابليت هاي نويني را خلق كنند و با افزايش سرعت و دقت خود در پاسخگويي به نيازهاي مشتريان در مسير پيشرفت سازماني گام بردارند.

ظرفيت جذب دانش و قدرت ايجاد ارتباط با محيط به جهت كسب اطلاعات بروز و جديد، سازمان را قادر مي سازد كه علاوه بر كسب ارزش و دانش جديد، قابليت بكارگيري و تجاري سازي آن را هم دارا باشد. ظرفيت جذب سازمان و به تبع آن توانايي سازمان در جهت كسب و به كارگيري دانش جديد به عوامل مختلف فردي، گروهي و سازماني بستگي دارد. يك سازمان با خاصيت پاسخگويي سريع كه بر پايه ابعاد رقابتي همچون قيمت، كيفيت، قابليت اطمينان، انعطاف پذيري، زمان و خدمات بنا نهاده شده است مي تواند محلي براي بكارگيري دانش كسب شده از محيط بيروني باشد. 

با توجه به اهميت پاسخگويي سريع به تغييرات و چالشهاي محيطي و با توجه به نتايج تحقيقات قبلي مبني بر تاثير مثبت ظرفيت جذب بر نوآوري سازمانها و همچنين كسب مزيت رقابتي، مسئله اصلي پژوهش حاضر به اين موضوع اشاره دارد كه اولاً آيا توانايي شركت در جهت كسب دانش و بكارگيري آن(ظرفيت جذب) بر افزايش قابليت پاسخگوي سريع سازمان موثر است؟ و ثانياً اينكه چه عوامل فردي، گروهي و سازماني بيشترين تاثير را بر اين توانايي شركت دارد و با توجه به كدامين عوامل مي‌توان اين توانايي را ارتقاء داد؟   

ظرفيت جذب در بيست سال گذشته يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث بوده است زيرا منابع دانش خارجي از اهميت بالايي برخوردار است. ظرفيت جذب ظرفيتي پوياست كه شركتها را قادر مي سازد تا ايجاد ارزش كرده و از طريق مديريت دانش خارجي، مزاياي رقابتي كسب نموده و آن را حفظ نمايند.(Camison & Fores, 2008, p 9)

امروزه توجه به دانش‌هاي جديد و به كارگيري آن در فرايند توليد به يكي از اجزاء لاينفك مديريت سازمانها تبديل شده است. به نظر مي رسد با استفاده از اين ابزار توان رقابتي و قابليت واكنش سريع سازمانها افزايش مي يابد كه برآورد ميزان اين تاثيرگذاري از جمله موضوعات مورد علاقه مديريت مي باشد و مي تواند در هدايت سازمان به آنها ياري رساند. از طرف ديگر موضوع كسب و بكارگيري دانش يا به عبارت ديگر ظرفيت جذب از عوامل متعدي نشات مي گيرد كه شناسايي اين عوامل و تعيين ميزان تاثير آنها بر اين قابليت مي تواند راهنمايي براي مديران در جهت سرمايه گذاري براي گسترش و توسعه اين عوامل باشد.

با توجه به تغييرات سريع و عميق در سلايق مشتريان از يك طرف و تغييرات تكنولوژيكي و فني از طرف ديگر، لزوم واكنش سريع سازمانها در برابر تغييرات از الزامات موجود در عرصه مديريت سازمانها مي‌ باشد. از طرفي خاصيت پاسخگويي سريع رويكرد استراتژيك به سمت موفقيت در خصوص قوانين  و شرايط جديد و متفاوت كسب و كار قلمداد مي شود كه شناخت عوامل موثر بر افزايش قابليت واكنش سريع سازمانها مي تواند مديران را جهت حفظ مزاياي رقابتي سازمان كمك نمايد.

محدود بودن سرمايه موضوعي است كه همواره مديريت با آن روبروست و اين مسئله لزوم شناسايي عوامل با اهميت از عوامل كم اهميت را دو چندان مي نمايد. در همين راستا و در ارتباط با موضوع ظرفيت جذب و قابليت پاسخگويي سريع نيز نتايج حاصل مي تواند به صورت گسترده در امر تدوين برنامه هاي كلان سازمان به لحاظ ارئقاء سطح پاسخگويي سريع و در سطح خرد به جهت افزايش ظرفيت جذب دانش مورد استفاده مديران سازماني قرار گيرد.

1-3) هدف‌هاي تحقيق

هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير ظرفيت جذب دانش بر قابليت پاسخگويي سريع سازمانها در شركت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران مي‌باشد. در راستاي اين هدف، هدف فرعي زير نيز دنبال مي‌شود:

 • شناسايي عوامل توضيح دهنده ميزان طرفيت جذب دانش سازمان.

1-4) سوال‌هاي تحقيق

بر اساس هدف هاي تعيين شده براي تحقيق، سوال هاي تحقيق بصورت زير بيان مي‌شود.

 • آيا ظرفيت جذب دانش بر قابليت پاسخگويي سريع سازمان تاثير دارد؟
 • آيا عوامل توضيح دهنده منتخب براي ظرفيت جذب دانش بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير دارند؟
 • آيا دانش قبلي مرتبط با كسب و كار اعضاي سازمان بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير دارد؟
 • آيا جو ارتباطات حاكم بر سازمان بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير دارد؟
 • آيا اعمال پيمايش محيطي بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير دارد؟
 • فعاليتهاي تحقيق و توسعه سازمان بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير دارد؟

1-5) فرضيه‌هاي تحقيق

به جهت پوشش هدف تعيين شده براي تحقيق حاضر و در راستاي سوالات تحقيق، دو فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي به صورت زير تدوين مي‌گردد.

 • ظرفيت جذب دانش بر قابليت پاسخگويي سريع سازمان تاثير مثبت دارد.
 • عوامل توضيح دهنده منتخب براي ظرفيت جذب دانش بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير مثبت دارند.
 • دانش قبلي مرتبط با كسب و كار اعضاي سازمان بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير مثبت دارد.
 • جو ارتباطات حاكم بر سازمان بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير مثبت دارد.
 • اعمال پيمايش محيطي بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير مثبت دارد.
 • فعاليتهاي تحقيق و توسعه سازمان بر ميزان ظرفيت جذب دانش تاثير مثبت دارد.

1-6) روش شناسي تحقيق

1-6-1: مدل تحقيق

در مدل اين تحقيق متغير توضيح دهندگان ظرفيت جذب به عنوان متغير مستقل تعريف شده است كه داراي چهار بعد مي‌باشد. اين ابعاد عبارتند از: دانش قبلي مرتبط با كسب و كار اعضاي سازمان، جو ارتباطات حاكم بر سازمان، اعمال پيمايش محيطي و فعاليتهاي تحقيق و توسعه سازمان. همچنين در مدل ارائه شده، قابليت پاسخگويي سريع به عنوان متغير وابسته انتخاب شده است كه ذيل شش جنبه قيمت، كيفيت، قابليت اطمينان، انعطاف پذيري، زمان و خدمات در نظر گرفته شده است. همچنين متغير ظرفيت جذب دانش به عنوان متغير واسطه اي انتخاب گرديده است.. چارچوب مدل پژوهش حاضر در شكل 1-1 ارائه شده است.

     1-6-2 : نوع تحقيق و روش گردآوري داده­ها

تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي بوده و از نظر نحوه گردآوري داده­ها جزء تحقيقات توصيفي و از نوع پيمايشي است. با توجه به موضوع تحقيق و متغيرهاي مورد بررسي در آن، اطلاعات مورد نياز جهت آزمون فرضيات از طريق پرسشنامه جمع­آوري مي­شود. مخاطب پرسشنامه مديريت ارشد سازمانها مي باشد.

1-6-3 : جامعه و نمونه آماري

جامعه آماري تحقيق حاضر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران مي‌باشد. تحقيق در شش ماهه اول سال 1389 انجام مي‌شود. از جامعه آماري مذكور تعداد نمونه مناسب براساس رابطه كوكران انتخاب و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-6-


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۳۶:۵۰  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

عنوان :

شناسايي رتبه بندي عوامل بازاريابي موثر و تاثير آن بر عملكرد صادراتي

(مورد مطالعه: كارخانه موادغذايي تهران گوار)

استاد مشاور:

دكتر محمدتقي اميني

تابستان1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده                                      1

فصل اول      كليات تحقيق

1-1 مقدمه                                   4

1-2 مسأله تحقيق                             5

1-3 تشريح و بيان موضوع                          6

1-4 ضرورت انجام تحقيق                       11

1-5 فرضيه هاي تحقيق                             11

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق                  12

1-7 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق                  13

1-8 روش انجام تحقيق                             13

1-9 روش گردآوري اطلاعات                          13

1-10 قلمرو تحقيق                            16

1-11 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق                 16

1-12 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده               17

فصل دوم     بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه                                   19

2-2 بين المللي شدن                                     20

2-3 روش هاي ورود به بازار بين الملل                      22

        2-3-1 صادرات                                           23

        2-3-2 همكاري مشترك                         25

       2-3-3 سرمايه گذاري مستقيم                             26

2-4 ماهيت بازاريابي بين الملل                        27

2-5 بازاريابي صادراتي                           28

        2-5-1 تعاريف بازار يابي صادراتي                     28

      2-5-2 آميخته بازاريابي صادراتي                         29

      2-5-3 تحقيقات در حوزه بازاريابي صادراتي                       31

 2-6 عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي                            32

      2-6-1 مدل بالدوف، كراونس و واگنر براي اقتصادي هاي كوچك                32

     2-6-2 مدل ابي واسلتر                                36

     2-6-3 مدل اكاس وجوليان                                          40

     2-6-4 مدل كاوسگيل وزو براي استراتژي جهاني                          41

     2-6-5 مدل كالنتون،كيم، اچميدت و كاوسيگل                       42

     2-6-6 مدل لئونيدو، كتسيكس وسامي                           46

     2-7 شناسايي عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي براساس بازنگري و تركيب ادبيات تحقيقي          50

       2-7-1 معيارهاي عملكرد صادراتي                                          51

       2-7-2 عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي                                         52

       2-7-2-1 عوامل قابل كنترل – دروني                                        55

       2-7-2-2 عوامل غير قابل كنترل –داخلي                                      56

        2-7-2-3 عوامل غير قابل كنترل – خارجي                                          57

      2-8 مدل مفهومي پايان نامه                                     58

2-8-1 استراتژي بازاريابي صادراتي                                        58

2-8-1-1 استراتژي محصول صادراتي                                        58

      2-8-1-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي                                59

2-8-1-3 استراتژي كانال صادراتي                                    59

      2-8-1-4استراتژي ترفيعات صادراتي                                                       60

      2-8-2 ويژگي هاي عيني شركت                                  60

2-8-2-1 اندازه شركت                                                    60

2-8-2-2 تجربه صادراتي                                                     61

2-8-3 متغيرهاي ادراكي مرتبط با صادرات                             61

2-8-3-1محرك صادراتي                                                  61

2-8-3-2 مشكلات صادراتي                                         61

2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي                                         62

      2-8-4 تعهد صادراتي                                    62

   2-8-5 مشكلات موجود در ارزيابي عملكرد صادراتي                                       64

2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملكرد صادراتي                  64

    2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملكرد                                                                   65

2-9 صنعت مواد غذايي                                      66

2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع كشور                              66

2-9-2 صادرات صنايع غذايي                             67

    2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد كشور                67

    2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي                                                  68

  2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده                               74

    2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل كشور                             74

    2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته                          74

فصل سوم    روش تحقيق                     

 3-1 مقدمه                                                                   79

            3-2 روش تحقيق                                                                    79

3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني                     80

3-3 متغيرهاي تحقيق                                         81

3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات                                                    81

3-4-1 پايايي ابزار اندازه گيري                                                     85

3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري                                                88

3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي                                       88

3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري                                 89

3-5 جامعه و نمونه آماري                                      91

3-5-1 جامعه آماري                                   91

3-5-2 قلمرو مكاني                                   91

3-5-3  قلمرو زماني                                       91

3-5-4 نمونه آماري                                        91

3-6 تعاريف عملياتي                                                       92

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه                                                         96

4-2 يافته هاي توصيفي                                         96

4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق                           100

4-4 فرضيه هاي تحقيق                                      104

فصل پنجم   نتايج و پيشنهادها

   5-1 مقدمه                                                119

5-2 بررسي نتايج تحقيق                                                   119

5-2-1 شناسايي عوامل تعيين كننده                                          119

5-2-2 سنجش عوامل تعيين كننده                                     121

5-3 ارائه پيشنهادها                                      122

5-3-1 پيشنهادهاي اجرايي و كاربردي                                           122

5-3-2 محدوديت هاي تحقيق                                             125

5-3-3 پيشنهادها براي تحقيقات آينده                                       126

پيوست                                                        127

منابع و مآخذ                                             135

چكيده:

به علت افزايش گرايش كشورمان به اقتصاد جهاني و توجه به توسعه صادرات غير نفتي، عملكرد بازاريابي صادراتي شركت ها يكي از موضوعات كليدي در اين حيطه محسوب مي شود . در بين صنايع مختلف صادراتي غير نفتي ، صنعت مواد غذايي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و يكي از صنايع مهم ايران بشمار مي رود بطوريكه در سبد كالاهاي صادراتي غير نفتي بعد از صنعت پتروشيمي با 18 درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزايش توليدات اين صنعت، صادرات مواد غذايي از ظرفيت بالقوه بالايي برخوردار است و متوسط رشد 50 درصدي  صادرات را از لحاظ ارزش طي سال 84 به خود اختصاص داده است . در اين صنعت توليدكنندگان زيادي در كشور وجود دارد اما سهم صادرات اين شركت ها نسبت به توليدات آنها كم است . كه اين موضوع ناشي از عوامل متعددي است كه بر عملكردبازاريابي صادراتي موثر است. دراين تحقيق به بررسي چهار عامل كلي اثرگذار بر عملكرد صادراتي پرداخته مي شود تا عوامل اثر گذار بر عملكرد بازاريابي صادراتي شركتها از ميان اين مجموعه عوامل شناسايي شود و همچنين ميزان اثر آنها مورد سنجش قرار گيرد .

در تحقيق حاضر، از روش توصيفي از نوع همبستگي براي گردآوري داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شركتهاي توليد كننده صادراتي مواد غذايي مرتبط به شركت تهران گوار در استان تهران بود بنابراين از روش سرشماري استفاده گرديد و سپس پرسشنامه ها ميان اين شركت ها توزيع گرديد و داده هاي مورد نياز جمع آوري گرديد و سپس به كمك مدل يابي معادلات ساختاري (تحليل مسير تأييدي) اين داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تابدين ترتيب به بررسي وضعيت هر يك از عوامل دهگانه مدل براي صنعت مواد غذايي پرداخته گرديده است .

يافته ها و نتايج اين تحقيق نشان داد كه همه عوامل فوق الذكر، به عنوان عوامل تعيين كننده در عملكرد صادراتي صنعت مواد غذايي شركت تهران گوار مطرح شده بود ، براساس اين پژوهش ترتيب اثرگذاري عوامل بر روند صادرات مواد غذايي در ايران به صورت زير بوده است .

1- محركهاي صادراتي 2- كانال هاي توزيع 3- مشكلات صادراتي 4- تجربه صادراتي 5- تعهد صادراتي 6- محصول 7- تبليغات 8- اندازۀ شركت 9- قيمت 10- مزيت رقابتي

در پايان اين پژوهش، پيشنهادها و راهكارهايي براي بهبود و ارتقاي وضعيت عملكرد صادراتي در صنعت مواد غذايي ارائه شده است .

كليد واژگان :      بازاريابي موثر ، عملكرد صادراتي ، كارخانه مواد غذايي تهران گوار

1-1.         مقدمه

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان يك عنصر موثر و كليدي در توسعه اقتصادي كشور محسوب مي گردد  و بر آمادگي زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي جهت بكارگيري استراتژي هاي صادراتي تأكيدمي گردد.

توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني و حفظ شرايط ماندگاري در آن حاصل نمي شود مگر با ايجاديك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي كه بصورت قانون غير قابل تغيير درآمده و هر كدام از دستگاههاي اجرايي مرتبط با امر صادرات و همچنين اتحاديه ها و تشكلهاي صادراتي و سازمانهاي خدمات رساني تجاري از قبيل بانكها ، بيمه ، حمل و نقل و . . . به وظايف خود به خوبي عمل نمايند و در جامعه نيز آمادگي فرهنگي توليد بهترين كالا براي صادرات بوجود مي آيد .

در اين گزارش بطور مختصر و مفيد به مفهوم صادرات و بازاريابي مي پردازيم با اين

شعار كه :

« در دنياي آينده ، بازاريابي جهاني و جهان بازاري شدن ملاك عمل قرار مي گيرد . »

در اين پايان نامه ما به بررسي عملكرد بازاريابي صادراتي شركت تهران گوار مي پردازيم لذا اين پايان نامه در پنج فصل تنظيم مي گردد كه  در فصل اول به بيان كليات تحقيق شامل تشريح موضوع،فرضيه هاي اساسي، ضرورت و اهميت انجام تحقيق، جامعه آماري، نمونه گيري و روشهاي تحليل پرداخته خواهد شد.

در فصل دوم به پيشينه پژوهش مي پردازيم كه در نظر داريم با توجه به پيشينه گذشته تحقيق          موردي  سعي در كامل كردن آن مي پردازيم .

در فصل سوم به بررسي روش تحقيق مي پردازيم كه در آن از چه نوع روش تحقيقي مي خواهيم استفاده كنيم و معرفي حجم نمونه و جامعه آن مي پر دازيم .

در فصل چهارم به بيان تحليل داده ها مي پردازيم و در انتها در فصل پنجم به بررسي نتيجه گيري و پيشنهادات مي پردازيم .

1-2.         مسأله تحقيق

به علت افزايش گرايش كشورمان به اقتصاد جهاني و توجه به توسعه صادرات غير نفتي، عملكردبازاريابي صادراتي شركت ها يكي از موضوعات كليدي در اين حيطه محسوب مي شود . در بين صنايع مختلف صادراتي غير نفتي ، صنعت مواد غذايي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و يكي از صنايع مهم ايرا ن بشمار مي رود بطوريكه در سبد كالاهاي صادراتي غير نفتي بعد از صنعت پتروشيمي با 18 درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزايش توليدات اين صنعت، صادرات مواد غذايي از ظرفيت بالقوه بالايي برخوردار است و متوسط رشد 50 درصدي  صادرات را از لحاظ ارزش طي سال 84 به خود اختصاص داده است . در اين صنعت توليدكنندگان زيادي در كشور وجود دارد اما سهم صادرات اين شركت ها نسبت به توليدات آنها كم است . كه اين موضوع ناشي از عوامل متعددي است كه بر عملكردبازاريابي صادراتي موثر است. دراين تحقيق به بررسي چهار عامل كلي اثرگذار بر عملكرد صادراتي پرداخته مي شود تا عوامل اثر گذار بر عملكرد بازاريابي صادراتي شركتها از ميان اين مجموعه عوامل شناسايي شود و همچنين ميزان اثر آنها مورد سنجش قرار گيرد .

1-3.          تشريح و بيان موضوع

 تعداد زيادي از مطالعات بازاريابي صادراتي به شناسايي عوامل داخلي و خارجي كه عملكرد و رفتار شركت را در بازارهاي صادراتي تحت تأثير قرار مي‌دهند پرداخته‌اند. كه تعدادي از اين مطالعات عبارتند از: ابي‌واسلتر[1](1989)، بيلكي[2](1978)، جموندن[3](1991)، كاوسگيل وزو[4](1994)، دومينگوزوسكويرا[5](1993) و والترز و سامي[6](1990). در اين مطالعات مجموعه‌ عواملي، به عنوان عوامل اثر گذار شناسايي شده‌اند كه عبارتند از:

 1. اندازه شركت. كاوسگيل و نور[7] (1987) و كريستنسن[8](1987) به اين نتيجه رسيدند كه مناسب‌ترين شركتها براي صادرات، شركتهاي بزرگ هستند. سزينكوتا و جانسون[9](1983) اظهار كردند كه اندازه هيچ اثري بر روي فعاليتهاي صادراتي ندارد.
 2. تجربه صادراتي. در تحقيق انجام گرفته توسط مدسن[10](1989) مشخص شد كه تجربه صادراتي يك اثر مثبت بر روي عملكرد بازاريابي صادراتي دارد
 3. تكنولوژي توليد. بيشتر يافته‌ها نشان مي‌دهند كه قوت‌هاي تكنولوژيكي به طور مثبت با صادرات مرتبط هستند. (ابي و اسلتر[11]، 1989 ،55) ولي كريستنسن (1987) نشان داد كه هيچ ارتباطي بين تكنولوژي و عملكرد صادراتي وجود ندارد.
 4. قيمت. كيرپالاني و مكينتوش[12](1980)، مدسن(1989) نشان دادند كه قيمت رقابتي صادراتي به طور مثبت با عملكرد بازاريابي صادراتي ارتباط دارد.
 5. جهت‌گيري بازار محلي. يافته‌هاي تحقيقات نشان دادند كه جهت‌گيري به سمت بازار محلي يك مانع اصلي براي تعهد و درگير بودن در صادرات براي شركت است و يك ارتباط منفي با صادرات شركت دارد. (كايناك و كوتاري،1984،9)[13] يك ارتباط منفي بين جذابيت بازار محلي و رشد صادراتي گزارش شده است. (مدسن،1989،43 )[14]
 6. فاكتورهاي محيطي زمينه‌اي. موانع تجاري، تفاوتهاي فرهنگي و فواصل فيزيكي با بازارهاي صادراتي به عنوان عواملي كه نقش بازدارنده در توسعه و موفقيت صادرات بازي مي‌كنند شناسايي شده اند. (كاوسگيل[15]،1984، 197) با اين وجود تلاش‌هاي تجربي برخلاف اين الگوي عمومي انجام گرفته‌اند نشان دادند كه اين عوامل اثر معني‌داري بر روي عملكرد، رفتار و گرايش صادراتي ندارند. ( مدسن، 1989، 44)

كتسيكس، پيرسي وايوننيديز[16] و همچنين لي و گريفيس[17] طي تحقيقاتي در سال‌هاي 1995 و 2003 عواملي را به عنوان تعيين كننده هاي عملكرد صادراتي معرفي كردند كه مبناي اصلي پژوهش در اين پايان نامه است. در زير به طور خلاصه به معرفي اين عوامل خواهيم پرداخت.

1. اندازه شركت

سه عامل اساسي كه منجر به شكل‌گيري انتظاراتي مبني بر اينكه اندازه شركت به طور مثبت با عملكرد بازاريابي صادراتي مرتبط است عبارت است از: منابع سازماني، صرفه‌جويي نسبت به مقياس و برداشت از خطرات موجود در فعاليتهاي بين‌المللي. اندازه شركت در اين تحقيق براساس تعداد افرادي كه در شركت درگير با فعاليتهاي صادراتي هستند مورد سنجش قرار گرفته است.

2. تجربه صادراتي

با افزايش تجربه صادراتي، شركت‌ها اطمينان بيشتري از فعاليت‌هاي صادراتي‌شان دارند و درك بهتري از مكانيزم بازار خارجي دارند و شبكه ارتباطات وسيعي با مشتريان ايجاد مي‌كنند؛ در نتيجه طراحي وانجام برنامه‌هاي صادراتي را بطور مؤثرتر دنبال خواهند كرد. انتظار مي رود كه صادركنندگان با تجربه در مقايسه با ديگران بهتر عمل ‌كنند.

3. محرك صادراتي

در تمركز بر روي تلاش‌هاي شركت‌ها در شناسايي و بهره‌گرفتن از فرصتهاي بازار خارجي، محققين بازاريابي صادراتي محركهاي صادراتي اثرگذار و منفعل را از هم جدا كرده‌اند. محرك اثرگذار در ارتباط با رفتار جسورانه شركت و تعهد آن به انجام تحقيق براي فرصتهاي صادرات است (عوامل كششي). محرك انفعالي در ارتباط با عكس‌العمل شركت به تغييرات شرايط و بازتاب كننده گرايش منفعل در جستجوي فرصتهاي صادراتي است. (عوامل فشاري) پس تصميم‌گيري صادراتي به طور همزمان با عناصر اثرگذار و انفعالي درگير است.

4. مشكلات صادرات

وجود مشكلات توانايي جستجو كردن، مشخص كردن و بهره گرفتن از فرصتهاي بازار صادراتي  را محدود مي‌كند و به نو به خود منجر به عملكرد پايين صادراتي مي‌گردد.

5. مزيت رقابتي

م


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۳۲:۱۲  توسط مدير  نظرات (0)

واحد نراق

دانشكده علوم انساني

گروه مديريت

 پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A”

در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

عنوان:

شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري­هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر حسن زارعي متين

 زمستان  92

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: كليات تحقيق.. 5

1-1 بيان مساله.. 6

1-2 اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 7

1-3 اهداف اساسي از انجام تحقيق.. 8

1-4 فرضيه‌هاي تحقيق.. 8

1-5 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق.. 10

1-6 روش تحقيق.. 10

1-6-1 روش‌هاي جمع­آوري اطلاعات.. 11

1-6-2 قلمرو پژوهش.. 11

1-6-3 جامعه آماري.. 11

1-6-4 نمونه آماري.. 11

1-6-5 روش‌هاي نمونه­گيري.. 12

1-7 تعريف مفاهيم و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق.. 15

بخش اول: ماهيت خدمات.. 16

2-1 مقدمه.. 16

2-2 ماهيت خدمات.. 17

2-3 تعريف خدمات.. 18

2-4 طبقه‌بندي خدمات.. 19

2-5 رابطه با مشتري در سازمان‌هاي خدماتي.. 20

2-6 مفهوم جديد خدمت به مشتري.. 21

2-7 اهميت ارائه خدمات به مشتريان.. 24

2-8 روندهاي اخير در ارائه خدمات به مشتريان.. 27

2-9 بازاريابي خدمات.. 28

2-10 بازاريابي خدمات در مقابل بازاريابي كالاهاي فيزيكي   29

2-11 مديرت منسجم و جامع خدمات.. 29

2-12 برخوردهاي خدماتي: سه سطح تماس با مشتري.. 31

2-13 مثلث بازاريابي خدمات.. 32

2-14خدمات به‌عنوان سيستم.. 33

1-15 منحني عمر خدمات.. 34

2-16 راهبرد رضايت مشتري.. 36

2-17 مدلي براي كسب رضايت مشتريان خدمت.. 40

2-18 چگونه خدمات روي بازاريابي اثر مي‌گذارد.. 42

2-19 خدمات اصلي و خدمات جانبي.. 44

2-20 ويژگي امور خدماتي.. 45

بخش دوم: مديريت و بازاريابي خدمات.. 51

2-21 آميخته بازاريابي.. 51

2-22 مفهوم كيفيت.. 58

2-23 كيفيت خدمات.. 59

2-24 ابعاد كيفيت خدمات.. 61

2-25 سنجش كيفيت خدمات.. 63

2-26 مديريت و بازاريابي خدمات.. 65

2-27 مديريت بر كيفيت خدمات.. 66

2-28 مديريت بر بهره­وري خدمات.. 67

2-29 مديريت كاركنان خدمت.. 67

2-30 مدلي براي مديريت و بازاريابي خدمات.. 68

2-31 رفتار مصرف‌كننده در خريد خدمات.. 72

گفتار سوم: بورس و بازاريابي خدمات كارگزاري­ها.. 76

2-32 بورس كالا.. 76

2-33 تاريخچه بورس كالا و ساير بو رس‌هاي كالايي در دنيا.. 77

2-34 ضرورت تشكيل بورس كالا در ايران.. 78

2-35 تدابير قانوني براي ايجاد بورس كالاي ايران.. 79

2-36 بورس كالاي ايران.. 79

2-37 تاريخچه بورس كالا در ايران.. 79

2-38 اهداف بورس كالاي ايران.. 80

2-39 اركان شركت بورس كالاي ايران.. 81

2-40 قراردادهاي قابل معامله در بورس كالا.. 81

2-41 مراحل دادوستد در بورس كالا.. 83

2-43 كارگزاران بورس كالاي ايران.. 84

2-44 وظايف كارگزاري‌ها در برابر مشتريان.. 85

2-45 توليدكنندگان پذيرش‌شده در بورس كالا.. 85

2-46 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام‌گرفته.. 86

فصل سوم: روش تحقيق.. 89

مقدمه.. 90

3-1 نوع تحقيق.. 91

3-2 ابزار و روش‌هاي جمع­آوري داده‌ها.. 92

3-2-1 مطالعات كتابخانه‌اي.. 92

3-2-2 روش‌هاي ميداني.. 92

3-3 جامعه آماري و نمونه تحقيق.. 92

3-3-1 جامعه آماري:.. 92

3-3-2حجم نمونه و روش نمونه­گيري :.. 93

3-4 پرسشنامه.. 94

3-4-1 متغيرهاي تحقيق و تركيب سوالات پرسشنامه:   94

3-4-2 روش توزيع پرسشنامه­ها:.. 98

3-4-3 روايي و پايايي پرسشنامه:.. 98

3-5 آزمون هاي آماري:.. 100

3-5-1 آزمون دوجمله­اي.. 101

3-5-2 آزمون فريدمن.. 102

فصل چهارم: تجزيه‌وتحليل داده­ها.. 104

4-1 تحليل داده­هاي جمعيت شناختي.. 106

4-2  بررسي سوالات و فرضيات تحقيق.. 109

4-2-1 آمار توصيفي.. 110

4-2-2 آزمون فرضيات.. 130

4-3 مقايسه تأثير هر يك از فرضيات بر انتخاب مشتري.. 138

4-3-1 رتبه­بندي فرضيات اصلي.. 138

4-3-2 رتبه­بندي فرضيات فرعي.. 139

4-3-3 رتبه­بندي 20 متغير مطرح‌شده در پرسشنامه   139

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها.. 141

مقدمه.. 142

5-1 تحليل يافته‌هاي تحقيق.. 143

5-1-1 توصيف و تحليل داده‌هاي جمعيت شناختي.. 143

5-1-2 توصيف و تحليل فرضيه­ها.. 143

5-2 نتيجه­گيري.. 145

5-3 پيشنهادهاي مبتني بر يافته‌هاي تحقيق.. 146

5-4 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي :.. 148

5-5 مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق:.. 149

پيوست .......................................................................................................................................

پرسشنامه ...................................................................................................................................152

منابع و مآخذ ....................................................................................................................................

فهرست منابع فارسي: ................................................................................................................158

فهرست منابع لاتين: ..................................................................................................................160

چكيده

بورس كالاي ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين بازار عرضه محصولات خام در ايران با ارزش مالي چند صد هزار ميليارد ريالي عنصري نوپا در اقتصاد كشور است و با توجه به سياستهاي كشور پتانسيل رشد اين بورس در قسمت هاي مختلف از جمله بازارهاي نقد، آتي و سلف بسيار است. از سوي ديگر كارگزاران بورس كالا به‌عنوان عنصر ارتباطي مابين بورس و مشتريان عمل مي‌كنند و وظيفه خريدوفروش از جانب مشتري در بورس را عهده دار هستند. يكي از وظايف كارگزاران جذب مشتريان و ارائه خدمات مطابق با قوانين بورس كالاي ايران است. مطابق با گزارش­هاي ساليانه بورس كالا تنها تعداد كمي از كارگزاران توانسته‌اند نيازهاي مشتريان را درك و آن‌ها را مرتفع سازند و در زمينه بازاريابي و ارائه خدمات به مشتريان ناتوان بوده‌اند. لذا هدف اصلي اين تحقيق تلاش در جهت شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري‌هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان است كه از سه محور ساختار ارائه خدمات، فرهنگ مشتري‌گرايي و كيفيت ارائه خدمات موضوع بررسي گرديد.

لازمه رقابت در اين بازار مهم و استراتژيك شناخت نيازهاي مشتريان است و تلاش در جهت برآورده كردن نيازهاي آن‌ها و در نهايت رسيدن به يك مزيت رقابتي در بازار است. لذا براي دستيابي به اين مهم داده‌هاي مورد نظر به روش ميداني از جامعه آماري پژوهش شامل مشتريان فعال در بورس كالاي ايران، دريافت و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه‌وتحليل قرارگرفته است.

پس از تجزيه‌وتحليل مطالب جمع‌آوري شده و نتايج حاصل از پرسشنامه، سه فرضيه اصلي و دوازده فرضيه فرعي تحقيق تأييد شدند كه بر اساس آن كارگزاران مي­توانند از طريق برنامه­ريزي در سه محور مطرح‌شده و رتبه‌بندي آن‌ها در شناخت نياز­هاي مشتريان و جذب آن‌ها موفق تر عمل كنند.

كليد واژه: بورس كالاي، كارگزار بورس، بازاريابي خدمات كارگزاران بورس، خدمات كارگزاران بورس، ساختار، فرهنگ مشتري‌گرايي، كيفيت ارائه خدمات. 

مقدمه

از زماني كه اصول و مفاهيم بازرگاني به‌صورت علمي و مدرن درآمده است از بازاريابي نيز تعاريف مختلفي ارائه‌شده است و اين مفهوم به‌عنوان يك فعاليت بازرگاني، يك قالب فكري، يك هدف تجاري، يك فرايند اقتصادي، فرآيند مبادله، فرآيند عرضه و تقاضا و نظاير آن مطرح‌شده است. اگرچه هر يك از تعاريف ياد شده جنبه خاصي از عمليات بازاريابي را مورد تأييد قرار مي‌دهد اما تعريف جامع‌تري در اين زمينه مي‌توان ارائه داد. بر اساس نظريه جوئل ايوانس و باري برگمن(marketing،1997) وظايف بازاريابي عبارت است از: شناسايي نياز مشتري، خريد ملزومات يا تجهيزات، فروش محصول يا خدمات، برنامه‌ريزي محصول يا خدمت، قيمت گذاري، توزيع، تحقيقات بازاريابي، تجزيه‌وتحليل فرصت‌ها و مسئوليت اجتماعي. از طرفي نياز به ايجاد بازاري متشكل و سازمان‌يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم در اقتصاد توليد و مصرف، دولت را بر آن داشت تا بستر قانوني لازم جهت تأسيس و راه‌اندازي بورس‌هاي كالايي را در ايران فراهم سازند. در پي اين امر از ابتداي سال 1386 با ادغام بورس فلزات و بورس كالاي كشاورزي شركت بورس كالاي ايران فعاليت خود را آغاز نمود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، معاملات در بورس كالاي ايران تنها از طريق شركت‌هاي كارگزاري عضو صورت مي‌گيرد.

با ورود محصولات استراتژيك به فهرست كالاهاي پذيرفته‌شده در بورس كالاي ايران يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي عرضه و تقاضا ايران در زمينه محصولات نفتي، فولادي، پتروشيمي، كشاورزي، سيمان و طلا به وجود آمد و به تبع آن كارگزاران براي كسب با يكديگر به رقابت مي‌پردازند. كارگزاران وظيفه دارند خريداران محصولات از بورس كالا را پذيرش كنند كه معاملاتي براي آن‌ها اخذ كنند و بر اساس عرضه‌ها و تقاضاي مشتريان براي آن‌ها مطابق قوانين و مقررات بورس كالاي ايران خريد انجام دهند و بر اساس خريد و فروش‌هاي خودكار فرد دريافت نمايند. 

با توجه به مفاهيم جديد بازاريابي، دامنه كاربرد آن تنها به فعاليت‌هاي بازرگاني محدود نشده و ابعاد گسترده‌تر ديگري را در تمام زمينه‌ها از قبيل خدمات بورس، آموزش، بين‌الملل و ... در بر مي‌گيرد. از اين عناوين و تعاريف مختلفي از آن همچون بازاريابي خدمات، بازاريابي تبليغاتي، بازاريابي آموزشي، بازاريابي بين‌المللي و تعاريف ديگر ارائه‌شده است.

بر اساس مطالب ذكرشده بازاريابي خدمات كارگزاري‌ها عبارت است از شناسايي نياز مشتريان و جلب رضايت آنان و از طرف ديگر طراحي و ارائه خدمات باكيفيت و مناسب و متنوع در چهارچوب قوانين و مقررات بورس كالا جهت تأمين نيازهاي مختلف آنان و با توجه به عوامل آميخته بازاريابي خدمات سيستم‌هايي مانند نظام كارگزاري‌هاي بورس به دليل عدم آشنايي مشتريان با بازارهاي نوين مبادله كالا مانند بورس كالا نسبت به رفتار بازاريابي بسيار حساس‌اند، از زمان شروع به فعاليت بازاريابي با افزايش آگاهي مشتريان بالقوه، تقاضا براي خريد از اين بازار افزايش مي‌يابد ولي به خاطر عمر بسيار كوتاه بورس كالا و تازه تأسيس بودن اكثر كارگزاران آن با مشكل نبود شناخت كافي از نيازهاي مشتري مواجه گرديد و در جذب آنان با مشكل روبرو مي‌شوند. عمده دليل به وجود آمدن بورس كالا به وجود آمدن مكاني شفاف، راحت، بدن ريسك و نظام مند جهت مبادله كالا مابين خريداران و فروشندگان بوده است. نقش كارگزاران در گرد هم آوردن اين دو گروه بسيار بارز است. با توجه به نوپا بودن سيستم و عدم آشنايي خريداران و فروشندگان با قوانين و روش‌هاي معامله، قابليت‌ها، ريسك ها و اين وظيفه براي كارگزاران بسيار پررنگ تر خواهد شد. از سوي ديگر حجم مبادلات در بورس كالا روز به روز در حال افزايش است. بازار با اقبال توليد كنندگان، وارد كنندگان و مصرف‌كنندگان مواجه گرديد. در آمد كارگزاران بر اساس كارمزد ايجاد شده آن‌ها بر طبق خريد و فروش‌هاي آن‌ها مي‌باشند.

بنابراين كارگزاران به دنبال جذب حفظ مشتري بيشتر مي‌باشند تا تخصص بيشتري كسب نمايند. ولي بر اساس گزارش هاي آماري بورس كالا ديده مي‌شود كه تناسبي بين مشتري كارگزار وجود ندارد. در پژوهش حاضر سعي بر اين بوده كه عوامل مؤثر بر انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري‌هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان از ديدگاه بازاريابي خدمات مورد شناسايي قرار گيرد. البته به دليل عدم فعال بودن بورس‌هاي كالاي استان‌هاي ديگر قلمرو مكاني تحقيق مشتريان بورس كالاي ايران، مشهد، تهران است. لذا اين تحقيق داراي دو بخش، تحقيقات كتابخانه‌اي و تحقيقات ميداني است كه به ترتيب در فصول دو و سه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در اين فصل شالوده پژوهش به طور اجمالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ابتدا موضوع پژوهش و مسأله اصلي پژوهش به طور خلاصه بيان شده و سپس ضرورت انجام پژوهش و سابقه تحقيقات انجام‌گرفته ذكر مي‌شود. بخش بعدي فرضيه‌هاي پژوهش است و نهايتاً كلياتي در زمينه روش‌هاي آماري تجزيه‌وتحليل فرضيات و جامعه مورد بررسي و نمونه آماري ذكر مي‌گردد.

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 بيان مساله

مطابق گزارش هيئت مديره بورس كالاي ايران[1] كه در پايان سال مالي 91 به مجمع عمومي صاحبان سهام بورس كالا ارائه گرديده، ملاحظه مي‌شود ارزش معاملات صورت گرفته در بازار بورس كالاي ايران در سال 91 مبلغي بالغ بر 677 هزار ميليارد ريال بوده است كه در اين ميان  حدود 65 درصد از ارزش كل معاملات تنها توسط 10 شركت كارگزاري از ميان 77 شركت كارگزار فعال در بورس كالا ايران  صورت گفته است.نكته قابل توجه در اين گزارش موفقيت چشم گير برخي از شركت‌هاي كارگزاري تازه تأسيس در جذب مشتري است كه توانسته‌اند با شناخت و تأمين نياز مشتريان گوي سبقت را از كارگزاران باسابقه ربوده و در رتبه برتري نسبت به آنان قرار گيرد. اگرچه برخي كارگزاران جديد نيز نتوانسته‌اند عملكرد موفقي از خود نشان دهند و در سال گذشته حجم معاملاتي چنداني به نام آنان ثبت نگرديده است.

از سوي ديگر با بررسي عملكرد هر شركت كارگزاري به طور مجزا و مستقل از ساير شركت‌هاي كارگزاري مشخص مي‌شود هر شركت عملكرد متفاوتي در بخش‌هاي مختلف از خود به نمايش گذارده است. گاه يك شركت در بخش خريد موفق بوده و گاه در بخش فروش حجم معاملات بيشتري به خود اختصاص داده است. يا در بخش معامله يك كالاي خاص آمار قابل قبولي داشته و در معامله كالاي ديگر نتوانسته چندان كه بايد انتظار مشتريان را برآورده سازد.و اين نشان دهنده‌ي اين است كه مشتريان هر بخش نيازها و خدمات مختلفي را احتياج دارند كه متأسفانه شركت‌هاي كارگزاري  شناخت مناسبي نسبت به تفاوت نيازهاي مشتريان در بخش‌هاي مختلف ندارند.

بايد گفت كه تمركز بر نيازهاي مصرف‌كنندگان عامل اصلي گرايش بازاريابي است. امروزه بسياري از شركت‌ها و سازمان‌هاي غيرانتفاعي نيز مفاهيم جديد بازاريابي را پذيرفته‌اند و طبق آن عمل مي‌كنند. آن‌ها متوجه شده‌اند كه تمركز بر نيازهاي مشتريان به معني توجه به كيفيت محصول و ارائه خدمات به مشتريان است. در نتيجه اين دو موضوع از جديدترين مفاهيم بازاريابي است و هر سازماني كه كوشش مي‌كند مشتري‌گرا باشد بايد با اين مفاهيم آشنا شود.[2]همچنين با توجه داشت بازاريابي خدمات كارگزاري­ها در ايران نيز فعاليتي جديد است و نياز به تحقيقات در اين زمينه ديده مي­شود.

به طور كلي در اين پژوهش، شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري بورس كالاي ايران در سه مرحله انجام خواهد شد:

الف) تحقيق در مورد رابطه بين ساختار ارائه خدمات و انتخاب كارگزاري

ب) تحقيق در مورد رابطه بين فرهنگ مشتري گري و انتخاب كارگزاري

ج) تحقيق در مورد رابطه بين كيفيت ارائه خدمات و انتخاب كارگزاري

مسأله اصلي پژوهش عبارت است از شناسايي و تبيين عواملي كه بر اساس آن عوامل مشتريان و استفاده كنندگان از خدمات تسهيلات يك كارگزاري را به بقيه كارگزاري‌هاي بورس كالاي ايران ترجيح مي‌دهند. رويكرد تحقيق نيز بر اساس باز راه‌اندازي است، بدين معني كه چقدر كارگزاري‌ها بورس كالاي ايران در شناسايي نيازها، مشتريان و پاسخگويي به آن موفق بوده‌اند. در واقع مسأله اصلي اين است كه چه عواملي باعث انتخاب يك كارگزاري جهت خريد و فروش در بورس كالاي ايران مي‌گردد.

1-2 اهميت و ضرورت انجام تحقيق

در سال‌هاي اخير تأكيد بر بازاريابي مورد توجه قرارگرفته است و در واقع داشتن مشتري از داشتن چيزي براي فروش مهم‌تر است. از سوي ديگر در حال حاضر نسبت به‌كارگزاري‌هاي بورس كالا نگرش شناختي و واقع بينانه اي از جانب مشتريان وجود ندارد. علت اين امر را مي‌توان به طور مستقيم ناشي از ضعف مديريت و عدم پيروي از فلسفه بازاريابي در تقريباً تمام فعاليت‌هاي كارگزاري‌ها دانست. در بورس كالاي ايران حدود 65% از مشتريان تنها با 10% از كارگزاري‌ها كار مي‌كنند و اين به معني اين است كه 90% از كارگزاري‌ها در جذب مشتريان ناموفق بوده‌اند. شناسايي و رفع نيازهاي مشتريان عامل پيروزي در ميدان رقابت است. كارگزاران بايد به‌تدريج توجه به بازار، مشتري مداري و خدمات فراگير و بالا بردن كيفيت خدمات از شعار به رفتار گرايش يابد. با توجه به مطالب ذكرشده دليل پژوهشگر براي انتخاب مسئله و ضرورت انجام پژوهش در جهت شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري‌هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان به خودي خود، مورد تأكيد واقع مي‌گردد.

1-3 اهداف اساسي از انجام تحقيق

 • تحليل تئوريك بازاريابي كارگزاري‌هاي بورس كالاي ايران در محدوده مديريت بازاريابي
 • شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري‌هاي بورس كالاي ايران از نظر مشتريان
 • ارائه پيشنهادهاي مناسب براي ايجاد برنامه بازاريابي مؤثر

1-4 فرضيه‌هاي تحقيق

الف) فرضيات اصلي

 • ساختار ارائه خدمات يك كارگزاري در انتخاب كارگزاري توسط مشتريان مؤثر است.
 • فرهنگ مشتري‌گرايي در انتخاب يك كارگزاري توسط مشتريان مؤثر است.
 • كيفيت ارائه خدمات در انتخاب يك كارگزاري توسط مشتريان مؤثر است.

ب) فرضيات فرعي

 • مكان جغرافيايي كارگزاري در انتخاب مشتري موثر است.
 • مكانيزه بودن خدمات كارگزاري در انتخاب مشتري موثر است.
 • تعداد كاركنان و پرسنل كارگزاري در انتخاب مشتري موثر است.
 • تعداد شعب كارگزاري در انتخاب مشتري موثر است.
 • به نظر مي‌رسد ساعات كار روزانه كارگزاري در انتخاب مشتري موثر است.
 • ميزان اعتبار دهي كارگزاري در انتخاب مشتري موثر است.
 • شهرت و اعتبار قبلي كارگزاري در انتخاب مشتري موثر است.
 • نيازهاي مشتريان در انتخاب يك كارگزاري موثر است.
 • نحوه برخورد كاركنان كارگزاري در انتخاب يك كارگزاري موثر است.

برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۱۰ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۲۷:۳۵  توسط مدير  نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ]