پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

تعريف برنامه ريزي رهبردي

برنامه-ريزي

تعاريف زيادي واسه برنامه ريزي راهبردي ارائه شده،تعريفي كه درزير ارائه شده بسيار ساده وكوتاه وشامل معني ومعناي مهميه.

برنامه-ريزي

برنامع ريزي راهبردي فراينديه كه ازطريق چشم انداز درازمدت وهدفاي سازمان وچگونگي تحقق اونا مشخص مي شه.

مراحل برنامه ريزي راهبردي فراينديه دائمي كه به شكل چرخه اي بسته درراستاي باقي موندن دائمي ورشد سالم سازمان به كارمي رود.(رضا مهربون ،1388)

برنامه-ريزي

نقش برنامه ريزي راهبردي دررشدسازمان

برنامه-ريزي

ويليام بين دركتاب خود به نام برنامه ريزي راهبردي به اين نكته اشاره مي كندكه مجموعه مراتب نيازاي سازمان رامي توان به شكلي مشابه باسلسله مراتب نيازاي مازلودرخصوص آدم نشون داد.ويليام بين اضافه كه واسه هرشركت جايگاهي دراي مجموعه مراتب ميشه يافت وبااستفاده از مديريت راهبردي ،اون رادرراستاي  كسب نيازهايش هدايت كرد.

برنامه-ريزي

 

 

ايجاد

اولين مرحله از مجموعه مراتب نيازها واسه شركت ياسازمان ،امكان موجوديت ياايجادآنه.البته ايجادياموجوديت،پايين ترين مرحله ازسلسله مراتب نيازهابراي هر سازمانه .از آنجا كه بيشتر سازمان هادرنخستين سالهاي ايجاد خودشكست مي خورن وازميان مي رن،پس  مرحله ايجاد ازاهميت خاصي برخورداراست.واسه ايجادهرسازمان ياشركت ،مسئولاان وكاركنان اون بايد ازآغاز كار همه جنبه هاي فعاليت سازمان رو به طور دقيق مورد توجه قراردهندوسخت كوشاباشند.

پيشرفت

توسه بخش كلي اي ازبرنامه ريزي راهبردي سازمان راتشكيل ميده.واسه تحقق پيشرفت ،سازمان بايدبتواندتوانايياي داخلي خودرابررسي كندوضمن ساپورت از فروش شركت ،به مشتريان وفعاليتاي تجاري خودتوجه لازم روداشته باشن .منظورازپشتيباني فروش،تاامين نيازمشتريان وحصول اطمينان ازدارادارابودن ظرفيت كافي واسه تامين خواسته مشترياس.

برنامه-ريزي

قرار گرفتن

مسئولان شركت هاوسازمانا پس ازتوسعه،باارائه اجناس وخدمات جديددرراستاي قرار گرفتن خودبايدتلاش كنن.شركتا وسازمانايي كه دربرنامه ريزي راهبردي خودتوجه لازم وكافي به اين موضوع نداشته باشن،دستاوردهايي كه طي سالها بدست آورده ان ازدست خواهندداد.ازاين ارو برنامه ريزي راهبردي نه فقط بايد مبناي رشدساززمان باشه،بلكه بايد پيشرفتي همراه باتفكر ودرايت كامل راراي سازمان دليل شه.

پيشرفت

پيشرفت بالاترين مرحله اي كه يه شركت يا  سازمان  مي تونه به دست بياره وبارسيدن سازمان باين مرحله يامرتبه ازسلسله مراتب نيازها، به  بالاترين  درجه كيفيت  دراداره  اون سازمان نايل آمده.درواقع كسب پيشرفت درسازمان موجب  توجه وتمركز همه نيروها واسه افزايش كارايي فرايندا مي شه.

باقي موندن

پس از كسب بالاترين مرحله ازكارايي وكيفيت ،شركت يا سازمان  بايد همه تلاش خودرادرراستاي باقي موندن اون چيزي كه تا الان كسب كرده ،بكارگيرد.سازمانايي كه به اين مرحله رسيده باشن،بايدبااستفاده از برنامه ريزي درست راهبردي مصونيت لازم رابراي خود به وجود بيارن.اينجور برنامه راهبردي بايداين اطمينان رو به مديران بده كه كه افرادخاص درمدت زمان مشخص مسئول انجام فعاليتاي بسيارمشخص باهدفاي خاص باشن.اين فعاليتا ونتايج آنهاهمواره  بااستفاده ازمعياراي خاصي بايدبررسي شه تاهيچ گونه مشكلي دركسب هدفاي تعيين  شده پيش نيايدوبادستيابي پيوسته به پيشرفت دليل باقي موندن هرچه بيشتر سازمان  بشه.مدل اجرايي مديريت راهبردي درچارچوب مديريت كيفيت گسترده كه داراين مجموعه آمده ،مدليه كه بابررسي دقيق مدلهاي اجرايي موفق موجوددرآمريكا،ژاپن واروپا تهيه شده ومي تونه مبناي برنامه ريزي درسازماناي توليدي وخدماتي اعم ازدولتي وخصوصي قرارگيرد وحتي درمديريت كلي كشورنيز به كاررود.(رضامهربان،1388).

فوايد برنامه ريزي راهبردي

 • برنامه ريزي راهبردي جهت دهندهه وازايجاداختلال جلوگيري  مي كنه
 • تعيين هدفاي قابل اندازه گيري واندازه گيري معيارهاي خاص هدفا
 • برنامه ريزي راهبردي طبق نيازاي واقعي مشتريان پي ريزي مي  شه نه براسااس نياز نيازاي شخصي
 • برنامه ريزي راهبردي پوياست وازسستي درانجام كارهاجلوگيري ميكنه.
 • اين جور برنامه ها طبق حقايق محيط داخلي وبروني شركت وسازمان بنا مي شه
 • برنامه ريزي راهبردي ازاجزاي مختلفي باكليت واحدتشكيل شده (همون منبع).

 

 

[1] - William C.  Bean

[2] - Exhst

 

 • Expand
 • Estabish

 

[5] - Elevate

[6] - Deming  Award


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۳:۱۰  توسط مدير  نظرات (0)

بيشترين مطالعات انجام شده در زمينه بررسي دلايل ايجاد كننده اختلال نافرماني، پيرو اين ديدگاه هستند. طبق اين ديدگاه رفتار هر فرد تحت تاثير عوامل محيطي است از جمله تقويت، وقايع ناخوشايند، يادگيري شخصي، محيط بين فردي و محيط اجتماعي فعلي. سه شكل يادگيري كه مي تواند در درك ما از اختلالات كودكي سهيم باشد عبارتند از شرطي سازي كلاسيك، شرطي سازي عاملي و يادگيري مشاهده اي. پترسون(1982) معتقد است نافرماني در حقيقت يك راهبر قهرآلود آموخته شده است كه كودكان از طريق آن رفتارهاي والدين را كنترل مي كنند. كودكان نافرمان وقتي با دستورات مقتدارانه والدين خود روبرو مي شوند، خشمگين مي شوند. هر چه والدين بيشتر اصرار مي كنند آنها خشمگين تر مي شوند و در نتيجه والدين و كودكان در يك دور باطل مي افتند. گاهي اوقات وقتي قشقرق هاي كودك شديد و مستمر مي شود،معلم و والدين براي اينكه از ادامه ان جلوگيري كنند تسليم مي شوند و در نتيجه ناخواسته رفتارهاي نافرماني كودك را تقويت مي كنند، ضمن آنكه كودك با قشقرق هاي خود، تسليم شدن والدين را تقويت مي كنند (راينيكه 1379 ترجمه علاقه بند راد و فرهي). مورلند و همكاران (1990)  يادآور شده اند در خانواده هايي با كودكان داراي علائم اختلال نافرماني و اختلال سلوك، رفتار انحرافي پيامد مثبت و رفتار جامعه پسند تنبيه در پي دارد. پترسون(1979) اين فرضيه را مطرح كرده است كه اختلال در تعاملات اجتماعي اعضاي خانواده، احساس ناكامي، عصبانيت و درماندگي را القا مي كند (هربرت، 1384 ترجمه فيروز بخت). يكي ديگر از دلايلي كه مي توان در اين ديدگاه مطرح كرد اين است كه ممكن است در ساير افراد خانواده نافرماني وجود داشته باشد و كودك با مشاهده، اين رفتار را بياموزد(فرقاني رئيسي، 1376)

2-2-8 طبقه بندي دلايل ايجاد كننده اختلال نافرماني مقابله اي

     علاوه بر طبقه بندي براساس ديدگاه هاي مختلف، مي توان دلايل ايجاد كننده اختلال نافرماني را به گونه اي ديگر نيز مطرح نمود.

     باركلي(1997 به نقل از باري، 2001) لايل ايجاد كننده اختلال نافرماني را به 4 دسته تقسيم كرده است: خلق و خوي كودك، خلق و خوي والدين، عوامل فشارزا در زندگي، نحوه مديريت رفتار.

2-2-8-1 خلق و خوي كودك

بررسي تاثير آموزش كنترل پرخاشگري والدين بر كاهش علائم نافرماني در كودكان مبتلا به نافرماني مقابله اي

     هر كودك صفات و ويژگي هاي خاصي را از والدين خود به ارث مي برد كه به اين صفات و حالات خلق و خو گفته مي شود. برخي از پژوهشگران تعدادي از ويژگي هاي رواني و رفتاري مانند هوش، ويژگي هاي ذاتي و آسيب پذيري را ارثي دانسته اند. واژه خلق و خو به يك تمايل زيستي كه رفتارهاي خاصي را ايجاد مي كند گفته مي شود. در همان اوايل زندگي سه خصلت ذاتي در كودك ظاهر مي شود كه اين سه خصلت با پيشرفت مشكلات رفتاري ارتباط دارد. اين سه خصلت عبارت است از تهييج پذيري، ميزان فعال بودن و مردم آميزي(باري، 2001). سه حالت خلق و خو در نوزادي اشكار است: الف: كودكان آسان: كودكاني كه آرام و شاد هستند، عادات غذايي و خواب منظم دارند و به راحتي آشفته نمي شوند. ب- كودكان منفعل: كه در ابتدا ارتباط برقرار نمي كنند و به تدريج واكنش مثبت نشان مي دهند ج- كودكان مشكل: حدود 10 درصد كودكان را تشكيل مي دهند. اين كودكان زياد گريه مي كنند، اغلب اختلالاتي در خواب و تغذيه دارند، نسبت به افراد غريبه ترسو هستند و به راحتي آشفته و مضطرب مي شوند. همين امر باعث مي شود والدين به سختي بتوانند با آنها كنار بيايند. اين كودكان به دليل ويژگي هاي خلقي بيش از ساير كودكان باعث بروز مشكلات تربيتي شده و در نتيجه مشكلات رفتاري و ناسازگاري بيشتري را ايجاد مي كنند(ميكس، 2004). بعضي از ويژگي هاي كودكان باعث مي شود كه مراقب بدون دريافت آموزش و يا حمايت، به سختي بتواند با كودك تعامل مناسب برقرار كند. بعضي نوزادان و يا كودكان به كرات حالات آشفته، خلق منفي همراه گريه، سرو صدا، اصرار بر جلب توجه، ايجاد صداهاي نامطلوب را نشان مي دهند(گيمپل وهالند، 2003). كريستوفر و مورتوت(2001) دريافته اند كه كودكاني كه به تولد خلق و خو مشكل دارند، به احتمال بسيار به اختلال نافرماني در سنين پايين مبتلا خواهند شد. براي اينكه والد بتواند به خوبي با كودك تعامل برقرار كند بايد او را به صورت يكسان منحصر به فرد با تمام نقاط ضعف و قدرت بپذيرد و به او احترام بگذارد. والديني كه خود را با خلق و خوي كودك تطبيق مي دهند، بهتر مي توانند با كودك تعامل يابند(واتسون[1]، 2003).

2-2-8-2 خلق و خوي والدين

     مي توان خلق و خوي والدين را به دو دسته تقسيم كرد: الف- بينش والدين نسبت به كودك ب- روش فرزندپروري

     الف: در مورد بينش والدين نسبت به كودك يك مطالعه تاريخي توسط اسكالز[2](1999) صورت گرفته است. در اين مطالعه مطرح شده است كه در قرن شانزدهم به كودك به عنوان يك فرد مضر و لجوج كه عامل اصلي تباهي بشر است نگاه مي شد و به همين علت روش هاي فرزندپروري استبدادي بود. در طول قرن هفدهم يك تصور جديد نسبت به كودك به كودك به عمل آمد. جان لاك كودك را به عنوان يك لوح سفيد تصور كرده است به اين معني كه كودك يك فرد خنثي است و مي تواند توسط تجارب متفاوت شكل بگيرد و رشد كند. جان لاك معتقد بود كه والدين مي توانند كودكانشان را با استفاده از اصول رفتاري مانند تكرار، تقليد، پاداش و تنبيه رشد دهند. او بر استفاده از پاداش بيشتر از استفاده از تنبيه تاكيد داشت. در طول قرن هجدهم نظريه روسو مطرح شد. روسو با اين مطلب كه كودك لوح سفيدي است كه محيط آن را شكل مي دهد مخالف بود. روسو كودكان را وحشيان نجيب نامبرده است كه طبيعتاً داراي اخلاق هستند. روسو براي كودكان مانند ساير افراد حقوقي را مطرح كرده است و معتقد است كودكان به طور ذاتي داراي حس اخلاقي هستند كه توسط بزرگترها منع مي شوند.پس از روسو، واتسون رفتارگراي قرن بيستم نظرياتي را مطرح كرده است. واتسون به والدين پيشنهاد مي كند كه با استفاده از تقويت، احتمال وقوع رفتارهاي اجتماعي را  در كودك خود افزايش دهند. نهضت درك كودك به عنوان يك انسان واقعي بعد از سال 1950 برحق بودن اقتدار والدين را مورد بحث قرار داده است. اين نهضت معتقد است كه والدين با منع كردن كودك مانع به فعليت درامدن استعدادهاي ذاتي كودك و در نتيجه ايجاد نوروز در كودك مي شود.

ب: روش فرزند پروري: در بين فاكتورهاي موثر در ايجاد و رشد اختلال نافرماني و رفتارهاي غير اجتماعي در كودك، روش تربيت والدين بيشترين پژوهش را داشته است رفتار والدين مي تواند يك عامل پيش گويي كننده اختلالات رفتاري در كودك باشد. فاكتورهاي خانوادگي مانند نظارت ضعيف و انضباط سخت در بروز اختلال نافرماني موثر است. لوبز[3](1998) گزارش كرده است كه از تولد تا سن 3-4 سالگي يك دوره بحراني در گسترش مشكلات رفتاري اجتماعي است (باري، 2001). سه حالت يا روش فرزند پروري براي والدين مطرح شده است.

الف- حالت مستبد: والديني كه هميشه قوانين سفت و سخت دارند. كودكان در هيچ تصميمي شركت داده نمي شوند و هميشه در حال اجراي دستورات هستند، تصميم گيرنده نهايي والدين هستند. بعضي كودكان كه در خانواده هاي مستبد بزرگ مي شوند ممكن است سطوح بالايي از تجاوز يا نشانه هاي ديگري از خروج از كنترل را نشان دهند (استر نبرگ و همكاران، 1994 به نقل از اسكالز، 1999)

[1]- Watson

[2]- Scales

[3]- Lobez


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۷:۲۸  توسط مدير  نظرات (0)

 

در سال‌هاي گذشته ايروان به يكي از قطب‌هاي گردشگري در جهان تبديل شده است و از اين جهت براي رفاه حال گردشگران مراكز خريد  مختلفي ايجاد شده است. برترين برندهاي دنيا در زمينه‌هاي مختلف اعم از لباس و يا رستوران در ايروان شعبه دارند و گردشگران مي‌توانند در كنار خريد سوغاتي ارمنستان لحظات شادي را داشته باشند. در اين مقاله برترين مراكز خريد ايروان را معرفي مي‌كنيم كه در سفر به اين كشور نبايد آن‌ها را از دست بدهيد.

 • دالما مال ايروان

برترين مراكز خريد ايروان

برترين مراكز خريد ايروان

دالما مال يكي از مراكز خريد مجلل در ايروان است كه از دو مجموعه‌ي تفريحي و خريد تشكيل شده است. اين مركز خريد شيك در مركز شهر ايروان قرار گرفته است و براي علاقه‌مندان به خريد، بازديد از اين مجموعه خالي از لطف نيست. اگر در تور ايروان به‌دنبال برندهاي مطرح و نام‌آشنا هستيد، توصيه مي‌شود دالما مال را از دست ندهيد كه علاوه بر فروشگاه‌هاي جذاب، مراكز تفريحي و رستوران‌هاي مختلفي در آن وجود دارد كه امكانات خوبي را در اختيار گردشگران قرار مي‌دهد. در دالما مال چندين فضاي جذاب و تفريحي براي كودكان شما پيدا مي‌شود و در مواقع مختلفي از سال تخفيف‌هاي جذابي بروي اجناس درج مي‌شود و مي‌توانيد در مقايسه با ايران محصولات را با قيمت كم‌تري خريداري كنيد.

 • ايروان مال

برترين مراكز خريد ايروان

برترين مراكز خريد ايروان

مركز خريد ايروان مال در سال ۲۰۱۴ تاسيس شده است و خدمات خوبي را براي مردم محلي و توريست‌هايي كه به اين منطقه سفر كرده‌اند فراهم مي‌كند. طراحي اين مجموعه در نوع خود بي‌نظير است و افراد مشهور جهان در حوزه‌ي مد و فشن از جمله فرانچستو دسي از ان بازديد كرده‌اند. ايروان مال براي افرادي كه علاقه‌مند به البسه هستند يك گزينه‌ي ايده‌آل مي‌باشد و برندهاي مطرحي چون Armani Jeans، Giorgio، Ballin و Valentino Orlandi در آن شعبه دارند كه در فصول مختلف سال كلشني از لباس‌هاي زيبا را به‌فروش مي‌گذارند. جالب است بدانيد در علاوه بر ايروان شما مي‌توانيد در بسياري از نقاط دنيا همانند تور باكو از اين برندها بازديد كنيد.

 • ورسيناج

برترين مراكز خريد ايروان

برترين مراكز خريد ايروان

ورسيناج در خيابان خانجاني يكي از خيابان‌هاي مشهور ايروان واقع شده است و فروشگاه‌هاي مختلفي همانند طلا‌فروشي، صنايع ‌دستي و فرش‌فروشي انواع محصولات مختلف را به‌فروش مي‌رسانند كه براي خريد سوغاتي ارمنستان نبايد خريد از اين مجموعه را از دست بدهيد.

 • مترونوم

برترين مراكز خريد ايروان

برترين مراكز خريد ايروان

بدن شك يكي از مطرح‌ترين مراكز خريد ايروان، مترونوم است كه بهترين مكان براي تفريح و گذراندن اوقات مي‌باشد. اين مركز خريد در خيابان مترونوم واقع شده است و در آن بوتيك‌هاي مجلل و شيك در كنار كافه، رستوران و همچنين مركز نگه‌داري كودكان قرار گرفته است. اين مجموعه داراي پاركينگ اختصاصي است و افرادي كه از مترونوم بازديد مي‌كنند دغدغه‌ي جاي پارك ندارند. همچنين فست‌فود معروف مك‌دونالد نيز در اين مجموعه شعبه دارد.

 • تشير استريت

در تشير استريت ۷۰ مغازه‌ي مختلف قرار گرفته است كه خدمات باكيفيتي را به گردشگران ارائه مي‎‌دهد. تشير استريت داراي ۶ ورودي مي‌باشد كه همگي آن‌ها در خيابان نورث واقع گرديده است و افراد مي‌توانند به‌وسيله‌ي پله‌برقي و آسانسور وارد آن شوند. مغازه‌هاي چون البسه، عطر، كالاهاي الكتريكي و كافي‌شاپ در كنار يكديگري هستند و لحظات شادي را براي توريست‌ها ايجاد مي‌كنند.


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۴:۵۴  توسط مدير  نظرات (0)

مؤلفه­هاي هوش الهي در اسلام

در فرهنگ اصيل اسلامي به طور ضمني هوش الهي مورد توجه زيادي قرار گرفته. به طور مثال، جامي (1381) طبق متون مذهبي مؤلفه­هاي زير رو واسه هوش الهي برشمرده:

1ـ مشاهده وحدت در اون طرف زيادي ظاهري؛

2ـ تشخيص و دريافت پيام­هاي الهي از پديده­ها و اتفاقات؛

3ـ سؤال و دريافت جواب الهي در مورد منشأ و مبدأ هستي (مبدأ و معاد)؛

4ـ تشخيص قوام هستي و روابط بين فردي بر فضيلت عدالت انساني؛

5ـ تشخيص فضيلت فراروندگي از رنج و خطا و به كار گيري عفو و گذشت در روابط بين فردي؛

6ـ تشخيص الگوهاي الهي و تنظيم رفتار بر مبناي الگوي الهي؛

7ـ تشخيص كرامت و ارزش فردي و حفظ و رشد و شكوفايي اين كرامت؛

8ـ تشخيص مراحل رشد الهي و تنظيم عوامل داخلي و خارجي در جهت رشد بهينه اين مراحل الهي؛

9ـ تشخيص معني زندگي، مرگ و حوادث مربوط به زندگي، نشور، مرگ و برزخ، بهشت و دوزخ رواني؛

10ـ درك حضور خداوندي در زندگي معمولي؛

11ـ درك زيبايي­هاي هنري و طبيعي و ايجاد حس تشكر؛

12ـ داشتن ذوق عشق و عرفان كه در اون عشق به وصال منشأ دانشه نه استدلال و قياس؛

13ـ داشتن هوش شاعرانه كه معني پنهاندر يه قطعه شعري رو بفهمه؛

14ـ هوش الهي باعث فهم بطون آيات قرآني مي­شه و موجب مي­شه افراد كلام انبيا رو راحت­تر و با عمق بيشتر درك كنه؛

15ـ هوش الهي در فهم داستان­هاي متون مقدس و برداشت معني ظاهري اين داستان­ها كمك زيادي مي­كنه؛

16ـ هوش الهي كه در قرآن در مورد صاحبان اون صفت اولوالالباب به كار رفته، باعث مي­شه آدما به جوهره حقيقت پي ببرن و از پرده­هاي اوهام عبور كنه (كوچيكي،1391).

هر چند عرفاي اسلامي هم اين مؤلفه­ها رو ذكر كرده­ان، ولي از اونجا كه اين مؤلفه­ها به آدم بينش مي­بدن و باعث افزايش موافقت اون با هستي مي­شن، مي­توان اونا رو جزء مؤلفه­هاي الهي محسوب كرد. عوامل مؤثر در هوش الهي كه در متون اسلامي تقوا و پرهيزگاري محسوب شده، به همراه تمرينات روزمره مثل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه­داري، عبادات، خوندن قرآن و تدبر رو راست در آيات اون مي­تونن نقش اساسي در تقويت هوش الهي داشته باشن. غور و جستجو در مورد هوش الهي باعث مطرح شدن عوامل زير شده:

درك حضور عالي در زندگي، درك پيام­هاي حضور عالي كه هدايت­گر هر انساني از داخل و بيرونه، حس تعجب و اعجاب در برابر امر قدسي، حس خشيت و فروتني در مقابل عظمت وجود عالي، توان گوش دادن به نداي ربوبي، حفظ آرامش موقع پريشوني و اختلاف و اختلاف، تعهد، فداكاري، ايمون، درك با فكر معني عمقي كلام خداوندي، موافقت و درك فرمون و دستورات الوهي و درك شناختي و عاطفي اين دستورات، درك وحدت در عين زيادي، درك عشق در عين مشكل در روابط، درك عدالت در عين عمل، درك معنا در رنجها، سختي­ها و سختي­ها و توانايي عمل كردن به­صورت جداگونه. بعضي از توانايي­ها و كيفيت­ها مثل خردمندي، خلاقيت و دلسوزي با آگاهي الهي رشديافته به وجود اومده توسط مذهب همراهه. همينطوري حقايق قديمي (مثلاً قانون طلايي سقراط كه بيان مي­داره خودتو بشناس يا عبارت بقراط كه مي­گويد «آزار مرسان»)، بعضي از ويژگي­هاي اصلي آدمايي رو كه از نظر الهي باهوش هستن، نشون مي­بده. بودا، مسيح، محمد(ص) و مادر ترزا مثل افراد بنامي مي­باشن كه داراي اينجور مهارت­ها و كيفياتي هستن و هوش الهي بالايي دارن (مك هاوك، 2002؛ به نقل از سعيدي،1391).

آرامش

رشد هوش الهي

به نظر مي­رسد اگه تعاريف هوش الهي، روش­هاي جور واجور دونستن رو در برنگيرند، ناقص هستن. در بررسي گذشته رابرت فورمن، آدمايي كه داراي سنين مختلفي بودن، معنويت رو مفهومي تجربه­اي[1] مي­دونستن تا فراعقلي[2]. تمرين­هاي تأملي مثل مراقبه، به خاطر اين كه وابسته به آشنايي با سه روش جدا دانستنه، واسه پالايش هوش الهي مناسب به نظر مي­رسد. سه روش دونستن عبارتند از: حسي[3]، عقلي[4] و تأملي.[5] به نظر مي­رسد اين سه روش دونستن، بخش جدايي­ناپذيري از هوش الهي هستن كه بعضي از افراد نشون مي­بدن (وگان، 2003).

آگاهي هشيارانه و موافقت با وقايع و تجارب زندگي و پرورش خود باخبر شدن مثل عوامل اصلي رشد هوش الهي تلقي مي­شن. علاوه بر اين، بعضي از راه ­ها، راهبردها و تمرين­ها واسه رشد اون به درد بخور تلقي مي­شن؛ مثلاً وگان عقيده داره هوش الهي از راه افزايش وسعت نظر و گشودگي و داشتن نقطه نظرهاي جور واجور، حساسيت زياد نسبت به تجارب و واقعياتي مثل حالت تعالي[6] (ماورايي) و موضوع­هاي الهي، فهم عميق­تر نمادها و بازنمايي افسانه­ها و قديميالگوهاي ناهشيار كشف نشده افزايش مي­يابد (نازل، 2004).

هوش الهي رو مي­توان با تمرين­هاي جور واجور توجه، تغيير هيجانات، و تقويت كردن رفتاراي اخلاقي بالا برد. اين تمرين­ها منحصراً واسه يه دين خاص يا آموزش الهي خاص نيستن. هرچند هوش الهي با رشد شناختي، هيجاني يا اخلاقي ربط داره، ولي نمي­توان اون رو با هيچ كدوم از اونا برابر دونست.از اونجا كه هر كدوم از نوعاي جورواجور هوش به اندازه متفاوتي رشد مي­كنن، ممكنه تو يه فرد يكي از اونا رشد زيادي كنه، ولي شكل هاي جور واجور ديگه رشد چنداني نكرده باشن. وقتي كه موضوعات هيجاني يا اخلاقي حل نشده باقي مي­مثل، از رشد الهي جــلوگيري مي­كنن. بلوغ الهي به عنوان يــكي از جلوه­هاي هوش الهي، شامل درجه­اي از بلوغ هيجاني و بلوغ اخلاقي[7] (روحيه اخلاقي) و رفتار اخلاقي[8] مي­شه و خردمندي و دلسوزي واسه بقيه رو جدا از جنس، قوميت، سن يا نژاد در بر مي­گيرد. مي­توان گفت بلوغ الهي ديد عميق و گسترده­ايه كه با آگاهي همراهه و شامل رابطه زندگي داخلي ذهن با زندگي خارجي مي­شه (وگان، 2002).

زهر و مارشال فكر مي كنند هوش الهي از راه جستجوي معني اصلي موقعيت­ها، مطرح كردن «به چه دليل» واسه مسائل و تلاش واسه ايجاد رابطه بين رويدادها رشد
مي­كنه. هم اينكه يادگيري و بازشناسي و گوش دادن به پيام­هاي شهودي راهنمايي كننده يا صداي داخلي، متفكر بودن، بالا بردن خودآگاهي، آموختن از اشتباهات و راستي داشتن با خود باعث افزايش هوش الهي مي­شه (نوبل، 2001 ،  به نقل از نازل، 2004).

خودآگاهي واسه افزايش بلوغ الهي لازمه. وقتي كه توجه مستقيماً متوجه درونه، فرد ممكنه تلاش كنه تا به احساسهاي ذهني و تفكرات خود توجه كنه. در اول، فرد ممكنه به طور كاملً درگير موضوعات شخصي شه و نتونه ذهنش رو حتي واسه يه لحظه خالي كنه. جذبه مسائل شخصي مي­تونه در صورت تلاش فرد واسه دقيق شدن و فوكوس كردن بر اونا يا پرورش آگاهي بدون انتخاب، منحرف­كننده باشه. باخبر شدن از امكان تغيير جهت ارادي توجه، مي­تونه آغازي بر مراحل كنارگذاشتن عادات فكري قبلي و الگوهاي رفتاري باشه. روان پزشكان هم آموزش مي­بينن تا سرگذشت بقيه رو با توجه كامل و نبود دخالت خود تماشاگر باشن. روشنه وقتي كه با ذهن آروم به ديگري توجه مي­كنيم، در تابش هوش الهي، زخم­هاي قديمي درمون مي­پيدا كنن و قلب­ها گشوده مي­شن. همراهي با بقيه با واسطه­گري خاموش هم مي­تونه اثرات درماني

[1]. experiential

[2]. transrational

[3]. sensory

[4]. rational

[5]. contemplative

[6]. Transcendent

[7]. Moral

[8]. Ethical


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۴۲:۲۰  توسط مدير  نظرات (0)

فوايد فيزيولوژيكي عسل طبيعي

اين تأثيرات را مي توان به دو دستۀ  الف) مدارك صرفاً تجربي،  ب) شواهد و مدارك علمي و تأييد شده، تقسيم كرد :

الف) مدارك تجربي

فوايد تغذيه اي عسل طبيعي

عسل طبيعي به جهت سهولت جذب بهتر و مقاومت در برابر كوفتگي، مخصوصاً در مورد فعاليت هاي فيزيكي، مقاومت قوي را ايجاد مي كند؛ همچنين كارايي بيشتر فكري را سبب مي گردد. بنابر اين هم افراد سالم هم افراد بيمار براي درمان هر نوع ضعف مخصوصاً در موارد هضم يا جذب غذا در بدن به آن نياز دارند. به علاوه باعث افزايش رشد نوزادان، تثبيت مقدار كلسيم استخوان، كمك به درمان كم خوني و بي اشتهايي مي شود.

فوايد عسل طبيعي براي دستگاه گوارش

عسل طبيعي هضم و جذب غذا را بهبود مي بخشد و براي مشكلات روده اي مزمن و عفوني مثل يبوست، زخم اثتي عشر يا دوازدهه و ناراحتي هاي كبد، مفيد است.

فوايد عسل طبيعي براي سيستم تنفسي

در شرايط آب و هوايي معتدل و سخت، عسل طبيعي درمان شناخته شدۀ خوبي براي سرماخوردگي و ناراحتي ها و عفونتهاي دهان و گلو و برونشيت مي باشد. به نظر ميرسد اين اثر به غير از خاصيت ضد باكتري بودن، مربوط به اثر آرام كنندگي و تسكين دهندگي فروكتوز موجود در آن باشد.

فوايد عسل طبيعي در درمان پوست و زخم

عسل به علت خاصيت مرطوب كنندگي و تقويتي در ساخت كرمهاو مواد آرايشي كاربرد دارد. همچنين از آن در ساخت مواد دارويي يا قرار دادن مستقيم آن بر روي زخم، براي درمان درد ها و زخم هاي باليني، زخم معده، زخم واريس و سوختگي ياد كرده اند. عسل طبيعي به مقاومت بدن در برابر عفونت و ترميم بافت كمك مي كند و موجب تسريع سرعت ترميم زخم مي گردد. اگر پس از سوختگي به موضع ماليده شود، سطح تاول را محدود ساخته و به ترميم پوست سرعت مي بخشد. در نوشته ها، شواهد تاريخي بسياري از درمان انسان با عسل و يا كاربرد دامپزشكي (درد و زخم هاي باز و زخمهاي پستان گاو) آن گزارش شده است. استفاده از نوعي كرم كه روزي سه بار از آن استفاده مي شود و از مقادير مساوي عسل، آرد گندم سياه و روغن زيتون تشكيل شده باشد، در درمان دردها و زخم هاي باز مثل زخم قانقاريا در اسبها بسيار موفق بوده است.

فوايد عسل طبيعي براي ناراحتي هاي چشم

براساس نظريات سنتي از اروپا، آسيا و آمريكاي مركزي عسل طبيعي، آب مرواريد چشم را مداوا مي كند يا كاهش مي دهد و در صورتي كه مستقيماً در چشم ريخته شود، آماس ملتحمه و ناراحتي هاي مختلف قرنيه چشم را درمان مي كند. اين گفته بيشتر در مورد عسل هاي مليپونيد و ترگونيد از آمريكاي مركزي و جنوبي و هند صدق مي كند.

عسل شامل مقدار كمي ويتامين هاي تيامين (B1)، ريبوفلامين(B2)، اسيد پانتوتنيك(B5)،نياسين(B3) و پيريدوكسين(B6) و اسيد اسكوربيك (C) است.

با وجود اينكه مقدار ويتامين C اكثر عسل هاي جهان كمتر از ۵ ميلي گرم در ۱۰۰ گرم عسل است، بعضي از عسل ها از جمله عسل نعناع داراي ويتامين C بالايي هستند (۲۸۰-۱۶۰ ميلي گرم در هر ۱۰۰ گرم) مقدار ويتامين C در بعضي از عسل هاي ايران بين ۲۴۰-۱۱۸ ميلي گرم در ۱۰۰ گرم عسل تعيين شده است.
اگرچه ويتامين هاي فوق الذكر در عسل به مقدار خيلي كم وجود دارند، اما از اهميت زيادي برخوردار مي باشند؛ زيرا آنها مخلوط با كربوهيدرات ها، املاح معدني و اسيدهاي آلي مي باشند. مقدار ويتامين هاي موجود در عسل بستگي به مقدار گرده گلي دارد كه توسط زنبوران عسل افزوده مي شوند. عسل تصفيه نشده و عسل باموم (شان) از نظر ويتامين غني است و تصفيه باعث كاهش ويتامين هاي عسل مي شود. دانشمندان ويتامين هاي موجود در عسل را مرهون دانه هاي گرده آن مي دانند.

شايان ذكر است كه منشا ساختماني عسل ارتباطي با دانه گرده ندارد و ممكن است بعضي مواقع گرده هاي ذخيره شده در كندو به مقدار جزئي با عسل مخلوط شوند.

  خريد عسل طبيعي : عسل طبيعي هزارگياه خالص و كاملا طبيعي مي باشد و تماما توسط زنبور جمع آوري شده است!! ما از محصول خود كاملا اطمينان داريم و حتي اعلام ميداريم كليه خريداران ميتوانند عسل هزار گياه را تست كرده چنانچه طعم، كيفيت و خالص بودن عسل مورد تاييد شما نبود، عسل خود را پس ميگيريم. كليه هزينه ها و مبالغ پرداختي شما  مسترد خواهد شد.

 

عسل ها متعلق  به روستاي كاسوا منطقه اي كوهستاني با آب و هواي مطبوع و تنوع گونه هاي مختلف گياهي و گياهان دارويي ميباشد.

عکس روستای کاسوا
گياهاني همچون بابونه ، آويشن ، ختمي ، گون ، سنجد ، شبدر و شكوفه درختان مختلف مي باشد.

آدرس تهران : نارمك ، رضوان شرقي پ ۲۶ ط ۱ تلفن :  ۰۹۱۹۶۰۷۱۱۴۷ مدير سايت : اميربهادر حاتمي

كليه قيمت ها به تومان مي باشد و تا پايان سال اعتبار دارد.

هزينه هاي مربوط به ماليات در مبالغ مطروح در نظر گرفته شده است و از اين بابت هزينه جدا از خريداران گرفته نميشود.

در صورتيكه پس از خريد و پيش از ارسال محصول از سفارش خود انصراف دهيد كليه مبالغ واريزي به حساب شما واريز خواهد شد.

در صورتيكه انصراف بعد از ارسال باشد بعد از عودت محصول به ما مبالغ واريزي پس از كسر هزينه هاي احتمالي ارسال و بسته بندي به مشتري باز گردانده خواهد شد.

اگر دليل مرجوع كردن محصول ايرادي و نقصي از طرف عسل طبيعي هزارگياه باشد بدون كسر مبالغ فوق كليه پرداختي هاي مشتري عودت داده خواهد شد.

براي اين منظور كافيست با مدير سايت تماس بگيريد.

جهت سفارش ميتوانيد با شماره ۰۹۱۹۶۰۷۱۱۴۷ (حاتمي) تماس بگيريد و عسل طبيعي و خالص هزارگياه را سفارش بدهيد

لينك تلگرام ما : https://telegram.me/hezargiah_com

لينك فيس بوك : http://facebook.com/hezargiah


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۳۹:۴۶  توسط مدير  نظرات (0)

اگر معلمان در مدارس با شور و شوق و علاقه كار كنند و نســبت به شغل و ســازمان متبوع خود دلبستگي و تعلق داشته باشند، نه‌ تنها سازمان در نيل به اهداف تعيين ‌شده خود موفق‌تر خواهد بود، بلكه جامعه نيز از نشــاط برخوردار خواهد شد و اين موضوع در مورد معلمان تربيت‌ بدني بيشتر نمود دارد. چون‌ كه كار اين افراد علاوه برسلامتي جسم، بر روح و روان نيز تأثير دارد و هرچه نشاط و انگيزه معلمان دركارشان بيشتر باشد، به تبع اين شور و نشاط به شاگردان منتقل شده و آن ها در كسب مهارت ها و علم آموزي موفق ترند.

اشتياق شغلي در واقع حالتي از ذهن است كه نسبتاً بادوام است و نشانگر سرمايه‌گذاري همزمان انرژي‌هاي افراد بر روي تجارب و يا عملكرد كاريشان است (كريستين وهمكاران[1]،2011).

كان[2] (1990) بيان كرد كه اشتياق هم منجر به بازده هاي فردي مي شود. (يعني كيفيت كارافراد و تجربيات انجام آن كار براي همان افراد) و هم بازده هاي سازماني (يعني رشد و بهره وري سازماني). دلايل چندي وجود دارد كه انتظارداشته باشيم اشتياق به بازده هاي كاري مرتبط باشند. تجربه اشتياق به عنوان تجربه و حالت ذهني و ارضاگركاري توصيف شده است. اين تجارب مثبت احتمالا منجر به بازده هاي كاري مثبت مي شوند. همان طور كه توسط شوفلي و باكر[3] (2011) مطرح شده است كاركنان داراي اشتياق شغلي بالا وابستگي بيشتري به سازمان داشته و تمايل كمتري به ترك آن دارند اشــتياق شغلي كاركنان مشتمل بر سه جنبه شناختي، عاطفي و رفتاري مي‌باشد. جنبه شــناختي اشتياق شغلي مربوط به باورهاي كاركنان درباره ســازمان، رهبران و شــرايط كار مي‌باشد. جنبه عاطفي اشتياق شغلي مربوط به چگونگي احساس كاركنان و نحوه نگرش آن‌ها نســبت به سازمان، رهبران و شرايط كار مي‌باشد. نهايتاً جنبه رفتاري اشتياق شغلي كاركنان، عاملي است كه براي سازمان ايجــاد ارزش افزوده نمــوده و در برگيرنده تلاش هــاي آگاهانه و داوطلبانه ي كاركنان براي افزايش سطح اشتياق شغلي خود مي باشد كه منجر به انجام وظايف با حذف وقت و علاقه مي گردد و شامل جذب، نيرومندي و وقف خود مي باشد (فيليپس[4]، 2009). از جمله عواملي كه مي تواند بر اشتياق تأثير بگذارد بحث رهبري آن سازمان است. زماني كه رهبران فرصت هاي مداوم براي گفتگو و مباحثه را در سازمان گسترش دهند، اين امر منجر به ايجاد اعتماد، بهبود درك كاركنان از كليت سازمان و افزايش اشتياق آن‌ها مي‌شود. تحقيقات نشان مي دهد اعتماد مديران و نيز اعتماد افراد به ميل دروني شان به شغل مي تواند ابزاري براي افزايش اشتياق شغلي كاركنان در كارشان باشد. مديران موظف به شناســايي مؤلفه هاي كليدي اشتياق شــغلي كاركنان و طراحي روش هايي جهت ارزيابي پيشرفت كاركنان در اين زمينه مي باشند. آنان بايد منابع مالي و غيرمالي مورد نياز براي اجراي برنامه هاي اشــتياق شغلي كاركنان را فراهم نمايند و اين چنين حمايت خود را در پياده ســازي اســتراتژي اشتياق شغلي كاركنان تكميل نمايند (كوهل و همكاران[5]،2009). اكثر محرك­هايي كه منجر به اشــتياق شــغلي مي شوند ماهيت غيرمالي دارند؛  بنابراين هر ســازماني كــه از رهبري متعهد برخوردار است مي تواند به سطح مطلوب اشتياق با صرف هزينه هاي كم دست پيدا كند. توجه ويژه اي بايد به اين امر شود كه سازمان ها پاداش ها را غيرمالي انتخاب كنند، مخصوصا به طوري ‏كه احساس قدرداني افراد و حس تقدير از آن ها را تقويت كنند و همچنين آن ها را ترغيب نمايند تا بيشتر خود را به شغل متعهد نمايند (هولكو و همكاران[6]، 2012). اين به آن  معني نيست كه مديران بايد جنبه هاي مالي كاركنان را ناديده بگيرند. در واقع عملكرد بايد با پاداش در ارتباط باشد (نقل از مقيمي مفرد، 1393).

يكي از تئوري‌هاي جديد رهبري كه تمركزش بر خدمت‌رساني است رهبري اصيل است. رهبران اصيل كساني هستند كه با برخورداري از ويژگي‌هاي اصيل انساني منشأ اثرگذاري بر ديگران مي‌شوند. هرچند اگر خودآگاهانه براي تقويت اثر خود بر ديگران تلاش مضاعف كنند، ممكن است تحولاتي در محيط پيراموني خود ايجاد كنند. ديگران به آن‌ها اعتماد مي‌كنند و نگراني‌ها و ابهامات خود را با حضور آن‌ها به آرامش و اطمينان تبديل مي‌كنند و شامل خودآگاهي، اخلاق‌مداري، پردازش متوازن، شفافيت رابطه‌اي است (ميرمحمدي، رحيميان، جلالي خان آبادي، 1391).

رهبراصيل آگاهي عميقي نسبت به طرزتفكر و رفتار خود دارد و از ارزش­ها ديدگاه­هاي اخلاقي، دانش و نقاط قوت خود و ديگران آگاه است؛ از بافتي كه در آن فعاليت مي­كنند آگاه است؛ و اعتماد به نفس دارد، اميدوار، خوش بين و انعطاف پذيراست و خصوصيات اخلاقي بسيار خوبي دارد. (آووليو، لوتانزو و الومبوآ[7]،2010).

مرورتحقيقات انجام شده نشان مي­دهد رهبري اصيل به طورتجربي به عنوان يك الگوي رفتاري مناسب جهت بهبود اشتياق شغلي كاركنان معرفي مي گردد (كاهه، 1391).  و همچنين رهبري اصيل از طريق اعتماد بين فردي ميزان دلبستگي شغلي كاركنان را تحت تأثيرقرار مي دهد (ميرمحمدي، رحيميان، جلالي خان آبادي، 1391). و پژوهشي كه توسط نقي زاده باقي، زاهد بابلان، آخربين (1392) صورت گرفته بيانگراين است كه سبك رهبري اصيل و يادگيري سازماني مي تواند اشتياق شغلي را پيش بيني نمايد.

همان گونه كه بيان شد تحقيقاتي در مورد تبيين روابط رهبري اصيل و  اشتياق شغلي در گذشته صورت گرفته، اما نقش غيرمستقيم رهبري اصيل در پيش بيني اشتياق شغلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين به منظور تبيين دقيق تر رابطه مؤلفه هاي رهبري اصيل و اشتياق شغلي معلمان بررسي نقش برخي متغيرهاي انگيزشي و روانشناختي حائز اهميت است. به صورت نظري قابل توجيه است كه رهبري از طريق ايجاد فضاي رواني مناسب در سازمان منجر به اشتياق شغلي در معلمان مي شود. بنابراين يكي از اين متغيرها سرمايه روانشناختي  است.

در تبيين بررسي نقش واسطه اي سرمايه روانشناختي گوتيرز (2014)، يان ليو (2012) بيان مي دارند كه حفظ نقش واسطه اي سرمايه روانشناختي  بهترين راهكار است و بهتر است اين نقش با استفاده از ابعاد چهار وجهي سرمايه هاي روا نشناختي آزموده شود.. ويفالد[8] (2008) نيز با استفاده از رگرسيون سلسله مراتبي بيان مي دارد كه يك ارتباط قوي بين اشتياق شغلي و رهبري و ساختار روانشناختي وجود دارد.

سرمايه روانشناختي يك وضعيت توسعه‌اي مثبت روانشناختي با مشخصه‌هاي متعهد شدن و انجام تلاش لازم براي موفقيت در كارها وظايف چالش ‌برانگيز، داشتن استناد مثبت درباره موفقيت‌هاي حال و آينده، پايداري در راه هدف و در صورت لزوم تغيير مسير رسيدن به هدف براي دستيابي به موفقيت و پايداري هنگام مواجه با سختي‌ها و مشكلات براي دست‌يابي به موفقيت است (كوگينز[9]،2012).

و همچنين سرمايه روانشناختي مجموعه­اي از صفات و توانمندي­هاي مثبت افراد و سازمان­ها است،  كه مي تواند مانند يك منبع قوي در رشد و ارتقاء فرد و سازمان نقش داشته باشد. اميدواري، خوش­بيني، خودكارآمدي و استقامت (تاب­آوري يا انعطاف­پذيري) مؤلفه­هاي سرمايه روانشناختي هستند.

مرور تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهند كه همبستگي مثبت و معناداري بين دو متغير رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي وجود دارد و رهبري اصيل قابليت هاي سرمايه هاي روانشناختي را تحت تأثيرقرار مي دهد (ميرمحمدي، رحيميان، 1393). و همچنين شلاير[10] (2014)، كوگينز، رندي پون[11] (2012) و رينولدز[12] (2010) با استفاده از رگرسيون چند متغيره نشان دادند كه بين رهبري اصيل و سرمايه هاي روان شناختي رابطه معناداري وجود دارد.

در تبيين ارتباط بين رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي همان طور كه بيان شد، رهبري با ايجاد فضاي سالم رواني مي تواند انگيزه و اشتياق را در معلمان افزايش دهد. پس بين رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد (ميرمحمدي، رحيميان، ونيك پي، 1393)، شلاير(2014)،كوگينز، رندي پون (2012)، كارول عبدالله[13] (2009) از يك سو و از سوي ديگر سرمايه­هاي روانشناختي و اشتياق شغلي با هم رابطه دارند، به طوري كه از اشتياق شغلي به عنوان يكي از مفاهيم روانشناسي مثبت گـرا در حيطه شغل نام برده مي شود و در واقع به عنـوان برجسته ترين مفهوم مثبت سازماني، مطرح است. تحقيقات نشان مي دهند كه بين مؤلفه هاي سرمايه هاي روانشناختي و اشتياق شغلي رابطه معنا داري وجود دارد (مقيمي مفرد، 1393؛ نجاري و همكاران، هاشمي شيخ شباني و همكاران، شهبازي، ديانتي نسب، علي پور و همكاران، 1392؛ هربرت، لوك[14]،2011؛  هاستينگ[15]،2010؛ آوي و همكاران، 2006). با توجه به موارد فوق، مسأله ما بررسي نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان رهبري اصيل و اشتياق شغلي معلمان تربيت بدني مي باشد.

براي اين منظور مدلي را كه از پيشينه نظري و پژوهش‌هاي قبلي مشتق مي‌شود به عنوان مدل درون‌داد (شكل1-1) انتخاب و  با استفاده از روش تحليل مسير[16] مورد بررسي قرار مي گيرد. ضمنا علاوه برآزمون مدل در ميان جامعه آماري اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل هريك از متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرد.

[1]. Keristin

[2]. Kahn

[3]. Schaufeli, &Bakker

[4]. Philips

[5]. Kuhel

[6]. Hulku

[7] . Avolio  & Lutthans & Walumbowa

[8] . Wefald

[9] . Coggins

[10] . Schlaerth

[11] . Ranry poon

[12] . Reynols

[13] . Carrol abdullah

[14] . Luke

[15] . Hasting

[16] . Path analysis

شكل 1-1- نمودار مسير مدل درونداد پژوهش

شكل 1-1- نمودار مسير مدل درونداد پژوهش

متن كامل :

پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۳۷:۱۳  توسط مدير  نظرات (0)

پزشكي يا طب كودكان در ابتدا چيزي وراي طب افراد بالغ نبوده و همواره موضوعي پاياپاي بوده و هست اگرچه در نوع درمان و نحوه­ي برخورد و نگهداري تفاوت هايي وجود دارد اما از لحاظ پيشينه اين دو مقوله در كنار يكديگر بوده اند و هر جامعه اي نيازمند حفظ آينده و سرمايه هاي خود كه همان كودكان هستند، مي باشد. طب اطفال نيازمند نگرشي خاص بوده و نمي توان با كودكان همان گونه كه با افراد بالغ رفتار مي شود، رفتار نمود. موقعيت رشد و تأثيرپذيري بالاي كودكان شرايطي را ايجاد مي كند كه باتوجه به آن بايد نگاه و روش و فضايي مخصوص به آنها در نظر گرفته شود.

تاريخچه طب اطفال بر مي گردد به قرن نهم و رازي پزشك معروف ايراني كه اولين كتاب را در زمينه بيماري هاي كودكان نوشته است و به همين دليل برخي از تاريخ نگاران علم پزشكي او را پدر طب اطفال خوانده اند. معلم وي علي ابن سهل ربان آل طبري بحث هايي در اين زمينه در كتاب خود فردوس الحكمه داشته است. اولين كار در رابطه با طب اطفال در دنياي غرب كتاب بچه هاي سيركا در سال 1530 ميلادي توسط توماس فاير است كه خود ملهم از كارهاي رازي و ابن سيناست.

طب اطفال به صورت مجزا از علم طب به طور واضح در قرن نوزدهم در لندن در بيمارستان كودكان در خيابان اورماند در سال 1852 شكل گرفته است.

اين بيمارستان از قديمي ترين بيمارستان هاي اطفال در دنياي انگليسي زبان هاست.

در همان سال ها پزشك مهاجر آلماني بنام آبراهام جاكوب در زمينه اطفال شروع به كار كرده كه وي را پدر طب اطفال امريكا مي دانند. (قرباني، 1390، ص 6)

2-3. تاريخچه مراكز درماني و درماني كودكان در ايران

سازمان هاي بهداشتي و درماني كشور ايران از گذشته تا به امروز را مي توان به اين ترتيب نام برد؛

 • مجلس حفظ الصحيه كه به منظور تأمين بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بوده، به دنبال كنفرانس صحي بين المللي منعقد شده در پاريس (1279 هـ. ش) در تهران در سال 1284 هـ. ش تشكيل شد.
 • اداره كل صحيه مملكتي؛ در سال 1300 هـ ش در يكي از كابينه هاي دوره قاجاريه وزارت كشور شامل چند اداره بود كه اين اداره كل از آنها بود.
 • اداره كل بهداري؛ در سال 1313 هـ . ش اداره صحيه مملكتي به اداره كل بهداري تغيير نام داد و به مرور تأسيساتي در شهرستان ها به وجود آمد.
 • وزارت بهداري؛ طبق ماده 3 از قانون اصلاح بودجه سال 1320 هـ . ش اداره كل بهداري به وزارت بهداري تغيير نام داد.
 • وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي در سال 1364 وزارت بهداري منحل و اين وزارت بجاي آن تشكيل شد.(قرباني، 1390)

اين روند تغيير نام و تغيير در گستره­ي فعاليت­ها در ايران جهت افزايش كارايي و مديريت مناسب با بهره­وري بالاتر بوده است.

مراكز درماني در ايران به گذشته هاي خيلي دور بر مي گردند بيمارستان هاي متعددي ايران و اطراف آن عموماً به همت ايرانيان بنا گرديده و ثمره آن به جهان پزشكي آن دوران رسيده است. بيمارستان جندي شاپور، بيمارستان ري، بيمارستان نيشابور، بيمارستان عضدي و بيمارستان معزالدوله ديلمي از جمله اين بيمارستان ها بودند، اما ساخت اولين بيمارستان به سبك غربي به دوره قاجاريه بر مي گردد.

ساخت بيمارستان مركز طبي كودكان در سال ۱۳۳۷ توسط مرحوم دكتر حسن اهري پيشنهاد شد. ايشان فكر ساخت اين مركز را ره آورد سفري دانست كه به همراه مرحوم دكتر محمد قريب بنيانگزار طب نوين اطفال ايران به شهر مونترال كانادا براي شركت در نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان داشتند. در اين سفر ايشان از بيمارستان هاي كودكان آن شهر و شهر تورنتو و چند مركز علمي ويژه كودكان در آمريكا بازديد داشتند. از آنجائيكه بسياري از آن مراكز توسط نيكوكاران با توان مالي متفاوت، حمايت مي شد ايشان در تحقق اين هدف بر روي كمك افراد و سازمانهاي نيكوكار برنامه ريزي كرده و به عنوان اولين گام، اندوخته خود را در فروردين سال ۱۳۴۰ براي اين منظور اهدا كرد. پس از آن با ارائه شواهد و آمار موجود در مورد مرگ و مير و شيوع بيماريهاي كودكان به نيكوكاران، نظر آنها را جهت ساخت اين مركز جلب نمود.

همكاري دكتر فرهاد و دكتر قريب در تحقق اين هدف نيز تأثير بسزائي داشت اما از آنجائيكه اين مبالغ نمي توانست پاسخگوي هزينه هاي ساخت و تجهيز اين بيمارستان باشد به ناچار از سازمان هاي ملي و دولتي استمداد طلبيدند و سرانجام موضوع ساخت اين مركز در برنامه سوم دولت قرار گرفت و مسئوليت اجراي اين طرح در دي ماه ۱۳۴۰ به خود دكتر اهري واگذار شد. ايشان در طراحي اين بيمارستان از نقشه بيمارستانهاي اطفال كانادا، آمريكا و سوئيس الگو گرفت و بالاخره در مهرماه سال ۱۳۴۲ عمليات ساختماني بيمارستان آغاز شد.

 

در ساخت و تجهيز بيمارستان علاوه بر كمك خيرين، سازمان برنامه وقت، دانشگاه تهران و جمعيت شير و خورشيد ايران مشاركت داشتند و خريد تجهيزات خارجي بيمارستان با واسطه صليب سرخ جهاني صورت گرفت و بدين ترتيب صرفه جويي قابل توجهي در صرف اعتبارات آن بعمل آمد. دكتر اهري همزمان با تصويب طرح ساخت اين مركز، جمعيتي را به نام جمعيت طرفداران مركز طبي كودكان تشكيل داد كه اولين جلسه اين جمعيت در آذرماه ۱۳۴۰ تشكيل و در سال ۱۳۴۴ به ثبت رسيد و داراي شخصيت حقوقي شد.

در  آبان ماه سال ۱۳۴۶ با جلب نظر مسئولين دانشگاه تهران و تصويب آئين نامه هاي مربوطه، اداره مركز به جمعيت طرفداران مركز طبي واگذار شد و جمعيت نيز مسئوليت آماده سازي و افتتاح مركز را برعهده گرفت. سه ماه پس از اين واقعه يعني در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۶ مصادف با عيد سعيد غدير دو واحد درمانگاهي فيزيوتراپي و دندانپزشكي مركز نيز افتتاح شد. بدنبال آن در ارديبهشت سال ۱۳۴۷درمانگاه بهداشت كودكان و در شهريور همان سال درمانگاه بيماري هاي كودكان و بخش يك بستري بيماران آماده گرديد. سرانجام در پانزدهم آبانماه سال ۱۳۴۷ ساير بخش هاي بيمارستان آماده و بيمارستان رسما" افتتاح شد.دانلود پايان نامه  مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز

در ابتدا بيمارستان با بخش هاي عفوني، كليه، خون، غدد، جراحي، اورژانس و درمانگاه هاي تخصصي شروع به كار كرد اما بتدريج با پيشرفت علم و تكميل كادر علمي بيمارستان بخش هايي همچون گوارش، ايمونولوژي و آلرژي، قلب، نوزادان، روماتولوژي، اعصاب ، جراحي اعصاب، ارولوژي، ارتوپدي وساير بخشهاي فوق تخصصي و پاراكلينيك به آن اضافه شد. در سال ۱۳۶۷ عمليات ساخت ساختمان شماره ۳ آغاز و در سال ۱۳۷۹ به اتمام رسيد.

پروژه عظيم ساخت ساختمان شماره ۲ بيمارستان كه امكان افزايش بخشها و تختهاي بستري را فراهم مي ساخت طي سالهاي متمادي توسط رؤساي مختلف بيمارستان من جمله دكتر رباني، دكتر ميلاني و دكتر موحدي و مديريت آقاي مخبر پيگيري مي شد كه سرانجام طي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۸۸ با همت دكتر رباني و با مديريت دكتر محمدپور و دكتر رضايي رسما افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

(chmc.tums.ac.ir ،1393)


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۳۴:۳۹  توسط مدير  نظرات (0)

بازاريابي سيار

طبق تعريف انجمن بازاريابي سيار، بازاريابي سيار عبارت است از : استفاده از رسانه هاي سيار بعنوان يك وسيله انتقال دهنده محتواي يكپارچه و پاسخ مستقيم در يك برنامه ارتباطات بازاريابي بين رسانه اي ( MMA , 2009).

انجمن تبليغات سيار، بازاريابي سيار را بعنوان ارسال پيام هاي تبليغاتي با وسايل سيار مانند تلفن همراه و وسايل همراه كمكي شخصي ديجيتال 2، از طريق شبكه هاي سيار تعريف كرده است. حوزه هاي محتمل براي بازاريابي سيار، ترفيع ، بازاريابي وقايع3 ، محتواي برند دار و ارتباط با مشتري مي باشد، كه عمدتا بر مبناي ويژگيهاي ارتباط بلا درنگ و روشهاي مختلف تعاملي مي باشد.( Zoller 2003. Cited in T.Parket et al). بازاريابي سيار استفاده از موبايل براي ارائه اطلاعات شخصي شده به مشتري بر اساس زمان و مكان وي ، در جهت ارتقا و ترفيع كالا، خدمات و ايده ها و در نتيجه سود بردن تمام ذينفعان ( Scharl et al, 2000). تبليغات سيارتوزيع پيامهاي تبليغاتي به دستگاههاي فرستنده و گيرنده جامعه هدف به شكل هاي موزيك، نوشته يا صدا به منظور دستيابي به اهداف تبليغاتي، همچنين جمع آوري بازخور مصرف كنندگان مي باشد ( Lee et al,2006). انجمن تبليغات سيار ، تبليغات سيار را ارسال پيام هاي تبليغاتي به ابزارهاي متحرك بعنوان مثال، تلفن همراه يا "وسايل كمكي شخصي ديجيتال" تعريف كرده است ( Tsang et al, 2007). در سال 2008 ، 4/6 بيليون دلار در تبليغات پيامكي در سراسر جهان صرف شد. پيش بيني مي شود كه مخارج تبليغات پيامكي در سراسر جهان، از عدد 14 ميليارد دلار تا سال 2016 بگذرد . ( E Marketing,2008 P 231 ). اين نشاندهنده يك رشد شديد در تبليغات پيامكي توسط شركتهاي مختلف در سراسر جهان است. بازاريابي سيار يك پديده نسبتا جديد در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران است. هم اكنون بيش از 68 ميليون اشتراك تلفن همراه در ايران وجود دارد. در مورد حجم ، تبليغات پيامكي در ايران و هزينه اي كه سالانه  صرف آن مي شود ،  اطلاعات دقيقي در دسترس نيست.

 

1 Mobile Marketing /Wireless Marketing

2 PDA ( Personal Digital Assitant)

3 Event Marketing

4 Mobile Advertising

 

 

بازاريابي  پيامكي ايجاد آگاهي از برند1، وفاداري مشتري 2 و به فروش رساندن را تسهيل مي كند Bragge et al.2005,)  (. بنابراين ، بازاريابان سيار نياز دارند كه متغيرهاي  مهمي را كه بر پاسخ  مشتريان به

كمپين هاي بازاريابي سيار موثر است را شناسائي و درك كنند Stewart & Pavlou 2002 ) (.

 

مشتريان مدرن ، برنامه هاي كاربردي  بازاريابي سيار را در سراسر  جهان  به سرعت پذيرفته اند .بنابراين ،

بازاريابان مي بايست بر جستجوي عواملي كه منجر  به  موافقت  مشتريان3  نسبت به  اين  استراتژي هاي

بازاريابي  سيار  مي شود ، تمركز كنند   .(Becker , 2005)با  اين وجود، يك كمبود تحقيقات  تجربي اي كه  اهميت عواملي مانند پاسخ مشتريان را كه تعيين كننده  اثربخشي بازاريابي پيامكي است، را بررسي كنند وجود دارد Drossos et al. 2007 ) .(

عوامل موثر در اثربخشي تبليغات پيامكي

دانلود متن كامل پايان نامه شناسايي و الويت بندي عوامل موثر در اثربخشي تبليغات پيامكي(sms)، بر مشتريان محصول گردشگري  ( مطالعه موردي : شهر همدان )


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۳۲:۰۶  توسط مدير  نظرات (0)

2-5 ) ويژگيها و مزاياي  e-CRM

فيليپ كاتلر صاحب نظر نامي بازار يابي، مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري را بخشي از مفهوم كسب و كار الكترونيكي مي داند كه استفاده از ابزار ها و سكوهاي الكترونيكي را براي هدايت امور شركت ها و سازمانها تشريح مي كند و موسسات را قادر مي سازد كه به مشتريان خود سريع تر و دقيق تر، در دامنه زماني و مكاني وسيع، و با هزينه كمتري، خدمات رساني كرده، بتوان كالاها و خدمات به مشتري را سفارشي سازي و اختصاصي سازي كرد ( Kotler, 2003 : 40) . (تأثير الكترونيك بر مديريت ارتباط با مشتري چيزي كمتر از يك انقلاب نيست؛ تجارت الكترونيكي و اينترنت دارند فرآيند مديريت روابط مشتريان را براي بيشتر شركتهاي متحول مي سازند). تمامي جنبه هاي مديريتي آن از دريافت اين كه مشتري چگونه خريدهاي خود را انتخاب مي كند تا فراهم آوردن خدمات متمايز و برجسته به مشتريان تأثير مي پذيرند اين فرصت كاربرد مشتري را حتي بهتر و عملي تر مي كند. محيطهاي الكترونيكي، با كانالهاي الكترونيكي، مزاياي كاري عرضه مي كنند كه نقاط ضعف قابليت هاي بسيار مؤثر مديريت روابط مشتري را پر مي كنند. اين مزايا شامل هزينه هاي ارتباطي هستند كه در مقايسه با هزينه هاي ارتباطي با استفاده از كانال هاي معمول بسيار ارزان مي باشند و همچنين كنترل بيشتر بر مشتريان و فراهم آمدن كانال هاي فروش بيشتر براي توليد درآمد مي باشند. به علاوه روابط يك به يك بهتري براي انجام امور بازار فراهم مي شود، زيرا ايستگاه هاي حامل دسترسي به اطلاعات شخصي بيشتري در مورد مشتريان خود دارند. گسترده بودن چتر اينترنت تقريباً در همه جا به شركت ها امكان مي دهد كه اطلاعات كاملي درباره مشتريان خود به دست آورند: مثلاً در مورد سابقه خريد، آمارهاي رواني، سود آوري سابقه خدمات و غيره شركت ها مي توانند از اين اطلاعات در نحوه رفتار و برخورد با مشتري خود استفاده كنند. اين امكان، شركتها را قادر مي سازد تا در نحوه رفتار خود با مشتريان مختلف تمايز قايل شوند و بدين ترتيب بين خود و ديگر رقباي خود در بازار فرق بگذارند. هرچه اطلاعات بهتر و دسترسي بيشتر آنها وجود داشته باشد، در اداره امور مي توان موفق تر عمل نمود ( Reinartz & Kumar, 2000 : 35) . چنين وضعيتي در مورد شركتهاي باي نت وركس[1] يك شركت پيشرو در بازاريابي شبكه در سرتا سر جهان پيش آمد. آنها سعي داشتند كه راه حل كاملي را بر اساس وب براي تبادل اطلاعات بيابند تا مشتريان و شركاي آنان بتوانند كارهاي خود را با شركت سريعتر، راحت تر و با سود دهي بيشتر انجام دهند، اين شركت ها مايل بودند كه اعتماد مشتريان خود را جلب كنند و بتوانند كانال هاي ترجيح داده شده، توسط مشتريان خود را متوجه شوند، و در كنار آنها با پياده سازي وسايل نقليه مقرون به صرفه براي تحويل اطلاعات و خدمات هزينه هاي عمليات و خدمات رساني خود را پايين بياورند. نتيجه كار ارتباط e-Net بود كه يك مركز آن لاين[2] خدمات رساني به حساب مي آمد كه عمليات بازاريابي، فروش و ديگر خدمات را 24 ساعت در روز و 365 روز در سال انجام مي داد. استفاده اي كه شركت تا كنون از اين شبكه انجام داده است شامل بيش از يك ميليون تماس در هر ماه از طرف مشتريان براي بررسي كاتالوگ شركت، هزينه هاي پايين تر فروش، محصولات برتر و فهم كامل تر از ذهنيت مشتريان بوده است. مديريت روابط مشتري الكترونيكي تنها درباره رد و بدل شدن سريعتر اطلاعات نيست، بلكه توانايي افزايش ارزش كانال هاي الكترونيكي به عنوان وسيله اي است جهت جذب، رسيدگي و حفظ مشتريان به يك شكل شخصي شده و متمايز از بقيه است. كانال هاي الكترونيكي اين امكان را فراهم مي سازند تا قابليت هاي مديريت روابط مشتري با هزينه پايين تر و با ريسك كمتر پياده سازي شوند (به عنوان مثال اصولاً حساب هزينه هاي الكترونيكي نصف حساب هزينه امور انجام شده بر روي كاغذ مي شود) براي پياده سازي قابليت هاي مؤثر مديريت روابط مشتري راه هاي متعددي براي وارد كردن كانال هاي الكترونيكي جا افتاده و يا در حال ظهور وجود دارند. دزيگاس وكيرسي، مزاياي مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري را به صورت جدول زير تشريح مي نمايند ( Dziugas & Krisi, 2004) .

جدول2-3  مزاياي مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري

ب: فوايد نا ملموسافزايش رضايت مشتريايجاد تبليغات دهان به دهانبهبود ارائه خدمات به مشتريهم راستا كردن فرايند كسب و كار الكترونيكيافزايش اثر بخشي و بخش بندي مشتريدقيق تر سازي هدف بندي و تعيين مشتريان هدفدرك بهتر نياز منديها و الزامات مشتري

الف: فوايد ملموس
افزايش درآمد و سود آوري
اجراي سريع تر
كاهش هزينه هاي داخلي
بهره وري بالاتر نيروي انساني
كاهش هزينه هاي بازار يابي
بالا بردن نرخ جذب مشتري
حفاظت از سرمايه گذاري در بازار يابي به همراه بازده حداكثر

صرفه جويي در هزينه[3]

يكي از مزاياي  e-CRMكاهش هزينه تبادلات شركت با مشتري است ( Romano, 2002 :59) . صرف جويي در هزينه اغلب اولين هدفي است كه در سيستم مديريت با مشتري الكترونيكي به دست مي آيد. ايده اين است كه فناوري، رسيدن به مشتري ها را، براي فروش و براي ارائه خدمات به آن ها آسان تر كند. ذخيره داده ها و استخراج و بازاريابي آنها با استفاده از ابزارهاي e-CRM ، مي تواند در صرفه جويي منابع انساني و همچنين ساير هزينه ها مؤثر باشد. از طرف ديگر، شركت ها بايد بررسي نمايند كه آيا خدمات ارائه شده از سوي آنها (كه با صرف هزينه هاي بالا صورت گرفته است)، تا چه حد براي مشتريان ارزشمند مي باشد؟ ( Karpinski, 2001). از طريق e-CRM مي توان دريافت كه برقراري ارتباط با مشتريان تا چه اندازه براي آنها ارزشمند بوده است. جمع آوري داده هاي مربوط به مشتريان در يك بانك اطلاعاتي، اين امكان را به بخش بازاريابي، بخش فروش و ديگر بخش هاي شركت مي دهد كه اطلاعات را با يكديگر به اشتراك گذارند و در جهت هدف مشتري مداري شركت، با بهره گيري از يك مبناي مشترك، گام بردارند (مستقل، 1385).  e-CRM با تشخيص منابع استفاده نشده، رديابي بهتر هزينه ها و پايه گذاري بهتر شاخص هاي برگشت سرمايه، در كارايي مالي سازمان نقش مؤثرتري ايفا مي كند. بر اساس نظر رومانو، e-CRM پرداختن به جذب و نگهداري مشتريان ارزشمند از نظر اقتصادي از طريق كانال هاي جديد و حذف آنهايي است كه منافع كمي را براي شركت به دنبال دارند. وي همچنين بيان مي دارد كه e-CRM با مديريت سيستم هاي اطلاعات[4] و ديگر علوم مانند كامپيوتر، بازاريابي و روانشناسي ارتباط نزديكي دارد و پا به پاي اين علوم، به رشد و پيشرفت ادامه خواهد داد ( Waltner, 2001) . به بيان ديگر ، e-CRM شركت ها را به ابزارهايي براي اجرا و پياده سازي ارتباطات تعاملي شخصي شده با مشتريان از طريق كانال هاي سنتي و مدرن الكترونيكي مجهز مي كند. اين فعاليت ها از طريق كاربرد يك نگرش جامع در جهت تصميم گيري درباره درخواست هاي مشتري صورت مي گيرد. e-CRM به خواسته مشتريان درباره اينكه چگونه و چه زمان علاقه دارند با شركت ارتباط برقرار كنند، احترام مي گذارد و بر درك آثار ارتباط با مشتريان بر اقتصاد سازمان، تأكيد دارد.

مهم ترين اهداف هزينه اي كه زمينه ساز اجراي مطالعات  e-CRM هستند عبارتند از:

 • رشد درآمدهاي شركت از محل افزايش رضايت مشتريان
 • كاهش هزينه هاي بخش فروش و توزيع شركت
 • كاهش هزينه هاي پشتيباني و خدمات پس از فروش به مشتري

در توضيح موارد بالا مي توان گفت كه كاهش هزينه هاي بخش ارزيابي و فروش، به دليل عوامل زير است :

 • اجراي تبليغات هدفمند بر روي مشتريان تا احتمال قبول پيشنهاد فروش شما از سوي مشتري افزايش يابد.
 • استفاده ازكاربردهاي اينترنت در بخش فروش به منظور كاهش هزينه هاي ناشي از تعداد افراد درگير و بخش فروش و تعداد كانال هاي ارتباطي مورد نياز براي توزيع كالا
 • مديريت روابط با مشتريان به جاي مديريت محصولات شركت (كه در واقع نوعي تغيير رويكرد در بخش بازاريابي است).
 • كاهش هزينه هاي پشتيباني و خدمات پس از فروش به مشتريان نيز ناشي از عوامل زير است:
 • ايجاد اطلاعات مورد نيز مشتريان كه به سادگي قابل دسترسي توسط آنها باشد و سبب شود كه مشتريان به سادگي بتوانند پاسخ بسياري از سئوالات خود را به سرعت دريافت كنند.
 • اتوماسيون بخش پاسخگويي به مشتريان كه شامل تاريخچه و فهرستي از اقدامات و عملكردهاي يك مشتري در رابطه با شركت و در واقع تقويم عمليات هاي او باشد. اين اطلاعات مي تواند بعداً در برخورد با مشتريان و پاسخگويي درست به نياز آنها با توجه به سوابق گذشته ي آنها مورد استفاده قرار گيرد.

افزايش بهينه سود[5]:

سودها نتيجه نهايي دست آورد موارد ذكر شده در بالا هستند. تشخيص بخشي از e-CRM كه نقشي در افزايش سود دارد، آسان نمي باشد. ولي از آن جائي كه همراه با زمان، سودها بسياري از متغيرهاي اصولي را كه در سيستم جديد e -CRM تغيير كرده اند، را نشان مي دهند. بنابراين مهم مي باشد كه استراتژي هايي براي اندازگيري افزايش در سودها كه قابل نسبت به ابزار e -CRM باشد، فراهم كرد.

ايجاد وفاداري در مشتريان:

سالمن و موير با در نظر گرفتن مدل «استراتژي هاي ايجاد وفاداري در مشتري» عوامل زير را براي ايجاد وفاداري در مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر شمرده اند ( Muir & Salmen, 2003 : 133) ، رهبري، بازاريابي، يكپارچه سازي، زمان و تغيير ساختار.  يك سيستم اثربخش e-CRM ، توان برقراري ارتباط با مشتريان را با يك روند ثابت (بدون توجه به كانال ارتباطي) به سازمان مي دهد. اطلاعاتي كه به واسطه سيستم e-CRM به دست مي آيد، در رابطه با شناسايي هزينه هاي واقعي جذب و نگهداري مشتري، به سازمان كمك مي كند. با در دست داشتن اين اطلاعات سازمان قادر است كه منابع و زمان خود را به پرمنفعت ترين مشتريانش تخصيص دهد. با توجه به اين اصل كه رفتار يكسان با تمام مشتريان نادرست مي باشد، دسته بندي مشتريان برجسته، امكان مديريت مؤثرتر امور مشتريان و ارائه خدمات ويژه براي مشتريان خاص را به سازمان مي دهد. اين اقدامات موجب افزايش وفاداري مشتريان مي شود. يكي از ابزارهايي كه سازمان به منظور افزايش وفاداري مشتريان مي تواند به كار گيرد، شخصي سازي مي باشد ( Greenberg, 2001) . در اين رابطه، نرم افزار سيستم ارتباط با مشتري مي تواند در هر لحظه و براي هر مشتري، سوابق و اطلاعاتي را توليد كند كه برگرفته از منابع گوناگوني چون بانك اطلاعات مشتريان و سيستم تراكنش مي باشد. سيستم تراكنش، سيستمي است كه اطلاعات تراكنش هاي قبلي مشتري را درخود ثبت كرده است. در هر خريد الكترونيكي كه مشتري قرار است انجام دهد، اين سيستم با توجه به شناخت قبلي كه از مشتري دارد، بهترين پيشنهاد را به او ارائه مي دهد. چه فرد اين پيشنهاد را قبول نموده يا رد نمايد، موتور شخصي سازي سيستم، اطلاعات جديد را به سوابق او اضافه مي كند. اين سوابق به روز گرديده و مجدداً در تصميم گيري ها و ارائه پيشنهادهاي جديد، به كار گرفته مي شوند. علاوه بر اين، مفهوم شخصي سازي شده مي تواند تبليغات و محتواي سايت را براساس علاقه مشتري، به نمايش گذارد. به عنوان مثال، سايت آمازون به خريداراني كه براي خريد يك قلم كالا، علاقه نشان داده اند، اقلام مشابهي را كه ديگر خريداران با الگوي مصرف مشابه خريده اند، ارائه مي دهد. اين فرايند باعث افزودن به ارزش مشتري مي شود.

بازاريابي مؤثرتر :

با استفاده از e-CRM ، مي توان از هر مشتري اطلاعات جزئي تري داشت. داشتن اطلاعات جزئي تر از يك مشتري، سازمان را قادر مي سازد تا محصولاتي را كه يك مشتري خاص، احتمالاً خريداري مي كند و همچنين زمان بندي خريدهاي او را پيش بيني كند. اين اطلاعات كليدي، سازمان را در جهت پيروزي در رقابتي همه جانبه در زمينه بازاريابي و فروش ياري مي دهد (مستقل، 1385).

 

بهبود خدمات به مشتري و پشتيباني از وي :

استفاده از فناوري اطلاعات در يك سيستم جامع e-CRM، بانكي از اطلاعات مشتريان را ايجاد مي كند كه به واسطه آن سازمان مي تواند به هر نقطه بالقوه تماس مشتريان، عكس العمل مؤثر نشان دهد. در اين صورت تماس هاي متعدد و بي نتيجه مشتريان با سازمان، كاهش مي يابد كه منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتري شده و پشتيباني قوي تري از وي صورت مي گيرد.

[1] - Bay Networks

[2] - online

[3] - غير مجاز مي باشدt savings

[4] - Management Information System (MIS)

[5] - Lncreased profits

پايان نامه مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )

متن كامل در سايت زير


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۲۹:۳۲  توسط مدير  نظرات (0)

موانع اصلي پيش رو در دستيابي به مديريت زنجيره  تامين سبز به چهار دسته: هزينه بالاي اجراي اصول زيست محيطي، كمبود هشدار ها و اطلاع رساني نسبت به مسائل زيست محيطي، موانع تكنولوژيكي و كمبود اطلاعات، دانش و آموزش در خصوص مسائل زيست محيطي تقسيم مي شوند (فراهاني و همكاران، 2009).

هزينه بالا و سرمايه گذاري در زمينه مسائل زيست محيطي جزء مباني اصلي دستيابي به برنامه هاي تداركات سبز هستند. مشاركت مشتريان و تامين كنندگان در پروژه هاي سبز و كمك هاي مالي دولت در اين خصوص موجب تشويق به سرمايه گذاري هاي سبز مي شود. كمبود هشدارها و اگاهي ها در خصوص مسائل زيست محيطي  منجر به ايجاد مشكلاتي مانند عدم حمايت و مشاركت دولت در اين زمينه و عدم حمايت مديران ارشد سازمان ها مي شود.  بنابراين هر شخص و مخصوصاً دولت و مشتريان نهايي نسبت به رعايت و اطلاع رساني مسائل زيست محيطي مسئول هستند. از بين بردن موانع تكنولوژيكي با همكاري ها و مشاركت هاي بين سازماني و سرمايه گذاري مشترك دولت و سازمان هاي مادر ميسر مي شود.

كمبود دانش و آموزش در زمينه محيط زيست با ايجاد پايگاه اطلاعاتي زيست محيطي، شبكه هاي انتقال دانش و برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان سازمان ها قابل رفع است. پورتر و ليندر[1] نيز اشاره كرده اند كه كاهش ضايعات، حفظ منابع مصرفي و بهبود بهره وري مزاياي بكارگيري فعاليت هاي سبز هستند كه مي توانند مزيت رقابتي براي سازمان ايجاد كنند (فراهاني و همكاران، 2009).

موانع اصلي پيش رو جهت دستيابي به مديريت زنجيره تامين سبز كه در مقالات مختلف به آنها اشاره شده است، به صورت خلاصه در جدول (2-4) آمده است.

جدول2-1 موانع پيشرو جهت دستيابي به مديريت زنجيره تامين سبز

موانع پيش رو در دستيابي به مديريت زنجير تامين سبز مراجع
عدم وجود رويكرد فعالانه و داوطلبانه سازمان ها و تامين كنندگان در خصوص رعايت استاندارد هاي زيست محيطي و مسئوليت اجتماعي

Rao, (2002) & Arif et al, (2009)

 

عدم توانمندي تامين كنندگان (از نظر دانش و تكنولوژي فني) جهت اخذ استاندارد ايزو 14000 Rao, (2002)
عدم ايجاد مزيت رقابتي محسوس ناشي از اجراي زنجيره تامين سبز Rao, (2002)
دشواري سازماندهي و هماهنگي واحدها در پياده سازي زنجيره تامين سبز Rao, (2002)
عدم وجود محرك ها و مشوق هاي كافي از سوي دولت جهت دستيابي به مديريت زنجيره تامين سبز Rao, (2002)
هزينه بالاي پياده سازي زنجيره تامين سبز Rao, (2002) & Farahani et al, (2009)
عدم وجود اهرم هاي قانوني كافي جهت اجراي قوانين زيست محيطي Farahani et al, (2009)
نبود زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباط مناسب جهت تسهيل اجراي زنجيره تامين سبز Farahani et al, (2009)
كمبود دانش و آموزش در خصوص مسائل زيست محيطي Farahani et al, (2009)
عدم حمايت مديران ارشد و مياني سازمان Polonsky & Rosenberger (2001) & Lee (2008)
عدم حضور و رقابت در بازارهاي جهاني Zhu & Sarkis, (2006)
عدم وجود اهداف و برنامه استراتژيك زيست محيطي در سازمان Polonsky & Rosenberger (2001)
عدم وجود اهرم هاي قانوني كافي جهت اجراي قوانين زيست محيطي Zhu & Sarkis, (2006)

[1] Porter & Vander Linder(1995)

لينك خريد و دانلود پايان نامه :

شناسايي و ارزيابي مولفه هاي مديريت زنجيره تامين سبز با رويكرد تصميم گيري هاي چند معياره فازي (مطالعه موردي: صنعت مواد غذايي)


برچسب‌ها: ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۵ آبان ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۲۶:۵۸  توسط مدير  نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ]